Decret de creació i regulació del Registre de Convenis de Col·laboració i Cooperació de Catalunya (Decret 52/2005, de 5 d'abril)

Publicado en:DOGC
Ámbito Territorial:Normativa de Cataluña
Rango:Decreto
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

El Decret 2/2004, de 7 de gener, d'estructuració del Departament de Relacions Institucionals i Participació preveu, a l'article 12.1.b), l'existència d'un registre de convenis de col·laboració i cooperació que depèn de la Direcció General de Relacions Institucionals. Per tal de donar compliment al contingut d'aquesta disposició, aquest Decret pretén dotar-lo dels requisits mínims procedimentals que han de facilitar la seva posada en funcionament.

Els convenis intergovernamentals han esdevingut una de les eines de col·laboració i cooperació emprades pels operadors jurídics públics que s'han caracteritzat per la seva flexibilitat. Al llarg dels anys les seves utilitats han estat, a títol d'exemple, tant servir com a eines de concreció de plans i programes conjunts, com per resoldre problemes específics, per aconseguir aplicacions coordinades de normes europees a les comunitats autònomes, per implementar els encàrrecs de gestió o com a forma de creació de consorcis.

Aquesta amplia gamma de possibilitats ha donat lloc a diferents denominacions que han estat emprades de forma indistinta, la qual cosa ha comportat certa indefinició a l'hora d'establir tant els seus continguts mínims com el seu procés de creació i aprovació, situació que, atesa la importància numèrica que han anat assolint aquestes pràctiques, cal regularitzar a fi d'aconseguir la sistemàtica necessària.

La finalitat d'aquest Registre és, d'una banda, aconseguir aquest tractament sistemàtic dels convenis, actuar com a eina d'impuls de les relacions intergovernamentals mitjançant la possibilitat que s'ofereix a les persones interessades d'accedir a les seves dades per tal que el coneixement de les tasques dutes a terme pels diferents governs serveixin com a punt de partida i, per tant, com a referent per a actuacions conjuntes futures. Finalment el Registre ha de constituir també un instrument de publicitat i transparència de l'activitat convencional de la Generalitat de Catalunya.

Així doncs, i a fi de donar contingut al que disposa l'article 12.1.b) del Decret 2/2004, de 7 de gener, d'estructuració del Departament de Relacions Institucionals i Participació, i d'acord amb el que disposa la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya;

A proposta del conseller de Relacions Institucionals i Participació i d'acord amb el Govern de la Generalitat,

Decreto:

CAPÍTOL I Disposicions comunes Artículos 1 a 4
ARTICLE 1 Objecte

Aquest Decret té per objecte crear i determinar el règim jurídic del Registre de Convenis de col·laboració i cooperació de la Generalitat de Catalunya on s'inscriuran:

 1. Els convenis que facin el Govern, els departaments de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, els organismes o entitats públiques vinculats o dependents d'aquesta, les societats civils o mercantils i les fundacions amb participació majoritària de la Generalitat amb els òrgans o organismes públics corresponents de l'Administració general de l'Estat.

 2. Els convenis de col·laboració o acords de cooperació que subscrigui la Generalitat de Catalunya, i els organismes, entitats públiques, societats i fundacions esmentats anteriorment, amb altres comunitats autònomes.

 3. Els convenis que subscriguin el Govern, els departaments de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, els organismes o entitats públiques vinculats o dependents d'aquesta, les societats civils o mercantils i les fundacions amb participació majoritària de la Generalitat amb òrgans constitucionals o estatutaris.

 4. Els acords de col·laboració que signin el Govern, els departaments de l'Administració de la Generalitat, i els organismes, entitats públiques, societats i fundacions esmentats anteriorment, amb ens públics d'altres estats o organismes internacionals.

ARTICLE 2 Definició i tipologia de convenis

2.1 Als efectes d'aquest Decret, s'entén per conveni tot acord adoptat per escrit i regulat pel dret públic, amb independència de que consti en un o diversos instruments, sigui quina sigui la seva particular denominació.

2.2 Els instruments de formalització dels acords esmentats adoptaran les denominacions següents:

2.2.1 Amb l'Administració general de l'Estat:

 1. Protocols generals: instruments que contenen acords de caràcter programàtic o declaratiu, sense eficàcia obligatòria i el compliment dels quals no és susceptible de ser exigit jurídicament.

 2. Convenis marc de col·laboració: instruments que contenen acords susceptibles de generar obligacions jurídiques entre les parts que els subscriuen. De forma expressa exigeixen per a la seva efectivitat la formalització de convenis específics en els quals es concreten les esmentades obligacions que tenen que respectar el contingut i els límits fixats pels convenis marc.

 3. Convenis de col·laboració: instruments en els quals s'estableixen obligacions concretes i perfectament delimitades per les parts, directa i immediatament exigibles, ja sigui en el mateix cos del conveni o bé en forma d'addendes o annexos.

 4. Convenis específics de col·laboració: instruments que tenen com a finalitat desenvolupar convenis marc.

 5. Convenis de conferència sectorial: Instruments que regulen els acords adoptats en el si d'una conferència sectorial, inclosos els que tenen per objecte completar els acords d'un pla o programa conjunt d'actuació adoptats també, en els seus respectius àmbits sectorials, per les conferències sectorials.

  2.2.2 Amb altres comunitats autònomes:

 6. Protocols de col·laboració: instruments que contenen simples exposicions de directrius, línies d'actuació o declaracions conjuntes d'intencions i propòsits sense contingut vinculant.

 7. Convenis de col·laboració: instruments que tenen per objecte la gestió i prestació de serveis propis de la Generalitat de Catalunya en els termes previstos a l'article 27.1 de l'EAC.

 8. Acords de cooperació: instruments l'objecte dels quals difereix dels anteriors d'acord amb el previst a l'article 27.2 de l'EAC.

  2.3 El present Decret s'aplica també a qualsevol conveni que se signi amb l'Administració general de l'Estat o amb altres comunitats autònomes, amb òrgans constitucionals o estatutaris i amb ens públics d'altres estats o organismes internacionals, i que sigui constitutiu d'una organització comuna.

  2.4 Els convenis la matèria dels quals versi sobre l'objecte d'un contracte d'obres, de subministrament, de consultoria i assistència o de serveis, per sobre de les quantitats establertes als articles 135.1, 177.2 i 203.2 del text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques, els serà d'aplicació la legislació de contractes de les administracions públiques i, per tant, s'hauran d'inscriure al Registre Públic de Contractes.

  2.5 Queden fora de l'àmbit d'aplicació d'aquest Decret els acords adoptats per la Junta de Seguretat.

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA