Llei d'Instal·lacions Destinades a Activitats Amb Infants i Joves de Catalunya (Llei 38/1991, de 30 de desembre)

Publicado en:DOGC
Ámbito Territorial:Normativa de Cataluña
Rango:Ley
 
ÍNDICE
CONTENIDO

Segons l'article 9.26 de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, la Generalitat té competència exclusiva en matèria de joventut.

La tradició existent a Catalunya en matèria d'associacionisme juvenil ha fet que un nombre notable de locals i instal·lacions, d'iniciativa pública o privada, es destinin a la realització d'activitats per a nois i noies.

Per altra banda, el progressiu augment de cases habilitades per a la realització d'activitats de temps lliure per a infants i joves i la conveniència que aquestes instal·lacions disposin d'unes condicions que permetin oferir un bon servei als usuaris aconsellaren al Govern de la Generalitat de publicar, en ús de les seves competències, diverses disposicions destinades a definir els requisits i els serveis mínims exigibles a les cases de colònies i els albergs de joventut.

L'experiència assolida d'ençà de la publicació d'aquestes normatives, la conveniència de disposar una ordenació de les instal·lacions destinades preferentment als infants i als joves en llur temps lliure i la necessitat de poder tipificar les infraccions possibles i les sancions aplicables corresponents justifiquen que es consideri oportú de regular mitjançant una llei les característiques i les condicions bàsiques requerides per l'obertura i el funcionament d'aquestes instal·lacions.

La necessitat d'aquesta Llei no implica que hagi d'ésser exhaustiva. La diversitat d'instal·lacions existents i el dinamisme propi del món juvenil, que genera constantment noves iniciatives que demanen també, nous tipus de locals, fan impossible una regulació completa, per la Llei, de totes les situacions. Per això, aquesta es limita a determinar alguns principis bàsics i possibilita que futures normatives n'ampliïn i en concretin, en cada cas, el desplegament i l'abast.

Aquesta Llei s'estructura en tres capítols que estableixen, respectivament, l'objecte de la Llei i les instal·lacions incloses en el seu àmbit (I), a qui correspon l'exercici de les competències regulades (II) i el règim sancionador (III). Dues disposicions transitòries i una de final clouen el text legal.

Per a una adequada actuació de les diferents Administracions autonòmica i local en un camp que les afecta ambdues, aquesta Llei promou l'oportuna col·laboració entre la Generalitat i els consells comarcals i els ajuntaments establint l'exercici pels ens locals de potestats d'execució en la matèria objecte de la Llei.

CAPÍTOL I Objecte Artículos 1 a 5
ARTICLE 1

-1 Aquesta Llei té per objecte de regular les característiques i els requisits mínims de les instal·lacions destinades a activitats de lleure amb infants i joves, a centres d'ensenyament i a entitats, associacions i grups d'infants i joves per a la realització d'activitats educatives en el temps lliure i activitats de lleure.

-2 L'edat dels infants i la dels joves, als efectes d'aquesta llei, és la que estableix la normativa sectorial corresponent

ARTICLE 2

-1 En qualsevol cas, aquesta Llei regula les instal·lacions següents:

 1. Cases de colònies. S'entén per casa de colònies tota instal·lació que permanentment o temporalment es destini a donar allotjament a grups d'infants o de joves participants en activitats educatives en el temps lliure, culturals i de lleure.

 2. Albergs de joventut. S'entén per alberg de joventut tota instal·lació que permanentment o temporalment es destini a donar allotjament, com a lloc de pas, d'estada o de realització d'una activitat, a joves, en forma individual o col·lectiva, i també, amb determinades condicions, a famílies, adults i grups d'infants.

 3. Granges escola o aules de natura, entenent per tals les cases de colònies que ofereixen equipaments suficients i adequats per al treball didàctic en el temps lliure amb infants i joves en tècniques agràries i ramaderes, en el coneixement del medi natural i en l'educació ambiental.

 4. Campaments juvenils: són instal·lacions a l'aire lliure dotades d'uns equipaments bàsics; es destinen exclusivament a la realització d'estades amb grups d'infants i joves, organitzades per entitats o institucions degudament reconegudes.

-2 El Govern de la Generalitat pot determinar quines altres instal·lacions destinades a activitats de lleure amb infants i joves s'han d'ajustar a les disposicions d'aquesta Llei.

ARTICLE 3
 1. El funcionament de les instal·lacions objecte d'aquesta llei requereix la comunicació prèvia a l'administració competent, perquè es manifesti sobre el compliment dels requisits que estableix la normativa.

 2. L'administració competent, un cop rebuda la comunicació, ha d'inscriure d'ofici la instal·lació en el Registre d'instal·lacions destinades a activitats amb infants i joves corresponent.

ARTICLE 4

- 1 El Govern ha d'establir per reglament les condicions tècniques que ha de complir cada tipus d'instal·lació per a garantir la seva funció educativa, la correcta prestació dels serveis que ofereix, la qualitat de vida i la seguretat dels usuaris i usuàries, i l'evitació de molèsties a terceres persones i d'efectes negatius per a l'entorn.

