Llei del Centre de la Propietat Forestal de Catalunya (Llei 7/1999, de 30 de juliol)

Publicado en:DOGC
Ámbito Territorial:Normativa de Cataluña
Rango:Ley
 
ÍNDICE
CONTENIDO

Els deu anys transcorreguts des de l'aprovació i l'entrada en vigor de la Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya, han permès constatar els grans avenços obtinguts amb la vigència i l'aplicació d'aquesta Llei. En especial, cal destacar la introducció del principi d'ordenació i de planificació dels boscos, la tasca acomplerta pel Centre de la Propietat Forestal i la generalització del contracte social forestal. Aquests aspectes constitueixen, indubtablement, un gran pas per a garantir la gestió sostenible, la utilització racional i la futura preservació dels recursos naturals, en el marc dels principis de protecció del medi ambient que estableix l'article 45 de la Constitució espanyola i l'altra legislació que li és aplicable.

Així mateix, el temps transcorregut i la posada en marxa dels òrgans administratius encarregats de controlar i gestionar de forma desconcentrada els principis esmentats, en relació amb els terrenys forestals de propietat privada, han permès advertir aspectes millorables i, en particular, la necessitat de donar un pas endavant en l'organització del Centre de la Propietat Forestal.

Ara bé, s'adverteix que cal aprofundir en el model introduït i dotar el Centre de la Propietat Forestal de personalitat jurídica i de plena capacitat d'obrar, i també de les necessàries independència orgànica i autonomia financera, amb l'assignació dels recursos pressupostaris que calguin per a dur a terme les tasques encomanades en una matèria tan cabdal com és la forestal, especialment en un país eminentment forestal com és Catalunya, on més del 43% del seu territori està ocupat per boscos i el 60% té caràcter i naturalesa forestals.

Aquesta entitat ha de possibilitar un tractament unitari pel que fa a l'ordenació de les forests de titularitat privada, tot resolent i integrant en la forma deguda la pluralitat i la diversitat de competències i organismes que fins avui hi incideixen, i ha d'organitzar-se mitjançant una estructura àgil i moderna, dotada de mitjans, recursos i pressupost propis.

Així, doncs, amb la creació del nou Centre de la Propietat Forestal s'aplica el principi de la subsidiarietat i es consolida l'existència d'una Administració forestal participativa, que apropi i impliqui els veritables agents i sectors afectats en les polítiques forestals, que, necessàriament, s'ha de basar en els principis de coordinació, d'eficàcia i de desconcentració, establerts per l'article 103 de la Constitució, i que ha de vehicular la col·laboració entre l'Administració i els propietaris i els productors forestals.

CAPÍTOL I Disposicions generals Artículos 1 a 5
ARTICLE 1 Naturalesa i règim jurídic
 1. Es crea el Centre de la Propietat Forestal, entitat de dret públic amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d'obrar per a complir les finalitats pròpies, que ajusta la seva activitat al dret privat, llevat de les excepcions que determina aquesta Llei.

 2. El Centre de la Propietat Forestal s’adscriu al departament competent en matèria forestal i té per missió fomentar la gestió forestal sostenible en els terrenys forestals de titularitat privada de forma coordinada amb la gestió dels terrenys forestals de titularitat pública. A més, actua dins el seu àmbit competencial com a instrument executor de les polítiques establertes per la unitat competent en matèria de forests segons els objectius, eixos i línies d’actuació establerts en el Pla general de política forestal.

 3. El Centre de la Propietat Forestal es regeix per aquesta Llei, per la Llei 4/1985, de 29 de març, de l'Estatut de l'empresa pública catalana, pels seus estatuts i per les altres lleis i disposicions que li siguin aplicables.

ARTICLE 2 Seu

La seu central del Centre de la Propietat Forestal es fixa a Santa Perpètua de Mogoda (Vallès Occidental), a la finca Torreferrussa. El Centre de la Propietat Forestal pot establir delegacions en altres localitats per a territorialitzar els seus serveis.

ARTICLE 3 Objectius i finalitats

Les finalitats del Centre de la Propietat Forestal són:

 1. Ordenar la producció forestal en l'àmbit de les seves competències.

 2. Promoure i millorar de manera sostinguda la funció socioeconòmica de les masses forestals de titularitat privada, fent-les compatibles amb la protecció adequada del medi físic, tot garantint la utilització racional i la gestió sostenible dels recursos.

