Llei d'Estadística de Catalunya (Llei 23/1998, de 30 de desembre)

Publicado en:DOGC
Ámbito Territorial:Normativa de Cataluña
Rango:Ley
 
ÍNDICE
CONTENIDO

La Llei 14/1987, de 9 de juliol, d'estadística, desenvolupà la competència exclusiva de la Generalitat en l'àmbit de l'estadística, que li atorga l'article 9.33 de l'Estatut d'autonomia. La Llei establia amb periodicitat quadriennal el Pla estadístic de Catalunya, i el definia com l'instrument d'ordenació i planificació de l'estadística de la Generalitat i de les entitats públiques, i preveia uns programes anuals d'actuació estadística que donessin compliment als plans estadístics.

Des de l'entrada en vigor de l'esmentada Llei, s'han aprovat dos plans estadístics per llei del Parlament: el Pla estadístic 1992-1995 i el Pla estadístic 1997-2000, i set programes anuals d'actuació estadística. Al llarg d'aquests anys també s'han aprovat altres normes que han afectat el contingut de la Llei 14/1987. En l'àmbit de la funció estadística pública, s'ha aprovat la Llei de l'Estat 12/1989, de 9 de maig, de la funció estadística pública; en l'àmbit de la protecció de dades de caràcter personal, s'han aprovat la Llei orgànica 5/1992, de regulació del tractament automatitzat de les dades de caràcter personal, i la Directiva 95/46/CE del Parlament Europeu i del Consell, del 24 d'octubre de 1995, i, en l'àmbit de dades de població, s'ha aprovat la Llei de l'Estat 4/1996, de 10 de gener, per la qual es modificava la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de bases de règim local.

A aquest nou marc normatiu cal afegir els canvis propis de l'àmbit estadístic, com són, entre altres, la consolidació del sistema estadístic català, el creixent pes de la informació estadística en la definició dels projectes públics i privats, i les noves tecnologies de tractament i difusió d'informació. És en aquest marc en el qual cal entendre el manament legal perquè el Govern presenti al Parlament un projecte d'adequació de la Llei 14/1987, de 9 de juliol, d'estadística, que apareixia en la disposició addicional primera de la Llei 9/1996, de 15 de juliol, del Pla estadístic de Catalunya 1997-2000.

Amb la nova Llei d'estadística es dóna compliment a aquest manament legal i s'incorporen disposicions que han de permetre tant l'adequació normativa a l'actual realitat estadística de Catalunya com els mecanismes per a anar ajustant el sistema estadístic de Catalunya als canvis que tindran lloc els propers anys.

La nova Llei d'estadística amplia el nombre d'institucions, òrgans i entitats que poden elaborar estadístiques oficials, incloent-hi les cambres de comerç, indústria i navegació, les universitats, els centres de recerca i les entitats de dret públic. En la nova Llei s'estableix un sistema de revisió tècnica que ha d'assegurar la fiabilitat i la validesa de tots els projectes estadístics de caràcter oficial.

El text legal reforça la disponibilitat i la gratuïtat de les dades fonamentals de Catalunya i fixa unes condicions estrictes per a garantir la privacitat de les dades dels ciutadans. A més d'una regulació més acurada del secret estadístic, la nova Llei incorpora una fórmula oral i escrita que permet que el ciutadà o ciutadana conegui quins són els seus drets i els seus deures abans de respondre a una estadística oficial.

Durant la vigència de l'anterior Llei d'estadística, s'ha fet evident la utilitat de disposar de dades actualitzades de demografia, d'economia, socials i similars, tant per a portar a terme actuacions com per a poder elaborar previsions. La nova Llei impulsa la creació del Registre de Població de Catalunya, en el qual haurien de figurar les dades dels habitants de Catalunya, i que estaria permanentment actualitzat mitjançant els padrons municipals dels ajuntaments. Dins d'aquest marc de col·laboració amb els ens locals de Catalunya, la nova Llei estableix també uns nivells de desagregació de les dades que han de permetre reforçar l'elaboració i la difusió de les estadístiques municipals de Catalunya i llur ús pels governs i pels ens locals.

Paral·lelament, i com a resultat de la consolidació del model autonòmic, la nova Llei estableix disposicions que permeten que la Generalitat pugui assumir les competències pel que fa a les estadístiques de l'Estat i de l'Institut Nacional d'Estadística (INE) referides específicament a Catalunya, en el cas que s'arribés a un acord entre la Generalitat i el Govern de l'Estat respecte al traspàs de les competències sobre estadística, atesa la duplicitat competencial actual.

La Llei 14/1987, de 9 de juliol, d'estadística, establia la creació d'un organisme estadístic de la Generalitat, que es va fer realitat amb el Decret 341/1989, d'11 de desembre, de creació de l'Institut d'Estadística de Catalunya. La nova Llei d'estadística incorpora i actualitza les disposicions referides a l'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat).

CAPÍTOL I Objecte i àmbit d'aplicació Artículos 1 a 5
ARTICLE 1

Aquesta Llei té per objecte regular l'estadística d'interès de la Generalitat, en exercici de la competència exclusiva de la Generalitat que estableix l'article 9.33 de l'Estatut d'autonomia, i també les activitats necessàries per a dur-la a terme.

ARTICLE 2

Als efectes d'aquesta Llei, s'entén per activitats estadístiques:

 1. Les activitats que condueixen a l'obtenció, la recopilació, l'elaboració i l'ordenació sistemàtica de dades, i a la conservació, l'emmagatzematge, la publicació i la difusió de resultats.

 2. Les activitats estadístiques instrumentals prèvies o complementàries a les especificades en la lletra a que són legalment exigibles o tècnicament necessàries per a poder complir els requisits que estableix la legislació sobre estadística, com les de recerca i de desenvolupament tècnic, metodològic i normatiu en el camp estadístic.

ARTICLE 3
 1. Són activitats estadístiques d'interès de la Generalitat les que proporcionen informació sobre la realitat geogràfica, econòmica, demogràfica i social de Catalunya, i són declarades com a tals per alguna de les vies establertes per aquesta Llei.

 2. Correspon al Parlament l'aprovació del caràcter d'estadístiques d'interès de la Generalitat d'acord amb les disposicions establertes per aquesta Llei.

 3. Les estadístiques d'interès de la Generalitat tenen la consideració d'estadística oficial.

ARTICLE 4

Poden ésser declarades estadístiques d'interès de la Generalitat:

 1. Les activitats estadístiques que fan l'Institut d'Estadística de Catalunya, els departaments de la Generalitat, les entitats de dret públic, els organismes autònoms i les empreses que en depenen, i les entitats gestores de la Seguretat Social de Catalunya.