- 2 Les instal·lacions han de garantir les condicions mínimes necessàries d'higiene i seguretat que exigeix la normativa aplicable i han de complir la normativa sobre mesures preventives en relació amb substàncies que poden generar dependència i sobre supressió de barreres arquitectòniques i d'accessibilitat.

- 3 Totes les instal·lacions han de comptar amb una assegurança de responsabilitat civil o garantia equivalent que sigui adequada i suficient. Reglamentàriament se'n han de determinar la forma i la quantia.

ARTICLE 5

El funcionament d'instal·lacions destinades a activitats de lleure amb infants i joves situades en immobles declarats béns culturals d'interès nacional o catalogats que, atès el seu valor cultural, no poden complir les condicions reglamentàries per a aquests tipus d'establiments, requereix l'adopció de mesures alternatives per a garantir la manca de risc per a la seguretat i la higiene de les persones i per a la integritat de l'immoble. En el seu cas, la tramitació de l'expedient s'ha d'ajustar a allò que disposi la normativa sectorial corresponent.

CAPÍTOL II Titulariat i exercici de les competències Artículos 6 a 9
ARTICLE 6

Correspon a l'Administració de la Generalitat l'exercici de les competències que són objecte d'aquesta Llei, sens perjudici del que estableixen els articles 7, 8 i 14.

ARTICLE 8.BIS

La gestió del Registre d'instal·lacions destinades a activitats amb infants i joves correspon a l'òrgan competent en matèria de joventut de l'Administració de la Generalitat, que la du a terme d'acord amb el contingut i funcionament que s'estableix per reglament.

ARTICLE 9

Les entitats locals han d'informar l'òrgan competent en matèria de joventut de l'Administració de la Generalitat de la documentació que reben en aplicació de l'article 3.1 i de les sancions que imposen en compliment d'aquesta Llei.

CAPÍTOL III Règim sancionador Artículos 10 a 17
ARTICLE 10
 1. Són infraccions d'aquesta Llei les accions o omissions que vulneren les disposicions d'aquesta Llei o de la normativa que la desplegui.

 2. Les infraccions es qualifiquen com a lleus, greus i molt greus.

 3. Són faltes molt greus contra el que disposa aquesta Llei:

 1. La reincidència en les faltes greus.

 2. El funcionament de la instal·lació sense comunicació prèvia a l'Administració competent, i la inexactitud, falsedat o omissió de caràcter essencial en les dades, les manifestacions o els documents que acompanyin una comunicació prèvia o s'hi incorporin.

 3. El fet que la persona titular de la instal·lació hi organitzi, hi permeti o hi toleri activitats il·legals, sens perjudici de les responsabilitats que es derivin d'aquestes activitats.

 4. Les modificacions de la instal·lació que alterin de manera substancial les condicions amb què es va fer la comunicació prèvia sense haver fet una nova comunicació.

 5. L'incompliment de qualsevol norma sobre locals i instal·lacions que signifiqui un risc greu per a la seguretat de les persones.

 6. L'excés en l'aforament establert en la comunicació, si comporta un risc manifest per a la salut o la seguretat dels usuaris i usuàries.

 7. La negativa a permetre l'accés a la instal·lació de les persones inspectores acreditades, en l'exercici de llurs funcions.

 8. El deteriorament de l'estat general o d'algun element determinat de la instal·lació que impliqui un perill greu per a la salut o la seguretat de les persones.

  -4 Són faltes greus contra el que disposa aquesta Llei:

 9. La reincidència en les faltes lleus.

 10. L'incompliment de qualsevol norma sobre locals i instal·lacions que signifiqui un risc per a la seguretat de les persones.

 11. L'excés no ocasional en l'aforament establert en la comunicació, si no comporta un risc per a la seguretat dels usuaris i usuàries.

 12. El mal estat de conservació i manteniment dels locals, les instal·lacions o els serveis, si produeix incomoditat als usuaris o minva la higiene exigible.

 13. Permetre la utilització de dependències o serveis de la instal·lació a persones o grups aliens a les finalitats de les instal·lacions d'infants i joves quan dificulti l'activitat normal dels seus usuaris i usuàries.

 14. L'obstrucció a l'exercici de la funció inspectora.

 15. La manca de l'assegurança de responsabilitat civil preceptiva o garantia equivalent.

  -5 Són faltes lleus les infraccions d'aquesta Llei que no hagin estat qualificades com a greus o molt greus.

ARTICLE 11
 1. Les faltes molt greus poden ser sancionades amb una multa de 6.000 a 30.000 euros i, alternativament o conjuntament amb aquesta, es pot acordar el cessament temporal en l'exercici de l'activitat corresponent per un període màxim de dotze mesos. Aquesta suspensió s'ha d'inscriure al Registre d'instal·lacions destinades a activitats amb infants i joves.

 2. La reincidència i la reiteració en faltes molt greus i la comissió de les faltes molt greus establertes per les lletres b i d de l'article 10.3 comporten deixar sense efecte la comunicació prèvia, l'anul·lació de la inscripció en el Registre d'instal·lacions destinades a activitats amb infants i joves, i el tancament de la instal·lació.