 3. Promoure i estendre el principi d'ordenació i planificació de les superfícies forestals de titularitat privada mitjançant la tramitació dels instruments d'ordenació forestal següents: projectes d'ordenació, plans tècnics de gestió i millora forestals, i plans simples de gestió forestal.

 4. Millorar la gestió dels aprofitaments i els productes forestals mitjançant accions d'assessorament, suport i tutela.

 5. Fomentar la coresponsabilitat dels propietaris forestals en l'execució, el disseny i l'aprovació de la política forestal.

 6. Integrar en un sol organisme dotat d'autonomia organitzativa, econòmica i financera les diferents competències amb incidència en els boscos privats, tot unificant i racionalitzant l'acció administrativa d'ordenació i control d'aquests boscos, d'acord amb el principi d'unitat de gestió o de gestió integrada.

 7. Dotar els silvicultors d'un organisme d'administració pròpia que els permeti participar en el disseny de polítiques forestals, alhora que possibiliti la representació de tots els sectors i les entitats cíviques i socials que tenen interessos en el món forestal.

 8. Millorar la representació de l'Administració forestal, tot potenciant la integració dels propietaris forestals en el Centre de la Propietat Forestal.

 9. Adequar els plans tècnics de gestió i millora forestals a l'àmbit mínim de gestió, fixant la superfície mínima a ordenar en 25 hectàrees, atès que aquest és un àmbit que permet també la viabilitat tècnica i econòmica dels dits plans.

 10. Fer possible l'ordenació de les finques privades amb una superfície inferior a 25 hectàrees mitjançant la creació de la figura del pla simple de gestió forestal. Les instruccions per a la redacció, l'aprovació i la revisió d'aquests plans han d'ésser establertes per ordre del conseller o consellera de Medi Ambient.

 11. Dotar la gestió dels boscos privats, de mecanismes de finançament, pressupost, patrimoni i recursos propis, tot incentivant i fomentant el compliment dels principis inspiradors de la legislació forestal de Catalunya.

ARTICLE 4 Funcions

Corresponen al Centre de la Propietat Forestal les funcions següents:

 1. Participar en l’elaboració dels plans d’ordenació de recursos forestals.

 2. Participar en l'elaboració dels plans de desenvolupament forestal, mitjançant l'elaboració de propostes i suggeriments, i emetre els corresponents informes tècnics en relació amb el Pla general de política forestal i els plans de producció forestal elaborats pels departaments de l'Administració de la Generalitat.

 3. Prestar suport tècnic i econòmic per a elaborar els instruments d'ordenació forestal i vetllar perquè s'executin.

 4. Tramitar i aprovar els instruments d'ordenació forestal que afectin exclusivament terrenys de titularitat privada.

 5. Vetllar per l'execució de les determinacions contingudes en els instruments d'ordenació forestal i controlar el compliment dels compromisos que s'hi estableixen.

 6. Confeccionar i elaborar les directrius i les instruccions tècniques dels instruments d'ordenació forestal per a les forests privades.

 7. Promoure la constitució d'associacions i agrupacions forestals i d'entitats de cooperació entre els titulars dels terrenys forestals de propietat privada per a facilitar l'administració dels boscos i la comercialització de llurs productes.

 8. Divulgar mètodes de silvicultura sostenible per a produir i conservar els terrenys forestals i assessorar en l'aplicació pràctica dels coneixements tècnics forestals i en la redacció dels instruments de planificació i ordenació forestals.

 9. Rebre les notificacions prèvies dels propietaris forestals de l'inici dels treballs i de les activitats forestals que s'executen en compliment dels instruments d'ordenació forestal.

 10. Aplicar els instruments de foment forestal tot acordant l'atorgament dels ajuts i els incentius corresponents i fiscalitzant la destinació efectiva a la finalitat prevista.

 11. Administrar el Fons forestal dels boscos privats de Catalunya.

 12. Informar i ésser escoltat en relació amb l'aprovació de qualsevol normativa i instrument de planejament o projecte que afecti superfícies forestals de titularitat privada.

 13. Les altres funcions que li assignin les lleis.

ARTICLE 5 Òrgans de govern

Són òrgans de govern del Centre de la Propietat Forestal:

 1. La Presidència.

 2. Les vicepresidències.

 3. El Consell Rector.

 4. La Direcció Gerència.

CAPÍTOL II Els òrgans de govern Artículos 6 a 10.bis
ARTICLE 6 La Presidència i les vicepresidències
 1. La presidència del Centre de la Propietat Forestal correspon al conseller o consellera del departament competent en matèria de forests.

 2. El president o presidenta té les funcions següents:

  1. Exercir l’alta representació del Centre.

  2. Informar el Govern sobre l’activitat del Centre.

  3. Presidir el Consell Rector.

  4. Vetllar pel compliment dels acords adoptats pel Consell Rector.

  5. Convocar, presidir, suspendre i aixecar les sessions del Consell Rector, fixar-ne l’ordre del dia, dirigir les deliberacions, dirimir els empats amb el seu vot de qualitat i visar les actes i les certificacions dels acords que s’hi adoptin.

 3. El president o presidenta pot delegar el seu vot, incloent-hi el vot de qualitat en cas d’empat, en qualsevol dels vocals en representació de la Generalitat.

 4. Sens perjudici de la delegació del vot que estableix l’apartat anterior, en cas d’absència, vacant o malaltia del president o presidenta, el substitueixen els vicepresidents, per llur ordre, els quals també tenen la facultat de convocar el Consell Rector.

 5. La vicepresidència primera correspon al vocal o la vocal en representació dels propietaris forestals privats que designin entre ells.

 6. La vicepresidència segona correspon a la persona titular de la direcció general competent en matèria de forests.

ARTICLE 7 El Consell Rector
 1. El Consell Rector és l’òrgan superior col·legiat de govern, direcció i control del Centre de la Propietat Forestal.

 2. Són membres del Consell Rector:

  1. El president o presidenta.

  2. Els vocals.

  3. El secretari o secretària, que és el director gerent. Actua amb veu però sense vot.

 3. El conseller o consellera del departament competent en matèria de forests nomena els vocals del Consell Rector amb la distribució següent:

  1. Cinc en representació de diversos departaments de la Generalitat, un dels quals és el titular de la direcció general competent en matèria de forests.

  2. Cinc en representació dels propietaris forestals privats titulars d’un instrument d’ordenació forestal.

 4. En el sistema d’elecció dels representants dels propietaris forestals privats, tenen dret a participar en el procés electoral les persones físiques i jurídiques titulars d’un instrument d’ordenació forestal aprovat i vigent. Són elegibles les organitzacions de propietaris forestals, que han de presentar les seves candidatures designant com a mínim cinc representants. El nombre de vocals del Consell Rector en representació dels propietaris forestals privats titulars d’un instrument d’ordenació forestal es distribueix en proporció al nombre de vots obtinguts. S’ha de determinar per decret el sistema d’elecció dels representants dels propietaris forestals privats.

 5. El nomenament dels vocals en representació dels propietaris forestals privats té una durada de cinc anys.

ARTICLE 8 Funcions del Consell Rector
 1. El Consell Rector té les més àmplies facultats amb relació al govern, la direcció i el control del Centre de la Propietat Forestal.

 2. El Consell Rector té les funcions següents:

  1. Aprovar els criteris d’actuació del Centre de la Propietat Forestal, d’acord amb les directrius fixades pel departament al qual s’adscriu i els objectius que es preveuen al contracte programa.

  2. Aprovar els instruments d’ordenació forestal i llurs modificacions.

  3. Aprovar l’avantprojecte de programa d’actuació, d’inversions i de finançament, i el pressupost d’explotació i de capital.

  4. Aprovar la proposta de contracte programa entre el centre i el departament competent en matèria de forests, i també la seva actualització.

  5. Aprovar els comptes anuals i la liquidació final dels pressupostos de l’exercici i la memòria d’activitats.

  6. Aprovar les bases reguladores i les convocatòries d’ajuts i subvencions, i també llur resolució.

  7. Proposar la designació del director gerent d’entre professionals de prestigi reconegut en l’àmbit forestal.

  8. Supervisar la gestió del director o directora gerent.

  9. Aprovar la relació de llocs de treball i el règim retributiu del personal.

  10. Les altres funcions que li atorguin els estatuts.

 3. Les decisions del Consell Rector s’adopten per majoria simple excepte les que toquen assumptes relatius a les funcions establertes pels apartats d , f i g, en què cal una majoria qualificada de dues terceres parts.

ARTICLE 9 La Direcció Gerència
 1. El director o directora gerent és l’òrgan executiu del Centre de la Propietat Forestal i la persona responsable de la gestió ordinària del Centre.

 2. El conseller competent en matèria de forests nomena el director o directora gerent a proposta del Consell Rector. El director o directora gerent ocupa un lloc de personal laboral d’alta direcció

 3. El director o directora gerent té les funcions següents:

 1. Executar els acords del Consell Rector.

 2. Dirigir el Centre vetllant per l’assoliment dels objectius fixats en el contracte programa, i coordinar i supervisar tots els serveis del Centre.

 3. Elaborar l’avantprojecte del pressupost del Centre i fer el seguiment de l’execució, d’acord amb el que estableix el contracte programa.

 4. Dirigir i coordinar les unitats del Centre.

 5. Representar legalment al Centre en les relacions jurídiques sotmeses al dret públic, privat i laboral.

 6. Exercir la direcció en matèria de personal i de política de recursos humans.

 7. Ésser el màxim responsable de la tresoreria del Centre.

 8. Dur a terme les contractacions necessàries per al funcionament del Centre.

 9. Exercir qualsevol altra funció necessària per a la direcció de l’administració del Centre i les que li delegui el Consell Rector.

 10. Les altres funcions que li encomani el Consell Rector o els estatuts del Centre.

ARTICLE 10 Estatuts del Centre de la Propietat Forestal

Correspon al Govern d’aprovar, per mitjà d’un decret, els estatuts del Centre de la Propietat Forestal, els quals han de determinar el règim de funcionament dels òrgans de govern, i el sistema d’elecció dels representants dels propietaris forestals privats en el Consell Rector.

ARTICLE 10 BIS Contracte programa
 1. El departament competent en matèria de forests i el Centre de la Propietat Forestal han d’establir un contracte programa que ha d’incloure, com a mínim, la definició anual dels objectius que s’han d’assolir, la previsió de resultats que cal obtenir i els instruments de seguiment i control i d’avaluació a què l’activitat de l’entitat s’ha de sotmetre durant la vigència del contracte.

 2. La proposta de contracte programa és elaborada per la direcció general competent en matèria de forests d’acord amb els objectius, els eixos i les línies d’actuació establerts en el Pla general de política forestal.

CAPÍTOL III Règim jurídic i econòmic Artículos 11 a 19
ARTICLE 11 Règim jurídic

L'activitat del Centre de la Propietat Forestal se sotmet, en les seves relacions, al dret privat amb caràcter general. Això no obstant, resten sotmesos al dret públic:

 1. El règim d'acords i de funcionament del Consell Rector, que s'ha de subjectar a la normativa general sobre òrgans col·legiats de l'Administració de la Generalitat.

 2. Les relacions del Centre de la Propietat Forestal amb el Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca i amb altres ens públics.

 3. Les relacions jurídiques externes que derivin d'actes de limitació, d'intervenció i de control i, en general, qualsevol acte, tant de gravamen com de benefici, que impliqui exercici d'autoritat o exercici de potestats administratives, inclosos el règim d'impugnació d'actes, el silenci administratiu i el règim de recaptació.

ARTICLE 12 Contractació

La contractació pública del Centre de la Propietat Forestal es regeix pel que estableix la normativa sobre contractació pública.

ARTICLE 13 Personal
 1. El personal del Centre de la Propietat Forestal es regeix pel dret laboral, llevat del personal que ocupa places reservades, per la naturalesa de llur contingut, a funcionaris públics. L'adscripció de funcionaris al dit Centre es regeix pel que determinen les normes reguladores de la funció pública de la Generalitat.

 2. La selecció del personal del Centre de la Propietat Forestal s'ha de fer d'acord amb els principis d'igualtat, publicitat, mèrit i capacitat.

ARTICLE 14 Règim patrimonial

El patrimoni i el finançament del Centre de la Propietat Forestal són constituïts per:

 1. Els béns i els valors que li siguin adscrits per al compliment de les seves finalitats, i els productes i les rendes d'aquests.

 2. Les transferències i les subvencions que es consignin en els pressupostos de la Generalitat.

 3. Les aportacions de les entitats públiques o privades que hagin establert convenis amb el Centre de la Propietat Forestal.

 4. Les subvencions, els ajuts i les donacions que atorguin al seu favor les entitats públiques o privades.

 5. Els rendiments de les seves publicacions i els ingressos procedents d'altres activitats que desenvolupi el Centre de la Propietat Forestal i siguin retribuïbles.

 6. Els ingressos de dret públic o privat que li corresponguin i les taxes i els preus públics que pugui recaptar per la prestació de serveis o la realització d'activitats de la seva competència.

 7. Qualsevol altre ingrés compatible amb la naturalesa i la finalitat del Centre de la Propietat Forestal.

 8. Els altres béns que li siguin atribuïts.

ARTICLE 15 El Fons forestal dels boscos privats
 1. El Fons forestal dels boscos privats de Catalunya, la finalitat del qual és dotar de més recursos econòmics o financers el Centre de la Propietat Forestal, s'adscriu al Centre de la Propietat Forestal, a qui en correspon la gestió directa, i també la disposició i la distribució de les quantitats que el conformen.

 2. Les compensacions que s'estableixin per la gestió sostenible dels boscos han de beneficiar els propietaris de terrenys forestals privats que es comprometin, mitjançant un instrument d'ordenació forestal aprovat, a executar els treballs de millora d'acord amb aquest instrument.

 3. La contribució a la creació i al manteniment del Fons forestal de Catalunya es fixa amb càrrec a les consignacions pressupostàries que s’estableixen anualment i s’ha d’incrementar amb les aportacions provinents de les taxes corresponents als aprofitaments forestals, de les sancions en matèria forestal imposades per l’Administració forestal i de les donacions o aportacions econòmiques d’entitats privades o de particulars.

ARTICLE 16 Pressupost
 1. El pressupost del Centre de la Propietat Forestal és anual i se subjecta a les disposicions de la Llei de l'Estatut de l'empresa pública catalana pel que fa a pressupostos.

 2. El règim de comptabilitat del Centre de la Propietat Forestal és el corresponent al sector públic i resta sotmès al control financer que estableix el text refós de la Llei de finances públiques.

ARTICLE 17 Responsabilitat patrimonial

La responsabilitat patrimonial del Centre de la Propietat Forestal és exigible d'acord amb el que estableix la legislació vigent sobre aquesta matèria.

ARTICLE 18 Recursos i reclamacions
 1. Els actes del Centre de la Propietat Forestal sotmesos al dret administratiu són susceptibles de recurs ordinari davant el conseller o consellera d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, en la forma i els terminis que estableix la legislació administrativa.

 2. Els recursos extraordinaris de revisió s'han d'interposar d'acord amb el que estableix l'article 86 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat.

 3. L'exercici d'accions civils i laborals es regeix pel que estableix la normativa vigent.

 4. Els actes dictats en aplicació del règim economicofinancer determinat per aquesta Llei poden ésser objecte de reclamació davant els òrgans de la Generalitat competents per a conèixer les reclamacions economicoadministratives, en la forma i els terminis establerts per la legislació que li és aplicable.

ARTICLE 19 Mesures de foment i ajuts

Els titulars de forests que disposin d'un instrument d'ordenació forestal aprovat tenen prioritat per a accedir als ajuts i les mesures de foment destinats al sector forestal i gestionats pel Centre de la Propietat Forestal.

DISPOSICIONS ADDICIONALS
DISPOSICIÓ ADDICIONAL PRIMERA

(Derogat)

DISPOSICIÓ ADDICIONAL SEGONA

(Derogat)

DISPOSICIONS TRANSITÒRIES
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA PRIMERA

Els membres actuals del Centre de la Propietat Forestal passaran a ésser membres de ple dret del nou Centre de la Propietat Forestal de manera immediata, sempre que disposin del Pla tècnic de gestió i millora forestals en vigència.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA SEGONA

El personal que presta serveis en el Centre de la Propietat Forestal, creat per l'article 17 de la Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya, i també els mitjans materials que té assignats resten adscrits al Centre de la Propietat Forestal creat per aquesta Llei.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA TERCERA

Les funcions del Centre de la Propietat Forestal, creat per l'article 17 de la Llei 6/1988, han d'ésser assumides per l'entitat creada per aquesta Llei, la qual se subroga en les obligacions i els drets d'aquest òrgan.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA QUARTA

(Derogat)

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

Es deroguen els articles 17, 18, 19 i 41 de la Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya, en allò que contradigui aquesta Llei o s'hi oposi, i els decrets 358/1989, de 19 de desembre, i 119/1994, de 3 de maig, pels quals es determinen les funcions i els òrgans de govern del Centre de la Propietat Forestal.

DISPOSICIÓ FINAL

S'autoritza el Govern a fer el desplegament reglamentari d'aquesta Llei.