Llei del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts de Catalunya (Llei 6/2008, de 13 de maig)

Publicado en:DOGC
Ámbito Territorial:Normativa de Cataluña
Rango:Ley
 
ÍNDICE
CONTENIDO

Transcorreguts més de vint-i-cinc anys des de la recuperació de les llibertats democràtiques i de la restauració de les seves institucions nacionals, la societat catalana ha assolit un grau de maduresa que obliga els poders públics a replantejar el model de gestió cultural i de suport i foment a la creació artística vigents i adequar-lo a les exigències i als nous reptes que es plantegen. L'oportunitat de crear el Consell Nacional de la Cultura i de les Arts neix en constatar la necessitat de generar noves fórmules de polítiques culturals i de suport a la creació.

A aquesta raó, però, s'hi ha d'afegir el convenciment que cal mantenir la política de foment i expansió de la cultura i de les arts al marge de les conjuntures polítiques, concretes i accidentals, i que, en tot cas, la societat, únic titular dels actius culturals del país, ha de participar en les decisions que hi incideixen a partir del model que representen els consells de les arts, arts councils, que des del 1946 han proliferat, sobretot, en països d'òrbita anglosaxona.

És en aquest context, i des del convenciment que la cultura té un paper clau en les polítiques del benestar i que, per tant, ha de posar en valor el dret de la ciutadania a la cultura, d'accés universal, que el Consell Nacional de la Cultura i de les Arts ha d'integrar la cultura, la ciència, la tecnologia i les humanitats des d'una perspectiva de transversalitat, interdisciplinarietat i diversitat. El Consell Nacional de la Cultura i de les Arts, ultra les prioritats comunament establertes -el foment de l'excel·lència en la creació, el perfeccionament professional i la promoció i la difusió dels productes culturals-, ha d'afrontar els reptes dels nous llenguatges, les noves formes de mediació, les noves formes artístiques, el desenvolupament dels públics -en particular, el del públic jove- i la defensa de la diversitat cultural.

La cultura contribueix a crear l'imaginari col·lectiu que tenen els pobles i és un element bàsic d'identitat, d'exercici de la diversitat i de cohesió social. Per això, l'objecte del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts és la cultura catalana. Alhora, en els àmbits en què la llengua dóna forma a l'expressió cultural, el Consell ha de tenir una cura especial envers la cultura que s'expressa en llengua catalana i ha de vetllar per unes relacions preferents amb els actors culturals de la resta de territoris de parla catalana.

Cal tenir present que a Catalunya l'existència de consells que incorporen professionals de la cultura en representació de la societat civil no és cap cosa nova. La Junta de Museus de Barcelona, del 1907, és un precedent il·lustre, recollit per la normativa vigent en matèria de museus i extrapolat a altres disciplines de l'àmbit patrimonial, sobretot amb la creació del Consell Assessor del Patrimoni Cultural Català i altres òrgans de caràcter estrictament consultiu. Amb el Consell Nacional de la Cultura i de les Arts, però, la novetat rau en el fet que el Consell Nacional de la Cultura i de les Arts haurà de decidir sobre la destinació del Fons de promoció i foment a la creació artística i cultural, dins el marc previst pel Programa marc de cultura i amb els recursos econòmics que li assignin els pressupostos de la Generalitat.

Per a assegurar la independència dels membres del Consell, aquests han d'ésser nomenats pel Parlament en una llista única, d'entre persones amb experiència i prestigi reconegut en l'àmbit cultural, tenint presents criteris generacionals, territorials i d'igualtat de gènere.

El Consell Nacional de la Cultura i de les Arts es crea com a ens de dret públic, amb personalitat jurídica pròpia, amb els objectius de vetllar pel desenvolupament de l'activitat cultural i artística a Catalunya, col·laborar en l'ordenament de la política cultural i organitzar la política de foment de la creació artística, d'acord amb el Programa marc de cultura, sens perjudici de l'acció de foment que acompleixen els òrgans del Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació -en matèria de patrimoni cultural, de la cultura popular i tradicional catalana, del foment de la programació cultural estable, entre altres- i altres entitats adscrites al Departament, com l'Institut Català de les Indústries Culturals i la Institució de les Lletres Catalanes.

La Llei defineix la naturalesa i el règim jurídic del Consell, i n'estableix l'estructura i els òrgans de govern i el règim economicofinancer i de control de la nova entitat. El funcionament del Consell s'ha de desenvolupar per reglament.

ARTICLE 1 Creació i naturalesa jurídica
 1. El Consell Nacional de la Cultura i de les Arts és una entitat de dret públic, amb personalitat jurídica pròpia, de les regulades per l'article 1.b.1 del Text refós de la Llei 4/1985, del 29 de març, de l'Estatut de l'empresa pública catalana, aprovat pel Decret legislatiu 2/2002, del 24 de desembre.

 2. El Consell ha d'ajustar la seva activitat al dret privat, si bé se sotmet al dret públic en els àmbits següents:

  1. Les relacions amb el departament al qual resta adscrit.

  2. La formació de la voluntat dels òrgans col·legiats.

  3. L'exercici de potestats públiques.

  4. L'exercici de totes les actuacions que la legislació vigent estableix que s'han de sotmetre al dret públic.

 3. El Consell Nacional de la Cultura i de les Arts s'adscriu al departament competent en matèria de cultura.

 4. El Consell Nacional de la Cultura i de les Arts es regeix per aquesta llei, per les disposicions que la despleguen, per la llei que regula l'Estatut de l'empresa pública catalana i per la resta de normativa aplicable a les entitats de dret públic que han d'ajustar llur activitat a l'ordenament jurídic privat.

ARTICLE 2 Seu social

El Consell Nacional de la Cultura i de les Arts té la seva seu social en el lloc que es determini per reglament. S'ha de garantir la presència del Consell per mitjà de les corresponents delegacions arreu del territori de Catalunya.

ARTICLE 3 Objecte

El Consell Nacional de la Cultura i de les Arts té per objecte assessorar el Govern en el conjunt de la política cultural, vetllar pel suport a la creació artística i per la promoció d'aquesta, i fer-ne l'avaluació, i concretament ha de:

 1. Vetllar pel desenvolupament de l'activitat cultural.

 2. Col·laborar en l'ordenament de la política cultural pel que fa a la creació artística.

 3. Intervenir, de manera decisiva, en la política de suport a la creació artística i cultural i de promoció d'aquesta creació, d'acord amb el que estableix l'article 4.i i l.

 4. Organitzar un sistema d'auditoria cultural dels equipaments i les subvencions públics que tingui en compte la promoció de la cultura i el seu retorn social.

ARTICLE 4 Funcions

Les funcions del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts són:

 1. Elaborar l'informe anual sobre l'estat de la cultura i de les arts de Cata-lunya.

 2. Seguir i avaluar les accions de difusió, promoció i foment de l'activitat cultural a Catalunya.

 3. Afavorir i impulsar el diàleg entre el món de la creació dels sectors culturals i artístics i l'Administració de la Generalitat i, si escau, exercir la intermediació.

 4. Informar el Govern i el Parlament sobre l'estat de l'educació en la cultura i, especialment, de l'ensenyament de les professions vinculades a la cultura.

 5. Participar amb el departament competent en matèria de cultura en la definició de les línies estratègiques i els objectius nacionals.

 6. Emetre informes preceptius sobre els avantprojectes de llei que incideixin en temes de política cultural.

 7. Elaborar dictàmens i formular recomanacions en matèria de cultura i política cultural a iniciativa pròpia o a instància dels departaments de l'Administració de la Generalitat o d'organismes dependents del Govern o del Parlament. En tots els casos, la creació d'organismes o equipaments culturals de caràcter nacional de l'àmbit de la creació artística ha d'ésser objecte d'un informe preceptiu.

 8. Emetre informes preceptius sobre el nomenament dels responsables dels equipaments culturals dedicats específicament a la creació artística que correspongui al Govern.

 9. Dissenyar, d'acord amb el programa marc de cultura del Govern i el contracte programa del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts, les línies d'actuació de suport a creadors i entitats respecte a la promoció, el foment, la difusió i la projecció de la creació artística.

 10. Avaluar els contractes programa que regeixen les relacions entre el departament competent en matèria de cultura i els equipaments culturals dels quals l'Administració de la Generalitat és titular o en els quals participa.

 11. Elaborar les auditories culturals dels equipaments culturals de titularitat de l'Administració de Generalitat i de les entitats públiques o privades que li ho encomanin, i també fer una auditoria biennal sobre la repercussió cultural de les subvencions concedides i fer-la pública.

 12. Concedir els Premis Nacionals de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

 13. Establir vincles de col·laboració amb els òrgans assessors i de participació sectorial del departament competent en matèria de cultura.

 14. Vetllar per la presència i la protecció de les llengües pròpies de Catalunya i de l'Aran en l'àmbit de la creació artística.

 15. Vetllar per la igualtat d'oportunitats entre homes i dones en l'àmbit de la creació artística i cultural.

 16. Participar, per mitjà d'un informe preceptiu i prioritari, en els projectes de bases i en totes les convocatòries d'ajuts a la creació cultural, les quals han d'ésser de concurrència pública. En els casos excepcionals en què no se segueixi el criteri d'aquest informe, l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural ho ha de justificar adequadament.

 17. Participar en les comissions de valoració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural que avaluïn els ajuts a la promoció, difusió i projecció de la creació artística, els quals han de seguir el procediment de concurrència competitiva.

 18. Promoure, en coordinació amb el departament competent en cultura, la creació d'un instrument interactiu que concentri la informació sobre els ajuts i les altres iniciatives de suport de les administracions públiques i de les institucions privades que s'hi vulguin afegir, amb l'objectiu final de promoure'n la màxima coordinació quant a calendaris, objectius i criteris, tot preservant llur autonomia per a decidir sobre les bases o adjudicar els ajuts.

 19. Qualsevol altra que li encarregui el departament competent en matèria de cultura.

ARTICLE 5 Òrgans de govern

Són òrgans de govern del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts:

 1. El Plenari.

 2. La presidència.

 3. La vicepresidència.

 4. La direcció.

e)

ARTICLE 6 Plenari
 1. El Plenari és l'òrgan superior del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts i li corresponen les màximes facultats de direcció de les activitats del Consell, entre les quals s'inclouen:

  1. Aprovar l'avantprojecte de pressupost.

  2. Aprovar els programes anuals d'actuació, d'inversions i de finançament.

  3. Aprovar els comptes anuals i la liquidació final del pressupost.

 2. El Plenari del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts és integrat per set membres, nomenats pel Parlament d'entre persones amb experiència i de prestigi reconegut en l'àmbit cultural i artístic. S'ha de vetllar perquè el Plenari reculli la pluralitat pel que fa a les disciplines artístiques.

 3. La Presidència de la Generalitat ha d'elaborar la proposta de llista de membres del Consell. Els representants dels sectors culturals han de fer arribar propostes perquè puguin ésser preses en consideració. La Presidència de la Generalitat eleva la proposta de llista al Parlament, el qual ha d'acceptar o rebutjar la totalitat de la llista per majoria absoluta en una primera votació o per majoria simple en una segona votació.

 4. El mandat dels membres és de cinc anys, i poden ésser reelegits per un nou mandat de cinc anys més com a màxim.

 5. El Plenari nomena, a proposta de la presidència del Consell, el secretari o la secretària, d'entre els membres del Consell.

 6. Els membres del Consell, en l'exercici de les funcions que els corresponen, actuen amb plena independència.

ARTICLE 7 Presidència i vicepresidència.
 1. La presidència del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts, que ho és també del Plenari, és nomenada per la Presidència de la Generalitat, un cop escoltat el Plenari, d'entre els membres del Plenari.

 2. La presidència del Consell té les funcions següents:

  1. Representar legalment el Consell.

  2. Convocar i presidir les reunions del Plenari i de les comissions de treball a què assisteixi i disposar del vot de qualitat.

  3. Determinar l'ordre del dia de les sessions del Plenari, segons les necessitats de funcionament del Consell i les sol·licituds de la resta de membres del Plenari.

  4. Representar el Consell en les relacions que aquest organisme mantingui amb el Govern, amb el Parlament i amb qualsevol altre organisme públic o privat.

  5. Presentar l'informe sobre l'estat de la cultura i de la creació artística a Catalunya, la memòria d'activitats del Consell i qualsevol altre informe o f) Exercir de portaveu del Consell.

 3. La presidència, per al compliment de les seves funcions, compta amb la col·laboració de la vicepresidència, escollida pel Plenari d'entre els seus membres. La vicepresidència substitueix la presidència en els casos d'absència, de vacant o de malaltia.