 3. Les faltes greus poden ser sancionades amb una multa de 600 a 5.999 euros i, alternativament o conjuntament amb aquesta, es pot acordar la impossibilitat de continuar l'exercici de l'activitat corresponent per un període màxim de sis mesos. Aquesta suspensió s'ha d'inscriure al Registre d'instal·lacions destinades a activitats amb infants i joves.

 4. Les faltes lleus poden ser sancionades amb una multa de 150 a 599 euros.

 5. La imposició de multes és independent del rescabalament dels danys i de la indemnització dels prejudicis ocasionats per la infracció.

ARTICLE 12

A l'efecte del procediment sancionador, es considera que hi ha reincidència si durant els dotze mesos immediatament anteriors a la comissió de la falta l'infractor hagués estat sancionat per una falta amb la mateixa qualificació.

ARTICLE 13

Per a la graduació de les sancions s'han de tenir en

 1. Els perjudicis ocasionats.

 2. La reiteració.

 3. La intencionalitat.

 4. La utilitat social de la instal·lació.

 5. La relació contractual existent entre el titular de la instal·lació i els usuaris afectats.

ARTICLE 14
 1. És aplicable a les sancions establertes per aquesta llei el procediment sancionador regulat per la Llei de procediment administratiu.

 2. Són competents per a la incoació d'expedients sancionadors el director o la directora general de Joventut i els presidents dels ens locals que hagin assumit les competències executives d'acord amb el que estableix aquesta llei.

 3. Són competents per a la resolució dels expedients sancionadors:

  1. Els presidents dels ens locals esmentats al paràgraf anterior, per a sancionar infraccions amb multes de fins a 14.000 euros i amb el cessament temporal en l'exercici de l'activitat corresponent per un període màxim de sis mesos.

  2. La unitat directiva competent en matèria de joventut, per sancionar infraccions amb multes de 14.001 a 22.000 euros i el cessament temporal en l'exercici de l'activitat corresponent per un període màxim de dotze mesos.

  3. El conseller o la consellera competent en matèria de joventut, per a sancionar infraccions amb multes superiors als 22.000 euros i amb el tancament de la instal·lació.

 4. Contra les resolucions del director o la directora general de Joventut es pot interposar recurs d'alçada davant del titular del departament competent en matèria de joventut.

 5. Contra les resolucions dels presidents dels consells comarcals i dels alcaldes es poden interposar els recursos que estableix la legislació corresponent aplicable.

ARTICLE 15

-1 Les faltes lleus assenyalades en aquesta Llei prescriuen al cap de sis mesos d'haver estat comeses, les greus al cap d'un any i les molt greus al cap de dos anys.

-2 Qualsevol actuació de l'Administració en relació amb les faltes interromp la prescripció i s'ha d'iniciar novament el còmput dels terminis fixats.

ARTICLE 16

Les sancions fermes per faltes molt greus s'han d'inscriure al Registre i s'han de publicar amb el nom de les persones infractores als mitjans propis de la direcció general competent en matèria de joventut.

ARTICLE 17 Infraccions en la realització d'activitats d'educació en el lleure
 1. Té la consideració de falta greu l'incompliment de l'obligació de notificar les activitats d'educació en el lleure al departament competent en matèria de joventut, en els termes que estableix la normativa reguladora de les activitats d'educació en el lleure, independentment de la instal·lació o el lloc en què es dugui a terme l'activitat.

 2. La sanció s'aplica a l'entitat organitzadora de l'activitat o, a manca d'aquesta, a l'entitat promotora de l'activitat.

 3. La competència per a resoldre l'expedient sancionador d'aquesta falta greu correspon a la unitat directiva competent en matèria de joventut, amb independència de l'import de la multa proposada.

DISPOSICIONS ADDICIONALS
DISPOSICIÓ ADDICIONAL PRIMERA

Es faculta el Govern de la Generalitat per a actualitzar anualment les quanties de les sancions establertes en aquesta Llei, d'acord amb la realitat socioeconòmica de Catalunya.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL SEGONA

El Govern de la Generalitat, amb la col·laboració de les altres administracions públiques de Catalunya i el Consell Nacional de la Joventut, ha d'elaborar un Mapa d'Instal·lacions destinades a activitatsde lleure amb infants i joves de Catalunya per tal d'orientar l'actuació pública i privada en aquest camp.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL TERCERA

A partir de la entrada en vigor de l'article 8 bis, el Registre d'instal·lacions destinades a activitats amb infants i joves substitueix el llibre registre que previst al Decret 276/1994, de 14 d'octubre, i al Decret 140/2003, de 10 de juny.

DISPOSICIONS TRANSITÒRIES
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA PRIMERA
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA SEGONA
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA TERCERA
DISPOSICIÓ FINAL

El Govern de la Generalitat i el titular del departament competent en la matèria objecte d'aquesta Llei han de dictar les normes necessàries per a desenvolupar-la abans d'un any, a comptar de la data de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.