Decret de creació i regulació del Registre de Convenis de Col·laboració i Cooperació de Catalunya (Decret 52/2005, de 5 d'abril)

Publicado en:DOGC
Ámbito Territorial:Normativa de Cataluña
Rango:Decreto
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

El Decret 2/2004, de 7 de gener, d'estructuració del Departament de Relacions Institucionals i Participació preveu, a l'article 12.1.b), l'existència d'un registre de convenis de col·laboració i cooperació que depèn de la Direcció General de Relacions Institucionals. Per tal de donar compliment al contingut d'aquesta disposició, aquest Decret pretén dotar-lo dels requisits mínims procedimentals que han de facilitar la seva posada en funcionament.

Els convenis intergovernamentals han esdevingut una de les eines de col·laboració i cooperació emprades pels operadors jurídics públics que s'han caracteritzat per la seva flexibilitat. Al llarg dels anys les seves utilitats han estat, a títol d'exemple, tant servir com a eines de concreció de plans i programes conjunts, com per resoldre problemes específics, per aconseguir aplicacions coordinades de normes europees a les comunitats autònomes, per implementar els encàrrecs de gestió o com a forma de creació de consorcis.

Aquesta amplia gamma de possibilitats ha donat lloc a diferents denominacions que han estat emprades de forma indistinta, la qual cosa ha comportat certa indefinició a l'hora d'establir tant els seus continguts mínims com el seu procés de creació i aprovació, situació que, atesa la importància numèrica que han anat assolint aquestes pràctiques, cal regularitzar a fi d'aconseguir la sistemàtica necessària.

La finalitat d'aquest Registre és, d'una banda, aconseguir aquest tractament sistemàtic dels convenis, actuar com a eina d'impuls de les relacions intergovernamentals mitjançant la possibilitat que s'ofereix a les persones interessades d'accedir a les seves dades per tal que el coneixement de les tasques dutes a terme pels diferents governs serveixin com a punt de partida i, per tant, com a referent per a actuacions conjuntes futures. Finalment el Registre ha de constituir també un instrument de publicitat i transparència de l'activitat convencional de la Generalitat de Catalunya.

Així doncs, i a fi de donar contingut al que disposa l'article 12.1.b) del Decret 2/2004, de 7 de gener, d'estructuració del Departament de Relacions Institucionals i Participació, i d'acord amb el que disposa la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya;

A proposta del conseller de Relacions Institucionals i Participació i d'acord amb el Govern de la Generalitat,

Decreto:

CAPÍTOL I Disposicions comunes Artículos 1 a 4
ARTICLE 1 Objecte

Aquest Decret té per objecte crear i determinar el règim jurídic del Registre de Convenis de col·laboració i cooperació de la Generalitat de Catalunya on s'inscriuran:

 1. Els convenis que facin el Govern, els departaments de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, els organismes o entitats públiques vinculats o dependents d'aquesta, les societats civils o mercantils i les fundacions amb participació majoritària de la Generalitat amb els òrgans o organismes públics corresponents de l'Administració general de l'Estat.

 2. Els convenis de col·laboració o acords de cooperació que subscrigui la Generalitat de Catalunya, i els organismes, entitats públiques, societats i fundacions esmentats anteriorment, amb altres comunitats autònomes.

 3. Els convenis que subscriguin el Govern, els departaments de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, els organismes o entitats públiques vinculats o dependents d'aquesta, les societats civils o mercantils i les fundacions amb participació majoritària de la Generalitat amb òrgans constitucionals o estatutaris.

 4. Els acords de col·laboració que signin el Govern, els departaments de l'Administració de la Generalitat, i els organismes, entitats públiques, societats i fundacions esmentats anteriorment, amb ens públics d'altres estats o organismes internacionals.

ARTICLE 2 Definició i tipologia de convenis

2.1 Als efectes d'aquest Decret, s'entén per conveni tot acord adoptat per escrit i regulat pel dret públic, amb independència de que consti en un o diversos instruments, sigui quina sigui la seva particular denominació.

2.2 Els instruments de formalització dels acords esmentats adoptaran les denominacions següents:

2.2.1 Amb l'Administració general de l'Estat:

 1. Protocols generals: instruments que contenen acords de caràcter programàtic o declaratiu, sense eficàcia obligatòria i el compliment dels quals no és susceptible de ser exigit jurídicament.

 2. Convenis marc de col·laboració: instruments que contenen acords susceptibles de generar obligacions jurídiques entre les parts que els subscriuen. De forma expressa exigeixen per a la seva efectivitat la formalització de convenis específics en els quals es concreten les esmentades obligacions que tenen que respectar el contingut i els límits fixats pels convenis marc.

 3. Convenis de col·laboració: instruments en els quals s'estableixen obligacions concretes i perfectament delimitades per les parts, directa i immediatament exigibles, ja sigui en el mateix cos del conveni o bé en forma d'addendes o annexos.

 4. Convenis específics de col·laboració: instruments que tenen com a finalitat desenvolupar convenis marc.

 5. Convenis de conferència sectorial: Instruments que regulen els acords adoptats en el si d'una conferència sectorial, inclosos els que tenen per objecte completar els acords d'un pla o programa conjunt d'actuació adoptats també, en els seus respectius àmbits sectorials, per les conferències sectorials.

  2.2.2 Amb altres comunitats autònomes:

 6. Protocols de col·laboració: instruments que contenen simples exposicions de directrius, línies d'actuació o declaracions conjuntes d'intencions i propòsits sense contingut vinculant.

 7. Convenis de col·laboració: instruments que tenen per objecte la gestió i prestació de serveis propis de la Generalitat de Catalunya en els termes previstos a l'article 27.1 de l'EAC.

 8. Acords de cooperació: instruments l'objecte dels quals difereix dels anteriors d'acord amb el previst a l'article 27.2 de l'EAC.

  2.3 El present Decret s'aplica també a qualsevol conveni que se signi amb l'Administració general de l'Estat o amb altres comunitats autònomes, amb òrgans...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA