Llei 6/2018, de 22 de juny, per la qual es modifiquen diverses normes de l’ordenament jurídic de les Illes Balears en matèria de turisme, de funció pública, pressupostària, de personal, d’urbanisme, d’ordenació farmacèutica, de transports, de residus i de règim local, i s’autoritza el Govern de les Illes Balears per aprovar determinats textos refosos

Secció:I. Disposicions generals
Emissor:PRESIDÈNCIA DE LES ILLES BALEARS
Rang de Llei:Llei
 
ÍNDICE
CONTENIDO

LA PRESIDENTA DE LES ILLES BALEARS

Sia notori a tots els ciutadans que el Parlament de les Illes Balears ha aprovat i jo, en nom del Rei i d’acord amb el que s’estableix a l’article 48.2 de l’Estatut d’Autonomia, promulg la següent:

LLEI

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

La Llei 5/2015, de 23 de març, de racionalització i simplificació de l’ordenament legal i reglamentari de la comunitat autònoma de les Illes Balears, pretenia, en el termini de 18 mesos, aprovar una sèrie de textos refosos i textos reglamentaris consolidats amb la finalitat de millorar la coherència de l’ordenament normatiu autonòmic, simplificar la profusió de normes existents i facilitar l’accés de tots els ciutadans i operadors jurídics a un ordenament integrat per les versions vigents.

Aquest objectiu no es va complir de manera satisfactòria dins el termini previst, ja que de les set lleis recollides en la Llei 5/2015, només una (la Llei 9/1991, de 27 de novembre, reguladora del cànon de sanejament d’aigües) es va refondre, a través del Decret legislatiu 1/2016, de 6 de maig.

L’objectiu de la Llei 5/2015, ja esmentada, d’aprovar textos refosos de les lleis que s’han modificat de manera successiva i dispersa o de manera substancial, continua sent necessari i fins i tot ampliable a noves lleis aprovades posteriorment a l’any 2015. Per assolir aquest objectiu es fa necessari, de conformitat amb l’article 48 de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears, d’acord amb la redacció que en fa la Llei Orgànica 1/2007, de 28 de febrer, de reforma de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears, i amb l’article 37 de la Llei 4/2001, de 14 de març, del Govern de les Illes Balears, que preveuen la delegació legislativa del Parlament de les Illes Balears en el Govern de les Illes Balears, instar i autoritzar el Govern de les Illes Balears perquè porti a terme aquesta tasca.

Ara bé, abans de dur-la a terme, i amb la finalitat d’adequar els diferents textos legals a determinades necessitats derivades en alguns casos de directives europees, d’acords assolits amb organitzacions sindicals, de pronunciaments judicials o d’omissions detectades, i abans que es produeixi la necessària simplificació normativa mitjançant l’aprovació dels textos refosos, resulta necessari incorporar modificacions puntuals a algunes de les normes que han de ser objecte de refundició o que tenen relació amb aquestes.

Per això, la llei dedica el capítol I a la modificació de diverses normes de l’ordenament jurídic de les Illes Balears en matèria de turisme, de funció pública, de pressuposts, de personal, d’urbanisme, d’ordenació farmacèutica, de transports, de residus i de règim local.

Així, a l’article 1 es modifica la Llei 8/2012, de 19 de juliol, del turisme de les Illes Balears, modificació que suposa l’adaptació a la Directiva 2015/2302 del Parlament Europeu i del Consell, relativa a agències de viatges. També s’introdueixen altres modificacions per donar més claredat i seguretat jurídica a alguns preceptes d’aquesta norma i introdueix un règim transitori relacionat amb el nou concepte d’agroturisme que ha introduït la Llei 12/2017, de 29 de desembre, d’urbanisme de les Illes Balears.

L’article 2 modifica la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears, per regular diferents aspectes de la carrera professional horitzontal, consistent en la progressió de nivell, sense necessitat de canviar de lloc de feina, com a conseqüència de la valoració de l’acompliment.

La nova regulació precisa que, si bé amb caràcter general els efectes inherents a l’establiment del sistema de carrera es produeixen a partir de la primera avaluació de l’acompliment, els enquadraments inicials en els distints nivells de carrera realitzats en compliment dels acords i pactes assolits en aquesta matèria determinen, amb plens efectes, l’accés del personal a que aquests es refereixen al sistema de carrera, tenint els pagaments que s’hagin efectuat fins ara i els que es puguin efectuar la consideració de pagaments a compte mentre no tingui lloc la primera avaluació de l’acompliment.

El mateix es preveu per als acords i pactes ja adoptats o que puguin adoptar les administracions locals, sempre que aquests s’ajustin a les previsions de la Llei de la funció pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

També es reconeix la possibilitat del personal funcionari interí d’acollir-se a la situació d’excedència voluntària per violència de gènere o de serveis especials. Vinculades a les modificacions de la Llei de funció pública, i mitjançant l’article 3, s’introdueixen algunes modificacions en matèria de personal en alguns preceptes de la Llei 13/2017, de 29 de desembre, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2018. Amb aquesta modificació s’elimina la referència al caràcter reglamentari dels articles 29 a 31 de la Llei de pressuposts, atès que aquests articles han de tenir rang legal perquè estableixen obligacions, condicions i limitacions per al finançament dels centres concertats, i se substitueix la disposició final dinovena per una deslegalització respecte de les altres normes. Algunes d’aquestes modificacions afecten també el Decret llei 5/2012, d’1 de juny, al qual fa referència la disposició derogatòria. El Decret llei 5/2012, d’1 de juny, és també objecte de modificació per l’article 4 de la llei, amb relació al finançament de les substitucions del professorat en l’àmbit de l’ensenyament privat sostingut totalment o parcialment amb fons públics.

L’article 5 modifica la Llei 12/2017, de 29 de desembre, d’urbanisme de les Illes Balears, per esmenar un error material detectat i per introduir un aclariment conceptual a l’article 26, per a major seguretat jurídica.

L’article 6 modifica la Llei 7/1998, de 12 de novembre, d’ordenació farmacèutica, per adequar-la a la normativa autonòmica comparada, quant als supòsits de nomenament d’apotecari regent, per recollir els procediments que se segueixen per a l’obertura d’una oficina de farmàcia, com també per introduir alguna norma que fa referència a la catalogació i la planificació farmacèutiques.

L’article 7 modifica la Llei 4/2014, de 20 de juny, de transports terrestres i mobilitat sostenible de les Illes Balears, per adequar la norma a determinades necessitats actuals de transport i mobilitat.

L’article 8 deroga l’article 19 de la Llei 13/2012, de 20 de novembre, de mesures urgents per a l’activació econòmica en matèria d’indústria i energia, noves tecnologies, residus, aigües, altres activitats i mesures tributàries; article relatiu al trasllat i al tractament de combustible derivat de residus que provenen de la Unió Europea.

I finalment, l’article 9 deroga el punt 3 de l’article 188 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local, per tal d’adaptar aquesta norma a la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.

Per la seva banda, el capítol II autoritza el Govern de les Illes Balears a aprovar determinats textos refosos, modificant la Llei 5/2015, de 23 de març, de racionalització i simplificació de l’ordenament legal i reglamentari de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

La delegació legislativa es realitza, com s’ha dit, en virtut del que disposa l'article 48.1 del nostre Estatut d’Autonomia quan diu que el Parlament pot delegar en el Govern de les Illes Balears la potestat de dictar normes amb categoria de llei en els mateixos termes i supòsits de delegació prevists en els articles 82, 83 i 84 de la Constitució Espanyola.

Per la seva banda, la Constitució Espanyola, a l’article 82.3, estableix que ”La delegació legislativa haurà d’atorgar-se al Govern de forma expressa, per a una matèria concreta, i fixant-ne el termini d’exercici. La delegació resta esgotada en fer-ne ús el Govern amb la publicació de la norma corresponent. No podrà entendre’s que ha estat concedida de manera implícita o per un lapse de temps indeterminat. Tampoc no podrà permetre’n la subdelegació a altres autoritats que el mateix Govern”.

En el punt 5 del mateix article s’estableix que ”L’autorització per refondre textos legals determinarà l’àmbit normatiu a què es refereix el contingut de la delegació, i haurà d’especificar si resta circumscrita a la mera formulació d’un text únic o si inclou la de regularitzar, aclarir i harmonitzar els textos legals que hagin de ser refosos”.

La regularització, l’aclariment i l’harmonització dels textos legals, en qualsevol cas, s’ha de dur a terme atenent les eventuals sentències del Tribunal Constitucional que s’hagin dictat en procediments de constitucionalitat, referits a les normes legals que s’han de refondre, com també han de contemplar el contingut dels acords adoptats en el si de les comissions bilaterals de cooperació entre l’Administració General de l’Estat i la comunitat autònoma a les quals afecten.

És important insistir, per tant, en la idea que el text refós no pretén innovar l’ordenament jurídic en el sentit estricte i substantiu del terme, atès que no crea dret ni tampoc en modifica, sinó que es limita a complir una funció d’ordenació de les normes, per mitjà de la determinació de les que ja no són vigents i de l’autorització per refondre les que han estat modificades constantment. En aquest sentit, les regles de bona tècnica legislativa recomanen que si una disposició normativa s’ha modificat moltes vegades i en moments temporals diversos, es torni a formular la disposició normativa íntegra incorporant-hi els preceptes nous i eliminant els derogats o substituïts.

Així, l’article 10, referit als textos refosos, modifica l’article 2 de la Llei 5/2015, de 23 de març, de racionalització i simplificació de l’ordenament legal i reglamentari de la comunitat autònoma de les Illes Balears, per autoritzar el Govern perquè, abans del dia 31 de desembre de 2019, aprovi els textos refosos de les lleis que s’indiquen a l’annex 1, d’acord amb l’article 37 de la Llei 4/2001, de 14 de març, del Govern de les Illes Balears. Aquesta autorització inclou la possibilitat de regularitzar, aclarir i harmonitzar els textos legals que s’han de refondre.

L’article 11, per la seva banda, modifica l’annex 1 de la Llei 5/2015, de 23 de març, de racionalització i simplificació de l’ordenament legal i reglamentari de la comunitat autònoma de les Illes Balears, i enumera les normes legals que s’han de refondre.

D’acord amb tot el que s’ha exposat, s’aprova aquesta llei que s’estructura en dos capítols i onze articles. En el primer capítol, integrat per nou articles, s’inclouen totes les modificacions de les lleis esmentades en els paràgrafs anteriors i que han de ser objecte de refundició o estan afectades per aquesta. Cada article recull les modificacions d’una llei. El capítol segon recull l’autorització al Govern de les Illes Balears per aprovar determinats textos refosos, i les modificacions de la Llei 5/2013, de 23 de març, de racionalització i simplificació de l’ordenament legal de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

La llei es completa amb una disposició addicional, una disposició derogatòria i una disposició final. La disposició addicional incorpora una regla relativa al traspàs de l’estació d’autobusos de Sant Antoni de Portmany, a propòsit del procediment de licitació del nou sistema insular de transport permanent regular de viatgers per carretera d’ús general a adjudicar pel Consell Insular d’Eivissa. La disposició derogatòria suprimeix, en particular, l’article 18 del Decret llei 5/2012, d’1 de juny, de mesures urgents en matèria de personal i administratives per a la reducció del dèficit públic del sector públic de la comunitat autònoma de les Illes Balears. La disposició final és relativa a l’entrada en vigor.

Capítol I

Modificació de diverses normes de l’ordenament jurídic de les Illes Balears en matèria de turisme, de funció pública, pressupostària, de personal, d’urbanisme, d’ordenació farmacèutica, de transports, de residus i de règim local

Article 1

Modificacions de la Llei 8/2012, de 19 de juliol, del turisme de les Illes Balears

 1. S’afegeix una nova lletra a l’article 3 de la Llei 8/2012, de 19 de juliol, del turisme de les Illes Balears, amb la redacció següent:

  “o) Places adquirides de manera onerosa: aquelles places adquirides de manera específica i independent d’un establiment que es va donar de baixa, o a l’organisme gestor de places o administració turística.”

 2. S'afegeix un nou apartat a l'article 23 de la Llei 8/2012, de 19 de juliol, del turisme de les Illes Balears, amb la redacció següent:

  “8. Les mesures determinades en el primer paràgraf de l'apartat 4 es consideraran baixa definitiva d'ofici, i implicarà que, en el cas d'allotjaments turístics o d'habitatges objecte de comercialització turística, les places turístiques quedaran a disposició de l'administració turística.”

 3. Es modifica el darrer paràgraf de l’apartat 7 de l'article 50 de la Llei 8/2012, de 19 de juliol, del turisme de les Illes Balears, i s’hi afegeix un nou paràgraf amb la redacció següent:

  “Quan el nombre de propietaris no excedeixi de quatre l’acceptació de la possibilitat de comercialització turística es podrà acordar per majoria en la forma que determina l’article 13.8 de la Llei 49/1960 en remissió a l’article 398 del Codi Civil.

  En tots els casos, en el moment de canvis en els estatuts o acords de la junta de propietaris que impedeixin la comercialització turística, aquesta haurà de cessar en el termini màxim d’un any, sempre que no excedeixi el termini màxim de cinc anys o el que es determini reglamentàriament fixat pel punt 3 d’aquest mateix article. Aquests canvis s’han de comunicar a l’administració turística.”

 4. S’afegeix un nou apartat a l'article 50 de la Llei 8/2012, de 19 de juliol, del turisme de les Illes Balears, amb la redacció següent:

  “22. Fins que no es dugui a terme un desenvolupament reglamentari en els termes permesos en aquesta llei:

  1. La distribució dels terminis de comercialització turística dels 60 dies s'haurà d'indicar en la DRIAT per mesos complets. En cas de canvis, s'haurà de presentar comunicació dins el mes de gener de cada any.

  2. No es permet la coincidència a l'immoble de persones usuàries que hagin formalitzat contractes diferents.

  3. El termini de cinc anys aplicable als habitatges sotmesos al règim de propietat horitzontal s'aplicarà en general als habitatges ubicats en edificis plurifamiliars, entesos com aquells integrats per dos o més habitatges que comparteixin accessos o elements comuns.

   En general, les referències fetes en aquesta llei a habitatges sotmesos a propietat horitzontal s'han d'entendre també fetes a habitatges ubicats a edificis plurifamiliars.

  4. No es permet oferir serveis de restauració a les persones allotjades.

  5. Juntament amb la presentació de la declaració responsable d'inici d'activitat turística, s'haurà de presentar la següent documentació: acreditació de la personalitat; certificat municipal acreditatiu d'estar a zona apta, i que no s'ha superat, si pertoca, el nombre màxim de places al municipi; certificat acreditatiu de l'adquisició de les places turístiques; certificat d'empadronament del propietari pel que fa a les comercialitzacions previstes en el punt 20; documentació acreditativa en els termes del punt 7 que a la comunitat es permet la comercialització turística pel que fa als habitatges sotmesos a propietat horitzontal; annex 6 del Decret 20/2015 complimentat.”

 5. Es modifiquen els apartats 1, 2, 4 i 5 de l'article 58 de la Llei 8/2012, de 19 de juliol, del turisme de les Illes Balears, que passen a tenir la redacció següent:

  “1. Les agències de viatges domiciliades a la comunitat autònoma de les Illes Balears han de ser objecte d'inscripció en els registres insulars corresponents i en el Registre General d'empreses, activitats i establiments turístics, mitjançant la declaració responsable d'inici d'activitat turística, a la qual s'ha d'adjuntar l'acreditació d'haver presentat la garantia definida en aquest article, en compliment de l'article 7 de la Directiva 90/314/CEE, del Consell, de 13 de juny de 1990, relativa als viatges combinats, les vacances combinades i els circuits combinats; i de la Directiva 2015/2302, del Parlament Europeu i del Consell, que derogarà l'anterior a partir de l'1 de juliol de 2018; així com del que pugui determinar la normativa de transposició estatal, fent constar l'import, l'entitat garant i l'administració custòdia.

  Les agències de viatges establertes a una altra comunitat autònoma o a un altre Estat de la Unió Europea que vulguin obrir un establiment a les Illes Balears també seran objecte d'inscripció als registres turístics prèvia presentació de la declaració responsable d'inici d'activitat turística, a la qual han d'adjuntar acreditació de tenir constituïda la garantia que s'esmenta en el paràgraf anterior. En el cas que aquesta garantia acreditada no compleixi el que es determina per a l'àmbit de les Illes Balears, s'haurà de complementar fins assolir el mateix nivell de garantia.

  Les agències de viatges establertes fora de l'àmbit de la Unió Europea que vulguin obrir un establiment a les Illes Balears també han de presentar a l'administració turística la declaració responsable d'inici d'activitat, a la qual s'ha d'adjuntar l'acreditació de la constitució de la garantia exigida per la normativa de les Illes Balears, en els seus termes.

 6. Són activitats de les agències de viatges l'organització o venda de viatges combinats, tal com es defineixen en la Directiva 90/314/CEE, del Consell, de 13 de juny de 1990, relativa als viatges combinats, les vacances combinades i els circuits combinats; i en la Directiva 2015/2302, del Parlament Europeu i del Consell, que derogarà l'anterior a partir de l'1 de juliol de 2018; o tal com puguin ser definits per la normativa de transposició estatal.

 7. Abans de l'exercici de l'activitat, i durant aquest, es mantindrà vigent davant l'òrgan competent en ordenació turística la garantia esmentada en el punt 1 d'aquest article, per tal de respondre, amb caràcter general, del compliment de les obligacions derivades de la prestació dels seus serveis davant dels contractants d'un viatge combinat i, especialment, en cas d'insolvència, del reemborsament efectiu de totes les despeses realitzades pels viatgers o per un tercer en el seu nom, en la mesura en què no s'hagin prestat els serveis corresponents i, en el cas que s'inclogui el transport, de la repatriació efectiva d'aquells, sense perjudici que es pugui oferir la continuació del viatge.

  A aquests efectes la insolvència s'entendrà produïda tan prest com, a conseqüència dels problemes de liquiditat de l'organitzador o del minorista, els serveis de viatge deixin d'executar-se, no s’executin, o s’executin només en part, o quan els prestadors de serveis exigeixin el seu pagament als viatgers. Produïda la insolvència, la garantia haurà d'estar disponible, i el viatger podrà accedir fàcilment a la protecció garantida.

  D'acord amb l'esmentat, les agències de viatges, siguin organitzadores o minoristes de viatges combinats, estan obligades, abans de començar a exercir l'activitat, i durant el seu exercici, a presentar a l'administració turística una garantia, ingressada en la Tresoreria de l'administració insular competent en matèria d'ordenació turística, pels mitjans establerts legalment, que pot revestir dues formes:

  1. Garantia individual: mitjançant una assegurança, un aval o una altra garantia financera. L'import d'aquesta garantia ha de ser equivalent, com a mínim, al 5% del volum de negoci derivat dels ingressos per l'organització o venda de viatges combinats a què va arribar l'agència de viatges en l'exercici anterior, i en qualsevol cas l'import no pot ser inferior a 100.000 euros.

   Quan es tracti d'agències de viatges de nova creació, durant el primer any d'exercici de l'activitat, aquesta garantia ha de cobrir un import mínim de 100.000 euros. A partir del segon any d'exercici de l'activitat s'aplica el disposat en el paràgraf anterior.

  2. Garantia col·lectiva: les agències de viatges poden constituir una garantia col·lectiva mitjançant les associacions empresarials legalment constituïdes, mitjançant aportacions a un fons solidari de garantia. La quantia d'aquesta garantia col·lectiva serà d'un mínim del 50% de la suma de les garanties que els organitzadors o minoristes individualment considerats haurien de constituir d'acord amb l'apartat anterior. En cap cas l'import global del fons no podrà ser inferior a 2.500.000 euros.

   En el moment en què el viatger dugui a terme el primer pagament a compte del preu del viatge combinat, l'organitzador o, si pertoca, el minorista, li facilitarà un certificat que acrediti el dret a reclamar directament al que sigui garant en cas d'insolvència, el nombre de l'entitat garant i les seves dades de contacte.

   Als efectes d'aquest article s'entendrà per repatriació el retornament del viatger al lloc de sortida o a qualsevol altre lloc acordat per les parts contractants.

   En cas d'aportar una garantia constituïda en una altra comunitat autònoma o Estat membre de la Unió Europea, si les quantitats són inferiors, s'han de completar fins a arribar a les quanties aquí establertes.

   En cas d'executar-se una garantia, l'agència de viatges està obligada a reposar-la en un termini màxim de quinze dies, fins a cobrir novament la totalitat inicial del seu import.

   En el supòsit que les agències de viatges siguin subjectes d'un expedient de suspensió, cessació, renúncia o baixa de la seva activitat, no podrà ser cancel·lada la garantia.

   En el supòsit que les agències de viatges, en les seves diferents modalitats, cessin en la seva activitat, la garantia quedarà afecta durant dos anys al compliment de les responsabilitats establertes. Transcorregut aquest termini, en cas que no hi hagi reclamacions en curs, l'administració procedirà d'ofici a la cancel·lació i la devolució en el termini màxim de 15 dies.

   Les agències de viatges estan obligades a informar els seus clients, mitjançant informació accessible en les seves pàgines web o en la documentació contractual o precontractual que els lliurin, que tenen constituïda, en la forma exigida en la normativa, la garantia per respondre del compliment de les obligacions derivades de la prestació dels serveis corresponents als viatges combinats.

   Les quanties determinades en aquest punt poden ser modificades reglamentàriament.

 8. Així mateix, les agències de viatges han de fiançar la seva responsabilitat mitjançant la subscripció d'una pòlissa d'assegurança que garanteixi els possibles riscs de la seva responsabilitat. La pòlissa d'assegurança per fiançar el desenvolupament normal de l'activitat que garanteixi els possibles riscs de la seva responsabilitat ha de ser directa o subsidiària, segons si s'utilitzen mitjans propis o no en la prestació del servei. La pòlissa d'assegurança ha de cobrir els tres blocs de responsabilitat següents:

  -La responsabilitat civil de l'explotació del negoci.

  -La responsabilitat civil indirecta o subsidiària.

  -La responsabilitat per danys patrimonials primaris.

  Aquestes cobertures inclouen tota casta de danys corporals, danys materials i d'altres perjudicis econòmics.

  La pòlissa ha de cobrir sinistres, com a mínim, per valor de 450.000 euros, dividits en 150.000 euros per a cada un dels blocs. La pòlissa ha d'anar signada pel contractant de l'assegurança i per l'entitat assegurada, acompanyada del rebut acreditatiu del pagament. Les agències de viatges estan obligades a mantenir la vigència d'aquesta pòlissa.

  Les agències de viatges ja establertes en una altra comunitat autònoma o en un altre Estat membre de la Unió Europea que obrin un establiment a les Illes Balears han d'acreditar que tenen constituïda una pòlissa d'assegurança en els termes descrits i almenys per les quantitats indicades abans.

  Les quanties determinades en aquest punt poden ser modificades reglamentàriament.”

 9. S’afegeix un nou article (l’article 59 bis) a la Llei 8/2012, de 19 de juliol, del turisme de les Illes Balears, amb la redacció següent:

  “Article 59 bis

  Garantia dels viatges vinculats

  Els empresaris domiciliats a les Illes Balears o que hi obrin un establiment, que comercialitzin aquests tipus de serveis, definits per la Directiva UE 2015/2302, del Parlament Europeu i del Consell, relativa als viatges combinats i als serveis vinculats, estan obligats a mantenir una garantia per cobrir la seva responsabilitat en casos d'insolvència, de conformitat amb la Directiva esmentada i la normativa de transposició estatal, així com en els termes que es desenvolupin reglamentàriament.”

 10. Es modifica l’article 89 de la Llei 8/2012, de 19 de juliol, del turisme de les Illes Balears, que passa a tenir la redacció següent:

  “Article 89

  Excepció a la disposició general

  Mentre el PIAT o, si escau, el PTI de l’illa de Menorca no determini el sostre màxim de places, els habitatges objecte de comercialització d’estades turístiques, els establiments d’allotjament de turisme rural, els de turisme d’interior, els hotels ciutat, les hostatgeries i els establiments d’allotjament ubicats a les zones turístiques de l’illa que es determinen en les normes d’ordenació territorial corresponents, han de continuar exclosos del que disposa l’article 88 anterior, relatiu a la baixa definitiva com a requisit per a l’inici d’una activitat turística, i del que disposa l’article 5.3, ambdós d’aquesta llei, pel que fa al sostre màxim per illa.”

 11. S'afegeixen dos nous apartats a l'article 91 de la Llei 8/2012, de 19 de juliol, del turisme de les Illes Balears, amb la redacció següent:

  “6. En els casos determinats a les lletres a), b) i c) d'aquest article, les places no seran reemborsades, fins i tot si haguessin estat adquirides amb anterioritat a l'organisme gestor o a l'administració turística. No obstant l'anterior, en el cas de la lletra b) les administracions turístiques podran valorar, en funció de les circumstàncies concorrents, entre les quals hi haurà el temps d'explotació irregular de les places, un retornament total o parcial del preu, sempre que s'haguessin adquirit a l'administració turística o als organismes gestors.

 12. Els organismes gestors o les administracions turístiques poden determinar mecanismes per permetre reservar places quan es presenti un projecte d'obra relatiu a un allotjament turístic, acceptant un pagament parcial i fixant un termini màxim per presentar la DRIAT. En cas que no es respecti el termini, les places retornarien d'ofici a l'organisme gestor o a l’administració turística i el pagament avançat no seria retornat. Així mateix, poden determinar mecanismes per assegurar que l'adquisició de places per allotjaments turístics o habitatges objecte de comercialització turística impliqui la presentació de la DRIAT dins un termini màxim. En cas que no es respectàs el termini les places retornarien d'ofici a l'organisme gestor.”

 13. S'afegeixen dues lletres a l'article 105 de la Llei 8/2012, de 19 de juliol, del turisme de les Illes Balears, amb la redacció següent:

  “ad) La utilització per part d'allotjaments no definits en la normativa turística, o bé que no hagin presentat la declaració responsable o l'hagin presentada sense complir els requeriments normatius, dels termes vacances, turística o similars, o bé que usin canals d'oferta que emprin aquests termes o dels quals es desprengui una finalitat turística.

  ae) No haver-se adaptat al compliment dels requisits i les condicions de l’autoavaluació establerts reglamentàriament en la data màxima que la normativa determini.”

 14. Es modifica la lletra i) de l’article 106 de la Llei 8/2012, de 19 de juliol, del turisme de les Illes Balears, que passa a tenir la redacció següent:

  “i) Dur a terme per part de les persones físiques o jurídiques que siguin titulars o explotadores dels canals de comercialització turística definits en l’article 3 d’aquesta llei la comercialització, la publicitat o la facilitació mitjançant enllaç o allotjament de continguts de reserves, relatives a estades turístiques a habitatges ubicats a qualsevol illa de les Illes Balears que no hagin presentat la declaració responsable d’inici d’activitat turística o sense fer constar el número d’inscripció turística”.

 15. Es modifica l’apartat 2 de l'article 109 de la Llei 8/2012, de 19 de juliol, del turisme de les Illes Balears, que passa tenir la redacció següent:

  “2. Les infraccions qualificades com a greus han de ser sancionades amb multa de 4.001 i 40.000 euros. No obstant això, la infracció prevista en la lletra e) de l'article 105 s'ha de sancionar amb multa d'entre 20.001 i 40.000 euros.

  També s’ha de sancionar amb multa d'entre 20.001 i 40.000 euros quan la infracció prevista en la lletra g) de l'article 105 es refereixi a la publicitat, la contractació o la comercialització d'estades turístiques a habitatges d'ús residencial que no hagin presentat la declaració responsable d'inici d'activitat turística o comunicació prèvia.

  Com a sanció accessòria es pot imposar la suspensió temporal de l'activitat de l'empresa o de l'exercici professional o la clausura temporal de l'establiment.”

 16. Es modifica l'article 112 de la Llei 8/2012, de 19 de juliol, del turisme de les Illes Balears, que passa tenir la redacció següent:

  "Article 112

  Òrgans competents

  El titular competent en matèria de turisme de cada un dels consells insulars, en l'àmbit territorial respectiu, o la persona o les persones en les quals aquest delegui, són competents per imposar les sancions corresponents a totes les infraccions.

  A l'illa de Mallorca la competència serà de la persona titular de la conselleria competent en matèria de turisme o la persona en qui delegui, en tant no es dugui a terme la transferència de les funcions i dels serveis d'ordenació turística al Consell Insular de Mallorca".

 17. Es modifica la disposició addicional catorzena de la Llei 8/2012, de 19 de juliol, del turisme de les Illes Balears, que passa tenir la redacció següent:

  “En cas que les persones titulars dels establiments turístics que haguessin adquirit les places turístiques de manera onerosa, els vulguin donar de baixa definitiva de manera voluntària i tinguin intenció de transmetre les places turístiques a un tercer, han de comunicar, com a mínim vint dies abans de la baixa, aquesta intenció a l'administració turística, període durant el qual aquesta o l'organisme gestor de places pot exercir el dret de tempteig.

  Així mateix, l'administració té el termini de trenta dies per exercir el dret de retracte sobre la venda, des del moment de l’obligada comunicació de la baixa definitiva.

  Sense baixa definitiva, la transmissió de places no té virtualitat als efectes de l'administració turística.”

 18. S'afegeixen quatre noves disposicions transitòries a la Llei 8/2012, de 19 de juliol, del turisme de les Illes Balears, amb la redacció següent:

  “Disposició transitòria sisena

  Règim aplicable als projectes urbanístics d'agroturisme en tramitació o execució a l'entrada en vigor de la Llei 12/2017, de 29 de desembre, d'urbanisme de les Illes Balears

  L'exigència que es tracti d'una explotació agrària, ramadera o forestal de caràcter preferent, introduïda per la Llei 12/2017, de 29 de desembre, d'urbanisme de les Illes Balears, quan va modificar el concepte d'agroturisme de l'article 44 de la Llei 8/2012, de 19 de juliol, de turisme de les Illes Balears, no serà d'aplicació als projectes urbanístics d'agroturismes en tramitació o execució que demostrin que a l'entrada en vigor d'aquella norma ja havien sol·licitat a l'administració urbanística la llicència d'obres per dur a terme el projecte, o que ja l'havien obtinguda.

  Tampoc no ho és a aquells projectes d'agroturisme que ja haguessin presentat en forma a l'administració turística la sol·licitud d'informe preceptiu i vinculant de la disposició addicional quarta de la Llei 8/2012, sempre que respectin els terminis establerts en la disposició transitòria quarta de la Llei 6/2017.

  Disposició transitòria setena

  Compliment dels requisits i les condicions de l'autoavaluació

  Els establiments obligats a presentar l'autoavaluació sota la vigència del Decret 20/2011, de 18 de març, de classificació de categoria dels establiments d'allotjament turístic, que no l'hagin superada, en el sentit que no l'haguessin presentada o que el seu resultat atorgués una categoria inferior a la que tenien assignada, queden sotmesos al termini màxim de 5 de maig de 2019 per adaptar-se al compliment dels requisits i les condicions de l'autoavaluació.

  Disposició transitòria vuitena

  Habilitació de guies turístics a l’illa de Mallorca

  Pel que fa a l'illa de Mallorca, i en tant no es dugui a terme la transferència efectiva de les funcions i els serveis en ordenació turística al consell insular, el Govern de les Illes Balears podrà ordenar que es dugui a terme la convocatòria de les proves per habilitació de guies turístics mitjançant resolució de la persona titular de la Conselleria d'Innovació, Recerca i Turisme.

  Disposició transitòria novena

  Adequació de les agències de viatges

  Les agències de viatges han d'adequar en forma la garantia a les modificacions introduïdes per aquesta llei abans de dia 31 de desembre de 2018.”

 19. S’insereix un apartat 2 a la disposició derogatòria de la Llei 8/2012, de 19 de juliol, del turisme de les Illes Balears, amb la redacció següent:

  “2. Queden també derogats:

  1. L’apartat 8 de l'article 106 del Decret 20/2015, de 17 d'abril, de principis generals i directrius de coordinació en matèria turística, de regulació d'òrgans assessors, de coordinació i de cooperació del Govern de les Illes Balears, i de regulació i classificació de les empreses i dels establiments turístics, dictat en desplegament de la Llei 8/2012, de 19 de juliol, del turisme de les Illes Balears.

  2. L’apartat 2 de l'article 115 del Decret 20/2015, de 17 d'abril, de principis generals i directrius de coordinació en matèria turística, de regulació d'òrgans assessors, de coordinació i de cooperació del Govern de les Illes Balears, i de regulació i classificació de les empreses i dels establiments turístics, dictat en desplegament de la Llei 8/2012, de 19 de juliol, del turisme de les Illes Balears.

  3. L’apartat 1 de la disposició transitòria primera del Decret 20/2015, de 17 d'abril, de principis generals i directrius de coordinació en matèria turística, de regulació d'òrgans assessors, de coordinació i de cooperació del Govern de les Illes Balears, i de regulació i classificació de les empreses i dels establiments turístics, dictat en desplegament de la Llei 8/2012, de 19 de juliol, del turisme de les Illes Balears.”

 20. L’apartat 2 de la disposició derogatòria de la Llei 8/2012, de 19 de juliol, del turisme de les Illes Balears, passa a ser l’apartat 3.

Article 2

Modificacions de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears

 1. Es modifiquen els articles 62.2, 105.2 i 106.3 de la Llei 3/2007, de la funció pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears, amb la redacció següent:

  “Article 62

 2. La carrera professional del personal funcionari es fa efectiva a través de la carrera professional horitzontal, de la consolidació del grau personal, de la promoció interna i de la mobilitat.

Article 105

 1. El període de permanència en aquesta situació dóna dret a la reserva del lloc de feina i és computable als efectes de triennis, de consolidació de grau personal i de carrera. A l’efecte de drets passius o de la Seguretat Social, cal ajustar-se al que disposa la legislació estatal.

Article 106

 1. El període de permanència en aquesta situació dóna dret a la reserva del lloc de feina i és computable als efectes de triennis, de consolidació de grau personal i de carrera. A l’efecte de drets passius o de la Seguretat Social, cal ajustar-se al que disposa la legislació estatal.”

 2. S’afegeix un apartat 3 a l’article 99 i un apartat 4 a l’article 106 de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears, amb la redacció següent:

  “Article 99

 3. El personal funcionari interí pot gaudir també de la situació de serveis especials, si bé la reserva del lloc de feina es mantindrà únicament mentre aquest lloc no es proveeixi reglamentàriament.

Article 106

 1. El personal funcionari interí pot gaudir d'aquesta excedència, si bé la reserva del lloc de feina es mantindrà únicament mentre aquest lloc no es proveeixi reglamentàriament.”

 2. S’afegeix un article 62 bis a la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears, amb la redacció següent:

  “Article 62 bis

  Carrera professional horitzontal

 3. La carrera professional horitzontal consisteix en la progressió de nivell o esglaó, sense necessitat de canviar de lloc de feina com a conseqüència de la valoració de l'acompliment i l'actuació professional, de la qualitat dels treballs realitzats i els coneixements adquirits i transferits. L’efectivitat definitiva del sistema de carrera horitzontal requereix, en tot cas, la implantació prèvia de sistemes d’avaluació de l’acompliment.

 4. La carrera professional horitzontal s'estructura en nivells o esglaons consecutius, denominats nivells de carrera, que podran ser diferents per a cada grup o subgrup, i en cadascun dels quals el personal funcionari ha de romandre un període de temps mínim per adquirir les competències necessàries per poder accedir al nivell de l’esglaó superior.

 5. La carrera professional horitzontal s’inicia des de la presa de possessió com a personal funcionari de carrera. Així, la persona funcionària inicia la carrera en el nivell d’entrada després del procés selectiu, que ha de tenir la consideració de mínim i no pot ser retribuït. Una vegada adquirit el nivell mínim, la progressió en la carrera té caràcter voluntari.

 6. El sistema de carrera professional horitzontal s'ha de desenvolupar reglamentàriament, prèvia negociació amb les organitzacions sindicals.

 7. Els efectes en la carrera professional horitzontal pels canvis de cos, escala, especialitat o categoria professional d'origen a grups de titulació superior s'han de determinar reglamentàriament, prèvia negociació amb les organitzacions sindicals.”

 8. Es dota de contingut la disposició addicional dotzena de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears, amb la redacció següent:

  “Disposició addicional dotzena

  Carrera professional horitzontal a l’àmbit de l’administració local

  Tots els pactes o acords de les administracions locals de les Illes Balears relatius al desenvolupament de la carrera professional horitzontal subscrits després de l’entrada en vigor de l’EBEP que s’ajustin a les previsions de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears, es consideren plenament vàlids i desplegaran els seus efectes a partir de la primera avaluació que tengui lloc de conformitat amb els mecanismes d’avaluació de l’acompliment que aquests estableixin.

  Fins que no tengui lloc la primera avaluació a què fa referència el paràgraf anterior d’aquesta disposició, els pagaments efectuats o que s’efectuïn en el marc d’aquests pactes i acords tendran la consideració de pagaments a compte del complement de carrera.”

 9. Es dota de contingut la disposició addicional tretzena de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears, amb la redacció següent:

  “Disposició addicional tretzena

  Selecció, nomenament i cessament de personal funcionari docent interí

 10. El personal funcionari docent interí s’ha de seleccionar mitjançant convocatòries, que han de respectar els principis d’igualtat, mèrit, capacitat i publicitat, i també han d’obeir a criteris de celeritat i eficiència.

 11. Les circumstàncies que permeten nomenar personal funcionari docent interí són les següents:

  1. Ocupar llocs de feina vacants que corresponen a personal funcionari docent.

  2. Substituir personal funcionari docent amb reserva de llocs de feina o en situació de llicència, quan la durada d’aquesta llicència ho requereixi.

  3. Substituir la reducció de jornada del personal funcionari docent quan les necessitats del servei ho requereixin. En aquest supòsit, l’administració pot establir que la relació funcionarial interina sigui a temps parcial.

  4. Desenvolupar programes temporals que responen a necessitats no permanents de l’administració.

  5. Subvenir a necessitats urgents, extraordinàries i circumstancials d’increment de l’activitat.

 12. El personal funcionari docent interí cessa per les causes següents:

  1. Si es tracta de l’ocupació de llocs de feina vacants, quan el lloc de feina és ocupat pels sistemes reglamentaris, quan el lloc se suprimeix de la relació de llocs de feina i s’amortitza i, en tot cas, com a màxim, el 31 d’agost de cada any.

   A l’efecte del que disposa el paràgraf anterior tindran el mateix tractament que l’ocupació de llocs de feina vacants els casos següents:

   1r. Les substitucions previstes per a tot el curs escolar, sempre que el titular de la plaça o aquell que l’ocupi provisionalment no s’hagi incorporat en arribar el 31 d’agost.

   2n. L’ocupació de vacants sobrevingudes, que són aquelles adjudicades amb posterioritat al 31 d’agost d’un any i abans del 15 de gener de l’any següent.

  2. Si es tracta de substituir personal funcionari docent amb reserva del seu lloc de feina o en situació de llicència, quan aquest s’hi reincorpora i, en tot cas, com a màxim, fins al 30 de juny de cada any, amb la meritació corresponent de les pagues extraordinàries i de les vacances.

  3. Si es tracta de substituir la reducció de jornada del personal funcionari docent interí, quan aquest es reincorpora a la jornada completa i, en tot cas, com a màxim, fins al 30 de juny de cada any, amb la meritació corresponent de les pagues extraordinàries i de les vacances.

  4. Si es tracta d’executar programes temporals, en la data en què aquests finalitzin i en tot cas als dos anys.

   Excepcionalment, quan la naturalesa del programa ho requereixi, es podrà autoritzar una pròrroga d’un any, amb l’informe previ del Departament d’Inspecció Educativa.

  5. Si es tracta de subvenir a necessitats urgents, extraordinàries i circumstancials d’increment d’activitat, quan aquestes necessitats desapareixin i, en tot cas, quan s’exhaureixi el termini màxim establert per la legislació bàsica estatal.

   El personal funcionari docent interí cessa, així mateix, per renúncia o quan, com a conseqüència d’un procediment disciplinari, s’imposa la sanció de revocació del nomenament del personal funcionari interí.

 13. A partir del curs 2017-2018, els funcionaris docents interins que hagin estat nomenats per substituir personal funcionari docent amb reserva de llocs de feina o en situació de llicència, o per substituir la reducció de jornada del personal funcionari docent, i que acumulin cinc mesos i mig de serveis prestats com a funcionari docent interí en un mateix curs escolar, tenen dret a una indemnització a un tant alçat equivalent a les retribucions corresponents a una mensualitat en el moment en què cessin d’acord amb el que preveuen les lletres b) i c) de l’apartat 3 d’aquesta disposició.”

 14. S’incorpora una nova disposició addicional, la catorzena, a la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears, amb la redacció següent:

  “Disposició addicional catorzena

  Capacitació lingüística per al reingrés en adscripció provisional del personal funcionari de carrera

  Per al reingrés en adscripció provisional, el personal funcionari de carrera que no té reserva d’un lloc de feina, previst a l’article 113.2 d’aquesta llei, haurà d’acreditar el nivell de coneixement de la llengua catalana exigit en el moment de l'ingrés en el cos, escala o especialitat en el qual reingressa.”

 15. Es modifica la disposició transitòria cinquena de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears, que passa a tenir la redacció següent:

  “Disposició transitòria cinquena

  Accés extraordinari al primer nivell de carrera horitzontal i pagaments a compte

 16. Amb caràcter general, els efectes inherents a l’establiment del sistema ordinari de carrera horitzontal s’han de produir a partir de la primera avaluació que tengui lloc de conformitat amb els mecanismes d’avaluació de l’acompliment corresponents.

 17. Això no obstant, els enquadraments inicials en els nivells de carrera que resulten de l’aplicació dels pactes i acords a què es refereixen els articles 22, segon paràgraf, i 23.5, segon paràgraf, de la Llei 13/2014, de 29 de desembre, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2015; l’article 26.5 de la Llei 12/2015, de 29 de desembre, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2016; l’article 23 i la disposició addicional tercera de la Llei 18/2016, de 29 de desembre, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2017; i l’article 23 de la Llei 13/2017, de 29 de desembre, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2018; o dels pactes o acords a què es refereix la disposició addicional dotzena de la present llei per al personal de les administracions locals, determinen, amb plens efectes, l’accés directe del personal enquadrat als nivells de carrera corresponents.

 18. Fins que no tengui lloc la primera avaluació a què fa referència l’apartat 1 d’aquesta disposició, els pagaments efectuats o que s’efectuïn en el marc dels pactes i acords a què es refereix l’apartat 2 anterior tenen la consideració de pagaments a compte del complement de carrera que preveu l’article 121.3.b) d’aquesta llei.”

 19. S’afegeix una disposició transitòria, la sisena, a la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears, amb la redacció següent:

  “Disposició transitòria sisena

  Accés directe al primer nivell de carrera horitzontal per al personal interí

  El personal funcionari interí que tengui aquesta condició abans del 20 de novembre de 2015 i amb posterioritat accedeixi a qualsevol escala o cos de personal funcionari de l'Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears per haver superat les proves selectives corresponents a les ofertes públiques d'ocupació dels anys 2014, 2015, 2016 i 2017, i que acrediti haver prestat cinc anys de serveis de manera ininterrompuda a l'Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears, podrà ser enquadrat en el nivell I de carrera professional horitzontal.

  En el supòsit de serveis prestats en diferents grups de titulació es computaran de forma ponderada. A l’efecte de determinar el nombre de dies de serveis prestats, s’aplicaran els criteris de ponderació de les taules contingudes a la disposició transitòria primera de l'Acord del Consell de Govern de 8 de maig de 2015 pel qual es ratifiquen els acords del Comitè Intercentres i de la Mesa Sectorial de Serveis Generals de 4 de maig de 2015, mitjançant els quals es desenvolupa el punt 5è, carrera professional, de l'Acord del Consell del Govern de 24 d'octubre de 2008 que ratifica l'Acord entre l'Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears i les organitzacions sindicals CCOO, CSI-CSIF, STEI-I, UGT i USO, mitjançant el qual es determinen els criteris i les línies generals del procés negociador per a l'adopció d'acords en matèria de funció pública, en l'àmbit de la mesa sectorial de serveis generals i del personal laboral.”

Article 3

Modificacions de la Llei 13/2017, de 29 de desembre, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2018

 1. Es modifica la lletra c) de l’apartat 2 de l’article 21 de la Llei 13/2017, de 29 de desembre, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2018, que passa a tenir la redacció següent:

  “c) Qualsevol altra activitat que de manera extraordinària i per raó de necessitat autoritzi o reconegui expressament la Direcció General del Servei de Salut de les Illes Balears, a proposta motivada de l’òrgan competent, entre les quals s’hi ha d’entendre inclosa l’encomana provisional de funcions de coordinació que suposin una activitat extraordinària a la pròpia de la plaça o lloc de feina que s’ocupa.”

 2. Es modifica el quart paràgraf de l’article 29.2 de la Llei 13/2017, de 29 de desembre, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2018, que passa a tenir la redacció següent:

  “En qualsevol cas, les retribucions i les cotitzacions a la Seguretat Social del personal docent de l’ensenyament concertat que dugui a terme vint hores setmanals com a director, sense ser titular del càrrec de director i/o com a cap d’estudis, sense ser titular del càrrec de cap d’estudis, i/o de coordinació, s’han de finançar fins a un límit màxim de vint-i-quatre hores lectives setmanals per docent.”

 3. S’afegeix una nova disposició addicional, la disposició addicional tretzena, a la Llei 13/2017, de 29 de desembre, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2018, amb la redacció següent:

  “Disposició addicional tretzena

  Fidelització de la permanència en la destinació a les illes de Menorca, Eivissa i Formentera

  D’acord amb el que estableix l’article 24.1 d’aquesta llei, la suspensió de la concessió dels complements retributius lligats a productivitat i rendiment a què es refereix l’article 21.1 no afecta el dret a la meritació i al pagament, amb càrrec als crèdits pressupostaris corresponents al complement de productivitat variable, de les quanties a què es refereixen la lletra b) de l’article 1.1 de la Llei 11/2012, d’1 d’agost, de determinació de les quanties i d’habilitació per a la negociació de determinats complements salarials del personal facultatiu del subgrup A1 d’atenció especialitzada i d’atenció primària i personal facultatiu amb relació especial de residència per a la formació com a especialistes del Servei de Salut i dels ens que en depenen; i el punt 2 de l’apartat primer de l’Acord del Consell de Govern de 2 de novembre de 2012, pel qual s’estableixen una sèrie de complements salarials per al personal sanitari facultatiu del subgrup A1 del Servei de Salut de les Illes Balears, publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 165, de 6 de novembre de 2012.

  De la mateixa manera, la suspensió de la concessió dels complements retributius lligats a productivitat i rendiment a què feien referència l’article 6.1 del Decret llei 5/2012, d’1 de juny, de mesures urgents en matèria de personal i administratives per a la reducció del dèficit públic del sector públic de la comunitat autònoma de les Illes Balears i d’altres institucions autonòmiques; l’article 20.1 de la Llei 13/2014, de 29 de desembre, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2015; l’article 23.1 de la Llei 12/2015, de 29 de desembre, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2016; i l’article 21.1 de la Llei 18/2016, de 29 de desembre, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2017, tampoc no afecta el dret a la meritació i al pagament, amb càrrec als crèdits pressupostaris corresponents al complement de productivitat variable de cada exercici, de les quanties previstes en la Llei 11/2012 i en l’Acord del Consell de Govern de 2 de novembre de 2012, abans esmentats.”

 4. Es modifica la disposició final dinovena de la Llei 13/2017, de 29 de desembre, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2018, que passa a tenir la redacció següent:

  “Disposició final dinovena

  Deslegalització

  El Consell de Govern, mitjançant decret, pot modificar les normes que contenen les disposicions addicionals tercera i desena, com també les normes que es modifiquen per mitjà de les disposicions finals catorzena a dissetena d’aquesta llei.”

Article 4

Modificació del Decret llei 5/2012, d’1 de juny, de mesures urgents en matèria de personal i administratives per a la reducció del dèficit públic del sector públic de la comunitat autònoma de les Illes Balears i d’altres institucions autonòmiques

Es modifica l’apartat 1 de la disposició addicional segona del Decret llei 5/2012, d’1 de juny, de mesures urgents en matèria de personal i administratives per a la reducció del dèficit públic del sector públic de la comunitat autònoma de les Illes Balears i d’altres institucions autonòmiques, que passa a tenir la redacció següent:

“Disposició addicional segona

Finançament de les substitucions del professorat en l’àmbit de l’ensenyament privat sostingut totalment o parcialment amb fons públics

 1. A partir del curs 2012-2013, en les situacions de suspensió de la relació laboral per qualsevol de les causes legals que preveu l’article 45.1 del text refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors, llevat de les causes que estableixen les lletres d), sempre que en la contractació del professor substitut el centre s’aculli a les bonificacions que estableix la legislació laboral i de la Seguretat Social, l) i m) de l’article esmentat, la conselleria competent en matèria d’educació ha d’abonar les retribucions i les quotes de la Seguretat Social que generi la contractació de substituts del professorat en l’àmbit de l’ensenyament privat sostingut totalment o parcialment amb fons públics, excepte les retribucions i les quotes de la Seguretat Social corresponents als mesos de juliol i agost de cada any.”

Article 5

Modificacions de la Llei 12/2017, de 29 de desembre, d’urbanisme de les Illes Balears

 1. Es suprimeix l’apartat 2 de l’article 26 de la Llei 12/2017, de 29 de desembre, d’urbanisme de les Illes Balears.

 2. Es modifica la lletra a) de l’apartat 4 de l’article 166 de la Llei 12/2017, de 29 de desembre, d’urbanisme de les Illes Balears, que passa a tenir la redacció següent:

  “a) En les actuacions dutes a terme sense el títol legitimador legalment exigible de les quals ha tingut coneixement mitjançant inspecció feta d’ofici o en virtut de denúncia, el consell insular corresponent ha d’adoptar les mesures cautelars de suspensió que es preveuen en l’article 187 d’aquesta llei, i ho ha de posar immediatament en coneixement de l’ajuntament, que s’ha d’abstenir d’exercir aquesta competència, i l’ha de requerir així mateix perquè iniciï el procediment de restabliment de la legalitat urbanística i de la realitat física alterada.”

 3. S’addiciona un apartat 3 a la disposició transitòria catorzena de la Llei 12/2017, de 29 de desembre, d’urbanisme de les Illes Balears, relativa a règim per al sòl classificat com a urbanitzable en el planejament general vigent que disposi dels serveis urbanístics bàsics i estigui consolidat per l’edificació, amb la redacció següent:

  “3. En l’àmbit de la unitat d’actuació que finalment es delimiti, a més dels vials públics, tan sols es poden incloure parcel·les lucratives, amb un aprofitament urbanístic que no pot ser superior al que ja tinguin a l’entrada en vigor d’aquesta llei, així com terrenys de domini públic, amb usos d’equipaments, aparcaments o d’espais lliures públics, per donar compliment a cessions de les indicades al punt 2.

  Així mateix els terrenys han de mantenir els usos que ja tinguin a l’entrada en vigor d’aquesta llei, que únicament es podran canviar si comporten un benefici públic.”

Article 6

Modificacions de la Llei 7/1998, de 12 de novembre, d’ordenació farmacèutica de les Illes Balears

Es modifiquen els articles 9, 20.1 i 24.9 de la Llei 7/1998, de 12 de novembre, d’ordenació farmacèutica de les Illes Balears, que passen a tenir la redacció següent:

“Article 9

 1. En els casos de jubilació, mort, inhabilitació absoluta o especial per a l’exercici de la professió declarada per sentència judicial ferma, suspensió definitiva de funcions, incapacitació o absència del titular, declarades per sentència judicial ferma, la Conselleria de Sanitat i Consum autoritzarà el nomenament d’un farmacèutic regent des de la data en què es produeixi una de les circumstàncies esmentades, qui assumirà les mateixes funcions i responsabilitats professionals que corresponen al titular.

 2. En el supòsit de jubilació, la regència té una durada màxima de 5 anys, període durant el qual s’haurà de formalitzar la transmissió o el tancament.

 3. En els supòsits de mort, inhabilitació absoluta o especial per a l’exercici de la professió declarada per sentència judicial ferma, suspensió definitiva de funcions, incapacitació o absència del titular, declarades per sentència judicial ferma, la regència té una durada màxima de 2 anys.

 4. La sol·licitud de nomenament de farmacèutic regent s’ha de formular pels interessats en el termini de 10 dies des que es produeixi la jubilació, la mort, la suspensió o des de la fermesa de la sentència judicial per la qual es declari la inhabilitació, la incapacitació o la declaració d’absència del titular.

 5. Fins que s’adopti la resolució que sigui procedent per part de la Conselleria de Sanitat i Consum sobre la designació de regent, es podrà mantenir oberta l’oficina de farmàcia sota la responsabilitat d’un altre farmacèutic, havent de fer constar aquesta circumstància en la sol·licitud de farmacèutic regent.

Article 20

 1. La direcció general competent en matèria de farmàcia elaborarà d’ofici el catàleg farmacèutic, com a màxim cada quatre anys de vigència efectiva d’aquest. En aquest catàleg s’indicaran les oficines de farmàcia existents i les que tenguin cabuda dins cada zona farmacèutica o unitat territorial menor, tenint en compte les distàncies mínimes entre farmàcia i els mòduls de població generals o estacionals. En el catàleg s’inclouran, també, els botiquins farmacèutics autoritzats.

Article 24

 1. En el supòsit que un adjudicatari s’hagi vist obligat a tancar la seva oficina de farmàcia o se n’hagi impedit l’obertura perquè s’ha declarat nul·la l’adjudicació mitjançant una resolució ferma en via administrativa no impugnada judicialment o mitjançant una resolució judicial ferma, sempre que sigui per una causa no imputable a ell mateix, pot elegir, en el termini de 15 dies comptadors des que es faci efectiu el tancament de l’oficina de farmàcia, una de les farmàcies vacants que constin en el catàleg i que no hagin estat objecte del procediment d’adjudicació que regula aquest article, de la mateixa zona farmacèutica o, en cas que no n’hi hagi, de les zones farmacèutiques limítrofes, i així successivament, sempre que renunciï als efectes econòmics que es puguin derivar del compliment de la resolució o de la sentència judicial.”

Article 7

Modificació de la Llei 4/2014, de 20 de juny, de transports i mobilitat sostenible de les Illes Balears

 1. S’addiciona un nou apartat 5 a l’article 69 de la Llei 4/2014, de 20 de juny, de transports i mobilitat sostenible de les Illes Balears, amb la següent redacció:

  “5. Les autoritzacions de transport discrecional de viatgers en vehicle de turisme d’àmbit insular, ja siguin de caràcter permanent o temporal, s’han de regir per les disposicions que aprovin els consells insulars respectius, en les quals s’han d’establir el procediment d’autorització, els drets i les obligacions del subjecte autoritzat, el termini de durada, la quantia de la taxa, els supòsits de revocació de l’autorització i la resta de condicions que es considerin adequades.”

 2. S’addiciona un nou apartat 6 a l’article 74 bis de la Llei 4/2014, de 20 de juny, de transports i mobilitat sostenible de les Illes Balears, amb la següent redacció:

  “6. Les autoritzacions de lloguer de vehicles amb conductor d’àmbit insular, ja siguin de caràcter permanent o temporal, s’han de regir per les disposicions que aprovin els consells insulars respectius, en les quals s’han d’establir el procediment d’autorització, els drets i les obligacions del subjecte autoritzat, el termini de durada, la quantia de la taxa, els supòsits de revocació de l’autorització i la resta de condicions que es considerin.”

 3. S’addiciona l’apartat d) a l’article 182 de la Llei 4/2014, de 20 de juny, de transports i mobilitat sostenible de les Illes Balears, amb la següent redacció:

  “d) A l’efecte, s’ha de facilitar, quan s’escaigui, la reserva de places per als escolars i alumnes en la xarxa de transport regular de viatgers per carretera d’ús general. Les condicions del servei i econòmiques s’hauran de concretar a través del corresponent conveni de col·laboració entre les administracions competents en matèria de transport regular i de transport escolar. El conveni de col·laboració podrà tenir la mateixa durada que el termini del contracte de la xarxa de transport regular de viatgers per carretera d’ús general. En aquest cas, també s’haurà d’acomplir la normativa sobre transport escolar.”

Article 8

Derogació de l’article 19 de la Llei 13/2012, de 20 de novembre, de mesures urgents per a l’activació econòmica en matèria d’indústria i energia, noves tecnologies, residus, aigües, altres activitats i mesures tributàries

Queda derogat l’article 19 de la Llei 13/2012, de 20 de novembre, de mesures urgents per a l’activació econòmica en matèria d’indústria i energia, noves tecnologies, residus, aigües, altres activitats i mesures tributàries, article relatiu al trasllat i al tractament de combustible derivat de residus que provenen de la Unió Europea.

Article 9

Derogació de l’apartat 3 de l’article 188 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears

Queda derogat l’apartat 3 de l’article 188 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears.

Capítol II

Autorització al Govern de les Illes Balears per aprovar determinats textos refosos. Modificacions de la Llei 5/2015, de 23 de març, de racionalització i simplificació de l’ordenament legal i reglamentari de la comunitat autònoma de les Illes Balears

Article 10

Textos refosos

Es modifica l’article 2 de la Llei 5/2015, de 23 de març, de racionalització i simplificació de l’ordenament legal i reglamentari de la comunitat autònoma de les Illes Balears, que passa a tenir la redacció següent:

“Article 2

Textos refosos

S’autoritza el Govern perquè, abans del dia 31 de desembre de 2019, aprovi els textos refosos de les normes legals que s’indiquen a l’annex 1, d’acord amb l’article 37 de la Llei 4/2001, de 14 de març, del Govern de les Illes Balears.

Aquesta autorització inclou la possibilitat de regularitzar, aclarir i harmonitzar els textos legals que s’han de refondre.”

Article 11

Normes legals que s’han de refondre

Es modifica l’annex 1 de la Llei 5/2015, de 23 de març, de racionalització i simplificació de l’ordenament legal i reglamentari de la comunitat autònoma de les Illes Balears, que passa a tenir la redacció següent:

“ANNEX 1

Normes legals que s’han de refondre

1) Decret legislatiu 79/1990, de 6 de setembre, pel qual s’aprova el text refós de la Compilació del Dret Civil de les Illes Balears, afectat per:

— La Llei 7/1993, de 20 d’octubre, de reforma de l’article 2n del títol preliminar del Decret legislatiu 79/1990, de 6 de setembre, pel qual s’aprova el text refós de la Compilació del Dret Civil de les Illes Balears.

— La Llei 3/2009, de 27 d’abril, de modificació de la Compilació de Dret Civil de les Illes Balears, sobre causes d’indignitat successòria i desheretament.

— La Llei 7/2017, de 3 d’agost, per la qual es modifica la Compilació de Dret Civil de les Illes Balears.

2) Llei 2/1998, de 13 de març, d’ordenació d’emergències a les Illes Balears, afectada per:

— La Llei 16/2000, de 27 de desembre, de mesures tributàries, administratives i de funció pública.

— La Llei 20/2001, de 21 de desembre, de mesures tributàries, administratives i de funció pública.

— La Llei 10/2003, de 22 de desembre, de mesures tributàries i administratives.

— La Llei 15/2012, de 27 de desembre, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2013.

3) Llei 7/1998, de 12 de novembre, d’ordenació farmacèutica de les Illes Balears, afectada per:

— La correcció d’errades de la Llei 7/1998, de 12 de novembre, d’ordenació farmacèutica de les Illes Balears, publicada en el BOCAIB núm. 149, de 21 de novembre.

— La Llei 10/2003, de 22 de desembre, de mesures tributàries i administratives.

— La Llei 13/2005, de 27 de desembre, de mesures tributàries i administratives.

— La Llei 25/2006, de 27 de desembre, de mesures tributàries i administratives.

— La Llei 6/2007, de 27 de desembre, de mesures tributàries i economicoadministratives.

— El Decret llei 3/2013, de 14 de juny, de creació de la Xarxa Hospitalària Pública de les Illes Balears i el procediment de vinculació de centres privats d’atenció especialitzada.

— La Llei 1/2015, de 19 de febrer, per la qual es modifica l’ordenació farmacèutica de les Illes Balears.

— La Llei 6/2018, de 22 de juny, per la qual es modifiquen diverses normes de l’ordenament jurídic de les Illes Balears en matèria de turisme, de funció pública, pressupostària, de personal, d’urbanisme, d’ordenació farmacèutica, de transports, de residus i de règim local, i s’autoritza el Govern de les Illes Balears per aprovar determinats textos refosos.

4) Llei 12/1998, de 21 de desembre, del patrimoni històric de les Illes Balears, afectada per:

— La Llei 11/2002, de 23 de desembre, de mesures tributàries i administratives.

— La Llei 8/2004, de 23 de desembre, de mesures tributàries, administratives i de funció pública.

— La Llei 1/2005, de 3 de març, de reforma de la Llei 12/1998, de 21 de desembre, de patrimoni històric de les Illes Balears.

— La Llei 2/2006, de 10 de març, de reforma de la Llei 12/1998, de 21 de desembre, de patrimoni històric de les Illes Balears.

— La Llei 15/2006, de 17 d’octubre, d’arxius i patrimoni documental de les Illes Balears.

— La Llei 4/2008, de 14 de maig, de mesures urgents per a un desenvolupament territorial sostenible a les Illes Balears.

— La Llei 10/2010, de 27 de juliol, de mesures urgents relatives a determinades infraestructures i equipaments d’interès general en matèria d’ordenació territorial, urbanisme i d’impuls a la inversió.

— La Llei 7/2012, de 13 de juny, de mesures urgents per a l’ordenació urbanística sostenible.

5) Decret legislatiu 112/2001, de 7 de setembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de consells escolars de les Illes Balears, afectat per:

— La correcció dels errors detectats en el Decret legislatiu 112/2001, de 7 de setembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de consells escolars de les Illes Balears.

— El Decret llei 5/2012, d’1 de juny, de mesures urgents en matèria de personal i administratives per a la reducció del dèficit públic del sector públic de la comunitat autònoma de les Illes Balears i d’altres institucions autonòmiques.

— La Llei 7/2016, de 17 de maig, de modificació del text refós de la Llei de consells escolars de les Illes Balears, aprovat pel Decret legislatiu 112/2001, de 7 de setembre.

6) Llei 3/2002, de 17 de maig, d’estadística de les Illes Balears, afectada per:

— La Llei 1/2010, de 17 de maig, de modificació de la Llei 3/2002, de 17 de maig, d’estadística de les Illes Balears.

— La Llei 5/2017, de 25 de juliol, de modificació de la Llei 3/2002, de 17 de maig, d’estadística de les Illes Balears.

7) Llei 5/2003, de 4 d’abril, de salut de les Illes Balears, afectada per:

— La Llei 10/2003, de 22 de desembre, de mesures tributàries i administratives.

— La Llei 8/2004, de 23 de desembre, de mesures tributàries, administratives i de funció pública.

— La Llei 13/2005, de 27 de desembre, de mesures tributàries i administratives.

— La Llei 1/2006, de 3 de març, de voluntats anticipades.

— La Llei 6/2007, de 27 de desembre, de mesures tributàries i economicoadministratives.

— La Llei 9/2008, de 19 de desembre, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2009.

— La Llei 7/2010, de 21 de juliol, del sector públic instrumental de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

— La Llei 9/2011, de 23 de desembre, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2012.

— El Decret llei 3/2012, de 9 de març, de mesures urgents per a la reestructuració del Servei de Salut de les Illes Balears.

— El Decret llei 9/2012, de 20 de juliol, de mesures per a la reorganització del Servei de Salut de les Illes Balears.

— El Decret llei 10/2012, de 31 d’agost, pel qual es modifica el Decret llei 5/2012, d’1 de juny, de mesures urgents en matèria de personal i administratives per a la reducció del dèficit públic del sector públic de la comunitat autònoma de les Illes Balears i d’altres institucions autonòmiques, i s’estableixen mesures addicionals per garantir l’estabilitat pressupostària i fomentar la competitivitat.

— La Llei 13/2012, de 20 de novembre, de mesures urgents per a l’activació econòmica en matèria d’indústria i energia, noves tecnologies, residus, aigües, altres activitats i mesures tributàries.

— La Llei 15/2012, de 27 de desembre, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2013.

— La Llei 8/2013, de 23 de desembre, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2014.

— La Llei 4/2015, de 23 de març, de drets i garanties de la persona en el procés de morir.

— La Llei 13/2017, de 29 de desembre, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2018.

8) Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears, afectada per:

— La Llei 6/2007, de 27 de desembre, de mesures tributàries i economicoadministratives.

— La Llei 4/2008, de 14 de maig, de mesures urgents per a un desenvolupament territorial sostenible a les Illes Balears.

— La Llei 12/2010, de 12 de novembre, de modificació de diverses lleis per a la transposició a les Illes Balears de la Directiva 2006/123/CE, de 12 de desembre, del Parlament Europeu i del Consell, relativa als serveis en el mercat interior.

— La Llei 9/2011, de 23 de desembre, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2012.

— La Llei 15/2012, de 27 de desembre, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2013.

— La Llei 4/2013, de 17 de juliol, de coordinació de les policies locals de les Illes Balears.

— El Decret llei 1/2017, de 13 de gener, de modificació de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears, i de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears, i de mesures en matèria de coordinació de les policies locals de les Illes Balears.

— La Llei 3/2017, de 7 de juliol, de modificació de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears, per introduir mesures de transparència i participació.

— La Llei 13/2017, de 29 de desembre, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2018.

— La Llei 6/2018, de 22 de juny, per la qual es modifiquen diverses normes de l’ordenament jurídic de les Illes Balears en matèria de turisme, de funció pública, pressupostària, de personal, d’urbanisme, d’ordenació farmacèutica, de transports, de residus i de règim local, i s’autoritza el Govern de les Illes Balears per aprovar determinats textos refosos.

9) Llei 23/2006, de 20 de desembre, de capitalitat de Palma de Mallorca, afectada per:

— La Llei 6/2007, de 27 de desembre, de mesures tributàries i economicoadministratives.

— La Llei 8/2008, de 5 de juny, de modificació de la Llei 23/2006, de 20 de desembre, de capitalitat de Palma de Mallorca.

— La Llei 6/2012, de 6 de juny, de modificació de la Llei 23/2006, de 20 de desembre, de capitalitat de Palma de Mallorca.

— La Llei 15/2016, de 2 de desembre, de modificació de la Llei 23/2006, de 20 de desembre, de capitalitat de Palma de Mallorca.

10) Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears, afectada per:

— La Llei 6/2007, de 27 de desembre, de mesures tributàries i economicoadministratives.

— La Llei 3/2008, de 14 d’abril, de creació i regulació de l’Agència Tributària de les Illes Balears.

— La Llei 5/2009, de 17 de juny, de modificació de la Llei 10/2000, de 30 de novembre, del Consell Econòmic i Social.

— La Llei 7/2010, de 21 de juliol, del sector públic instrumental de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

— El Decret llei 10/2012, de 31 d’agost, pel qual es modifica el Decret llei 5/2012, d’1 de juny, de mesures urgents en matèria de personal i administratives per a la reducció del dèficit públic del sector públic de la comunitat autònoma de les Illes Balears i d’altres institucions autonòmiques, i s’estableixen mesures addicionals per garantir l’estabilitat pressupostària i fomentar la competitivitat.

— El Decret llei 2/2013, de 14 de juny, de mesures urgents en matèria de mobilitat intraadministrativa temporal de l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

— La Llei 8/2015, de 16 d’octubre, per la qual es deroga la Llei 9/2013, de 23 de desembre, sobre l’ús de símbols institucionals de les Illes Balears.

— La Llei 4/2016, de 6 d’abril, de mesures de capacitació lingüística per a la recuperació de l’ús del català en l’àmbit de la funció pública.

— La Llei 9/2016, de 13 de juny, de modificació de la disposició addicional novena de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

— La Llei 18/2016, de 29 de desembre, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2017.

— El Decret llei 1/2017, de 13 de gener, de modificació de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears, i de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears, i de mesures en matèria de coordinació de les policies locals de les Illes Balears.

— La Llei 1/2018, de 5 de març, de cossos i escales propis del Consell Consultiu de les Illes Balears.

— La Llei 6/2018, de 22 de juny, per la qual es modifiquen diverses normes de l’ordenament jurídic de les Illes Balears en matèria de turisme, de funció pública, pressupostària, de personal, d’urbanisme, d’ordenació farmacèutica, de transports, de residus i de règim local, i s’autoritza el Govern de les Illes Balears per aprovar determinats textos refosos.

11) Llei 8/2012, de 19 de juliol, del turisme de les Illes Balears, afectada per:

— El Decret llei 1/2013, de 7 de juny, de mesures urgents de caràcter turístic i d’impuls de les zones turístiques madures.

— El Decret llei 6/2013, de 29 de novembre, pel qual es modifica l’article 52 de la Llei 8/2012, de 19 de juliol, del turisme de les Illes Balears.

— La Llei 7/2013, de 26 de novembre, de règim jurídic d’instal·lació, accés i exercici d’activitats a les Illes Balears.

— El Decret llei 3/2014, de 5 de desembre, de mesures urgents destinades a potenciar la qualitat, la competitivitat i la desestacionalització turística a les Illes Balears.

— El Decret llei 1/2016, de 12 de gener, de mesures urgents en matèria urbanística.

— La Llei 12/2016, de 17 d’agost, d’avaluació ambiental de les Illes Balears.

— La Llei 6/2017, de 31 de juliol, de modificació de la Llei 8/2012, de 19 de juliol, del turisme de les Illes Balears, relativa a la comercialització d’estades turístiques a habitatges.

— El Decret llei 3/2017, de 4 d’agost, de modificació de la Llei 8/2012, de 19 de juliol, del turisme de les Illes Balears, i de mesures per afrontar l’emergència en matèria d’habitatge a les Illes Balears.

— La Llei 12/2017, de 29 de desembre, d'urbanisme de les Illes Balears.

— La Llei 6/2018, de 22 de juny, per la qual es modifiquen diverses normes de l’ordenament jurídic de les Illes Balears en matèria de turisme, de funció pública, pressupostària, de personal, d’urbanisme, d’ordenació farmacèutica, de transports, de residus i de règim local, i s’autoritza el Govern de les Illes Balears per aprovar determinats textos refosos.

12) Llei 4/2014, de 20 de juny, de transports i mobilitat sostenible de les Illes Balears, afectada per:

— El Decret llei 2/2017, de 26 de maig, de mesures urgents en matèria de transports terrestres.

— La Llei 6/2018, de 22 de juny, per la qual es modifiquen diverses normes de l’ordenament jurídic de les Illes Balears en matèria de turisme, de funció pública, pressupostària, de personal, d’urbanisme, d’ordenació farmacèutica, de transports, de residus i de règim local, i s’autoritza el Govern de les Illes Balears per aprovar determinats textos refosos.

13) Llei 11/2014, de 15 d’octubre, de comerç de les Illes Balears, afectada per:

— El Decret llei 2/2015, de 24 de juliol, de mesures urgents en matèria de grans establiments comercials.

— La Llei 17/2016, de 16 de desembre, de modificació de la Llei 11/2014, de 15 d’octubre, de comerç de les Illes Balears.

— La Llei 1/2017, de 12 de maig, de cambres oficials de comerç, indústria, serveis i navegació de les Illes Balears.

— La Llei 12/2017, de 29 de desembre, d'urbanisme de les Illes Balears.

14) Llei 5/1990, de 24 de maig, de carreteres de la comunitat autònoma de les Illes Balears, afectada per:

— La Llei 16/2001, de 14 de desembre, d’atribució de competències als consells insulars en matèria de carreteres i camins.

— La Llei 10/2003, de 22 de desembre, de mesures tributàries i administratives.

— La Llei 10/2010, de 27 de juliol, de mesures urgents relatives a determinades infraestructures i equipaments d’interès general en matèria d’ordenació territorial, urbanisme i d’impuls a la inversió.

— La Llei 4/2014, de 20 de juny, de transports terrestres i mobilitat sostenible de les Illes Balears.

— El Decret llei 3/2014, de 5 de desembre, de mesures urgents destinades a potenciar la qualitat, la competitivitat i la desestacionalització turística a les Illes Balears.

15) Llei 6/1997, de 8 de juliol, de sòl rústic de les Illes Balears, afectada per:

— Correcció d’error advertit a la publicació de la Llei 6/1997, de 8 de juliol, de sòl rústic de les Illes Balears.

— La Llei 9/1997, de 22 de desembre, de diverses mesures tributàries i administratives.

— La Llei 6/1999, de 3 d’abril, de les directrius d’ordenació territorial de les Illes Balears i de mesures tributàries.

— La Llei 9/1999, de 6 d’octubre, de mesures cautelars i d’emergència relatives a l’ordenació del territori i l’urbanisme a les Illes Balears.

— La Llei 25/2006, de 27 de desembre, de mesures tributàries i administratives.

— La Llei 7/2012, de 13 de juny, de mesures urgents per a l’ordenació urbanística sostenible.

— La Llei 12/2014, de 16 de desembre, agrària de les Illes Balears.

— El Decret llei 1/2016, de 12 de gener, de mesures urgents en matèria urbanística.

— El Decret llei 2/2016, de 22 de gener, de modificació del Decret llei 1/2016, de 12 de gener, de mesures urgents en matèria urbanística.

— La Llei 12/2017, de 29 de desembre, d’urbanisme de les Illes Balears.

— La Llei 6/2018, de 22 de juny, per la qual es modifiquen diverses normes de l’ordenament jurídic de les Illes Balears en matèria de turisme, de funció pública, pressupostària, de personal, d’urbanisme, d’ordenació farmacèutica, de transports, de residus i de règim local, i s’autoritza el Govern de les Illes Balears per aprovar determinats textos refosos.

16) Llei 10/1998, de 14 de desembre, de col·legis professionals de les Illes Balears, afectada per:

— La Llei 12/2010, de 12 de novembre, de modificació de diverses lleis per a la transposició a les Illes Balears de la Directiva 2006/123/CE, de 12 de desembre, del Parlament Europeu i del Consell, relativa als serveis en el mercat interior.

— La Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

17) Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears, afectada per:

— La Llei 10/2003, de 22 de desembre, de mesures tributàries i administratives.

— La Llei 7/2010, de 21 de juliol, del sector públic instrumental de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

— La Llei 12/2010, de 12 de novembre, de modificació de diverses lleis per a la transposició a les Illes Balears de la Directiva 2006/123/CE, de 12 de desembre, del Parlament Europeu i del Consell, relativa als serveis en el mercat interior.

— La Llei 7/2012, de 13 de juny, de mesures urgents per a l’ordenació urbanística sostenible.

— La Llei 9/2012, de 19 de juliol, de modificació de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

— La Llei 14/2014, de 29 de desembre, de finances de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

— La Llei 12/2015, de 29 de desembre, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2016.

— La Llei 1/2016, de 3 de febrer, de modificació de la Llei 3/1986, de 29 d’abril, de normalització lingüística de les Illes Balears.

18) Llei 12/2017, de 29 de desembre, d’urbanisme de les Illes Balears, afectada per:

— La Llei 6/2018, de 22 de juny, per la qual es modifiquen diverses normes de l’ordenament jurídic de les Illes Balears en matèria de turisme, de funció pública, pressupostària, de personal, d’urbanisme, d’ordenació farmacèutica, de transports, de residus i de règim local, i s’autoritza el Govern de les Illes Balears per aprovar determinats textos refosos.

Disposició addicional única

Traspàs de l’estació d’autobusos de Sant Antoni de Portmany

 1. Per a la seva incorporació al procediment de licitació del nou sistema insular de transport permanent regular de viatgers per carretera d’ús general a adjudicar pel Consell, la titularitat de l’estació d’autobusos de Sant Antoni de Portmany s’ha de traspassar al Consell Insular d’Eivissa.

 2. Per fer efectiu el traspàs de l’estació al Consell Insular d’Eivissa, una vegada adoptat el corresponent acord de cessió per part de l’administració titular anterior (l’Ajuntament de Sant Antoni de Portmany) únicament caldrà l’adopció d’acord plenari del Consell que accepti la seva titularitat.

 3. Mentre no pugui realitzar-se la seva incorporació en la concessió del nou sistema insular de transport públic regular de viatgers per carretera i de forma transitòria, es permetrà la continuïtat en la modalitat de gestió anterior, per no interrompre el servei públic prestat a l’estació, atès que aquesta gestió ja es troba vinculada als prestadors del transport públic regular de viatgers per carretera existents en el moment de la cessió.

Disposició derogatòria única

Normes que es deroguen

Es deroguen totes les normes de rang igual o inferior que s’oposin al que disposa aquesta llei i, en particular, l’article 18 del Decret llei 5/2012, d’1 de juny, de mesures urgents en matèria de personal i administratives per a la reducció del dèficit públic del sector públic de la comunitat autònoma de les Illes Balears i d’altres institucions autonòmiques.

Disposició final única

Entrada en vigor

Aquesta llei entrarà en vigor al dia següent de la seva publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Per tant, ordén que tots els ciutadans guardin aquesta llei i que els tribunals i les autoritats als quals pertoqui la facin guardar.

Palma, 22 de juny de 2018

La presidenta

Francesca Lluch Armengol i Socias