 2. Les activitats estadístiques que fan els ens locals de Catalunya i els organismes autònoms, els ens i les empreses que en depenen a instància de llurs òrgans de govern i en el marc de les disposicions d'aquesta Llei.

 3. Les activitats estadístiques que fan, sobre dades que cal obtenir a Catalunya o bé referides a Catalunya, les universitats, les cambres de Comerç, Indústria i Navegació i qualsevol altra entitat de dret públic per acord de llurs òrgans de govern i en el marc de les disposicions d'aquest Llei.

 4. Les activitats estadístiques que fan, sobre dades que cal obtenir a Catalunya o bé referides a Catalunya, l'Institut Nacional d'Estadística, els ministeris i les entitats de dret públic, els organismes autònoms i les empreses que en depenen, i altres organismes de l'Administració de l'Estat i de la Unió Europea, en el marc de les disposicions d'aquesta Llei.

 5. Les activitats específiques que fan, sobre dades que cal obtenir a Catalunya o bé referides a Catalunya, instituts o centres de recerca universitaris, per encàrrec o bé mitjançant subvenció de les institucions o les entitats a què fa referència aquest article, en el marc de les disposicions d'aquesta Llei.

ARTICLE 5
 1. Són també objecte d'aquesta Llei:

  1. Les enquestes d'intenció de vot o de la valoració dels partits polítics.

  2. Els estudis postelectorals.

  3. Els estudis d'avaluació de polítiques o serveis del Govern de la Generalitat i els altres que siguin rellevants per a l'acció de govern.

 2. Els estudis i enquestes a què es refereix aquest article s'anomenen estudis d'opinió de la Generalitat.

CAPÍTOL II Sistema Estadístic de Catalunya Artículos 6 a 14
ARTICLE 6

El Sistema Estadístic de Catalunya és el conjunt ordenat de les institucions i els òrgans que fan activitats estadístiques i dels processos de relació entre ells que conjuntament produeixen com a resultat les estadístiques d'interès de la Generalitat.

ARTICLE 7

Les institucions i els òrgans del Sistema Estadístic són:

 1. L'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat), responsable de la coordinació i la gestió del Sistema Estadístic de Catalunya.

 2. Els òrgans que tenen atribuïdes competències estadístiques dels departaments de la Generalitat, i dels organismes autònoms, les entitats de dret públic o les empreses que en depenen.

 3. Els òrgans que tenen atribuïdes competències d'estadística oficial dels ens locals de Catalunya, i dels organismes, els ens o les empreses que en depenen, en el marc de les disposicions d'aquesta Llei.

 4. Els òrgans o les dependències que fan activitats d'estadística oficial sobre dades que cal obtenir a Catalunya o bé referides a Catalunya de les universitats, les cambres de Comerç, Indústria i Navegació i les altres entitats de dret públic, en el marc de les disposicions d'aquesta Llei.

 5. Els instituts i els centres de recerca universitaris que fan activitats d'estadística oficial en el territori de Catalunya per encàrrec o bé mitjançant subvenció de les institucions o les entitats a què fa referència aquest article, en el marc de les disposicions d'aquesta Llei.

ARTICLE 7 BIS
 1. Les institucions i els òrgans del Sistema Estadístic de Catalunya duen a terme les actuacions estadístiques que els encomanen els programes anuals d'actuació estadística vigents.

 2. Les institucions a què fa referència l'apartat 1 han de comunicar anualment a l'Institut d'Estadística de Catalunya els òrgans que tenen atribucions estadístiques. Aquests òrgans resten subjectes al deure del secret estadístic en els termes establerts per aquesta llei i les normes que la despleguen.

ARTICLE 8

El Sistema Estadístic de Catalunya es regeix per aquesta Llei, per la normativa d'aprovació dels plans estadístics de Catalunya i dels programes anuals d'actuació estadística, i per llurs disposicions de desplegament normatiu.

ARTICLE 9
 1. L'Institut d'Estadística de Catalunya és l'òrgan estadístic de la Generalitat i es responsabilitza de les funcions de planificació, normalització, coordinació i gestió del Sistema Estadístic de Catalunya.

 2. L'Institut d'Estadística de Catalunya és un organisme autònom de caràcter administratiu, adscrit al Departament d'Economia i Finances, amb personalitat jurídica pròpia, amb autonomia administrativa i financera, i amb plena capacitat d'obrar per al compliment de les seves finalitats, d'acord amb aquesta Llei i amb la resta de disposicions que li són aplicables.

ARTICLE 9 BIS Òrgans de govern
 1. Els òrgans de govern de l'Institut d'Estadística de Catalunya són:

  1. La Junta de Govern.

  2. El director o directora.

 2. Els òrgans de govern de l'Institut d'Estadística de Catalunya són regulats per mitjà del decret d'organització i funcionament de l'Institut d'Estadística de Catalunya.

 3. El director o directora de l'Institut d'Estadística de Catalunya, amb rang orgànic de director o directora general, és nomenat pel Govern de la Generalitat, a proposta del conseller o consellera del departament competent en matèria de gestió i coordinació del Sistema Estadístic de Catalunya, d'acord amb criteris professionals i tècnics en l'àmbit de l'estadística. El període de mandat del director o directora de l'Institut d'Estadística de Catalunya és de sis anys, sense possibilitat de renovació.

 4. Són causes de cessament del director o directora de l'Institut d'Estadística de Catalunya:

  1. La renúncia.

  2. L'expiració del termini del mandat.

  3. La incompatibilitat sobrevinguda.

  4. La incapacitat permanent.

  5. L'incompliment greu de les funcions pròpies del càrrec.

  6. La condemna ferma per delicte dolós.

 5. El director o directora de l'Institut d'Estadística de Catalunya té la responsabilitat de garantir que les estadístiques d'interès de la Generalitat es desenvolupen, s'elaboren i es difonen respectant la independència científica i de manera objectiva, professional i transparent.

ARTICLE 10

Les funcions de l'Institut d'Estadística de Catalunya són les següents:

 1. Coordinar i gestionar el Sistema Estadístic de Catalunya.

 2. Elaborar estadístiques d'interès de la Generalitat.

 3. Promoure la unificació dels requisits tècnics de les estadístiques per a homologar l'estadística referent a Catalunya dins el context tècnic de les estadístiques estatals i internacionals.

 4. Vetllar pel compliment de les normes tècniques aprovades i de les vigents dins l'àmbit estatal i per l'aplicació i la vigilància del compliment de les normes del secret estadístic en l'activitat estadística.

 5. Prestar serveis de recopilació, conservació, emmagatzematge i difusió de la documentació estadística disponible.

 6. Assegurar la difusió adequada de les estadístiques de Catalunya pels mitjans més pertinents, en un temps raonable, i estendre certificacions dels resultats estadístics.

 7. Elaborar els directoris d'unitats estadístiques i fer les operacions censals necessàries per a crear i mantenir actualitzats els marcs i els paràmetres bàsics d'informació sobre el territori, la població, els habitatges i les activitats econòmiques i socials dins un sistema integrat d'informació estadística en coordinació amb altres administracions.

 8. Fer, promoure i divulgar la recerca en l'àmbit de l'activitat estadística, dedicar recursos per a acomplir aquesta tasca i atorgar ajuts a altres persones i institucions, amb aquesta finalitat, dins el marc de coordinació de la recerca a Catalunya.

 9. Promoure la formació i el perfeccionament professional del personal estadístic.

 10. Encarregar-se de les relacions de l'Administració de la Generalitat amb els ens locals i altres administracions públiques, i també amb els organismes autònoms, les entitats públiques i les empreses que en depenen, i els organismes internacionals especialitzats en matèria d'estadística, i promoure la coordinació i la col·laboració amb ells en l'activitat estadística.

 11. Crear i gestionar el Registre de Població de Catalunya, i fer-ne l'explotació.

 12. Desenvolupar bases de dades sobre la informació estadística d'interès públic a Catalunya.

 13. Analitzar les necessitats i l'evolució de la demanda d'estadístiques a Catalunya.

 14. Preparar i elaborar cada any el projecte de Programa anual d'actuació estadística i elevar-lo al conseller o consellera d'Economia i Finances perquè el sotmeti a l'aprovació del Govern, i fer les activitats prèvies i preparatòries que són necessàries en compliment dels preceptes d'aquesta Llei.

 15. Prestar els serveis d'assistència tècnica que requereixen les diferents entitats a les quals el Pla estadístic i els programes anuals d'actuació estadística que el despleguen encomanen l'elaboració d'estadístiques.

 16. Dur a terme les activitats estadístiques que li encomanen el Pla estadístic i els programes anuals d'actuació estadística que el despleguen.

 17. Adaptar, normalitzar, revisar o establir les classificacions estadístiques, les definicions i els codis, les referències territorials i els trams de desagregació estandarditzats, i elaborar les propostes de normatives pertinents, tot salvant la compatibilitat i la correspondència amb els homòlegs d'ús obligatori en els àmbits estatal, europeu i internacional.

 18. Fer complir a les administracions públiques catalanes la legislació sobre estadística, i vetllar perquè es compleixi, en el cas que el Pla estadístic i els programes anuals d'actuació estadística que els despleguen els encomanin l'elaboració d'estadístiques.

 19. Fer el seguiment, supervisar i homologar l'execució de les estadístiques incloses en el Pla estadístic.

 20. Coadjuvar amb el departament de la Generalitat competent en matèria de finances en la determinació del component cíclic i el component estructural dels comptes de la Generalitat i dels ens que en depenen considerats globalment.

ARTICLE 10 BIS Accés, utilització i integració dels registres administratius a càrrec de la Generalitat
 1. L'Institut d'Estadística de Catalunya, juntament amb els departaments de la Generalitat i els organismes autònoms, les entitats de dret públic i les empreses que en depenen, titulars de registres administratius, han de crear els mecanismes de cooperació necessaris per a fer efectiu el que estableix l'apartat 5, en la forma que es determini per reglament.

 2. L'Institut d'Estadística de Catalunya ha de coordinar les activitats de normalització relatives als registres administratius i dels sistemes d'informació que puguin servir per a la generació de dades estadístiques. Amb aquest fi, l'Institut d'Estadística de Catalunya pot demanar als departaments de la Generalitat i als organismes autònoms, a les entitats de dret públic i a les empreses que en depenen les metadades pertinents dels registres i arxius administratius que s'utilitzin amb finalitats estadístiques.

 3. Els departaments de la Generalitat i els organismes autònoms, les entitats de dret públic i les empreses que en depenen han de trametre a l'Institut d'Estadística de Catalunya els projectes de creació de registres i arxius administratius susceptibles d'aprofitament estadístic, i també els projectes de modificació o supressió d'aquests registres i arxius, per tal de poder conèixer-ne el grau d'aprofitament estadístic, i especialment els que permetin assolir objectius del Pla estadístic, tinguin vocació de permanència i actualització contínua, abastin tot el territori de Catalunya i continguin dades o característiques sobre persones físiques o jurídiques.

 4. L'Institut d'Estadística de Catalunya pot fer recomanacions de caràcter tècnic dels projectes a què fa referència l'apartat 3, especialment amb relació a nomenclatures, classificacions, codis i altres aspectes d'homogeneïtzació estadística, per tal de possibilitar-ne l'aprofitament estadístic i evitar la càrrega a les unitats informants, d'acord amb els principis d'adequació dels procediments estadístics de càrrega no excessiva per a les persones enquestades i de relació cost-eficàcia del Codi de bones pràctiques de les estadístiques europees.

 5. L'Institut d'Estadística de Catalunya, a fi de reduir la càrrega de resposta de les unitats informants, pot accedir als arxius i registres administratius i estadístics disponibles dels departaments de la Generalitat i els organismes autònoms, les entitats de dret públic i les empreses que en depenen, inclosos els emplenats per via electrònica, amb la màxima eficiència i eficàcia, garantint la interoperabilitat dels sistemes d'informació i garantint l'ús adequat de la informació amb finalitat estadística d'acord amb els principis d'independència professional de les autoritats estadístiques i de la confidencialitat estadística. Aquest accés ha d'ésser exclusivament per a fer-ne ús amb finalitats estadístiques i la informació s'ha d'integrar en les estadístiques en la mesura necessària per al desplegament, l'elaboració i la difusió de les estadístiques d'interès de la Generalitat.

ARTICLE 11
 1. L'Institut d'Estadística de Catalunya disposa del Consell Català d'Estadística com a òrgan de caràcter consultiu i d'assessorament i, a més, pot disposar d'altres que siguin representatius i de participació de les diferents institucions i entitats integrants del Sistema Estadístic de Catalunya.

 2. En el Consell Català d'Estadística estan representades les organitzacions sindicals i empresarials i altres organitzacions i institucions socials i acadèmiques.

 3. El Consell Català d'Estadística elabora propostes i recomanacions, i un dictamen previ a l'avantprojecte del Pla estadístic de Catalunya i al programa anual d'actuació estadística.

 4. El Consell Català d'Estadística elabora un dictamen no vinculant sobre la proposta de nomenament del director o directora general.

ARTICLE 12
 1. Els òrgans amb atribucions estadístiques dels departaments de la Generalitat i dels organismes, les entitats públiques i les empreses que en depenen fan les activitats estadístiques que se'ls encomanin, d'obtenció, recopilació, elaboració i ordenació sistemàtica de dades, i de conservació, emmagatzematge, publicació i difusió de resultats, tot garantint el secret estadístic.

 2. Aquests òrgans estan obligats a subministrar a l'Institut d'Estadística de Catalunya, abans de l'inici de cada projecte estadístic, una informació precisa sobre els objectius i la metodologia del projecte.

 3. L'Institut d'Estadística de Catalunya ha de donar el seu vistiplau al projecte quan aquest s'ajusti a les determinacions d'aquesta Llei i de la normativa de desplegament i quan no es produeixin duplicitats amb altres fonts estadístiques existents.

 4. Aquest vistiplau comporta la tramitació per l'Institut d'Estadística de Catalunya de l'oficialització de l'estadística.

 5. Aquests òrgans estan obligats també a subministrar a l'Institut d'Estadística de Catalunya, quan ho demani, els resultats de les activitats estadístiques.

 6. L'Institut d'Estadística de Catalunya està obligat a prestar a aquests òrgans assistència tècnica en matèria estadística.

 7. Els departaments de la Generalitat i els organismes autònoms, les entitats de dret públic i les empreses que en depenen poden establir convenis de col·laboració amb l'Institut d'Estadística de Catalunya per a l'intercanvi d'informació estadística i per a l'aprofundiment de llurs relacions més enllà del que estableix aquesta Llei.

ARTICLE 13
 1. Els ens locals de Catalunya, les universitats, les cambres de Comerç, Indústria i Navegació i altres entitats de dret públic que, en el marc de les competències respectives, desitgin fer estadístiques d'interès de la Generalitat en el territori de Catalunya s'han d'adreçar a l'Institut d'Estadística de Catalunya, identificar l'òrgan, la dependència o l'entitat que farà l'activitat i presentar un projecte de l'activitat estadística, amb una descripció precisa dels objectius i la metodologia del projecte.

 2. L'Institut d'Estadística de Catalunya ha de donar el seu vistiplau al projecte quan hi hagi un ajust del projecte a les determinacions d'aquesta Llei i de la normativa de desplegament i quan no es produeixin duplicitats amb altres fonts estadístiques existents.

 3. Aquest vistiplau comporta la tramitació per l'Institut d'Estadística de Catalunya de l'oficialització de l'estadística.

 4. Aquestes entitats estan obligades també a subministrar a l'Institut d'Estadística de Catalunya, quan ho demani, els resultats d'aquestes estadístiques.

 5. L'Institut d'Estadística de Catalunya està obligat a prestar a aquestes entitats assistència tècnica en matèria estadística per a elaborar les estadístiques oficials.

 6. Aquestes entitats poden establir convenis de col·laboració amb l'Institut d'Estadística de Catalunya per a aprofundir llurs relacions més enllà del que estableix aquesta Llei.

ARTICLE 14
 1. A les activitats d'obtenció de dades en l'àmbit territorial de Catalunya, que es fan per a l'elaboració d'estadístiques amb finalitats estatals o de la Unió Europea, i a les activitats de recopilació, elaboració, ordenació sistemàtica, conservació, emmagatzematge, publicació i difusió dels resultats d'aquestes dades, els és aplicable, si s'escau, el que estableix l'article 4.

 2. L'eficàcia de l'aplicació del que estableix l'apartat 1 està condicionada a la decisió dels poders públics estatals competents de dur a terme la transferència de l'Estat a la Generalitat de la competència de l'obtenció de dades en el territori de Catalunya per a estadístiques amb finalitats estatals, i la de recopilació, elaboració sistemàtica, conservació, emmagatzematge, publicació i difusió de resultats referits específicament a Catalunya basats en aquestes dades, juntament amb els recursos materials, humans i econòmics per a dur-les a terme, incloent-hi els serveis perifèrics de l'Institut Nacional d'Estadística a Catalunya.

CAPÍTOL III Normes sobre estadística d'interès de la Generalitat Artículos 15 a 23.bis
ARTICLE 15
 1. Les estadístiques d'interès de la Generalitat han de complir els requisits d'objectivitat i correcció tècnica.

 2. S'entén per correcció tècnica el compliment conjunt dels requisits següents:

 1. Disposar d'un projecte tècnic que compleixi els requisits d'aquesta Llei, de la Llei del Pla estadístic i de les normes tècniques vigents.

 2. Aplicar un sistema normalitzat de conceptes, definicions, classificacions i codis, i també una metodologia que permeti la comparació dels resultats amb altres estadístiques similars.

 3. Garantir una actualització periòdica.

 4. Garantir que no es dupliquin altres estadístiques existents.

ARTICLE 16
 1. Les estadístiques d'interès de la Generalitat han de preveure la màxima desagregació territorial de les dades.

 2. Els projectes tècnics de les estadístiques d'interès de la Generalitat han d'especificar els nivells de desagregació territorial de les dades, i justificar la no-desagregació en els nivells de desagregació de referència establerts per aquesta Llei.

 3. Els nivells de desagregació de referència han d'ésser els àmbits del Pla territorial de Catalunya, les comarques, els municipis, i les entitats de població sempre que sigui possible, amb les excepcions següents:

 1. En els municipis dividits en districtes municipals, es considera nivell de desagregació de referència el districte.

 2. En els municipis, els districtes i les entitats de població de menys de cinc mil habitants, la desagregació ha de fer-se de tal manera que impedeixi la identificació dels subjectes individuals.

ARTICLE 17
 1. Les estadístiques d'interès de la Generalitat han de tenir com a font prioritària d'informació els arxius i els registres administratius i estadístics disponibles, a fi de reduir les molèsties als ciutadans i millorar l'eficiència de la despesa pública.

 2. Per a facilitar el compliment del que estableix l'apartat 1, l'expedient de creació o de modificació dels arxius i dels registres susceptibles d'aquesta utilització ha de fer explícita aquesta finalitat estadística, juntament amb les que els siguin pròpies i específiques.

 3. L'Institut d'Estadística de Catalunya pot accedir, amb la màxima eficiència i eficàcia, als arxius i registres administratius, inclosos els tributaris, que estiguin en poder dels departaments de la Generalitat i els organismes autònoms, les entitats de dret públic i les empreses que en depenen, per a fer-ne ús amb finalitats exclusivament estadístiques i integrar-ne la informació en les estadístiques en la mesura necessària per al desplegament, l'elaboració i la difusió de les estadístiques d'interès de la Generalitat.

 4. La comunicació de la informació relativa a dades personals de persones físiques s'ha de fer de manera anonimitzada, llevat dels casos en què la finalitat estadística ho requereixi, en els quals s'han d'aplicar tècniques que no permetin a terceres parts la identificació de les persones afectades.

 5. El projecte d'utilització de les dades existents en els arxius i en els registres administratius amb finalitats estadístiques s'ha de tramitar com un projecte estadístic.

ARTICLE 18

L'Institut d'Estadística de Catalunya ha d'elaborar i proposar les normes tècniques per les quals s'han de regir les estadístiques d'interès de la Generalitat. Aquestes normes són aprovades per decret del Govern a proposta del conseller o consellera d'Economia i Finances.

ARTICLE 19

Les estadístiques d'interès de la Generalitat produeixen els tres tipus de resultats següents:

 1. Resultats sintètics, que resumeixen de forma breu els resultats globals obtinguts per conceptes temàtics i agregats territorialment.

 2. Resultats bàsics, que s'obtenen per mitjà d'una explotació estàndard dels resultats globals, amb l'objectiu d'obtenir un conjunt de taules encreuades amb les desagregacions conceptuals, territorials i temporals previstes en els programes anuals d'actuació estadística.

 3. Resultats específics, que consisteixen en l'obtenció d'explotacions no estandarditzades o accessos específics a la informació estadística, tot observant el secret estadístic.

ARTICLE 20

Tenen caràcter oficial els resultats de qualsevol estadística d'interès de la Generalitat des del moment que se'n facin públics els resultats sintètics, mitjançant la difusió autoritzada en publicacions o en altres vehicles d'ampli abast de suport d'informació.

ARTICLE 21

La difusió dels resultats sintètics de les estadístiques d'interès de la Generalitat és obligatòria i d'accés gratuït a totes les persones i les institucions.

ARTICLE 21 BIS Criteris generals

L'estadística oficial ha de respondre a les necessitats de les institucions, els centres de recerca, les empreses i el públic en general. La difusió de les estadístiques s'adequa als principis següents:

 1. Rellevància. Les estadístiques han de satisfer les necessitats dels usuaris. Cal fer controls periòdics i un seguiment sistemàtic de llur satisfacció. S'ha de prestar un servei d'atenció als usuaris eficient que permeti satisfer necessitats.

 2. Precisió i fiabilitat. Les estadístiques han de reflectir la realitat de manera precisa i fiable. Cal fer públics els canvis o errors detectats.

 3. Oportunitat i puntualitat. Les estadístiques s'han de fer públiques de manera oportuna i puntual. L'Institut d'Estadística de Catalunya ha de fer públic el calendari anual de publicació de les actuacions estadístiques i els canvis que es produeixin en aquestes. El calendari anual s'ha de fer públic a l'inici de l'any natural.

 4. Coherència i comparabilitat. Les estadístiques han d'ésser consistents internament i comparables durant un període de temps raonable.

 5. Accessibilitat i claredat. Les estadístiques s'han de publicar de manera clara i comprensible; s'han de difondre de manera adequada i convenient; la disponibilitat i l'accés han d'ésser imparcials i han d'anar acompanyats de metadades i orientació de suport, i les microdades que se sol·licitin han d'ésser facilitades sempre que estiguin disponibles. Els canals de difusió utilitzats han de garantir l'accessibilitat i la usabilitat de les dades difoses.

ARTICLE 22

Els resultats bàsics de les estadístiques d'interès de la Generalitat s'han de fer públics per mitjà de publicacions o d'altres vehicles d'ampli abast de suport d'informació i han d'ésser accessibles per a totes les persones interessades, amb el pagament previ d'un preu adequat a llur cost.

ARTICLE 22 BIS Canals de difusió
 1. Els resultats estadístics del Sistema Estadístic de Catalunya s'han de fer públics per mitjà dels canals de difusió que cada institució consideri que garanteixen millor l'accés.

 2. Els resultats de les actuacions estadístiques oficials que es derivin d'aquesta llei s'han de difondre per internet sota una llicència oberta que permeti utilitzar-los citant-ne la font.

 3. El web de l'Institut d'Estadística de Catalunya és el Portal de l'estadística pública de Catalunya, concebut com un espai de referència des del qual s'ha de poder accedir a la informació produïda pel Sistema Estadístic de Catalunya de manera homogènia i estructurada, per a facilitar que els usuaris de l'estadística la puguin reutilitzar. El portal ha d'enllaçar amb els apartats d'estadística oficial dels webs de la resta d'institucions i òrgans que integren el Sistema Estadístic de Catalunya.

 4. Els webs de les institucions i els òrgans del Sistema Estadístic de Catalunya han de disposar d'un apartat específic d'estadística oficial que reculli els resultats de les actuacions integrades en els programes anuals d'actuació estadística.

ARTICLE 23

Els resultats específics de les estadístiques d'interès de la Generalitat i les possibles explotacions específiques d'aquests resultats són accessibles per a les persones interessades de manera limitada, segons la disponibilitat de recursos de l'òrgan que gestioni els resultats, que ha de ponderar la satisfacció de les demandes en funció de l'interès públic de la finalitat a què es destinin, amb el pagament previ, si escau, d'un preu proporcional a llur cost, d'acord amb la Llei de taxes i preus públics.

ARTICLE 23 BIS Creació del Registre de fitxers estadístics
 1. Es crea el Registre de fitxers estadístics com a registre públic per a inventariar els fitxers amb finalitats exclusivament estadístiques, referits tant a persones físiques com jurídiques, que les institucions i els òrgans del Sistema Estadístic de Catalunya creïn o disposin exclusivament per a elaborar estadístiques d'interès de la Generalitat.

 2. El Registre de fitxers estadístics s'adscriu a l'Institut d'Estadística de Catalunya, que és responsable de gestionar-lo i custodiar-lo, atesa la seva funció de vetllar pel compliment del secret estadístic en l'activitat estadística.

 3. El Registre de fitxers estadístics és també un instrument per a facilitar l'accessibilitat, la transparència i la reutilització de la informació estadística.

CAPÍTOL IV El secret estadístic Artículos 24 a 33
ARTICLE 24
 1. Totes les persones, els òrgans i les institucions que intervenen en les operacions regulades per aquesta Llei tenen l'obligació de mantenir el secret estadístic sobre la informació estadística.

 2. El deure de guardar el secret estadístic s'ha de mantenir fins i tot després que les persones obligades a preservar-lo hagin finalitzat llurs activitats professionals o llur vinculació amb els òrgans que fan o tenen estadístiques.

ARTICLE 25
 1. El secret estadístic empara totes les dades individualitzades de caràcter privat personal, familiar, econòmic o financer, utilitzades per a elaborar l'estadística obtingudes tant directament de la persona informant com de fonts administratives, llevat de les dades que s'han fet públiques mitjançant registres públics o publicacions no declarades il·legals o contra les quals no hi ha obert cap procediment judicial.

 2. En virtut de l'obligació a què fa referència l'apartat 1, les dades individuals de comunicació obligatòria no poden ésser fetes públiques ni comunicades a cap persona o entitat, ni tan sols a les administracions públiques, llevat de les institucions o les entitats que també estan vinculades per l'obligació del secret estadístic i exclusivament amb la finalitat d'ésser usades per a operacions estadístiques.

 3. Els arxius informatitzats o manuals que contenen aquestes dades han d'ésser emmagatzemats de forma segura i només accessible al personal sotmès al secret estadístic.

ARTICLE 26

El secret estadístic és vulnerat per la comunicació de dades no autoritzada i per la comunicació de dades de les quals es pugui deduir raonablement una informació individual.

ARTICLE 27

Les dades que serveixin per a la identificació immediata de les persones informants han d'ésser destruïdes quan ja no calgui conservar-les per al desenvolupament de les estadístiques programades. En tot cas, aquestes dades han d'ésser guardades sota clau, precinte o disposició especial.

ARTICLE 28

No queden emparats pel secret estadístic els casos següents:

 1. Qualsevol dada que sigui de coneixement públic i que no afecti la intimitat de les persones.

 2. Qualsevol dada obtinguda dels registres administratius, sens perjudici de la confidencialitat i els criteris de difusió que determini la legislació específica que li sigui aplicable.

 3. Els directoris que només contenen com a dades les simples relacions d'establiments, empreses, explotacions o organismes de qualsevol tipus, amb llurs denominacions, emplaçaments, indicadors d'activitat, grandàries i altres característiques generals incloses habitualment en els registres o els directoris de difusió general.

 4. Els directoris d'edificis i d'habitatges que només contenen com a dades els identificadors, l'emplaçament, el tipus d'unitat i altres característiques generals que s'inclouen habitualment en els registres o els directoris de distribució general.

 5. Les dades protegides quan la persona interessada manifesti expressament i per escrit la seva renúncia a la protecció del secret estadístic.

ARTICLE 29

Les persones interessades tenen dret a accedir a llurs dades personals que figuren en els directoris estadístics i a obtenir la rectificació dels errors que continguin.

ARTICLE 30
 1. L'Institut d'Estadística de Catalunya i les institucions i els òrgans del Sistema Estadístic de Catalunya han d'impulsar i facilitar la utilització de la informació estadística disponible per a millorar l'avaluació de les polítiques públiques de les administracions de Catalunya, i també per a fer-ne un seguiment i programar futures polítiques a emprendre.

 2. Es pot permetre als instituts d'investigació científica, als investigadors, als centres de recerca i a les entitats de dret públic dedicades al disseny, la planificació, la programació, el seguiment i l'avaluació de polítiques públiques accedir a les dades confidencials amb finalitats científiques emparades pel secret estadístic, en determinades condicions establertes per reglament, sempre que no permetin una identificació directa de les persones, respectant la legislació en matèria de protecció de dades i el secret estadístic.

 3. El Govern ha de determinar per decret, en els termes establerts pels principis generals fixats pel Codi de bones pràctiques de les estadístiques europees i de conformitat amb el que estableix la legislació en matèria de protecció de dades personals, el procediment d'autorització per a accedir a les dades, d'acord amb els requeriments següents:

 1. El projecte d'investigació ha d'ésser sol·licitat per una persona física o jurídica reconeguda.

 2. S'ha d'haver presentat una proposta d'investigació pertinent.

 3. S'ha d'haver indicat la informació a la qual es vol tenir accés.

 4. Han de concórrer les garanties adequades per a la protecció de la seguretat de la informació.

ARTICLE 31

Tots els empleats públics i el personal adscrit a les institucions, o les entitats, o les empreses que fan activitats en el marc d'estadístiques d'interès de la Generalitat i tenen accés per raó de llur càrrec o ocupació a informacions protegides pel secret estadístic tenen l'obligació de preservar el secret estadístic i han de signar una declaració solemne que són coneixedors de la normativa reguladora del secret estadístic i es comprometen a complir-la.

ARTICLE 32

Pel que fa a la informació individualitzada derivada de l'activitat administrativa, el secret estadístic, respecte a la informació desagregada, té el mateix abast que el que fixen les normes administratives per a la publicitat de l'expedient.

ARTICLE 33

La vulneració del deure de secret estadístic dóna lloc a responsabilitat administrativa, sens perjudici de les responsabilitats civils i penals que són exigibles davant la jurisdicció ordinària.

CAPÍTOL V Sobre l'obligatorietat de subministrar informació Artículos 34 a 39
ARTICLE 34

És obligatori subministrar la informació necessària per a elaborar les estadístiques d'interès de la Generalitat.

ARTICLE 35

L'obligació de subministrar informació s'estén a totes les persones físiques i jurídiques i també a totes les administracions públiques que han obtingut informació objecte d'estadístiques d'interès de la Generalitat.

ARTICLE 36

La informació que se sol·liciti per a elaborar estadístiques d'interès de la Generalitat s'ha de satisfer de manera completa i verídica, dins els terminis establerts, respectant els formats i les indicacions que s'estableixin sobre el suport de la informació, i ha de garantir la protecció de les dades personals en el marc de la legislació vigent.

ARTICLE 37

Els empleats públics i els agents encarregats de recollir informació estadística d'interès de la Generalitat han de mostrar a les persones obligades a proporcionar informació una credencial que els acrediti per a aquesta funció.

ARTICLE 38
 1. Els empleats públics i els agents encarregats de recollir informació estadística d'interès de la Generalitat han de llegir de viva veu a les persones obligades a proporcionar informació la declaració següent:

  "Les informacions que se us demanen són per a elaborar una estadística oficial.

  "L'Administració i els funcionaris que utilitzin aquesta informació estan obligats per llei al secret estadístic, és a dir, a no divulgar-la de cap manera i a no utilitzar-la per a cap altra finalitat que no sigui l'elaboració d'una estadística oficial.

  Tots els ciutadans, les entitats i les institucions estan obligats per llei a proporcionar la informació que es demana, i aquesta informació ha d'ésser completa i verídica.

 2. El contingut de la declaració a què fa referència l'apartat 1 s'ha d'atenir a la forma exigida legalment, expressada de forma comprensible per a la persona afectada.

ARTICLE 39

Quan la informació es requereixi per mitjà d'un qüestionari escrit o un altre suport de text, l'advertiment a què fa referència l'article 38 ha de constar en la primera pàgina.

CAPÍTOL V BIS L'obtenció i el subministrament d'informació en els estudis d'opinió Artículo 39.bis
ARTICLE 39 bis
 1. Les disposicions del capítol V no són aplicables als estudis d'opinió de la Generalitat.

 2. Els estudis d'opinió de la Generalitat s'han de desplegar per via reglamentària seguint els principis que estableix aquest article.

 3. La resposta dels ciutadans a les demandes d'informació per a estudis d'opinió de la Generalitat és sempre voluntària.

 4. Els ciutadans poden acollir-se al dret de no respondre una pregunta determinada.

 5. Els empleats públics i els agents encarregats de recollir informació per a estudis d'opinió de la Generalitat han de llegir de viva veu la declaració següent a les persones a les quals es demana informació:

  1. 'Les informacions que se us demanen són per a elaborar un estudi d'opinió oficial.'

  2. 'L'Administració i els funcionaris que utilitzin aquesta informació estan obligats per llei a garantir el vostre anonimat i al secret estadístic, és a dir, a no divulgar de cap manera les vostres respostes individuals i a no utilitzar-les per a cap altra finalitat que no sigui l'elaboració d'un estudi d'opinió oficial.'

  3. 'Teniu dret a no respondre totes o algunes de les preguntes. '

 6. El contingut de la declaració a què fa referència l'apartat 5 s'ha d'atenir a la forma que s'exigeix legalment, expressada de manera comprensible per a la persona afectada.

 7. Si la informació es requereix per mitjà d'un qüestionari escrit o un altre suport de text, l'advertiment a què fa referència l'apartat 5 ha de constar en la primera pàgina.

CAPÍTOL VI Planificació i programació de l'estadística d'interès de la Generalitat Artículos 40 a 46
ARTICLE 40

El Pla estadístic de Catalunya és l'instrument d'ordenació i de planificació de l'estadística d'interès de la Generalitat.

ARTICLE 41
 1. El Pla estadístic de Catalunya s'aprova per llei del Parlament.

 2. El Projecte de llei del pla estadístic de Catalunya ha d'ésser presentat al Parlament cada quatre anys pel Govern. En el cas que el Parlament no aprovi el Projecte, la Llei del pla estadístic vigent es prorroga automàticament.

ARTICLE 42

El Pla estadístic de Catalunya té, com a mínim, els continguts següents:

 1. La determinació dels objectius generals del Pla estadístic i dels específics de les activitats estadístiques que preveu.

 2. La col·laboració institucional que cal mantenir en matèria estadística.

 3. Els criteris i les prioritats per a executar el Pla estadístic.

ARTICLE 43

El desplegament del Pla estadístic de Catalunya s'ha de fer en programes anuals d'actuació estadística, que aprova el Govern a proposta del conseller o consellera d'Economia i Finances, i s'ha de donar compte al Parlament tant de l'aprovació del Projecte com de la finalització d'aquest.

ARTICLE 44

El Programa anual d'actuació estadística només ha de contenir l'enunciat de les estadístiques d'interès de la Generalitat en procés de realització quan la descripció tècnica d'aquestes estadístiques hagi estat feta en el Pla estadístic de Catalunya.

ARTICLE 45

El Programa anual d'actuació estadística també ha de contenir la descripció tècnica de les estadístiques d'interès de la Generalitat que preveu iniciar durant el període de vigència.

ARTICLE 46

Durant el període de vigència del Programa anual d'actuació estadística el Govern de la Generalitat pot aprovar per decret, a proposta del conseller o consellera d'Economia i Finances, que s'hi incloguin altres estadístiques d'interès de la Generalitat, i donar-ne compte al Parlament.

CAPÍTOL VII Registre de Població de Catalunya Artículos 47 a 55
ARTICLE 47

Es crea el Registre de Població de Catalunya, que és un registre administratiu on figuren les dades actualitzades de caràcter obligatori dels veïns inscrits en els padrons municipals d'habitants de tots els ajuntaments de Catalunya.

ARTICLE 48

Els òrgans de la Generalitat de Catalunya poden utilitzar les dades del Registre de Població de Catalunya només si els cal per a l'exercici de llurs competències, i exclusivament per a afers en els quals la residència o el domicili siguin dades rellevants.

ARTICLE 49

Les dades del Registre de Població poden ésser utilitzades també per a elaborar estadístiques oficials i per a extreure'n mostres estadístiques en els termes establerts per aquesta Llei i per la legislació vigent reguladora de l'activitat estadística pública de Catalunya.

ARTICLE 50

Les dades del Registre de Població de Catalunya, llevat dels supòsits determinats pels articles 48 i 49, són confidencials. L'accés a aquestes dades es regeix pel que disposen la Llei orgànica 5/1992, de 29 d'octubre, de regulació del tractament automatitzat de les dades de caràcter personal, i la Llei de l'Estat 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

ARTICLE 51

Correspon a l'Institut d'Estadística de Catalunya de posar en marxa, mantenir, explotar i custodiar el Registre de Població de Catalunya.

ARTICLE 52

Els ajuntaments de Catalunya han de remetre periòdicament, en suport informàtic, d'acord amb els formats i en els períodes estandarditzats, la informació del Padró Municipal d'Habitants a l'Institut d'Estadística de Catalunya.

ARTICLE 53

Quan, per manca de capacitat econòmica i de gestió d'un ajuntament, la gestió informatitzada del Padró Municipal d'Habitants sigui assumida per les diputacions o per altres entitats supramunicipals, l'Institut d'Estadística de Catalunya s'ha d'adreçar directament a aquestes entitats per a obtenir la informació necessària i posar-ho en coneixement de l'ajuntament corresponent.

ARTICLE 54

Les dades del Registre de Població de Catalunya se cediran a altres administracions públiques que ho sol·licitin sense consentiment previ de la persona afectada, solament quan els calgui per a l'exercici de llurs competències, i exclusivament per a afers en els quals la residència o el domicili siguin dades rellevants.

ARTICLE 55

L'Institut d'Estadística de Catalunya coordina les relacions de l'Administració de la Generalitat amb l'Institut Nacional d'Estadística per a assegurar l'actualització i la depuració permanents de les dades del Registre de Població de Catalunya, respectant, en tot cas, les competències municipals.

CAPÍTOL VII BIS Registre Públic d'Estudis d'Opinió Artículo 55.bis
ARTICLE 55 bis
 1. Els estudis d'opinió s'han d'arxivar en el Registre Públic d'Estudis d'Opinió una vegada n'hagi conclòs el procés d'elaboració tècnica.

 2. Tota persona natural o jurídica, pública o privada, que ho sol·liciti pot obtenir informació sobre els estudis d'opinió de la Generalitat en les mateixes condicions que la resta de la informació estadística de la Generalitat.

 3. L'accés als resultats dels estudis d'opinió de la Generalitat s'ha de poder fer en tot cas en el termini màxim de tres mesos comptadors des de la data de finalització dels treballs de camp.

 4. Sens perjudici del que disposen els apartats 1, 2 i 3, s'ha de trametre al Parlament un avançament provisional dels resultats dels estudis d'opinió de la Generalitat que facin referència a la intenció de vot i a la valoració dels partits i dels líders polítics, en un termini no superior a dos mesos des de la finalització dels treballs de camp.

 5. L'Institut d'Estadística de Catalunya ha de traslladar al Parlament cada tres mesos la relació circumstanciada dels estudis d'opinió de la Generalitat finalitzats i entrats al Registre.

CAPÍTOL VIII Règim sancionador Artículos 56 a 62
ARTICLE 56

L'incompliment de les obligacions contingudes en aquesta Llei i de les normes que la completen o la desenvolupen constitueix una infracció administrativa en matèria d'estadística.

ARTICLE 57
 1. Es consideren responsables de les infraccions tipificades per aquesta Llei les persones físiques o jurídiques a les quals se'ls imputi l'acció o l'omissió constitutives de la infracció.

 2. Les persones jurídiques són responsables del pagament de les sancions imposades com a conseqüència de les infraccions comeses per llurs òrgans, empleats o agents.

ARTICLE 58

Les infraccions comeses per persones físiques o jurídiques obligades a prestar col·laboració estadística es classifiquen en els tipus següents:

 1. Són infraccions lleus: no subministrar informació obligatòria, subministrar la informació sol·licitada fora de termini, o bé amb dades inexactes, incompletes o en forma diferent de l'establerta, sempre que aquest fet no provoqui un perjudici greu.

 2. Són infraccions greus: no subministrar la informació obligatòria demanada, fer-ho fora de termini o amb dades inexactes, incompletes o en forma diferent de l'establerta, sempre que aquests fets donin lloc a un perjudici greu, i, a més, reincidir en la comissió d'infraccions lleus.

 3. Són infraccions molt greus: subministrar de manera dolosa dades inexistents i, a més, reincidir en la comissió d'infraccions tipificades com a greus.

ARTICLE 59
 1. Les infraccions imputables al Sistema Estadístic de Catalunya, al seu personal, o les comeses per persones físiques o jurídiques que col·laborin amb aquestes en virtut d'acords, convenis o contractes poden ésser lleus, greus i molt greus.

 2. Són infraccions lleus:

  1. Comportar-se de manera incorrecta amb els informants.

  2. No comunicar, o fer-ho de manera incompleta, les normes que s'han d'observar en el compliment dels qüestionaris o els documents de naturalesa similar, i les sancions que se'ls pot imposar si les incompleixen.

 3. Són infraccions greus:

  1. Reincidir en la comissió d'infraccions lleus.

  2. Incomplir les normes tècniques aprovades en matèria estadística.

  3. Negar-se a ensenyar el document acreditatiu de la seva condició de personal estadístic a la persona informant que ho demani.

 4. Són infraccions molt greus:

  1. Reincidir en la comissió d'infraccions greus.

  2. Difondre o comunicar dades emparades pel secret estadístic a persones no autoritzades.

  3. Utilitzar dades estadístiques protegides pel secret estadístic per a finalitats no estadístiques.

  4. Difondre resultats si no s'han fet públics abans oficialment.

ARTICLE 60
 1. Les infraccions lleus se sancionen amb una multa de 10.000 pessetes fins a 50.000 pessetes.

 2. Les infraccions greus se sancionen amb una multa de 50.001 pessetes fins a 500.000 pessetes.

 3. Les infraccions molt greus se sancionen amb una multa de 500.001 pessetes fins a 5.000.000 de pessetes.

 4. Les infraccions per les quals la persona infractora hagi obtingut un benefici econòmic poden ésser sancionades amb una multa de fins el doble del benefici obtingut.

 5. Les quanties de les sancions establertes per aquest article es graduen atenent en cada cas la gravetat de la infracció, la naturalesa dels danys i els perjudicis causats, i la conducta anterior dels infractors, llevat que ja hagués estat presa en consideració per a la qualificació de la sanció.

 6. A les infraccions comeses per funcionaris públics o per personal laboral al servei de les administracions públiques, sens perjudici del que estableix l'article 59, no els són aplicables les sancions establertes per aquest article, ja que són subjectes al règim sancionador regulat per la legislació específica que en cada cas escaigui.

ARTICLE 61
 1. Les sancions lleus són imposades pel director o directora de l'Institut d'Estadística de Catalunya; les greus, pel conseller o consellera d'Economia i Finances o per l'autoritat en qui delegui, i les molt greus, pel Govern de la Generalitat.

 2. En tot cas, l'expedient és tramitat per un instructor o instructora, designat per l'Institut d'Estadística de Catalunya.

 3. Les infraccions lleus prescriuen a l'any; les greus, als dos anys, i les molt greus, als cinc anys, a comptar des del moment en què foren comeses.

ARTICLE 62

El règim sancionador regulat per aquest capítol VIII és independent de la responsabilitat exigible davant la jurisdicció ordinària o la contenciosa administrativa.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL

Es faculta el Govern de la Generalitat per a revisar anualment per decret les quanties de les sancions establertes per aquesta Llei, amb l'objecte d'adequar-les a les modificacions experimentades per l'índex de preus al consum.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

Resta derogada la Llei 14/1987, de 9 de juliol, d'estadística, i les disposicions de rang igual o inferior que s'oposin al que estableix aquesta Llei.

DISPOSICIÓ FINAL

El Govern de la Generalitat, a proposta del conseller o consellera d'Economia i Finances i a iniciativa de l'Institut d'Estadística de Catalunya, pot desenvolupar per decret totes les matèries regulades per aquesta Llei.