Llei per la qual s'estableixen els criteris de finançament del Pla Únic d'Obres i Serveis de Catalunya i les bases per a la selecció, la distribució i el finançament de les obres i els serveis a incloure-hi (Llei 23/1987, de 23 de desembre)

Publicado en:DOGC
Ámbito Territorial:Normativa de Cataluña
Rango:Ley
 
ÍNDICE
CONTENIDO

L'article 10 de la Llei 5/1987, del 4 d'abril, del Règim Provisional de les Competències de les Diputacions Provincials estableix que el Parlament ha d'aprovar per llei les bases per a la selecció, la distribució i el finançament de les obres i els serveis a incloure en el Pla Únic d'Obres i Serveis de Catalunya. Així mateix, la Disposició Transitòria segona de la Llei remet al Parlament la fixació dels criteris de finançament del Pla.

Amb aquesta Llei es despleguen aquestes previsions, establint els elements estructurals bàsics del Pla i de la seva aplicació, amb el benentès que aquest instrument de cooperació econòmica es configura com a element integrador dels esforços de totes les administracions que hi participen, i singularment de les diputacions catalanes, tot això en el marc dels principis en què s'articula l'organització territorial i el règim local de Catalunya.

Aquest nou marc legal substitueix la intervenció parlamentària que fins ara s'havia realitzat mitjançant resolucions sense rang legal. D'aquesta manera, les actuacions del Consell Executiu i de les altres administracions interessades passen a articular-se en un sistema legal que té en aquesta Llei el primer punt de referència i de jerarquia, pel que fa a la cooperació econòmica que cobreix el Pla Únic d'Obres i Serveis de Catalunya.

Sense trencar amb els antecedents que constitueixen les anteriors resolucions parlamentàries en aquesta matèria, la Llei estableix els principis generals del contingut del Pla i de la seva aplicació. Com expressament diu el Títol III de la Llei 5/1987, del 4 d'abril, la reserva legal es concreta en l'establiment de les bases per a la selecció, la distribució i el finançament de les obres i els serveis a incloure en el Pla. Aquest mandat es compleix en aquesta Llei, amb el benentès que, per raó de la matèria, les bases han de deixar un marge de decisió important al Consell Executiu per poder adaptar anualment el Pla a les necessitats dels municipis de Catalunya i a les variables econòmiques i socials.

Finalment, cal no oblidar que el Pla Únic d'Obres i Serveis només és un dels instruments de cooperació municipal. La nova ordenació territorial contempla la nova figura del Pla Director d'Inversions Locals, prevista a la Llei 8/1987, del 15 d'abril, Municipal i de Règim Local, que supera la situació fins ara existent i intenta coordinar tots els esforços de les distintes administracions de Catalunya que reverteixen en benefici dels municipis. Per tant, en aquest nou context, el Pla Únic d'Obres i Serveis s'ha de consolidar com un dels programes del Pla Director i, si bé ha de tenir una dinàmica pròpia en la seva configuració i la seva aplicació, no es pot desvincular de l'efecte racionalitzador i integrador del nou mecanisme legal, que, de manera general, ha d'emmarcar la cooperació econòmica adreçada a crear noves infrastructures i nous equipaments i, en definitiva, a millorar la qualitat de vida dels habitants dels nostres municipis.

ARTICLE 1 Estructura del Pla

-1 Mitjançant el Pla Únic d'Obres i Serveis de Catalunya s'instrumenta la cooperació econòmica per a la realització de les obres i els serveis de competència municipal a què es refereixen els articles 63 i 64 de la Llei 8/1987, del 15 d'abril, Municipal i de Règim Local de Catalunya, preferentment els mínims i obligatoris, en el marc del desplegament de la nova organització territorial de Catalunya.

-2 El Pla Únic d'Obres i Serveis de Catalunya es formula prenent com a base les peticions dels ens locals beneficiaris, amb la participació dels consells comarcals.

-3 Els recursos econòmics del Pla Únic d'Obres i Serveis de Catalunya es distribueixen territorialment per comarques. No obstant això, en el decret de convocatòria hom pot reservar una part dels recursos per finançar programes específics, els quals no quedaran subjectes a distribució territorial.

-4 En qualsevol cas, les aportacions de les diputacions s'han d'invertir en benefici de l'àmbit territorial respectiu, d'acord amb el que estableix la Llei 5/1987, del 4 d'abril, del Règim Provisional de les Competències de les Diputacions Provincials.

ARTICLE 2 Finançament del Pla

-1 El Pla Únic d'Obres i Serveis de Catalunya es finança mitjançant les aportacions següents:

 1. Les que la Generalitat rep a càrrec dels Pressupostos de l'Estat amb aquesta destinació.

 2. Les de la Generalitat a càrrec del seu propi Pressupost.

 3. Les consignades en els pressupostos de les diputacions provincials en el concepte de cooperació econòmica per a finançar inversions en obres i serveis de competència municipal.

 4. Les dels municipis, mancomunitats o comarques beneficiaris del Pla, a càrrec de llurs recursos ordinaris, contribucions especials i operacions de crèdit.

 5. Les atorgades de forma expressa per organismes de caràcter internacional d'acord amb llurs finalitats i funcions.

-2 Les diputacions han d'actualitzar periòdicament, en funció de la durada del Pla Únic d'Obres i Serveis, llurs aportacions, d'acord amb la ratio de variació de llurs recursos ordinaris. Per al càlcul d'aquesta ratio entre els dos períodes que s'hagin de considerar a efectes de l'actualització, es descompten del primer els recursos que hagin estat objecte de transferència, d'acord amb la Llei 5/1987, del 4 d'abril, del Règim Provisional de les Competències de les Diputacions Provincials.

Per acord entre la Generalitat i les Diputacions Provincials es pot determinar la part dels Recursos Provincials que s'han d'aplicar al programa general del Pla Únic d'Obres i Serveis i la part destinada a finançar programes específics d'àmbit provincial a què es refereix l'article 1.3.

-3

ARTICLE 3 Bases de distribució

-1 A fi d'objectivar i garantir la distribució territorial del Pla, aquest es distribueix per comarques amb els criteris següents.

Primer: En una relació directa, amb indicadors representatius dels paràmetres següents:

 1. El nombre d'habitants.

 2. El nombre d'habitatges.

 3. El nombre de municipis.

 4. El nombre de nuclis de població.

 5. L'extensió de la comarca.

 6. La taxa comarcal d'atur.

  Segon: Els resultats de l'aplicació dels indicadors de l'apartat anterior es corregeixen d'acord amb:

 7. Els recursos ordinaris dels municipis de la comarca.

 8. La renda comarcal.

 9. El caràcter de les comarques qualificades de muntanya, les que comprenen zones deprimides, les de desenvolupament, les congestionades, les que són directament afectades per la implantació d'instal·lacions de producció d'energia elèctrica.

  Tercer: En qualsevol cas, els indicadors representatius del nombre d'habitants i del nombre d'habitatges corresponents a municipis de més de 20.000 habitants es ponderen mitjançant l'aplicació d'un índex corrector.

  -2 Correspon al Consell Executiu de la Generalitat determinar els indicadors representatius i els factors de correcció dels apartats anteriors, que s'han de materialitzar en una fórmula concreta.

  -3 La quota corresponent a cada comarca ha de finançar les obres i els serveis seleccionats d'acord amb les bases establertes en aquesta Llei. Si la quota de la comarca no és coberta amb les peticions dels seus municipis, la quantitat restant s'ha de destinar a altres comarques.

  -4 La convocatòria del Pla ha de fixar els percentatges de subvenció que es reserven per atendre les sol·licituds que formulin els respectius consells comarcals, d'acord amb les competències que els atribueix la Llei 6/1987, del 4 d'abril, de l'Organització Comarcal de Catalunya, en matèria d'obres i serveis de competència municipal que hagin estat assumits pels consells comarcals.

  -5 Es pot reservar fins a un 15% de les subvencions destinades al Pla per atendre les actuacions urgents i les incidències imprevisibles que es poden presentar.

ARTICLE 4 Bases de selecció

-1 Les bases de selecció d'obres i serveis a incloure en el Pla han de tenir en compte de manera conjunta els factors següents:

 1. La naturalesa de l'obra a realitzar o del servei a prestar.

 2. Les característiques de l'ens local beneficiari.

 3. El nivell actual de prestació del servei i de la Infrastructura necessària.

  -2 Quant a la consideració de la naturalesa de l'obra a realitzar o del servei a prestar:

 4. Tenen prioritat les obres i els serveis previstos a l'article 64 de la Llei 8/1987, del 15 d'abril, Municipal i de Règim Local de Catalunya.

 5. Es primaran aquelles sol·licituds que contemplin:

  Projectes d'interès col·lectiu que transcendeixen el de la població del municipi.

  Projectes que complementen un pla d'iniciativa de la Generalitat.

  -3 En relació amb les característiques del municipi beneficiari, la selecció de les obres es porta a terme sobre la base de la ponderació dels factors següents:

 6. La capacitat econòmica real.

 7. L'esforç fiscal.

 8. La població.

 9. Els ajuts obtinguts en plans anteriors.

 10. El nombre de nuclis de població.

 11. El fet d'estar situat en zones directament afectades per la implantació d'instal·lacions de producció d'energia elèctrica.

 12. La seva qualificació com a municipi de règim especial d'acord amb el Capítol III del Títol IV de la Llei 8/1987, del 15 d'abril, Municipal i de Règim Local de Catalunya.

  La ponderació de l'apartat g) només s'aplicarà en aquelles obres que guardin una relació directa amb el fet que motiva la qualificació especial del municipi.

  -4 Es primaran els municipis que s'hagin constituït per fusió o agregació voluntària de municipis, d'acord amb el que s'estableix en l'article 20 de l'esmentada Llei.

  En la ponderació dels factors b) i c) del punt 3 els nuclis aïllats de població es tractaran com si fossin municipis independents.

  -5 Les subvencions i ajuts atorgats a través del Pla Únic d'Obres i Serveis de Catalunya són compatibles amb altres subvencions de caràcter públic. En cap cas la suma de les subvencions i els ajuts atorgats a una obra no podrà ultrapassar el cost total de l'obra.

  -6 Les entitats municipals descentralitzades poden concórrer a la convocatòria del Pla en les obres i serveis sobre els quals ostentin competència d'acord amb la legislació de règim local. Per a la selecció s'han d'equiparar els municipis, tenint en compte els paràmetres específics que els són d'aplicació.

  -7 Les mancomunitats poden concórrer a la convocatòria del Pla en aquells serveis de prestació mancomunada. Per a la selecció s'han d'atendre els mateixos paràmetres aplicables als municipis beneficiaris de l'obra o el servei avaluats ponderadament. Es primaran les obres d'abast supramunicipal sempre que corresponguin a serveis obligatoris i no siguin Incloses al programa d'actuació comarcal.

  -8 Pel que fa a la distribució i a la selecció de les actuacions a incloure en programes específics, s'han d'aplicar els criteris que millor garanteixin els principis de solidaritat i d'equilibri territorial de Catalunya, d'acord amb el Pla Director d'Inversions Locals de Catalunya.

  -9 Les peticions per concórrer a la convocatòria del Pla s'han de tramitar i resoldre en els terminis que estableix la normativa específica. La no resolució expressa dins d'aquests terminis té efectes desestimatoris.

ARTICLE 5 Finançament de les obres

-1 El finançament de les obres incloses en el Pla Únic d'Obres i Serveis de Catalunya s'ajustarà als criteris següents:

Primer: La subvenció ordinària a càrrec del Pla no pot excedir el 50% del pressupost de les obres.

Segon: El Consell Executiu, en la convocatòria del Pla, pot preveure l'atorgament de subvencions extraordinàries, fins al cost íntegre de l'obra, atenent els paràmetres següents:

 1. La tipologia de les obres i els serveis.

 2. La capacitat econòmico-financera de l'entitat local beneficiària.

 3. La tipologia dels municipis.

 4. L'abast supramunicipal de l'obra.

 5. El foment de la fusió i l'agregació voluntària de municipis.

-2 S'han de respectar, per a cada obra, els límits màxims que per a subvenció estableix la convocatòria del Pla. Aquesta limitació no regeix per als projectes d'execució plurianual que figuren amb aquest caràcter en el Pla, en els quals la limitació s'entén referida a la fase anual corresponent.

-3 Les subvencions aprovades per a una obra no poden ser destinades a una finalitat diferent de la inicial.

-4 No poden concórrer a la convocatòria del Pla les obres i els serveis que tenen garantit un finançament íntegre i específic en l'aplicació de la normativa sectorial corresponent.

ARTICLE 6 Actuacions especials

-1 Els romanents econòmics produïts en l'execució del Pla han de ser aplicats, utilitzant els mateixos criteris de prioritat, al finançament d'obres presentades a la convocatòria i no seleccionades, sempre que aquestes es puguin executar dins del període de vigència del mateix Pla.

-2 L'Administració de la Generalitat pot finançar per mitjà del Pla les obres de reconstrucció de les infrastructures i els equipaments municipals destruïts per qualsevol mena de catàstrofe. Les subvencions a fons perdut d'aquestes reconstruccions poden elevar-se al 100% del seu cost. S'ha de ponderar, si s'escau, la importància del dany i la capacitat econòmica de l'ajuntament afectat.

ARTICLE 7 Participació dels ens locals en l'elaboració del Pla

-1 Les diputacions, els consells comarcals i els ajuntaments participen en l'elaboració del Pla Únic d'Obres i Serveis de Catalunya mitjançant la Comissió de Cooperació Local creada per l'article 173 de la Llei 8/1987, del 15 de maig, Municipal i de Règim Local de Catalunya.

-2 Correspon a la Comissió de Cooperació Local formular el projecte del Pla i informar prèviament de les seves modificacions i de totes les qüestions relatives a la seva aplicació que li sotmetin a consideració els òrgans i les institucions amb competència en aquesta matèria.

Disposició addicional

La convocatòria, la formulació i l'aprovació del Pla Únic d'Obres i Serveis de Catalunya s'han de fer d'acord amb el que estableixen aquesta Llei, el Títol III de la Llei 5/1987, del 4 d'abril, del Règim Provisional de les Competències de les Diputacions Provincials, el Títol XVII de la Llei 8/1987, del 15 d'abril, Municipal i de Règim Local de Catalunya, i les normes reglamentàries de desplegament.

DISPOSICIONS TRANSITÒRIES
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA PRIMERA

Mentre no s'aprovi el Pla Director d'Inversions Locals de Catalunya, la prioritat de les actuacions pel que fa a la formulació dels programes específics s'ha d'establir en la convocatòria del Pla Únic d'Obres i Serveis de Catalunya.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA SEGONA

Per al finançament del primer Pla l'aportació de les diputacions ha d'ésser, com a mínim, igual a la mitjana aritmètica dels recursos que aquestes corporacions hagin pressupostat en concepte de cooperació econòmica per finançar inversions en obres i serveis de competència municipal en els exercicis dels anys 1985, 1986 i 1987.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA TERCERA

El Pla Únic d'Obres i Serveis de Catalunya ha de garantir el finançament de les obres i els serveis municipals compromesos en virtut de plans o programes de cooperació plurianuals elaborats per les diputacions provincials abans de l'entrada en vigor de la Llei 5/1987, del Règim Provisional de les Competències de les Diputacions Provincials. Així mateix, ha de garantir el finançament de les obres i els serveis previstos en el Pla addicional del Pla d'Obres i Serveis de l'any 1987.

DISPOSICIONS FINALS
DISPOSICIÓ FINAL PRIMERA

S'autoritza el Govern de la Generalitat perquè dicti les disposicions necessàries per al desplegament, l'execució i el compliment d'aquesta Llei.

DISPOSICIÓ FINAL SEGONA

Aquesta Llei entra en vigor l'endemà de la seva publicació en el DOGC, i és d'aplicació a partir de l'exercici de 1988.