Decret pel qual s'aprova el Reglament de màquines recreatives i d'atzar. (Decret 23/2005, de 22 de febrer)

Publicado en:DOGC
Ámbito Territorial:Normativa de Cataluña
Rango:Decreto
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

L'atribució per l'article 9.32 de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya a la Generalitat de la competència exclusiva en matèria de casinos, jocs i apostes, va conduir a l'aprovació pel Parlament de Catalunya de la Llei 15/1984, de 20 de març, del joc, i la Llei 1/1991, de 27 de febrer, reguladora del règim sancionador en matèria de joc.

L'article 5 de la Llei 15/1984, esmentada, quan regula la potestat reglamentària determina els continguts mínims que han de tenir les reglamentacions especials dels jocs i apostes autoritzats a Catalunya.

D'acord amb l'esmentada legislació i en l'exercici de les atribucions que corresponen al Govern de Catalunya, es va aprovar el Decret 28/1997, de 21 de gener, del Reglament de màquines recreatives i d'atzar, que va derogar l'anterior regulació d'aquesta matèria continguda en el Decret 316/1992, de 28 de desembre, i que, alhora ha estat objecte de diverses modificacions mitjançant els Decrets 34/2000, de 26 de gener i 215/2004, de 24 de febrer.

La necessitat d'adequar la normativa vigent a la realitat d'un sector que experimenta canvis constants a causa de les innovacions tecnològiques, l'aparició de noves pràctiques de joc i la realitat empresarial mateixa, han motivat la conveniència d'aprovar un nou Reglament de màquines recreatives i d'atzar que reculli i incorpori, en un text únic, la regulació d'aquesta matèria. Tot això sense oblidar la facultat de l'Administració d'exercir el corresponent control administratiu sobre l'activitat relacionada amb les màquines recreatives i d'atzar.

El Reglament, pel que fa a la seva estructura i contingut, regula el règim i àmbit d'aplicació, assenyala els requisits que han de complir les persones o les entitats per tal de ser titulars de les autoritzacions administratives necessàries per al desenvolupament d'activitats relacionades amb les màquines recreatives i d'atzar, determina el règim de les autoritzacions d'instal·lació i estableix el règim de fabricació, de gestió i de explotació. Així mateix, es regulen les característiques i els requisits de les màquines recreatives i d'atzar, remetent a la citada Llei 1/1991, de 27 de febrer, pel que fa al règim sancionador.

Les principals modificacions de la nova regulació introduïdes en el Reglament fan referència a aspectes tècnics de les màquines tipus B. En aquest sentit, podem destacar que es preveu la possibilitat de jugar partides amb diferents premis, mantenint el preu màxim de vint cèntims d'euro; es fixa el percentatge mínim de devolució de premis en el setanta per cent; s'obre la possibilitat d'incorporar el suport de vídeo i s'estableix la possibilitat de prova dels models durant un període de temps determinat sense necessitat d'assaigs previs.

Així mateix, el Reglament preveu també una especificació de les màquines B, que denomina "Màquines especials per a sales de joc", les quals només podran instal·lar-se en salons de joc, sales de bingo i casinos.

Finalment, s'han incorporat algunes modificacions amb la finalitat de simplificar els tràmits administratius d'inscripció de models en el Registre de models i d'empreses en el Registre d'empreses de màquines recreatives i d'atzar, i se suprimeix la necessitat de presentar determinats documents.

Aquesta disposició ha estat sotmesa al procediment d'informació en matèria de normes i reglamentacions tècniques i de reglaments relatius als serveis de la societat de la informació, que preveu la Directiva 98/34/CE del Parlament Europeu i del Consell de 22 de juny, modificada per la Directiva 98/48/CE de 20 de juliol, com també en el Reial decret 1337/1999, de 31 de juliol, que incorpora aquestes directives a l'ordenament jurídic espanyol.

Per tot el que s'ha exposat, d'acord amb el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora, a proposta de la consellera d'Interior i en ús de les atribucions que estableix la disposició final tercera de la Llei 15/1984, de 20 de març, del joc, amb la deliberació prèvia del Govern,

Decreto:

ARTICLE ÚNIC

S'aprova el Reglament de màquines recreatives i d'atzar, el text del qual figura com annex a aquest Decret.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

L'entrada en vigor aquest Decret deroga totalment el Decret 28/1997, de 21 de gener, pel qual s'aprova el Reglament de màquines recreatives i d'atzar, modificat pels decrets 34/2000, de 26 de gener, i 215/2004, de 2 de març.

Barcelona, 22 de febrer de 2005

Pasqual Maragall i Mira

President de la Generalitat de Catalunya

Montserrat Tura i Camafreita

Consellera d'Interior

ANNEX. Reglament de màquines recreatives i d'atzar

TÍTOL PRELIMINAR Objecte, àmbit d'aplicació i autoritzacions Artículos 1 y 2
ARTICLE 1 Objecte, àmbit d'aplicació i autoritzacions

1.1 Aquest Reglament té per objecte la regulació del joc desenvolupat mitjançant màquines recreatives i d'atzar, o aparells automàtics que a canvi d'un preu cert ofereixen a la persona usuària únicament un temps d'utilització per al sol entreteniment o bé l'obtenció d'un premi, la regulació de les mateixes màquines recreatives i d'atzar, de les activitats relacionats amb aquestes i de les persones o empreses i establiments dedicats a la realització d'aquestes activitats.

1.2 D'acord amb el que disposa l'article 6 de la Llei 15/1984, de 20 de març, del joc, les activitats, empreses i establiments relacionats amb la fabricació, la comercialització o distribució, instal·lació i explotació de màquines recreatives i d'atzar requeriran l'obtenció prèvia de les autoritzacions previstes en aquest Reglament.

ARTICLE 2 Exclusions

Aquest reglament no serà d'aplicació a:

  1. Les màquines expenedores de productes, és a dir, aquelles que es limiten a efectuar mecànicament vendes a canvi de l'import dipositat, sempre que el valor de mercat del producte o servei lliurat per la màquina es correspongui amb aquest i que el mecanisme no doni lloc ni es presti a qualsevol tipus de joc o d'aposta.

  2. Les màquines tocadiscs o videodiscs.

  3. Les màquines o aparells d'ús infantil.

  4. Les màquines o aparells de naturalesa estrictament manual o mecànica, de pura competència o esport encara que la seva utilització requereixi el pagament d'un import determinat.

  5. Les màquines recreatives de tipus A, que només per entreteniment de la persona usuària i a canvi del preu de la partida, ofereixen a la persona jugadora únicament un temps d’utilització, sense que hi hagi cap tipus de premi o compensació, en metàl·lic, en espècie o en forma de punts bescanviables.

TÍTOL 1 De les màquines recreatives i d'atzar Artículos 3 a 22
CAPÍTOL I Classificació, definicions i prohibicions d'homologació Artículos 3 a 13
ARTICLE 3 Classificació de les màquines

A l’efecte d’aquest Reglament, les màquines recreatives i d’atzar es classifiquen en els tipus següents:

Màquines de tipus B, o recreatives amb premi.

Màquines de tipus C, o d’atzar.

ARTICLE 4 Definicions

4.1 (Derogat)

4.2 Son màquines tipus B, o recreatives amb premi, aquelles que, a canvi del preu de la partida ofereixen a la persona usuària un temps d'utilització i, eventualment, d'acord amb el programa de joc, un premi en metàl·lic.

4.3 Son màquines tipus C, o d'atzar, aquelles que, a canvi del preu de la partida, ofereixen a la persona usuària un temps d'utilització i, eventualment, un...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA