Llei de la Policia de la Generalitat - Mossos d'Esquadra de Catalunya (Llei 10/1994, d'11 de juliol)

Publicado en:DOGC
Ámbito Territorial:Normativa de Cataluña
Rango:Ley
 
ÍNDICE
CONTENIDO
I

La Policia de la Generalitat fou creada per la Llei 19/1983, del 14 de juliol. Es tractava aleshores de la refosa d'una policia que adoptava com a nucli inicial el Cos de Mossos d'Esquadra, denominació històrica que es conserva. D'aquesta manera s'establia el vincle de continuïtat de l'actual Policia de la Generalitat amb un cos que data de finals del segle XVII i que fou la primera força de policia professional a Catalunya i pionera a tot l'Estat.

D'altra banda, cal tenir presents, com a precedent històric immediat en l'àmbit de la policia, les competències de la Generalitat republicana, de conformitat amb l'article 8 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya del 1932, segons les quals l'Estat només es reservava la seguretat pública de caràcter extra i supracomunitari, i deixava al Govern català totes les funcions de policia i ordre interiors. Això va ser un factor decisiu en la defensa de la legalitat democràtica i de les institucions d'autogovern, el juliol de 1936.

Aquesta és la raó per la qual es pot entendre el fet de la refundació com el naixement d'una policia catalana, en el sentit modern del terme, i, a més, com un pas decisiu en el procés de reconstrucció de la identitat nacional de Catalunya.

Deu anys després, recuperat novament el Cos amb una acceptació social notable, al costat de les altres institucions catalanes reinstaurades, és el moment de potenciar-lo com una policia arrelada a la cultura i al poble del qual neix, al qual pertany i al qual serveix.

D'altra banda, l'Administració pública catalana disposa, a més del Cos de Mossos d'Esquadra, d'altres cossos de policia, dependents de les corporacions locals, amb una llarga tradició de servei a la ciutadania i d'identificació amb aquesta.

Aquest objectiu comporta un salt qualitatiu pel que es refereix a l'organització i les actuacions, i conseqüentment la professionalitat, dels seus membres, i a llur actitud dins la societat. Aquestes necessitats requereixen urgentment la configuració d'un marc jurídic que en reguli adequadament el desenvolupament i el funcionament.

Precisament, la Policia de la Generalitat es troba encara en ple procés d'expansió i desplegament. Per tant, el perfeccionament que aquesta Llei ha de suposar no pot ésser considerat com el pas últim i definitiu.

II

Aquesta Llei obre, així, una nova etapa en la ja àmplia història de la Policia de la Generalitat. En efecte, sobre els fonaments del bloc de la constitucionalitat, en remissió directa a la Constitució i a l'Estatut d'autonomia, i també a la Llei orgànica 2/1986, del 13 de març, de forces i cossos de seguretat, i a l'esmentada Llei 19/1983, de creació de la Policia Autonòmica, la Llei present té per objecte d'establir els principis d'actuació, les funcions i el règim funcionarial i estatutari dels membres del Cos de Mossos d'Esquadra, i l'organització de la seguretat pública en tot el territori, i preveu la creació dels òrgans necessaris i la dotació dels mitjans imprescindibles per al compliment correcte de les funcions de seguretat que corresponen a la Generalitat.

Respecte a això, la Llei s'inspira en les resolucions de l'Assemblea Parlamentària del Consell d'Europa i de l'Assemblea General de les Nacions Unides, especialment en les relatives a la Declaració sobre la policia i al Codi de conducta per a funcionaris encarregats de fer complir la llei, respectivament. Els principis que deriven d'aquestes directrius són inclosos en la Llei orgànica 2/1986, de forces i cossos de seguretat, i, per tant, obliguen sense excepció els membres de tots els col·lectius policials.

D'acord amb la disposició final segona de la dita Llei, s'han d'aplicar directament a la Policia de la Generalitat els principis bàsics d'actuació i les disposicions estatutàries comunes que estableixen els articles 5, 6, 7 i 8 de la Llei esmentada.

La policia no està per damunt de la Llei, i per tant ha d'adequar la seva conducta a l'ordenament jurídic, amb subjecció als principis de jerarquia i subordinació dins el Cos. És també un col·laborador indispensable de l'Administració de justícia, la qual ha d'auxiliar, en el sentit més ampli, dins les seves possibilitats. Per altra part, el respecte que la policia deu a la societat, a què pertany i d'on prové el seu mandat, l'obliga a utilitzar els recursos coactius solament en situacions extremes i amb una aplicació escrupolosa dels principis d'oportunitat, proporcionalitat i congruència.

D'aquesta manera, especialment en el tracte de detinguts, la policia ha d'observar les prescripcions de la Llei d'una manera estricta. Per altra banda, els membres del Cos de Mossos d'Esquadra s'han de comportar amb una professionalitat exquisida, amb les limitacions i els sacrificis que calguin en bé del servei que presten.

El Cos de Mossos d'Esquadra, com qualsevol altre cos de policia, té com a missió i divisa principal la protecció, d'acord amb l'ordenament jurídic, de la llibertat i la seguretat de la ciutadania. És per això que les seves funcions comprenen des de la protecció de persones i béns fins al manteniment de l'ordre públic.

El Cos de Mossos d'Esquadra es defineix com un servei de la Generalitat, per a coadjuvar al compliment dels seus fins i al compliment de les seves disposicions. I, a la vegada, com un servei per a la comunitat i, per tant, amb un mandat explícit de coadjuvar al benestar social, en cooperació amb els altres agents socials, en els àmbits preventiu, assistencial i de rehabilitació.

El Cos de Mossos d'Esquadra ha d'actuar, en funcions de policia judicial, en els termes establerts pels articles 126 de la Constitució, 13.5 de l'Estatut d'autonomia i 443 i següents de la Llei orgànica del poder judicial. L'auxili a jutges, tribunals i fiscals en la investigació dels delictes i en el descobriment i la detenció dels delinqüents, ja sigui a requeriment d'altri o per iniciativa pròpia, constitueix una activitat essencial, prioritària i permanent de tota policia. Per aquesta raó, el Cos de Mossos d'Esquadra preveu crear unitats especials de policia judicial, i formar els funcionaris corresponents, per a adscriure-les als esmentats òrgans jurisdiccionals i al ministeri fiscal.

III

El caràcter finalista de les funcions de seguretat, el fet que els últims destinataris de l'activitat policial siguin els ciutadans, obliga la Policia de la Generalitat a operar, amb tots els altres cossos, segons els principis de cooperació, coordinació i col·laboració mútua. Coordinació, que, d'acord amb la jurisprudència del Tribunal Constitucional, no vol dir menyscabament o sostracció de les competències de les entitats coordinades, sinó informació recíproca i homogeneïtzació dels mitjans i els sistemes per facilitar l'acció conjunta.

Respecte d'això, la Policia de la Generalitat ha d'operar en dos àmbits. Per una banda, en relació amb les forces i els cossos de seguretat de l'Estat, la coordinació s'ha de produir mitjançant la Junta de Seguretat de Catalunya, que és un òrgan que té com a missió de coordinar l'actuació de la Policia de la Generalitat i de les forces i els cossos de seguretat de l'Estat. Per altra banda, d'acord amb la Llei 16/1991, del 10 de juliol, de les policies locals, la coordinació amb aquestes es porta a terme mitjançant les juntes locals de seguretat. Això, sens perjudici de les facultats de la Generalitat, i especialment de la Comissió de Coordinació de les Policies Locals, en matèria de coordinació de policies locals.

En aquest sentit, aquesta Llei s'inscriu en el marc de l'ordenació de la seguretat pública depenent de les administracions catalanes i referma la voluntat de cooperació i col·laboració entre la Generalitat i les corporacions locals, en l'àmbit de llurs competències respectives en matèria de seguretat, als fins d'aquesta Llei.

Així, la Llei present, que perfecciona el procés de creació i de desenvolupament institucional i funcional de la Policia de la Generalitat, pretén explícitament contribuir al procés d'integració de tots els serveis en un sistema de seguretat pública per a Catalunya.

IV

Per desenvolupar correctament la Policia de la Generalitat i facilitar-li un procés de creixement d'acord amb les finalitats exposades i les funcions que té encomanades, és necessari dotar-la d'una estructura suficient que li permeti d'establir un escalafó en el comandament capaç d'absorbir el seu propi creixement. Per això s'amplien les escales i categories existents fins ara, d'acord amb la disposició addicional vint-i-quatrena de la Llei 20/1990, del 28 de desembre, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 1991, i s'assenten les bases d'una carrera administrativa homologable amb les dels altres cossos de policia, estatals i locals.

En aquest sentit, la Llei defineix les funcions de les diferents escales i, a més, incorpora la possibilitat de crear llocs de treball per a facultatius i tècnics de les escales A i B, en la mesura que siguin necessaris per a donar cobertura i suport a la funció policial.

Així mateix, regula les condicions d'accés i promoció i estableix com a requisit general la superació dels cursos de formació corresponents, impartits per l'Escola de Policia de Catalunya, a la qual encarrega també l'organització de cursos de perfeccionament i d'especialització, d'acord amb la Llei 27/1985, del 27 de desembre, de creació de l'Escola.

En termes de personal, el Cos de Mossos d'Esquadra és una plantilla de funcionaris que ocupen les places de les diferents escales i categories que figuren en la relació de llocs de treball, amb especificació de la denominació, el nivell, les característiques, els continguts funcionals, les necessitats formatives, els complements assignats, la forma de provisió i les altres circumstàncies pertinents.

A part de les condicions de mobilitat ordinàries que poden afectar el funcionariat de la Generalitat, la Llei facilita l'ingrés al Cos de Mossos d'Esquadra, amb els requisits establerts, des dels cossos de policia local. Així mateix, obre la possibilitat d'incorporar-hi o adscriure-hi funcionaris d'altres cossos i forces de seguretat.

La Llei estableix el règim estatutari dels membres de la Policia de la Generalitat i en defineix els drets i els deures, que són els generals dels funcionaris de la Generalitat, amb les especificitats pròpies de llur funció, entre les quals figuren les sindicals. A aquest respecte, es crea el Consell de la Policia, amb representació paritària de l'Administració de la Generalitat i dels membres de la Policia de la Generalitat. També es regulen la segona activitat, la concessió de distincions i recompenses i el règim disciplinari, que es vincula directament amb els principis d'actuació.

En resum, aquesta Llei, pel que fa al règim funcionarial, tan sols pretén regular allò en què, per l'especificitat del cos de policia a què va dirigit, ha de diferenciar-se del règim general dels funcionaris de la Generalitat, el qual s'aplica supletòriament en la resta d'aspectes no regulats per aquesta Llei.

TÍTOL PRIMER Disposicions generals, principis d'actuació i funcions Artículos 1 a 15
CAPÍTOL I Disposicions generals Artículos 1 a 10
ARTICLE 1

- 1 És objecte d'aquesta Llei perfeccionar el procés de creació, l'estructuració i la regulació funcional i estatutària de la Policia de la Generalitat, que conserva la denominació històrica de Cos de Mossos d'Esquadra. Així mateix, és objecte d'aquesta Llei l'ordenació de la seguretat pública, d'acord amb l'àmbit competencial de la Generalitat.

- 2 Les entitats locals i la Generalitat, dins l'àmbit de llurs competències en el camp de la seguretat pública, han de coordinar llurs actuacions i han de col·laborar en l'exercici de llurs funcions.

ARTICLE 2

Pertoca al Govern de la Generalitat, per mitjà del president, el comandament suprem del Cos de Mossos d'Esquadra. Aquest comandament és exercit per la persona titular del Departament de Governació, en els termes que estableix l'article 16.

ARTICLE 3

- 1 El Govern de la Generalitat, d'acord amb el que estableixen l'article 149.1.29 de la Constitució, l'article 13 de l'Estatut d'autonomia i la resta de la legislació vigent, per mitjà del Departament de Governació, té com a missió de protegir el lliure exercici dels drets i les llibertats i de garantir la seguretat ciutadana. A aquest efecte, ha de vetllar per la convivència pacífica i la protecció de les persones i els béns, d'acord amb l'ordenament jurídic.

- 2 El Cos de Mossos d'Esquadra, com a policia al servei de la comunitat, ha de contribuir a la consecució del benestar social, cooperant amb altres agents socials, especialment en els àmbits preventiu, assistencial i de rehabilitació.

ARTICLE 4

Abans de prendre possessió, els membres del Cos de Mossos d'Esquadra han de jurar o prometre acatament a la Constitució, com a norma fonamental de l'Estat, i a l'Estatut d'autonomia, com a norma institucional bàsica de Catalunya.

ARTICLE 5

En l'exercici de les seves funcions, dins el marc de les competències que corresponen a la Generalitat, el Cos de Mossos d'Esquadra té el caràcter de policia ordinària i integral i actua en tot el territori de Catalunya.

ARTICLE 6

En l'exercici de llurs funcions, els membres del Cos de Mossos d'Esquadra gaudeixen, a tots els efectes legals, de la condició d'agents de l'autoritat.

ARTICLE 7

D'acord amb el que disposa la Llei orgànica de forces i cossos de seguretat, en el cas dels delictes d'atemptat en la comissió dels quals s'emprin armes de foc, explosius o altres mitjans d'agressió de perillositat anàloga que puguin posar en perill greu la integritat física dels membres del Cos de Mossos d'Esquadra, aquests tenen, a l'efecte de llur protecció penal, la consideració d'autoritat.

ARTICLE 8

D'acord amb el que estableix la Llei orgànica de forces i cossos de seguretat:

 1. La jurisdicció competent per a conèixer dels delictes que es cometin contra membres del Cos de Mossos d'Esquadra i també dels comesos per aquests en l'exercici de llurs funcions és la jurisdicció ordinària.

 2. Els membres del Cos de Mossos d'Esquadra han de complir la presó preventiva i les penes privatives de llibertat en els establiments penitenciaris ordinaris. Es garanteix la separació dels membres del Cos de Mossos d'Esquadra de la resta de detinguts o presos.

 3. La iniciació d'un procediment penal contra un membre del Cos de Mossos d'Esquadra no impedeix la tramitació d'un expedient disciplinari pels mateixos fets, si escau. No obstant això, la resolució definitiva de l'expedient només es pot produir quan la sentència dictada en l'àmbit penal sigui ferma i la declaració dels fets provats vincula l'Administració. Les mesures cautelars que es puguin adoptar en aquests supòsits poden durar fins que es dicti resolució definitiva en el procediment judicial. Pel que fa a la suspensió del sou, cal atenir-se al que disposa la legislació general del funcionariat.

ARTICLE 9

- 1 Quan estan de servei, els membres del Cos de Mossos d'Esquadra han de vestir l'uniforme reglamentari. No obstant això, en determinats llocs de treball, o per necessitats del servei, poden exercir llurs funcions sense l'uniforme, amb l'autorització prèvia de l'òrgan que sigui determinat per reglament. En tot cas, han d'acreditar sempre llur identitat professional.

- 2 S'han de determinar reglamentàriament les normes sobre els uniformes, els distintius, les salutacions i els honors.

ARTICLE 10

- 1 El Cos de Mossos d'Esquadra és un institut armat de naturalesa civil, amb estructura i organització jerarquitzades.

- 2 Atès el caràcter d'institut armat del Cos de Mossos d'Esquadra, els seus membres han de dur l'armament reglamentari, excepte en els supòsits que siguin establerts.

CAPÍTOL II Principis d'actuació i funcions Artículos 11 a 15
SECCIÓ PRIMERA Principis d'actuació Artículo 11
ARTICLE 11

-1 D'acord amb el que estableix la Llei orgànica de forces i cossos de seguretat, s'apliquen al Cos de Mossos d'Esquadra els principis d'actuació següents:

Primer. Els membres del Cos de Mossos d'Esquadra han de complir i fer complir en tot moment la Constitució, l'Estatut d'autonomia i la legislació vigent.

Segon. En llurs actuacions, els membres del Cos de Mossos d'Esquadra s'han d'ajustar al codi de conducta següent:

 1. Han d'actuar, en el compliment de llurs funcions, amb absoluta neutralitat política i imparcialitat i, en conseqüència, sense fer cap discriminació per raó de raça, religió, opinió, sexe, llengua, lloc de veïnatge, lloc de naixença o qualsevol altra condició o circumstància personal o social.

 2. Han d'actuar amb integritat i dignitat, i oposar-se amb fermesa a qualsevol acte de corrupció.

 3. Han d'atenir-se, en llur actuació professional, als principis de jerarquia i de subordinació; en cap cas, però, l'obediència deguda no pot emparar ordres que comportin l'execució d'actes que constitueixin manifestament delicte o que siguin contraris a la Constitució o a les lleis.

 4. Han de col·laborar amb l'Administració de justícia i auxiliar-la en els termes establerts per la llei.

  Tercer. Pel que fa a les relacions amb la comunitat, els membres del Cos de Mossos d'Esquadra:

 5. Han d'impedir, en l'exercici de llur actuació professional, qualsevol pràctica abusiva, arbitrària o discriminatòria que comporti violència física o moral.

 6. Han de tenir en tot moment un tracte correcte i acurat en les relacions amb els ciutadans, als quals han de procurar auxiliar i protegir sempre que les circumstàncies ho aconsellin o hi siguin requerits, i proporcionar-los informació completa i tan àmplia com sigui possible sobre les causes i la finalitat de totes les intervencions.

 7. Han d'actuar, en l'exercici de llurs funcions, amb la decisió necessària i sense retard, quan d'això depengui evitar un mal greu, immediat i irreparable, i han de regir-se, en fer-ho, pels principis de congruència, d'oportunitat i de proporcionalitat en la utilització dels mitjans a llur abast.

 8. Han d'utilitzar les armes només en les situacions en què hi hagi un risc racionalment greu per a la vida o la integritat física d'ells mateixos o de terceres persones i en les circumstàncies que puguin comportar un risc greu per a la seguretat ciutadana, i han de regir-se, en fer-ho, pels principis a què es refereix la lletra c).

  Quart. Pel que fa al tractament de detinguts, els membres del Cos de Mossos d'Esquadra:

 9. Han d'identificar-se degudament com a tals en el moment d'efectuar una detenció.

 10. Han de vetllar per la vida i la integritat física de les persones que estiguin detingudes o sota llur custòdia i han de respectar-ne els drets, l'honor i la dignitat.

 11. Han de complir i observar amb la diligència deguda els tràmits, els terminis i els requisits exigits per l'ordenament jurídic en la detenció d'una persona.

  Cinquè. Pel que fa a la dedicació professional, els membres del Cos de Mossos d'Esquadra han de portar a terme llurs funcions amb dedicació total, i han d'intervenir sempre, en tot moment i en tot lloc, estiguin o no estiguin de servei, en defensa de la llei i de la seguretat ciutadana.

  Sisè. Pel que fa al secret professional, els membres del Cos de Mossos d'Esquadra han de guardar secret rigorós respecte a totes les informacions que coneguin per raó o en ocasió del compliment de llurs funcions, i no estan obligats a revelar les fonts d'informació, llevat que els ho imposin el compliment de llurs funcions o les disposicions legals.

  - 2 Els membres del Cos de Mossos d'Esquadra són responsables personalment i directament dels actes que portin a terme en llur actuació professional infringint o vulnerant les normes legals, les normes reglamentàries que regeixen llur professió i els principis enunciats a l'apartat 1, sens perjudici de la responsabilitat patrimonial que pugui correspondre a les administracions públiques.

SECCIÓ SEGONA Funcions Artículo 12
ARTICLE 12

- 1 El Cos de Mossos d'Esquadra, com a policia ordinària i integral, exerceix les funcions que l'ordenament jurídic atribueix a les forces i els cossos de seguretat, i, en concret:

Primer. Funcions de policia de seguretat ciutadana:

 1. Protegir les persones i els béns.

 2. Mantenir l'ordre públic.

 3. Vigilar i protegir persones, òrgans, edificis, establiments i dependències de la Generalitat, i garantir el funcionament normal de les instal·lacions i la seguretat dels usuaris dels serveis.

 4. Vigilar els espais públics.

 5. Protegir les manifestacions i mantenir l'ordre en grans concentracions humanes.

 6. Prestar auxili en els casos d'accident, catàstrofe o calamitat pública, i participar en l'execució dels plans de protecció civil en la forma que sigui determinada per les lleis.

 7. Prestar auxili en les actuacions en matèria de salvament, si hi és requerit.

 8. Complir, dins les competències de la Generalitat, les funcions de protecció de la seguretat ciutadana atribuïdes a les forces i els cossos de seguretat per la Llei orgànica 1/1992.

 9. Prevenir actes delictius.

 10. La resta de funcions que li atribueix la legislació vigent.

  Segon. Funcions de policia administrativa:

 11. Vetllar pel compliment de les lleis aprovades pel Parlament de Catalunya i de les disposicions i ordres singulars dictades pels altres òrgans de la Generalitat.

 12. Inspeccionar les activitats sotmeses a l'ordenació o la disciplina de la Generalitat, i denunciar-ne tota activitat il·lícita.

 13. Emprar la coacció amb vista a l'execució forçosa dels actes o les disposicions dels òrgans de la Generalitat.

 14. Vetllar pel compliment de les lleis i les altres disposicions de l'Estat aplicables a Catalunya i garantir el funcionament dels serveis públics essencials.

 15. Vetllar pel compliment de la normativa sobre el medi ambient, els recursos hidràulics i la riquesa cinegètica, piscícola, forestal i de qualsevol altra mena relacionada amb la conservació de la natura.

 16. Vetllar pel compliment de la normativa sobre el patrimoni cultural català, pel que fa a la salvaguarda i la protecció d'aquest i per tal d'evitar-ne l'espoli o la destrucció.

 17. Col·laborar amb les policies locals i amb les forces i els cossos de seguretat de l'Estat en la recollida, el tractament i la comunicació recíproca d'informació d'interès policial.

 18. Vigilar, inspeccionar i controlar les empreses de seguretat privada, llurs serveis i actuacions i els mitjans i el personal a llur càrrec, en els termes establerts per la legislació vigent.

 19. La resta de funcions que li atribueix la legislació vigent.

  Tercer. Les funcions de policia judicial que li corresponen d'acord amb l'article 13.5 de l'Estatut d'autonomia i que són establertes per l'article 126 de la Constitució, els articles 443 i 445 de la Llei orgànica del poder judicial i la resta de la legislació processal vigent, sens perjudici de les que corresponen a les policies locals. Aquestes funcions són acomplertes per mitjà dels serveis ordinaris del Cos o per mitjà de les seves unitats orgàniques de policia judicial, a iniciativa pròpia o a requeriment de les autoritats judicials o del ministeri fiscal.

  Quart. Funcions d'intervenció en la resolució amistosa de conflictes privats, si hi és requerit.

  Cinquè. Funcions de cooperació i col·laboració amb les entitats locals, d'acord amb la Llei 16/1991, del 10 de juliol, de les policies locals:

 20. Donar suport tècnic i operatiu a les policies locals quan aquestes no puguin assumir plenament un servei, per raó del seu volum o de l'especialització.

 21. Exercir, a més de les funcions assenyalades en aquest article, les pròpies de les policies locals en els municipis que no en disposin.

 22. En els supòsits establerts per les lletres a) i b), la Generalitat i les corporacions locals han de subscriure els convenis de cooperació corresponents, en què s'han de definir, en tot cas, els objectius, els recursos, el finançament, l'organització i les obligacions i facultats respectives.

  Sisè. Les altres funcions que li siguin transferides o delegades pel procediment establert per l'article 150.2 de la Constitució.

  Setè. Les altres funcions que li siguin encomanades.

  - 2 Les funcions establertes per l'apartat 1 es compleixen sota els principis de cooperació, coordinació i col·laboració mútua amb la resta de forces i cossos de seguretat. D'aquests principis deriva la conveniència per a les institucions implicades de subministrar-se mútuament informació policial.

SECCIÓ TERCERA Unitats de policia judicial Artículos 13 a 15
ARTICLE 13

- 1 El Departament de Governació pot crear unitats de policia judicial formades per membres del Cos de Mossos d'Esquadra instruïts a aquest efecte.

- 2 Les unitats de policia judicial poden ésser adscrites pel Departament de Governació, havent escoltat el Consell General del Poder Judicial i el ministeri fiscal, a determinats jutjats i tribunals i al ministeri fiscal.

ARTICLE 14

- 1 Els membres del Cos de Mossos d'Esquadra adscrits a unitats de policia judicial depenen orgànicament del Departament de Governació i, segons l'article 444 de la Llei orgànica del poder judicial, depenen funcionalment dels jutges, els tribunals i el ministeri fiscal, en l'exercici i en el compliment de les funcions que els encomanin.

- 2 Els membres de les unitats de policia judicial no poden ésser remoguts o separats de la investigació que se'ls hagi encomanat sinó en els termes que estableix l'article 446.2 de la Llei orgànica del poder judicial.

- 3 Els jutges, els tribunals i el ministeri fiscal tenen, respecte als membres de les unitats de policia judicial, les funcions que estableix l'article 35 de la Llei orgànica de forces i cossos de seguretat.

- 4 Els caps de les unitats de policia judicial són l'òrgan competent per a canalitzar els requeriments provinents de les autoritats judicials i del ministeri fiscal perquè els funcionaris o els mitjans de la unitat corresponent intervinguin en una investigació.

- 5 Per a l'exercici de les funcions de policia judicial sota la direcció dels jutges, els tribunals i el ministeri fiscal, els membres del Cos de Mossos d'Esquadra tenen el caràcter de comissionats i poden requerir l'auxili necessari de les autoritats i, si escau, dels particulars.

ARTICLE 15

- 1 Els membres del Cos de Mossos d'Esquadra que s'integrin a les unitats de policia judicial han d'estar en possessió del diploma de policia judicial expedit per l'Escola de Policia de Catalunya, amb la superació prèvia del curs d'especialitat corresponent, el qual pot incloure períodes de pràctiques, que s'han d'organitzar en col·laboració amb la judicatura i el ministeri fiscal.

- 2 El règim dels membres integrats a les unitats de policia judicial és el que estableix aquesta Llei i, amb caràcter general, el règim aplicable al Cos de Mossos d'Esquadra.

- 3 S'han de regular per reglament el funcionament i l'organització de les unitats de policia judicial, atenent en tot cas el que determina la disposició transitòria cinquena.

TÍTOL SEGON De l'organització i l'estructura Artículos 16 a 38
CAPÍTOL I Departament de Governació Artículo 16
ARTICLE 16

- 1 El Departament de Governació, de conformitat amb els objectius generals establerts pel Govern, és l'òrgan responsable de la política de seguretat ciutadana de la Generalitat.

- 2 Corresponen al Departament de Governació el comandament i la direcció superior del Cos de Mossos d'Esquadra, en virtut dels quals exerceix, en particular, les funcions següents:

 1. L'alta direcció, l'organització, la coordinació i la inspecció dels serveis.

 2. La planificació general i el seguiment i el control de l'execució d'aquesta.

 3. L'elaboració de l'avantprojecte de pressupost i l'execució d'aquest.

 4. L'elaboració d'informes en matèria d'ordre públic i seguretat ciutadana que siguin requerits per a l'exercici de determinades activitats, segons la legislació vigent.

 5. L'elaboració d'estudis i informes relatius al camp de la seguretat ciutadana.

 6. L'aplicació i la supervisió del règim estatutari dels funcionaris del Cos, exceptuant les potestats que corresponen al Govern o estan atribuïdes a altres òrgans en virtut del que disposen aquesta Llei i la resta de l'ordenament jurídic.

 7. Les funcions relatives a la selecció, la formació, l'especialització, la promoció, les situacions administratives i el règim disciplinari dels funcionaris del Cos.

 8. La determinació de la representació de l'Administració de la Generalitat en la negociació amb els representants dels funcionaris.

 9. La promoció de la coordinació del Cos de Mossos d'Esquadra i els seus serveis de suport tècnic administratiu amb les policies locals, respectant en tot cas l'autonomia orgànica i funcional d'aquestes.

 10. Les altres funcions que li atorguen aquesta Llei i la resta de l'ordenament jurídic.

- 3 L'exercici de les funcions a què es refereix l'apartat 2, i en particular l'estructura i la competència dels òrgans de comandament i de direcció superior del Cos de Mossos d'Esquadra, correspon als òrgans del Departament que es determinin reglamentàriament.

- 4 Es crea el Centre de Procés de Dades Policials, per a la recollida, el dipòsit, l'elaboració, la classificació i la conservació de la informació necessària per a l'exercici de les funcions del Cos de Mossos d'Esquadra. L'estructura i el funcionament del Centre de Procés de Dades Policials s'ha d'ajustar al que disposen la Llei orgànica que regula el tractament automatitzat de les dades de caràcter personal i la resta de legislació vigent.

- 5 Reglamentàriament es poden crear els òrgans i els serveis necessaris per al desenvolupament i la millora de les tasques policials referides a coordinació, informació, consulta i assessorament de la Policia de la Generalitat.

CAPÍTOL II Cos de Mossos d'Esquadra Artículos 17 a 29
SECCIÓ PRIMERA Disposicions generals Artículos 17 a 19
ARTICLE 17

Els membres del Cos de Mossos d'Esquadra són funcionaris de carrera de la Generalitat i es regeixen pel que estableixen l'Estatut d'autonomia, la Llei de creació de la Policia Autonòmica, la Llei present i les normes que la desenvolupen i, amb caràcter supletori, la Llei orgànica de forces i cossos de seguretat, en allò que no sigui d'aplicació directa, i la normativa en matèria de funció pública de la Generalitat.

ARTICLE 18

El Cos de Mossos d'Esquadra s'estructura jeràrquicament en les escales i les categories següents:

 1. Escala bàsica, que comprèn les categories de mosso i de caporal.

 2. Escala intermèdia, que comprèn les categories de sergent i de sotsinspector.

 3. Escala executiva, que comprèn la categoria d'inspector.

 4. Escala superior, que comprèn les categories d'intendent, de comissari i de major.

 5. Escala de suport, que comprèn les categories de facultatiu i de tècnic.

ARTICLE 19

-1. Correspon als membres del Cos de Mossos d'Esquadra, segons les escales respectives, acomplir, amb caràcter preferent, les funcions següents:

 1. Escala superior: el comandament, la direcció, l'orientació, la coordinació i la inspecció, en el nivell superior, dels serveis policials.

 2. Escala executiva: la gestió de les diverses àrees i unitats dels mossos d'esquadra i, si s'escau, el comandament de l'activitat policial.

 3. Escala intermèdia: el comandament operatiu i la supervisió de les tasques executives de les unitats, els grups i els subgrups policials.

 4. Escala bàsica: les tasques executives derivades del compliment de les funcions policials, i les funcions de comandament d'un o més funcionaris de la mateixa escala en els diferents serveis policials.

 5. Escala de suport: el suport i la cobertura a la funció policial amb les tasques pròpies de la professió per a l'exercici de la qual habilita la titulació que els hagi estat exigida per a ingressar al cos, i també funcions que requereixen coneixements propis i específics d'una formació concreta, en suport de la funció policial.

-2 A més del que estableix l'apartat 1, els funcionaris del Cos de Mossos d'Esquadra estan obligats a acomplir les comeses que exigeixen l'execució dels serveis policials i les necessitats de la seguretat ciutadana.

SECCIÓ SEGONA Accés i promoció Artículos 20 a 28
ARTICLE 20

-1 Per a ingressar a les diferents escales del Cos de Mossos d'Esquadra, s'exigeix complir els requisits que estableixen aquesta llei i la resta de la normativa aplicable i estar en possessió dels títols corresponents o complir els requisits establerts per l'article 25 bis, segons la graduació següent, d'acord amb l'Estatut bàsic de l'empleat públic:

 1. Escala superior: titulació del grup A, subgrup A1.

 2. Escala executiva: titulació del grup A, subgrup A2.

 3. Escala intermèdia: titulació del grup C, subgrup C1.

 4. Escala bàsica: titulació del grup C, subgrup C1.

 5. Escala de suport, per a l'accés a la categoria de facultatiu: titulació del grup A, subgrup A1.

 6. Escala de suport, per a l'accés a la categoria de tècnic: titulació del grup A, subgrup A2.

-2 Correspon a la persona titular del departament competent en matèria de seguretat pública efectuar les convocatòries per a ingressar a les diferents escales i categories del Cos de Mossos d'Esquadra. Les bases de cada convocatòria han d'establir els requisits i les condicions per a l'ingrés a les diferents escales i categories. No es pot establir en cap cas una limitació en l'edat màxima d'ingrés diferent de l'establerta amb caràcter general per a ingressar a la funció pública.

-3 Per a accedir als grups que especifica l'apartat 1, s'ha d'estar en possessió de la titulació i dels coneixements lingüístics que estableix per als grups corresponents la normativa vigent sobre funció pública de l'Administració de la Generalitat.

ARTICLE 21

- 1 Els sistemes de selecció han de garantir en tot cas el compliment dels principis d'igualtat, de publicitat, de mèrit i de capacitat.

- 2 Les proves selectives per a ingressar a les escales i categories del Cos de Mossos d'Esquadra són de caràcter teòrico-pràctic i poden incloure proves de capacitat física, psicotècniques, mèdiques i de coneixement, les quals s'han de fixar a les bases de la convocatòria.

ARTICLE 22

-1 L'accés a la categoria de mosso o mossa es fa pel sistema d'oposició lliure, llevat dels membres d'altres forces i cossos de seguretat que presten serveis en l'àmbit territorial de Catalunya, que hi accedeixen pel sistema de concurs oposició.

-2 L'accés de membres d'altres forces i cossos de seguretat no pot superar el quinze per cent del nombre total de places de les convocatòries corresponents fins que fineixi el desplegament territorial de la Policia de la Generalitat-Mossos d'Esquadra.

-3 L'accés pel sistema d'oposició lliure requereix, a més de la superació de les proves selectives que estableix la convocatòria, la superació d'un curs selectiu, que ha d'organitzar l'Escola de Policia de Catalunya, i d'un període de pràctiques, l'avaluació dels quals s'ha de restringir als mèrits i les capacitats professionals. Són exemptes del curs selectiu les persones aspirants que aportin un certificat d'haver superat el curs corresponent a l'Escola de Policia de Catalunya.

-4 L'accés pel sistema de concurs oposició entre membres d'altres forces i cossos de seguretat requereix, a més de la superació de les proves selectives específiques que estableix la convocatòria, la superació d'un curs selectiu d'adequació al Cos de la Policia de la Generalitat-Mossos d'Esquadra que ha d'organitzar l'Escola de Policia de Catalunya.

-5 Els aspirants que superin les proves selectives són nomenats aspirants alumnes a l'efecte de la realització del curs selectiu i, un cop superat el curs, són nomenats aspirants en pràctiques durant el període de pràctiques que fixi la convocatòria. Durant les fases del curs selectiu i del període de pràctiques, els aspirants tenen la consideració de funcionaris en pràctiques i tenen dret a la cotització corresponent a la Seguretat Social a efectes de drets passius i d'assistència sanitària. També com a aspirants alumnes i com a aspirants en pràctiques, tenen dret a les retribucions que per a cada cas s'estableixin. El nomenament com a funcionari o funcionària de carrera únicament es pot efectuar un cop superat el període de pràctiques, d'acord amb el que estableix la convocatòria corresponent.

-6 Amb independència de la prova de reconeixement mèdic que pugui establir la convocatòria, durant el curs o el període de pràctiques, o en acabar aquest, les persones aspirants poden ésser sotmeses a les proves mèdiques que calgui per a comprovar si hi concorre alguna causa d'exclusió d'acord amb el quadre d'exclusions mèdiques establert per a la categoria. Si de les proves practicades es dedueix l'existència d'alguna causa d'exclusió, l'òrgan responsable pot proposar, en funció de la gravetat de la malaltia o el defecte físic, l'exclusió de l'aspirant del procés selectiu, en el qual cas correspon a l'òrgan competent per a efectuar el nomenament d'adoptar la resolució procedent, que en cap cas no pot donar dret a indemnització.

-7 No obstant el que disposa l'apartat 6, i sempre que s'hagi superat el curs selectiu, en el cas que l'exclusió mèdica de l'aspirant en pràctiques sigui conseqüència de lesions sofertes en l'exercici de les seves funcions com a funcionari o funcionària en pràctiques durant el període de pràctiques, l'òrgan responsable en pot proposar el nomenament com a funcionari o funcionària de carrera a l'òrgan competent. En aquest cas, s'ha d'assignar al dit funcionari o funcionària un lloc de treball adequat a les seves capacitats.

ARTICLE 23

L'accés a les categories de caporal, de sergent i de sots-inspector es fa per promoció interna, mitjançant concurs-oposició, entre membres del Cos que tinguin un mínim de dos anys d'antiguitat en la categoria immediatament inferior respectiva, que tinguin la titulació adequada i que hagin superat o superin en el procés de selecció el curs específic impartit per l'Escola de Policia de Catalunya. Les bases de la convocatòria poden exigir la superació d'un període de pràctiques de caràcter selectiu.

ARTICLE 24

- 1 L'accés a les categories d'inspector i d'intendent es fa per concurs-oposició lliure. S'ha de reservar fins a un 50% de les places de cada convocatòria per al torn de promoció interna dels membres del Cos que tinguin un mínim de dos anys d'antiguitat en la categoria immediatament inferior respectiva, que tinguin la titulació adequada i que hagin superat o superin en el procés de selecció el curs específic impartit per l'Escola de Policia de Catalunya i, si ho determina la convocatòria, un període de pràctiques de caràcter selectiu.

- 2 Els aspirants a les categories d'inspector i d'intendent que es presentin al concurs-oposició pel torn lliure han de superar també, amb caràcter selectiu, el curs específic impartit per l'Escola de Policia de Catalunya, llevat que presentin un certificat d'aquesta que acrediti que ja l'han superat, i, si ho determina la convocatòria, un període de pràctiques de caràcter selectiu. Durant el curs selectiu i, si s'escau, el període de pràctiques, tenen la consideració de funcionaris en pràctiques.

- 3 Les convocatòries de places d'inspectors i d'intendents poden establir que les vacants que es produeixin en el torn lliure incrementin el torn de promoció interna, i viceversa.

ARTICLE 25

- 1 El comandament del Cos de Mossos d'Esquadra correspon als comissaris i als majors.

- 2 L'accés a la categoria de comissari es fa pel sistema de lliure designació, mitjançant convocatòria pública, entre els caps, els oficials i els comandaments de les forces armades i de les forces i els cossos de seguretat, sempre que tinguin la titulació requerida. S'ha de reservar un mínim del 50% de les places de cada convocatòria per al torn de promoció interna, mitjançant el sistema de lliure designació, amb convocatòria pública prèvia, dels intendents del Cos de Mossos d'Esquadra que tinguin un mínim de dos anys d'antiguitat en aquesta categoria i que tinguin la titulació adequada.

- 3 L'accés a la categoria de major es fa mitjançant el sistema de lliure designació, efectuada per la persona titular del Departament de Governació entre els comissaris del Cos de Mossos d'Esquadra.

- 4 L'òrgan competent que estableixin les convocatòries ha d'emetre un informe prèviament a la designació de l'aspirant.

- 5 Un cop designats, els comissaris i els majors del Cos de Mossos d'Esquadra han de superar, abans d'ésser nomenats, un curs d'adequació impartit per l'Escola de Policia de Catalunya, d'acord amb la legislació vigent.

ARTICLE 25 BIS

-1 En les convocatòries d'accés a les categories de sergent, de sotsinspector, d'inspector, d'intendent, de comissari i de major també poden participar, en el torn de promoció interna, els membres del Cos que, sense estar en possessió de la titulació exigida per a l'ingrés a les esmentades categories, disposin de la titulació del grup immediatament inferior i compleixin, respectivament, els requisits d'accés establerts pels articles 23, 24 i 25 quant a l'antiguitat, el curs específic impartit per l'Escola de Policia de Catalunya i, si escau, el període de pràctiques de caràcter selectiu.

-2 Els funcionaris del Cos de Mossos d'Esquadra que facin ús de la dispensa de titulació que estableix l'apartat 1 i superin la convocatòria corresponent només poden canviar d'escala, a l'empara d'aquesta dispensa, una vegada al llarg de la seva carrera professional.

ARTICLE 26

Els membres de les forces armades i de les forces i els cossos de seguretat de l'Estat que accedeixin al Cos de Mossos d'Esquadra d'acord amb el que estableixen els apartats 2 i 3 de l'article 25, cal que pertanyin al grup A, que tinguin experiència en l'àmbit policial i que acreditin els coneixements de català que determina la legislació vigent. El compliment d'aquests requisits ha d'ésser recollit a l'informe previ a què es refereix l'article 25.4.

ARTICLE 27

Les vacants que es produeixin en les convocatòries per a la provisió de llocs entre membres de les forces armades i de les forces i els cossos de seguretat de l'Estat s'han d'acumular al torn de promoció interna dels membres del Cos de Mossos d'Esquadra.

ARTICLE 28

-1 L'accés a les categories de facultatiu i de tècnic de l'escala de suport es fa per promoció interna, mitjançant els sistemes d'oposició, concurs o concurs oposició, entre funcionaris en actiu del Cos de Mossos d'Esquadra i de la resta de cossos especials de la Generalitat del grup A, subgrups A1 i A2. En el cas que les vacants no es proveeixin per promoció interna, cal fer-ne la convocatòria en torn lliure.

-2 Les convocatòries per a l'accés a les categories de facultatiu i de tècnic de l'escala de suport han de determinar, si escau, els requisits d'antiguitat, especialització i formació i els altres que siguin necessaris per a les places convocades.

SECCIÓ TERCERA Formació Artículo 29
ARTICLE 29

- 1 L'Escola de Policia de Catalunya ha d'elaborar un pla de carrera professional que prevegi, d'acord amb la legislació vigent, l'equiparació de les titulacions exigides per a l'accés a les diferents categories que estableix aquesta Llei. El pla de carrera professional ha d'ésser aprovat pel Govern, a proposta de la persona titular del Departament de Governació.

- 2 Així mateix, l'Escola de Policia de Catalunya ha d'organitzar els cursos de perfeccionament, especialització, promoció i adequació dels membres del Cos de Mossos d'Esquadra, d'acord amb les necessitats que requereixi el desplegament del Cos. Si s'escau, per tal d'aconseguir adequadament aquests objectius, l'Escola pot subscriure acords o convenis amb institucions anàlogues o d'altra naturalesa.

- 3 L'Escola de Policia de Catalunya ha de procurar la convalidació acadèmica, per l'administració competent, dels estudis que es cursin en els seus centres i ha de convalidar, al seu torn, aquelles matèries que hagin estat superades prèviament en altres centres educatius oficials, en la forma que sigui determinada reglamentàriament.

CAPÍTOL III Relació de llocs de treball i provisió dels llocs Artículos 30 a 38
ARTICLE 30

El Cos de Mossos d'Esquadra es compon d'una plantilla de personal formada per les places que figuren dotades en el pressupost, classificades per les escales, les categories i els llocs que especifica l'article 18.