ARTICLE 8 Funcionament del Plenari

El funcionament del Plenari es regeix per les normes següents:

 1. El Plenari el convoca la presidència, a iniciativa pròpia o si ho sol·liciten tres membres com a mínim.

 2. El Plenari es reuneix amb caràcter ordinari sis vegades l'any com a mínim, i amb caràcter extraordinari, tantes vegades com sigui necessari.

 3. Per a la constitució vàlida del Plenari és necessària la presència de quatre dels seus membres, com a mínim, inclosa la presidència i la secretaria o qui les substitueixi legalment.

 4. Les decisions es prenen per majoria dels membres presents a les reunions, llevat dels casos que es determinin per reglament.

 5. El Plenari pot crear comissions de treball sobre temes concrets, integrades per tres membres com a mínim. En les comissions poden participar altres persones expertes en els temes que s'hi tractin.

ARTICLE 9 Estatut personal dels membres del Plenari
 1. La persona que ocupa la presidència té dedicació a temps parcial, amb dret a percebre retribucions o bé indemnitzacions, d'acord amb el que es determini per mitjà d'un acord de govern. La resta de membres assisteixen a les reunions del Plenari i de les comissions de treball a què fa referència l'article 8. e , i poden percebre indemnitzacions d'acord amb la normativa aplicable.

 2. Els membres del Plenari actuen amb plena independència i neutralitat i no estan sotmesos a cap instrucció o indicació en l'exercici de llurs funcions.

 3. La condició de membre del Plenari és incompatible amb:

  1. La condició de membre del Parlament o del Govern.

  2. L'exercici de qualsevol càrrec d'elecció o designació polítiques.

  3. L'exercici de funcions de direcció o executives en partits polítics o en organitzacions sindicals o empresarials.

 4. En el cas que la presidència ocupi un lloc de treball amb dret a percebre retribucions, està subjecta al règim d'incompatibilitats del personal al servei de l'Administració de la Generalitat.

ARTICLE 10 Inelegibilitat

No poden ésser elegits membres del Plenari les persones que faci menys de dos anys que hagin estat alts càrrecs de qualsevol Administració o membres electes de qualsevol cambra legislativa o corporació local.

ARTICLE 11 Cessament
 1. Els membres del Plenari cessen en el càrrec per les causes següents:

  1. Expiració del mandat, sens perjudici de la possible reelecció.

  2. Renúncia o defunció.

  3. Incapacitació civil judicialment declarada.

  4. Incompatibilitat sobrevinguda o inhabilitació per a l'exercici de càrrecs públics.

  5. Condemna per delicte dolós mitjançant sentència ferma.

  6. Absències injustificades a les reunions del Plenari durant dues sessions seguides o quatre d'alternes en un mateix any.

 2. L'acord de cessament d'un membre i de nomenament de la persona que el substitueix per la resta del mandat es fa d'acord amb el procediment de nomenament dels vocals del Plenari que estableix l'article 6.

ARTICLE 12 Direcció
 1. La direcció del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts, nomenada pel Govern a proposta del departament competent en matèria de cultura, amb la conformitat prèvia de la presidència del Consell, és la responsable màxima de la gestió ordinària del Consell i té les funcions següents:

  1. Dirigir, coordinar i supervisar tots els serveis del Consell.

  2. Exercir la direcció del personal.

  3. Executar les directrius i les polítiques decidides pel Consell.

  4. Representar el Consell quan aquesta funció li sigui delegada per la presidència.

  5. Vetllar pel bon funcionament de les activitats del Consell i assistir la presidència en les seves funcions.

  6. Assistir, amb dret a veu però sense vot, a les sessions del Plenari i informar-lo sobre qüestions relatives al funcionament del Consell.

  7. Coordinar l'elaboració dels h) Ésser el màxim responsable de la tresoreria del Consell, sota la supervisió de la presidència i sens perjudici de les funcions que pugui delegar.

 2. La direcció del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts està subjecta a les incompatibilitats de l’article 9.3 i al règim d’incompatibilitats dels alts càrrecs al servei de la Generalitat en tot allò que no s’oposi al que estableix el dit article 9.3.

ARTICLE 13 Participació en els òrgans de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural

La participació a què fa referència l'article 4.q s'ha d'establir d'acord amb el que disposin els estatuts de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural i s'ha de concretar amb la proposta de nomenament, per part del Plenari del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts, de:

 1. Un representant o una representant al Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural.

 2. Un nombre de representants en les comissions de valoració dels ajuts a la promoció, difusió i projecció de la creació artística que ha d'ésser, com a mínim, del 50 % del total de membres de la comissió. Aquests representants han d'ésser externs a l'Administració de la Generalitat.

ARTICLE 14 Contracte programa

El departament competent en matèria de cultura i el Consell Nacional de la Cultura i de les Arts, d'acord amb el Programa marc de cultura, han d'establir un contracte programa que inclogui, com a mínim, la definició anual dels objectius a assolir, la previsió de resultats a obtenir i els instruments de seguiment i control i d'avaluació a què la seva activitat s'ha de sotmetre durant la vigència del contracte.

ARTICLE 15 Fons de promoció i foment de la creació artística i cultural
ARTICLE 16 Règim economicofinancer
 1. El Consell Nacional de la Cultura i de les Arts gaudeix de plena autonomia financera.

 2. Els recursos econòmics del Consell són constituïts per:

  1. Les dotacions que es consignin en els pressupostos de la Generalitat de Catalunya.

  2. Els ingressos de dret públic i dret privat derivats de la prestació dels seus serveis.

  3. Les subvencions, les donacions, les herències, els llegats i qualsevol altra aportació que li concedeixin persones o entitats públiques i privades.

  4. Les rendes, els fruits, els interessos i els productes del seu patrimoni.

  5. Qualsevol altre recurs que la llei permeti.

 3. El pressupost del Consell és anual i únic, i s'ha de subjectar al règim pressupostari establert pel text refós de la Llei 4/1985, del 29 de març, de l'Estatut de l'empresa pública catalana.

 4. El Consell gaudeix de les exempcions i els beneficis fiscals que corresponen a la Generalitat.

ARTICLE 17 Règim de personal

El personal del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts es regeix pel dret laboral, llevat dels casos en què, per a l'exercici de potestats públiques, sigui necessària una vinculació funcionarial.

ARTICLE 18 Règim de control
 1. El control de caràcter financer de l'activitat del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts es duu a terme per mitjà del procediment d'auditoria regulat per l'article 16 del text refós de la Llei 4/1985, del 29 de març, de l'Estatut de l'empresa pública catalana, i l'article 71 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, del 24 de desembre.

 2. El Consell aprova anualment una memòria d'activitats realitzades durant l'exercici que la presidència del Consell lliura al Govern i al Parlament.

 3. El president o presidenta del Consell ha de comparèixer com a mínim dos cops l'any a la Comissió de Cultura del Parlament.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL Programa marc de cultura

El Govern ha d'aprovar, a proposta del conseller o consellera competent en matèria de cultura, el Programa marc de cultura, que elabora el departament competent en matèria de cultura amb la participació del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts, i que estableix els objectius i les prioritats en els diferents àmbits de la cultura i en els altres en què la promoció i el desenvolupament culturals tenen una repercussió rellevant, per un període no inferior a tres anys.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA Renovació dels membres del Plenari

(Derogada)

DISPOSICIONS FINALS
DISPOSICIÓ FINAL PRIMERA Llei de l'Entitat Autònoma de Difusió Cultural

En el termini d'un any de l'entrada en vigor d'aquesta llei, el Govern ha de presentar davant el Parlament un projecte de llei de modificació o derogació de la Llei 8/1981, del 2 de novembre, que crea l'Entitat Autònoma d'Organització d'Espectacles i Festes, a fi d'evitar la coincidència de funcions entre l'Entitat Autònoma de Difusió Cultural i el Consell Nacional de la Cultura i de les Arts.

DISPOSICIÓ FINAL SEGONA Habilitació per a desplegar la Llei
 1. El Govern, en el termini de sis mesos a comptar de l'entrada en vigor d'aquesta llei, ha de dictar les disposicions necessàries per a aprovar els Estatuts del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts.

 2. Es faculten el conseller o consellera d'Economia i Finances per a realitzar les adaptacions pressupostàries necessàries per a dotar el Consell de recursos econòmics.

DISPOSICIÓ FINAL TERCERA Constitució del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts

El Consell Nacional de la Cultura i de les Arts s'ha de constituir en el moment que es dicti el decret que n'aprovi els estatuts, sens perjudici que prèviament es puguin nomenar els membres del Plenari.

DISPOSICIÓ FINAL QUARTA Entrada en vigor

Aquesta llei entra en vigor l'endemà d'haver estat publicada en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.