Llei de Creació de l'Institut Català de la Dona de Catalunya (Llei 11/1989, de 10 de juliol)

Publicado en:DOGC
Ámbito Territorial:Normativa de Cataluña
Rango:Ley
 
ÍNDICE
CONTENIDO

D'acord amb allò que estableix l'article 9.27 de l'Estatut d'Autonomia i atenent la Resolució 81/II del Parlament, va ser creada per Decret 25/1987, del 29 de gener, la Comissió Interdepartamental de Promoció de la Dona, amb l'objectiu de promoure la igualtat de drets i la de promoure la igualtat de drets i la no-discriminació entre homes i dones, i la participació equitativa de la dona en la vida social, cultural, econòmica i política.

L'experiència del funcionament d'aquesta Comissió interdepartamental demostra que és totalment necessari que continuï existint com a òrgan de coordinació i d'impuls de les actuacions que, essent adequades a la promoció de la dona, són competència de cadascun dels Departaments de la Generalitat. Aquesta experiència, però, ha fet palès que el progrés en la igualtat dona-home requereix una prestació de serveis que no té l'encaix adequat en una Comissió Interdepartamental.

És per això que aquesta Llei estableix la creació d'un organisme executiu especialitzat, l'Institut Català de la Dona, amb la finalitat de prestar serveis i crear els canals més adequats per a la participació activa de les entitats de dones de Catalunya considerades més significatives i representatives.

ARTICLE 1

1.1 Es crea l'Institut Català de la Dona, que té naturalesa d'organisme autònom de caràcter administratiu de la Generalitat, amb personalitat jurídica, patrimoni propi i plena capacitat d'obrar per al compliment de les seves finalitats.

1.2 L'Institut Català de la Dona es regeix per aquesta Llei, les normes que la despleguin i la legislació general sobre entitats autònomes que li sigui aplicable.

1.3. Per a facilitar i reforçar el paper de garant del compliment de la Llei d'igualtat efectiva de dones i homes i de l’aplicació de la seva transversalitat, l’Institut Català de les Dones resta adscrit al Departament de la Presidència de la Generalitat.

ARTICLE 2

L'objectiu de l'Institut Català de la Dona és elaborar i executar tots els projectes i les propostes relatius a la promoció de la dona, per tal de fer efectiu el principi d'igualtat dins l'àmbit de competències de la Generalitat, per complir i desenvolupar allò que estableixen l'article 8.2 de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya i els principis constitucionals.

ARTICLE 3

Correspon a l'Institut Català de les Dones:

 1. Garantir, en col·laboració amb els departaments afectats, la prestació de serveis específics a favor de les dones.

 2. Fomentar i coordinar la prestació de serveis de tot tipus a les dones, mitjançant l'establiment de convenis amb entitats públiques i privades.

 3. Elaborar i promoure informes, estudis i anàlisis de recerca sobre matèries relacionades amb la problemàtica actual de les dones a Catalunya.

 4. Dissenyar, coordinar i impulsar l'elaboració del Pla estratègic de polítiques d'igualtat de gènere del Govern de la Generalitat, i també fer-ne el seguiment i l'avaluació.

 5. Impulsar l'elaboració dels plans de polítiques d'igualtat de gènere de les administracions locals.

 6. Elaborar, amb la col·laboració dels diferents departaments implicats, l'informe anual d'execució de la transversalitat de la perspectiva de gènere a l'Administració de la Generalitat.

 7. Elaborar i emetre els informes d'impacte de gènere i, en tot cas, els informes a què fan referència els articles 36.3.b i 37.2 de la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, i l'article 64.3.d de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

 8. Elaborar els programes d’intervenció integral contra la violència masclista del Govern amb la periodicitat que estableix l'article 84 de la Llei 5/2008, del 24 d'abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista.

 9. Elaborar els protocols per a una intervenció coordinada contra la violència masclista d'acord amb el que estableix l'article 85 de la Llei 5/2008.

 10. Promoure i liderar la recerca en matèria de violència masclista i establir els acords de col·laboració necessaris en l’àmbit universitari i especialitzat per a dur-la a terme.

 11. Dissenyar, impulsar i coordinar les polítiques contra la violència masclista.

 12. Divulgar les activitats, els serveis i les tasques duts a terme per l'Institut o per les associacions i les entitats col·laboradores, mitjançant l'organització de fires, congressos o per qualsevol altre mitjà.