ARTICLE 31

- 1 La relació de llocs de treball, estructurada orgànicament, inclou la totalitat de les places del Cos de Mossos d'Esquadra. Correspon al Govern de la Generalitat d'aprovar aquesta relació, que s'ha de publicar en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

- 2 Per a cada lloc de treball, la relació ha d'indicar, almenys, la denominació, el nivell, les característiques, els continguts funcionals, les necessitats formatives, els complements que té assignats, la forma de provisió i, si s'escau, la durada mínima o màxima que ha de tenir la provisió corresponent i els requisits exigibles per a la mobilitat dels funcionaris provinents d'altres cossos policials.

- 3 La relació ha d'especificar els llocs de treball susceptibles d'ésser ocupats per personal en situació de segona activitat i la forma d'adscripció, en els termes establerts per l'article 61.

ARTICLE 32

Tot funcionari del Cos de Mossos d'Esquadra gaudeix d'un grau personal, que correspon a algun dels nivells en què es classifiquen els llocs de treball.

ARTICLE 33

- 1 Els llocs de treball es poden proveir pels sistemes següents:

 1. Per concurs-oposició.

 2. Per concurs.

 3. Per lliure designació.

- 2 Els llocs de treball de les categories de comissari i de major es proveeixen pel sistema de lliure designació.

- 3 Totes les convocatòries per a la provisió dels llocs de treball s'han de publicar en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

ARTICLE 34

L'adscripció a destinació dels funcionaris procedents de nou ingrés en una categoria es fa per ordre de puntuació, d'acord amb la classificació obtinguda en el procés selectiu, entre els aspirants que compleixen els requisits establerts per a ocupar els llocs de treball en la categoria.

ARTICLE 35

Els funcionaris adscrits a un lloc de treball pel procediment de lliure designació poden ésser-ne remoguts amb caràcter discrecional, sense dret a indemnització.

ARTICLE 36

- 1 El Departament de Governació pot disposar, per necessitats del servei, la redistribució, dins la mateixa localitat, dels funcionaris en actiu del Cos de Mossos d'Esquadra que compleixin els requisits necessaris, sempre que es tracti de llocs que es proveeixin pel mateix sistema i corresponguin a la mateixa escala i categoria. Aquesta redistribució no requereix convocatòria pública i no dóna lloc a indemnització.

- 2 Si les necessitats del servei ho requereixen, els llocs de treball es poden cobrir, excepcionalment, mitjançant adscripció provisional o comissió de serveis, que no poden durar més de dos anys.

ARTICLE 37

- 1 Si es produeix alguna vacant en un lloc de treball de les categories superiors a la de mosso i és urgent de proveir-la, la persona titular del Departament de Governació pot disposar l'encàrrec de funcions a un funcionari del Cos, sempre que compleixi tots els requisits exigits per a ocupar el dit lloc. L'encàrrec de funcions no pot durar més de dos anys.

- 2 Els encàrrecs de funcions donen dret a percebre el complement de destinació del lloc que és objecte de l'encàrrec.

ARTICLE 38

- 1 Per necessitats del servei justificades degudament, es pot disposar el trasllat forçós dels membres del Cos de Mossos d'Esquadra.

- 2 No es considera com a canvi de localitat o de residència el trasllat a un lloc de treball que estigui a menys quilòmetres de la residència declarada pel funcionari dels que siguin establerts d'acord amb l'article 46.

- 3 Les destinacions forçoses tenen una durada màxima de dos anys.

- 4 Els trasllats forçosos amb canvi de residència donen dret a percebre les indemnitzacions que siguin establertes per reglament.

TÍTOL TERCER Del règim estatutari Artículos 39 a 78
CAPÍTOL I Drets i deures Artículos 39 a 60
SECCIÓ PRIMERA Drets i deures en general Artículos 39 a 48.ter
ARTICLE 39

- 1 Els membres del Cos de Mossos d'Esquadra tenen els drets i els deures que els pertoquen com a funcionaris de la Generalitat, dins el marc de l'especificitat de llur funció, d'acord amb la legislació vigent.

- 2 La Generalitat ha de protegir els funcionaris del Cos de Mossos d'Esquadra en l'exercici de llurs funcions i els ha d'atorgar la consideració social deguda a llur jerarquia i a la dignitat del servei policial.

ARTICLE 40

- 1 Les retribucions dels funcionaris del Cos de Mossos d'Esquadra són les següents:

 1. Retribucions bàsiques:

  1r. El sou, la quantia del qual és idèntica per a tots els membres d'un mateix grup.

  2n. Els triennis.

  3r. Les pagues extraordinàries.

 2. Retribucions complementàries:

  1r. El complement de destinació, corresponent al nivell del lloc de treball que s'ocupa.

  2n. El complement específic, que ha de figurar en la relació de llocs de treball i comprèn, de manera diferenciada, els conceptes d'especial dificultat tècnica, de grau de dedicació, de responsabilitat, d'incompatibilitat, de perillositat, de penositat, de mobilitat per raó del servei i d'especificitat d'horaris. Només es pot atribuir un complement específic a cada lloc de treball, però la quantia resultant pot variar en funció dels conceptes anteriors atribuïts al lloc de treball.

  3r. El complement de productivitat.

  4t. Gratificacions per serveis extraordinaris.

  5è. Indemnitzacions per raó del servei.

  - 2 L'aplicació de les retribucions que estableix l'apartat 1 s'efectua d'acord amb la normativa dels funcionaris de la Generalitat i la relació de llocs de treball del Cos de Mossos d'Esquadra.

ARTICLE 41

Els funcionaris del Cos de Mossos d'Esquadra estan acollits al règim general de la seguretat social.

ARTICLE 42

Els membres del Cos de Mossos d'Esquadra han de rebre una formació i una capacitació professionals permanents, que garanteixin el compliment adequat de llurs funcions, d'acord amb els principis d'objectivitat i d'igualtat d'oportunitats. A aquests efectes, es pot establir l'obligatorietat de l'assistència a determinades activitats formatives.

ARTICLE 43

Els membres del Cos de Mossos d'Esquadra han de disposar dels mitjans i les instal·lacions apropiats per al compliment de llurs funcions i per a l'atenció adequada de la ciutadania.

ARTICLE 44
 1. El departament competent en matèria de policia ha de vetllar perquè els seus membres mantinguin les aptituds psicofísiques necessàries per a exercir llurs funcions. A aquest efecte, els membres del Cos de Mossos d'Esquadra s'han de sotmetre als exàmens que es determinin per tal de garantir llur aptitud psicofísica. Amb aquesta finalitat, es poden subscriure contractes o convenis de col·laboració amb professionals mèdics o entitats sanitàries.

 2. Els membres del Cos de Mossos d'Esquadra tenen dret a la vigilància de la salut d'acord amb el pla de prevenció de riscos laborals que s'estableixi.

ARTICLE 45
 1. Els membres del Cos de Mossos d'Esquadra estan subjectes al règim d'incompatibilitats del personal al servei de l'Administració de la Generalitat, amb les especialitats que, d'acord amb la naturalesa de la funció policial que exerceixen, estableixen aquesta llei i la normativa que la desplega.

 2. No es pot autoritzar en cap cas la compatibilitat per a exercir una segona feina o activitat pública o privada que pugui impedir o disminuir l'estricte compliment dels deures professionals o comprometre la imparcialitat o independència del funcionari. La compatibilitat es pot denegar si és incompatible per raó del lloc de treball que s'ocupa o atempta contra la imatge i el prestigi del Cos de Mossos d'Esquadra o els seus principis bàsics d'actuació.

 3. Les sol·licituds de compatibilitat són resoltes pel secretari general del departament competent en matèria de seguretat pública, a proposta del director general de la Policia. La petició s'entén desestimada si en el termini de tres mesos a comptar de la presentació de la sol·licitud d'autorització de compatibilitat l'òrgan competent no ha dictat una resolució expressa.

 4. El règim establert per aquest article també és aplicable al personal de l'escala de suport i al que ocupa llocs de segona activitat.

ARTICLE 46

- 1 Els membres del Cos de Mossos d'Esquadra no estan obligats a residir a la localitat on treballen, llevat dels casos en què per raó del servei sigui necessari el deure de residència a la pròpia localitat.

- 2 Sens perjudici del que estableix l'apartat 1, el Departament de Governació ha de determinar la distància màxima en quilòmetres, respecte a la localitat de destinació, a què estan obligats a residir els membres del Cos de Mossos d'Esquadra.

ARTICLE 47

Els membres del Cos de Mossos d'Esquadra han de complir estrictament la jornada i l'horari de treball que siguin determinats reglamentàriament. En situacions d'emergència es pot mobilitzar el personal fora de servei en les condicions que siguin establertes, a fi d'assegurar el compliment de la normativa vigent.

ARTICLE 48
 1. Els membres del Cos de Mossos d'Esquadra disposen dels permisos, les llicències i les vacances que siguin determinats per reglament.

 2. Les disposicions relatives a permisos, llicències, vacances i règim d'absències que estableix la normativa general de funció pública només s'apliquen directament als membres del Cos de Mossos d'Esquadra si ho disposa expressament la seva normativa específica.

 3. Ateses les característiques del Cos de Mossos d'Esquadra, la concessió de llicències i permisos i la distribució dels períodes de vacances resten condicionades a les necessitats del servei. No obstant això, en acabar l'any, tots els membres del Cos han d'haver fet les vacances anuals.

ARTICLE 48 BIS

 1. Procedeix declarar en situació d'excedència voluntària els funcionaris que participin com a candidats en eleccions a òrgans representatius públics. La permanència en servei actiu o en segona activitat és causa d'inelegibilitat. Si són elegits per al càrrec, passen a la situació administrativa que legalment els correspongui. En cas contrari, han de sol·licitar el reingrés al servei actiu o a la segona activitat en el termini de quinze dies. Si no ho fan així, passen a la situació d'excedència voluntària per interès particular, sempre que compleixin els requisits exigits.

 2. Els funcionaris en la situació d'excedència voluntària a què fa referència l'incís primer de l'apartat 1 no meriten cap retribució mentre estan en aquesta situació. No obstant això, tenen dret a la reserva del lloc de treball, i el temps de permanència és computable a efectes de triennis, consolidació de grau personal i drets passius en els termes que estableixi la normativa corresponent.

ARTICLE 48 TER
 1. Els danys materials o lesions que pateixin els membres del cos de Mossos d'Esquadra, en ocasió o com a conseqüència del servei prestat, i sempre que no concorrin dol o negligència, han d'ésser reconeguts amb la instrucció prèvia del procediment corresponent que s'inicia d'ofici o a sol·licitud del funcionari interessat.

 2. La resolució que posa fi a l'expedient ha d'indicar la procedència o no del rescabalament i, si s'escau, identificar l'origen de les lesions o danys materials, la relació de causalitat existent entre aquests i el servei i llur valoració econòmica.

 3. No poden ésser objecte de rescabalament, en cap cas, les lesions o danys materials que siguin indemnitzats o satisfets per altres sistemes de cobertura.#Article 48 ter, afegit per la Llei 5/2017, del 28 de març, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic i de creació i regulació dels impostos sobre grans establiments comercials, sobre estades en establiments turístics, sobre elements radiotòxics, sobre begudes ensucrades envasades i sobre emissions de diòxid de carboni.

SECCIÓ SEGONA Drets sindicals i Consell de la Policia - Mossos d'Esquadra Artículos 49 a 60
ARTICLE 49

Els drets sindicals del cos de mossos d'esquadra són regulats per aquesta Llei i la resta de la legislació vigent.

ARTICLE 50

Els membres del cos de mossos d'esquadra, per a la defensa de llurs interessos, tenen dret a afiliar-se lliurement a les organitzacions sindicals, a separar-se'n i a constituir-ne, sempre que compleixin els requisits establerts per l'article 4 de la Llei orgànica 11/1985, de 2 d'agost, de llibertat sindical.

ARTICLE 51

Les organitzacions sindicals amb representació en el cos de mossos d'esquadra tenen dret que se'ls faciliti un local per a l'exercici de llurs activitats, a les dependències que es determinin, i tenen també els altres drets i prerrogatives que els atorga la legislació vigent.

ARTICLE 52

El Consell de la Policia - Mossos d'Esquadra, sota la presidència de la persona titular del Departament de Governació o d'aquella altra en qui aquesta delegui, és l'òrgan de representació paritària de la Generalitat i dels membres del Cos.

ARTICLE 53

Les funcions del Consell de la Policia són:

 1. La mediació i la conciliació en cas de conflictes col·lectius.

 2. La participació en l'establiment de les condicions de prestació del servei dels funcionaris.

 3. La formulació de mocions i l'evacuació de consultes en matèries relatives a l'estatut professional.

 4. L'emissió d'informes en els expedients disciplinaris que s'instrueixin als membres del Cos per faltes molt greus i en tots els que s'instrueixin als representants dels sindicats.

 5. L'emissió d'informe previ i preceptiu sobre els projectes de disposicions de caràcter general relatius a les matèries a què es refereix aquest article.

 6. L'estudi de programes de modernització dels mètodes i les tècniques de treball.

 7. La presentació de propostes de mesures relatives a la política de personal del Cos.

 8. Les altres que li atribueixin les lleis i les disposicions generals.

ARTICLE 54

-1 El Consell de la Policia és integrat paritàriament pels representants de l'Administració que designi la persona titular del departament competent en matèria de seguretat pública i pels representants dels membres del Cos de Mossos d'Esquadra, sobre la base d'un representant per cada dos-cents cinquanta funcionaris o fracció de cadascuna de les escales que constitueixen el cos.

-2 La proporció establerta per l'apartat 1 pot ésser modificada pels decrets de convocatòria successius mentre duri el procés de creixement del Cos de Mossos d'Esquadra i no se superi la xifra total de setze membres en representació de l'Administració i setze membres en representació del cos.

ARTICLE 55

- 1 Els representants dels membres del Cos de Mossos d'Esquadra en el Consell de la Policia són els que resulten de les eleccions sindicals que s'han de fer a aquest efecte.

- 2 Tenen la condició d'electors i elegibles, en relació amb la data d'inici del procés electoral, els funcionaris del Cos de Mossos d'Esquadra que es trobin en situació de servei actiu o de segona activitat. Així mateix, poden ésser electors o elegibles els membres del Cos que es trobin en situació de suspensió de funcions, mentre la resolució no sigui consentida o adquireixi fermesa en via jurisdiccional, excepte en els supòsits de suspensió provisional originada per un procediment jurisdiccional o de suspensió ferma per un judici per falta molt greu.

- 3 Els representants escollits perden aquesta condició per qualsevol d'aquestes causes:

 1. Expiració del mandat.

 2. Pèrdua de la condició de funcionari.

 3. Defunció.

 4. Renúncia, la qual ha d'ésser expressa i comunicada a l'òrgan competent davant el qual exerceixin la representació.

ARTICLE 56

Les eleccions dels representants dels membres del Cos de Mossos d'Esquadra en el Consell de la Policia es fan per escales, mitjançant sufragi personal, directe i secret entre els membres del Cos.

ARTICLE 57

Els candidats a l'elecció han de figurar en les llistes presentades per les organitzacions sindicals constituïdes legalment. Les llistes esmentades han de contenir tants candidats com membres del Consell de la Policia correspongui elegir, més dos candidats en condició de suplents, d'acord amb el que sigui determinat per reglament.

ARTICLE 58

L'atribució de representants dels membres del Cos de Mossos d'Esquadra en el Consell de la Policia s'ha d'efectuar mitjançant el sistema de representació proporcional, atribuint a cada llista el nombre de llocs que li correspon, de conformitat amb el quocient resultant de dividir el nombre de vots pel de llocs a cobrir. Si hi ha algun lloc sobrant, s'ha d'atribuir a la llista que tingui una major resta de vots.

ARTICLE 59

El mandat dels representants en el Consell de la Policia és de quatre anys, a comptar de la proclamació dels candidats electes. En cas de vacant, aquesta és coberta automàticament, si l'interessat accepta el càrrec, pel candidat que ocupa el lloc següent en la llista respectiva, inclosos els dos suplents. Si fineix el termini establert i la proclamació dels candidats electes no ha tingut lloc, s'entén que el mandat dels membres anteriors queda prorrogat fins que aquella no es produeix.

ARTICLE 60

S'han d'establir per reglament l'organització i el funcionament intern del Consell de la Policia i les normes de convocatòria i desenvolupament de les eleccions dels seus membres.

CAPÍTOL II Segona activitat Artículos 61 a 64
ARTICLE 61

- 1 La segona activitat és una situació administrativa especial que té com a objecte garantir l'eficàcia en el servei dels integrants en actiu del Cos de Mossos d'Esquadra i permetre alhora l'ajust permanent d'escales i de categories i l'adaptació de la carrera professional als canvis que produeix el transcurs del temps. La situació administrativa de segona activitat ha d'ésser amb destinació.

- 2 Per raó de l'edat, que en cap cas no pot ésser inferior a cinquanta-set anys, o per disminució de les condicions físiques o psíquiques, els membres del Cos de Mossos d'Esquadra poden passar, abans d'arribar a la jubilació, a prestar serveis complementaris de segona activitat dins el mateix Cos o en llocs pertanyents a altres cossos de la Generalitat que siguin adequats a llur nivell i llurs coneixements.

- 3 S'han de determinar per reglament les circumstàncies i les condicions de la prestació dels serveis complementaris de segona activitat, i el grau de les incapacitats mèdiques que poden determinar el pas a aquesta situació.

- 4 Els funcionaris que ocupin llocs de facultatius i tècnics en el Cos de Mossos d'Esquadra no poden passar a prestar serveis de segona activitat.

ARTICLE 62

- 1 En la situació de segona activitat, els membres del Cos de Mossos d'Esquadra han de percebre les retribucions bàsiques corresponents a llur categoria i les de caràcter personal que tenien reconegudes, a més de les complementàries del lloc de treball que ocupin. En el supòsit que les retribucions totals siguin inferiors a les que cobraven en el moment de passar a la segona activitat, han de rebre un complement personal transitori que iguali les retribucions amb les que percebien anteriorment.

- 2 El període de temps que es roman en la situació de segona activitat és computable als efectes de perfeccionament de triennis i de drets passius, en la categoria que es posseïa en el moment de produir-se el pas a la situació esmentada.

ARTICLE 63

- 1 La disminució de les condicions físiques o psíquiques que impedeixi el desenvolupament normal del servei ha d'ésser dictaminada per un tribunal mèdic compost de tres metges, un de designat pel Departament de Governació, un de designat per l'interessat i un d'escollit per sorteig entre els facultatius del Servei Català de la Salut que tinguin els coneixements idonis en relació amb el tipus d'afecció o de malaltia que pateix el funcionari.

- 2 El tribunal a què es refereix l'apartat 1 ha d'emetre el dictamen mèdic per majoria i l'ha d'elevar, acompanyat, si s'escau, de l'informe emès pel facultatiu discrepant, a la persona titular del Departament de Governació, per tal que adopti la resolució pertinent.

ARTICLE 64

Si el tribunal mèdic, com a conseqüència dels reconeixements efectuats, aprecia en el funcionari un estat d'impossibilitat física o de disminució de les facultats que l'incapaciti permanentment per al compliment de les seves funcions, ho ha de posar en coneixement de la persona titular del Departament de Governació perquè aquest tramiti l'expedient pertinent d'incapacitació i, si escau, la jubilació forçosa.

CAPÍTOL III Distincions i recompenses Artículo 65
ARTICLE 65

- 1 Els membres del Cos de Mossos d'Esquadra poden ésser distingits o recompensats si s'aprecia alguna de les circumstàncies o algun dels supòsits que siguin determinats per reglament.

- 2 Totes les distincions i les recompenses atorgades han de constar en l'expedient personal del funcionari i s'han de valorar com a mèrit en els concursos de provisió de llocs de treball. També es poden tenir en compte en els processos de provisió per lliure designació i en els ascensos.

CAPÍTOL IV Règim disciplinari Artículos 66 a 78
SECCIÓ PRIMERA Disposicions generals Artículo 66
ARTICLE 66

El règim disciplinari aplicable als membres del Cos de Mossos d'Esquadra és el que estableix aquesta Llei, sens perjudici de les responsabilitats civils o criminals en què puguin incórrer.

SECCIÓ SEGONA Faltes Artículos 67 a 71
ARTICLE 67

Les faltes comeses pels membres del Cos de Mossos d'Esquadra en l'exercici de llurs funcions poden ésser molt greus, greus i lleus.

ARTICLE 68

-1 Són faltes molt greus:

 1. L'incompliment del deure de fidelitat a la Constitució o a l'Estatut en l'exercici de les funcions.

 2. Tota actuació que signifiqui discriminació per raó de raça, sexe, religió, llengua, opinió, lloc de naixement o veïnatge o qualsevol altra condició o circumstància personal o social.

 3. L'obstaculització de l'exercici de les llibertats públiques i dels drets sindicals.

 4. La inflicció de tortures o maltractaments, la instigació a cometre aquests actes o el fet de col·laborar-hi o tolerar-los, i també qualsevol actuació abusiva, arbitrària o discriminatòria que impliqui violència física o moral.

 5. Haver estat condemnat per qualsevol conducta o actuació constitutives de delicte dolós amb pena privativa de llibertat o per qualsevol infracció penal de furt o estafa.

 6. Qualsevol acte de prevaricació o suborn i el fet de no evitar-lo o denunciar-lo.

 7. L'abandonament del servei.

 8. La insubordinació individual o col·lectiva envers les autoritats o els comandaments de qui es depèn, amb motiu de la desobediència a les instruccions legítimes donades per aquests.