 13. Potenciar la participació de les dones en les decisions i les mesures que les afecten, i fomentar l'associacionisme per a la defensa de llurs interessos.

 14. Recopilar informació i documentació sobre la situació actual de les dones a Catalunya.

 15. Vetllar pel compliment dels convenis i els acords internacionals en tot allò que afecta la promoció de les dones, i fer-ne possible la participació en els fòrums internacionals on se'n tracti la problemàtica.

 16. Vetllar perquè les disposicions per a l'assoliment de la igualtat efectiva de dones i homes de l'ordenament jurídic s'adeqüin a les característiques concretes de cada territori, a fi de corregir desequilibris i impulsar les mesures més adequades a les necessitats dels diversos entorns que configuren la població de Catalunya i la seva distribució territorial.

 17. Dur a terme l'assistència tècnica especialitzada a les administracions públiques catalanes per a incorporar la dimensió de gènere en el desenvolupament de les polítiques públiques.

 18. Promoure els espais de diàleg i cooperació institucionals i, concretament, promoure la cooperació interinstitucional amb les diverses administracions locals per mitjà d'espais de diàleg amb representants territorials, amb l'objectiu de sumar recursos i aconseguir més impacte de les polítiques d'igualtat de gènere, i promoure la cooperació interinstitucional amb les universitats catalanes per mitjà d'espais per a compartir i crear coneixement en matèria de perspectiva de gènere.

 19. Fer l’avaluació prèvia dels fets per a la personació de l'Administració de la Generalitat en processos penals de violència masclista d'una rellevància especial.

 20. Atorgar i revocar, si escau, el distintiu català d'excel·lència empresarial en matèria d'igualtat efectiva de dones i homes en el treball.

 21. Assumir les altres competències que li siguin encomanades pel Govern o li siguin assignades per les lleis.

ARTICLE 4
 1. L’Institut Català de les Dones es regeix pels òrgans següents:

  1. La Presidència

  2. La Direcció Executiva.

  3. La Comissió Interdepartamental per a la Igualtat Efectiva de Dones i Homes.

 2. L'Institut Català de les Dones pot crear òrgans d'assessorament, coordinació i participació. En tot cas, tenen aquest caràcter els òrgans següents:

  1. La Comissió Nacional per a una Intervenció Coordinada contra la Violència Masclista.

  2. El Centre d’Estudis, Recerca i Capacitació sobre Violència Masclista.

  3. El Consell Nacional de les Dones de Catalunya.

 3. La presidència i la direcció executiva són nomenades pel Govern i tenen la consideració d’alts càrrecs.

ARTICLE 4 BIS

 1. Corresponen a la Comissió Interdepartamental per a la Igualtat Efectiva de Dones i Homes les funcions següents:

  1. Coordinar l'actuació dels departaments de l'Administració de la Generalitat en matèria de polítiques d'igualtat de gènere.

  2. Establir criteris i marcar pautes per a la intervenció operativa en aquesta matèria d'acord amb aquesta llei.

  3. Aprovar l'informe anual d'execució de la transversalitat de la perspectiva de gènere a l'Administració de la Generalitat.

  4. Establir anualment les prioritats del Govern en polítiques d'igualtat de gènere.

  5. Impulsar i coordinar els programes operatius sectorials.

  6. Resoldre les qüestions tècniques que elevi la Comissió Tècnica Interdepartamental de la Igualtat Efectiva de Dones i Homes.

  7. Complir-ne qualsevol altra que tingui atribuïda per reglament.

 2. La Comissió Interdepartamental per a la Igualtat Efectiva de Dones i Homes duu a terme les tasques de suport tècnic per mitjà de la Comissió Tècnica Interdepartamental de la Igualtat Efectiva de Dones i Homes.

ARTICLE 4 TER

 1. El Govern ha de constituir per decret, integrada en la Comissió Interdepartamental per a la Igualtat Efectiva de Dones i Homes, la Comissió Tècnica Interdepartamental de la Igualtat Efectiva de Dones i Homes com a interlocutora tècnica de suport tècnic i operatiu, acompanyament i canalització de les polítiques d'igualtat de gènere dels departaments de l'Administració de la Generalitat i de la resta d'institucions amb què es relaciona.

 2. El règim de funcionament, les competències i la composició de la Comissió Tècnica Interdepartamental de la Igualtat Efectiva de Dones i Homes s'han d'establir per reglament.»

ARTICLE 4 QUATER

 1. La Comissió Nacional per a una Intervenció Coordinada contra la Violència Masclista és l'òrgan de coordinació institucional de l'Institut Català de les Dones en matèria de violència masclista.

 2. Corresponen a la Comissió Nacional per a una Intervenció Coordinada contra la Violència Masclista les funcions d'impuls, seguiment, control i avaluació de les actuacions de l'Administració en el tractament de la violència masclista, sens perjudici de les competències dels departaments de la Generalitat en aquest sentit.»

ARTICLE 4 QUINQUIES

El Centre d’Estudis, Recerca i Capacitació sobre Violència Masclista, creat per l'article 81 de la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista, és l'òrgan de l’Institut Català de les Dones encarregat d'elaborar els estudis de recerca sobre violència masclista i de formar els professionals en contacte amb el tractament d’aquest tipus de violència.

ARTICLE 5

(Suprimit)

ARTICLE 6

El Consell Nacional de les Dones de Catalunya és l'òrgan participatiu i consultiu de l'Institut Català de les Dones per a debatre i fer propostes i recomanacions sobre les qüestions vinculades al Pla d'actuació del Govern de la Generalitat en matèria de polítiques d'igualtat de gènere en els àmbits cultural, polític, econòmic i social.

ARTICLE 7
 1. En el Consell Nacional de les Dones de Catalunya s'integren les representacions de les entitats, associacions, grups i consells de dones del territori català que treballen específicament en programes a favor de la igualtat i de la promoció de les dones.

 2. El Consell Nacional de les Dones de Catalunya s'estructura en assemblees territorials.

 3. Els criteris de constitució del Consell Nacional de les Dones de Catalunya i les formes de participar-hi es determinen per reglament.

ARTICLE 7 BIS

 1. El Govern de la Generalitat ha de promoure la participació del Consell Nacional de les Dones de Catalunya en l'elaboració i l'avaluació de les polítiques públiques i, a aquest efecte, ha de potenciar els mecanismes perquè pugui dur a terme eficaçment la seva tasca en aquests àmbits.

 2. L'Institut Català de les Dones ha de potenciar la presència de la diversitat del moviment de dones en el Consell Nacional de les Dones de Catalunya.

ARTICLE 8

Els recursos econòmics de l'Institut Català de la Dona són:

 1. Les transferències i les subvencions que es consignin en els Pressupostos de la Generalitat.

 2. Les taxes dels serveis que presti l'Institut.

 3. Les subvencions, les donacions, les herències, els llegats i els premis procedents de persones físiques i jurídiques, públiques o privades.

 4. Les rendes, els fruits, els interessos i els productes del seu patrimoni.

 5. El producte dels ingressos generats per la venda de les seves publicacions.

 6. Qualsevol altre recurs autoritzat per la llei.

ARTICLE 9

Contra els actes de l'Institut subjectes a dret administratiu es poden interposar els recursos administratius corresponents d'acord amb la legislació vigent.

DISPOSICIONS TRANSITÒRIES
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA PRIMERA
 1. Es crea dins el Pressupost del Departament de la Presidència l'aplicació pressupostària 02.01.422.01 "Transferències corrents a l'Entitat Autònoma Institut Català de la Dona". La dotació inicial per a l'exercici 1989 es nodreix dels romanents de la partida 02.01.480.18 "Ajuts a la Comissió Interdepartamental de la Dona" que hi hagi en entrar en vigor aquesta Llei.

 2. S'autoritza el Consell Executiu perquè desglossi aquesta dotació inicial als efectes de la gestió pressupostària de l'Institut.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA SEGONA

La Comissió Interdepartamental de la Dona mantindrà les seves competències mentre no seran assumides per l'Institut Català de la Dona.

DISPOSICIONS FINALS
DISPOSICIÓ FINAL PRIMERA

Correspon al Govern de la Generalitat de dictar les disposicions que calguin per a desplegar i executar aquesta Llei.

DISPOSICIÓ FINAL SEGONA

Aquesta Llei entrarà en vigor l'endemà d'ésser publicada al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.