 9. La denegació d'auxili i la manca d'intervenció urgent en qualsevol fet en què l'actuació sigui obligada o convenient.

 10. La pèrdua de les armes o el fet que siguin sostretes per negligència inexcusable.

 11. El mal ús de l'arma reglamentària o dels distintius del càrrec sense cap causa que ho justifiqui.

 12. La participació en vagues, en accions substitutives d'aquestes o en actuacions concertades amb la finalitat d'alterar el funcionament normal dels serveis.

 13. La publicació o la utilització indeguda de secrets declarats oficials per llei o qualificats com a tals, i la violació del secret professional.

 14. La manca de rendiment manifesta, reiterada i no justificada, i també l'apatia, la desídia o el desinterès en el compliment dels deures, si constitueixen conducta continuada o ocasionen un perjudici greu a la ciutadania o a l'eficàcia dels serveis.

 15. L'incompliment de les normes sobre incompatibilitats, si dona lloc a una situació d'incompatibilitat.

 16. El fet de causar, per negligència o per mala fe, danys molt greus en el patrimoni i els béns de la Generalitat o d'altres administracions públiques.

 17. L'ocultació o l'alteració d'una prova amb la finalitat de perjudicar o d'ajudar l'encausat.

 18. La falsificació, la sostracció, la simulació o la destrucció de documents del servei sota custòdia pròpia o de qualsevol altre funcionari.

 19. Trobar-se en situació d'embriaguesa o bé consumir drogues tòxiques, estupefaents o substàncies psicòtropes durant el servei o habitualment, i negar-se a sotmetre's a les proves tècniques pertinents. S'entén que existeix habitualitat quan han estat acreditats tres episodis, o més, d'embriaguesa o de consum de drogues tòxiques, estupefaents o substàncies psicòtropes en el termini d'un any, o quan ho acreditin informes analítics resultants de les proves tècniques dutes a terme.

 20. La conculcació dels drets dels detinguts o els presos custodiats i el fet de subministrar-los drogues tòxiques, estupefaents, substàncies psicòtropes o begudes alcohòliques.

 21. La reincidència en la comissió de tres faltes greus.

 22. La manca de col·laboració manifesta amb membres dels altres cossos de policia, en els casos en què s'hagi de prestar, de conformitat amb la legislació vigent.

 23. Qualsevol altra conducta tipificada com a molt greu en la legislació general de la funció pública de la Generalitat.

  -2 Així mateix, són faltes molt greus, als efectes del que estableix la Llei orgànica 4/1997, de 4 d'agost, per la qual es regula la utilització de videocàmeres per les forces i els cossos de seguretat en llocs públics:

 24. L'alteració o la manipulació d'imatges i de sons enregistrats, sempre que no constitueixin delicte.

 25. La cessió, la transmissió o la revelació a terceres persones no autoritzades, per qualsevol mitjà i amb qualssevol ànim i finalitat, dels suports originals dels enregistraments o llurs còpies, de manera íntegra o parcial.

 26. La reproducció d'imatges i de sons enregistrats amb finalitats diferents de les establertes per la Llei orgànica 4/1997.

 27. La utilització d'imatges i de sons enregistrats o dels mitjans tècnics d'enregistrament afectes al servei per a finalitats diferents de les establertes per la Llei orgànica 4/1997.

ARTICLE 69

Són faltes greus:

 1. La desobediència als superiors en l'exercici de les funcions i l'incompliment de les ordres rebudes.

 2. Les faltes de respecte o consideració greus i manifestes envers els superiors, els companys, els subordinats o els ciutadans.

 3. Els actes i les conductes que atemptin contra la dignitat dels funcionaris, contra la imatge del Cos i contra el prestigi i la consideració deguts a la Generalitat.

 4. El fet de causar, per negligència o per mala fe, danys greus en el patrimoni i els béns de la Generalitat o d'altres administracions públiques.

 5. El fet d'originar enfrontaments en el servei o en el lloc de treball i el fet de prendre-hi part.

 6. L'incompliment de l'obligació de donar compte a la superioritat de qualsevol assumpte que hagi de conèixer.

 7. L'incompliment del deure de reserva professional pel que fa als assumptes coneguts per raó de les funcions encomanades.

 8. La intervenció en un procediment administratiu si hi ha establerts legalment motius d'abstenció.

 9. L'actuació amb abús d'atribucions en perjudici dels ciutadans, si no constitueix una falta molt greu.

 10. El consum de begudes alcohòliques estant de servei i el fet de negar-se a les comprovacions tècniques pertinents.

 11. La pèrdua de les credencials i el fet de permetre'n la sostracció per negligència inexcusable.

 12. La tercera falta d'assistència sense causa justificada en un període de sis mesos.

 13. La reincidència en la comissió de tres faltes lleus.

 14. La pèrdua de les armes o el fet que siguin sostretes per negligència simple.

 15. L'ostentació de l'arma reglamentària, de les credencials del càrrec o de la condició d'agent de l'autoritat sense cap causa que ho justifiqui.

 16. En general, l'incompliment per negligència greu dels deures i les obligacions derivats de la pròpia funció.

 17. Haver estat condemnat per la comissió de qualsevol conducta o actuació constitutives de delicte dolós no tipificada disciplinàriament com a falta molt greu, o per la comissió de qualsevol infracció penal en l'exercici de les funcions professionals o quan afecti els principis bàsics d'actuació de l'article 11 d'aquesta Llei.

 18. Haver estat sancionat administrativament per qualsevol de les conductes tipificades per l'article 25.1 de la Llei orgànica 1/1992, de 21 de febrer, sobre protecció de la seguretat ciutadana.

 19. Les conductes que contravinguin a la Llei orgànica 4/1997, de 4 d'agost, per la qual es regula la utilització de videocàmeres per les forces i els cossos de seguretat en llocs públics, i que no estiguin ja tipificades com a infraccions molt greus.

 20. L'exercici d'activitats compatibles amb l'exercici de les seves funcions sense haver obtingut l'autorització pertinent, i també l'incompliment de les limitacions imposades en l'autorització administrativa d'una compatibilitat, sempre que aquest incompliment no doni lloc a una situació d'incompatibilitat.

ARTICLE 70

Són faltes lleus:

 1. La incorrecció envers els superiors, els companys, els subordinats o els ciutadans.

 2. El retard, la negligència i el descuit en el compliment de les funcions o de les ordres rebudes.

 3. La descurança en la presentació personal.

 4. La descurança en la conservació dels locals, del material i dels documents del servei, si no produeix perjudicis greus.

 5. L'incompliment de la jornada de treball sense causa justificada.

 6. La sol·licitud o la consecució de permuta de destinació o de canvi de serveis amb afany de lucre o falsejant les condicions per a tramitar-la.

 7. El fet de prescindir del conducte reglamentari en formular qualsevol sol·licitud o reclamació, excepte en cas d'urgència o d'impossibilitat física.

 8. Les faltes repetides de puntualitat dins un mateix mes sense causa justificada.

ARTICLE 71

- 1 Els membres del Cos de Mossos d'Esquadra que n'indueixin altres a fer actes o tenir conductes constitutius de falta disciplinària incorren en la mateixa responsabilitat que aquests.

- 2 Els membres del Cos de Mossos d'Esquadra que encobreixin les faltes consumades molt greus i greus incorren en una falta d'un grau inferior.

SECCIÓ TERCERA Sancions Artículos 72 y 73
ARTICLE 72

- 1 Per la comissió de faltes molt greus es pot imposar alguna de les sancions següents:

 1. La separació del servei.

 2. La suspensió de funcions, per més d'un any i menys de sis, amb pèrdua de les retribucions corresponents.

  - 2 Per la comissió de faltes greus es pot imposar, conjuntament o alternativament, alguna de les sancions següents:

 3. La suspensió de funcions, per més de quinze dies i menys d'un any, amb pèrdua de les retribucions corresponents.

 4. La immobilització en l'escalafó, per un període no superior a cinc anys.

 5. El trasllat a un altre lloc de treball, amb canvi de destinació, que pot comportar minoració de retribucions.

  - 3 Per la comissió de faltes lleus es pot imposar alguna de les sancions següents:

 6. La suspensió de funcions, d'un a catorze dies, amb pèrdua de les retribucions corresponents.

 7. El trasllat a un altre lloc de treball, dins la mateixa localitat, sense canvi de residència.

 8. L'amonestació per escrit.

  d)

  - 4 No es poden imposar sancions que consisteixin en la reducció de la durada de les vacances o en una altra minoració dels drets de descans del funcionari. La sanció no pot comportar en cap cas violació del dret a la dignitat de la persona.

ARTICLE 73

Per a graduar les sancions, a més de les comissions o les omissions que s'hagin produït, cal tenir en compte, d'acord amb el principi de proporcionalitat:

 1. La intencionalitat.

 2. La pertorbació dels serveis.

 3. Els danys produïts a l'Administració o als administrats.

 4. La reincidència en la comissió de faltes.

 5. El grau de participació en la comissió o l'omissió.

 6. La transcendència per a la seguretat pública.

SECCIÓ QUARTA Procediment disciplinari Artículos 74 a 78
ARTICLE 74

- 1 No es poden imposar sancions per faltes greus o molt greus si no és en virtut d'un expedient instruït a aquest efecte; la tramitació de l'expedient s'ha de regir pels principis de sumarietat i de celeritat, però en cap cas no hi pot haver indefensió. La sanció per faltes lleus pot ésser imposada sense cap altre tràmit que el d'audiència a l'interessat.

- 2 La incoació d'expedients disciplinaris i el nomenament de l'instructor i, si s'escau, del secretari corresponen a l'autoritat del Departament de Governació que sigui determinada.

- 3 La imposició de les sancions fixades per aquesta Llei correspon a la persona titular del Departament de Governació, competència que pot ésser desconcentrada en altres òrgans del Departament, d'acord amb el que estableix la Llei de l'Estat 30/1992, del 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú. Si la sanció és de separació del servei, l'òrgan competent és el Govern de la Generalitat, sens perjudici del que estableix l'apartat 4.

- 4 En cas de separació del servei d'un funcionari procedent de l'Administració de l'Estat en virtut de la disposició addicional tercera, cal trametre la resolució, juntament amb l'expedient personal, al ministeri corresponent, perquè en tingui coneixement, i atenir-se al que disposa la legislació vigent.

- 5 En cas de separació del servei d'un dels funcionaris de l'Administració de l'Estat a què fa referència l'article 25, el Departament de Governació ha de trametre la proposta de resolució, juntament amb l'expedient personal, al ministeri corresponent, perquè adopti la resolució pertinent.

ARTICLE 75

A l'inici de la tramitació d'un procediment disciplinari que s'instrueixi a un membre del Cos de Mossos d'Esquadra, o durant aquesta, l'òrgan competent pot acordar, com a mesures cautelars, la suspensió provisional o l'adscripció a un altre lloc de treball, mesures que poden comportar la pèrdua provisional de l'uniforme, l'arma i la credencial del funcionari expedientat o sotmès a processament. En el moment de resoldre sobre el manteniment o l'aixecament de les mesures cautelars, s'ha de valorar la gravetat dels fets comesos, les circumstàncies concretes de cada cas i l'expedient personal del funcionari expedientat. La resolució en què s'acordi d'imposar o de prorrogar les mesures cautelars ha d'ésser motivada.

ARTICLE 76

- 1 La suspensió provisional es pot acordar per un termini d'un mes, finit el qual es pot prorrogar per un altre mes, i així successivament fins a un termini màxim de sis mesos, per causa imputable a l'expedientat.

- 2 La suspensió provisional comporta, mentre dura, la pèrdua de les retribucions corresponents al complement específic i a les gratificacions per serveis extraordinaris. El temps de suspensió provisional es computa als efectes del compliment, si s'escau, de la sanció de suspensió de funcions.

- 3 El temps de trasllat preventiu del funcionari expedientat no pot excedir de la durada de l'expedient disciplinari.

ARTICLE 77

La suspensió de funcions, ja sigui com a sanció, ja sigui com a mesura preventiva, comporta la privació temporal de l'exercici de les funcions, la retirada de l'arma i de la credencial reglamentàries, la prohibició d'ús de l'uniforme, si escau, i la prohibició d'entrar a les dependències dels mossos d'esquadra sense autorització.

ARTICLE 78

- 1 La responsabilitat disciplinària s'extingeix pel compliment de la sanció, per mort, per indult, per amnistia i per la prescripció de la falta o de la sanció.

- 2 Les faltes molt greus prescriuen al cap de sis anys, les greus al cap de dos anys i les lleus al cap de dos mesos.

- 3 Les sancions imposades per faltes molt greus prescriuen al cap de sis anys, les imposades per faltes greus al cap de dos anys i les imposades per faltes lleus al cap de tres mesos.

- 4 El còmput del termini de prescripció de les faltes s'inicia des que es comet la falta, i el del termini de prescripció de la sanció comença a comptar a partir de l'endemà del dia en què adquireix fermesa la resolució per la qual s'imposa la sanció.

- 5 El compliment dels terminis de prescripció establerts per l'apartat 4 comporta la cancel·lació de les anotacions corresponents en l'expedient personal.

DISPOSICIONS ADDICIONALS
DISPOSICIÓ ADDICIONAL PRIMERA

D'acord amb el que estableix l'article 13.6 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, correspon a la Junta de Seguretat de Catalunya de coordinar l'actuació del Cos de Mossos d'Esquadra i de les forces i els cossos de seguretat de l'Estat.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL SEGONA

- 1 Atès que la Generalitat té competència per a la protecció de persones i béns i per al manteniment de la seguretat ciutadana, són autoritats competents, en matèria de seguretat i per a ordenar les actuacions necessàries per al manteniment i el restabliment de la seguretat ciutadana, sens perjudici de les competències que atribueix la legislació vigent al president de la Generalitat, la persona titular del Departament de Governació i les persones titulars dels òrgans d'aquest Departament, segons les disposicions legals i reglamentàries corresponents.

- 2 Corresponen a les autoritats competents segons l'apartat 1 les atribucions següents:

 1. Les determinades per la Llei orgànica 1/1992, del 21 de febrer, de protecció de la seguretat ciutadana. Respecte a les facultats sancionadores establertes per la dita Llei, són competents:

  1r. El Govern de la Generalitat per a imposar multes de fins a cent milions de pessetes i qualsevol de les restants sancions per infraccions molt greus, greus o lleus. 2n. La persona titular del Departament de Governació per a imposar multes de fins a cinquanta milions de pessetes i qualsevol de les restants sancions per infraccions molt greus, greus o lleus. 3r. Les restants autoritats a què es refereix l'apartat 1 per a imposar multes de fins a deu milions de pessetes i qualsevol de les restants sancions per infraccions molt greus, greus o lleus.

 2. Les determinades per la Llei de l'Estat 23/1992, del 30 de juliol, de seguretat privada. Respecte a les facultats sancionadores establertes per la dita Llei, són competents:

  1r. La persona titular del Departament de Governació, pel que fa a les faltes molt greus.

  2n. La persona titular de la Direcció General de Seguretat Ciutadana, pel que fa a les faltes greus i lleus.

 3. Les restants que els atribueix la legislació vigent, amb les correspondències següents:

  1r. Les atribucions de la persona titular del Ministeri d'Interior i de les persones titulars de les secretaries d'Estat corresponen a la persona titular del Departament de Governació. 2n. Les atribucions de les persones titulars de les direccions generals, de les delegacions del Govern i dels governs civils corresponen a la persona titular de la Direcció General de Seguretat Ciutadana.

  - 3 Les atribucions que l'apartat 2 atorga a la persona titular del Departament de Governació i a la persona titular de la Direcció General de Seguretat Ciutadana es poden desconcentrar en altres òrgans del Departament.

  - 4 Totes les autoritats i tots els funcionaris públics, en l'àmbit de llurs competències, han de col·laborar amb les autoritats a què fan referència els apartats anteriors i prestar-los l'auxili que sigui possible, amb vista a la consecució de les finalitats definides per l'article 3.

  - 5 En els supòsits en què les autoritats autonòmiques i els membres del Cos de Mossos d'Esquadra hagin de sol·licitar ajuda i col·laboració als particulars, cal atenir-se al que disposa l'article 5.2 de la Llei orgànica 1/1992, del 21 de febrer, de protecció de la seguretat ciutadana.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL TERCERA

Si s'escau, les funcions del Cos de Mossos d'Esquadra poden ésser exercides per funcionaris procedents de l'Administració de l'Estat que s'integrin en l'esmentat Cos, en les condicions que estableix la legislació aplicable als funcionaris de la Generalitat.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL QUARTA

- 1 Els alcaldes han d'ésser informats en tot moment del desplegament del Cos de Mossos d'Esquadra, en allò que afecta llur terme municipal, i de les iniciatives o actuacions específiques que puguin tenir repercussió en la col·lectivitat local.

- 2 En funció del desplegament de la Policia de la Generalitat, el Cos de Mossos d'Esquadra pot exercir les funcions assignades a les policies locals en els termes establerts per l'article 12.1.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL CINQUENA

En aquests supòsits, els membres del Cos actuen sota la dependència de les autoritats locals i del Departament de Governació, d'acord amb llurs competències respectives.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL CINQUENA [SIC]

La jubilació forçosa dels membres del Cos de Mossos d'Esquadra es produeix d'ofici en complir els seixanta-cinc anys.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL SISENA

-1 Els funcionaris del Cos de Mossos d'Esquadra de les categories de mosso o mossa i caporal o caporala de l'escala bàsica es classifiquen, a efectes administratius de caràcter econòmic, en el grup C, d'acord amb el que estableix l'article 19 del Decret legislatiu 1/1997, del 31 d'octubre, pel qual s'aprova la refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública.

-2 L'aplicació d'aquesta mesura comporta que la diferència retributiva del sou base resultant de la classificació en el grup C es dedueix del complement específic de la corresponent relació de llocs de treball.

-3 Els triennis perfets en l'escala bàsica amb anterioritat a l'aplicació del canvi de classificació a què fa referència aquesta disposició s'han de valorar d'acord amb el grup de classificació al qual pertanyia el funcionari o funcionària en el moment que foren perfets, d'entre els establerts per l'article 19 del Decret legislatiu 1/1997.

-4 (Derogat)

DISPOSICIONS TRANSITÒRIES
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA PRIMERA

Els membres del Cos de Mossos d'Esquadra que a l'entrada en vigor d'aquesta Llei ocupin llocs de treball de les categories de sergent i de sergent major tenen dret a reserva de plaça, durant un termini de cinc anys, en el grup immediatament superior en el moment que acreditin la titulació requerida per a accedir-hi, si superen o han superat el curs selectiu corresponent, impartit per l'Escola de Policia de Catalunya.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA SEGONA

Els expedients disciplinaris en tràmit a l'entrada en vigor d'aquesta Llei es regulen per les disposicions anteriors, llevat que les d'aquesta norma siguin més beneficioses.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA TERCERA

Els membres del Cos de Mossos d'Esquadra queden integrats en les escales i les categories establertes per l'article 18, segons les correspondències següents:

 1. Mosso: mosso.

 2. Caporal: caporal.

 3. Sergent: sergent.

 4. Sergent major: sots-inspector.

 5. Sots-inspector: intendent.

 6. Inspector: comissari.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA QUARTA

Als efectes del règim de previsió, els mossos d'esquadra provinents d'altres administracions mantenen el sistema de seguretat social o de previsió que tenien originàriament, llevat del supòsit que a partir de l'entrada en vigor d'aquesta Llei ingressin en una categoria del Cos de Mossos d'Esquadra superior a la que ocupaven en el moment del traspàs.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA CINQUENA

Mentre duri el procés de desplegament del Cos de Mossos d'Esquadra, les funcions establertes per l'article 12 també poden ésser exercides per unitats o membres de les forces i els cossos de seguretat de l'Estat, en els termes dels acords de coordinació que s'estableixin.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA SISENA

Fins al 31 de desembre de 2008 es poden fer convocatòries específiques d'accés a les categories de caporal o caporala, de sergent o sergenta, de sotsinspector o sotsinspectora i d'inspector o inspectora pel sistema de concurs oposició, per als funcionaris de les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat que prestin serveis en l'àmbit territorial de Catalunya, que tinguin com a mínim la categoria equivalent i la titulació adequada, i que superin un curs específic impartit per l'Escola de Policia de Catalunya i, si escau, un període de pràctiques, d'acord amb el que estableixi la convocatòria corresponent. En finalitzar aquest període, el nombre de places que s'hagin cobert per aquest sistema no pot ésser superior al quinze per cent de la plantilla en cada categoria.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA SETENA

Mentre no s’aprovi el pla d’igualtat corresponent, i amb la finalitat d’assolir l’equilibri en el nombre de dones i homes a la plantilla del cos de Mossos d’Esquadra, les convocatòries per accedir a les diferents categories del cos de Mossos d'Esquadra han d’establir que els empats de puntuació en l’ordre de classificació dels aspirants s’han de dirimir, com a primer criteri, donant preferència a les persones candidates del sexe menys representat quan aquest no arribi al 40% d’aquella categoria.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

Queden derogades totes les disposicions legals o reglamentàries en allò que s'oposin a aquesta Llei o la contradiguin.

DISPOSICIÓ FINAL

Es faculten el Govern de la Generalitat i, si escau, la persona titular del Departament de Governació per a fer el desplegament reglamentari d'aquesta Llei.

DISPOSICIÓ FINAL SEGONA

En la Llei 10/1994 i les lleis que la modifiquen, s'entén que les denominacions en gènere masculí referides a persones inclouen dones i homes.

DISPOSICIÓ FINAL TERCERA

Correspon al Govern de fer el desplegament reglamentari del règim d'incompatibilitats, que ha de regular el procediment administratiu i els supòsits més evidents d'activitats incompatibles amb la funció policial, de la jornada i l'horari de treball, dels permisos, les llicències i les vacances i del règim de les absències dels membres del Cos de Mossos d'Esquadra.