Decret 55/2014, de 19 de desembre, pel qual es fixa el calendari de dies inhàbils per a l’any 2015 a l’efecte del còmput de terminis administratius

Secció:I. Disposicions generals
Emissor:CONSELL DE GOVERN
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

La Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, estableix en l’article 48.7 que les administracions de les comunitats autònomes, amb subjecció al calendari laboral oficial, han de fixar, en el seu àmbit respectiu, el calendari de dies inhàbils a l’efecte del còmput de terminis, que ha de comprendre els dies inhàbils de les entitats que integren l’Administració local en l’àmbit territorial corresponent.

El Reial decret 98/1996, de 26 de gener, sobre traspàs de funcions i serveis de l’Administració de l’Estat a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en matèria de treball —execució de la legislació laboral—, i el Decret 31/1996, de 7 de març, d’assumpció i distribució d’aquests serveis i funcions, atribueixen a la Comunitat Autònoma la competència en matèria de determinació del calendari laboral oficial en el seu àmbit territorial.

De conformitat amb el que disposa el Decret 75/1998, de 31 de juliol, pel qual es regula el calendari de festes de la comunitat autònoma de les Illes Balears, en relació amb el Reial decret 2001/1983, de 28 de juliol, modificat pel Reial decret1346/1989, de 3 de novembre, el Consell de Govern aprovà, en la sessió de4 de juliol de 2014, el calendari de festes per a l’any 2015 en l’àmbit de les Illes Balears (BOIB núm. 91, de 5 de juliol).

Per tot això, a proposta del vicepresident i conseller de Presidència, i havent-ho considerat el Consell de Govern en la sessió de 19 de desembre de 2014,

DECRET

Article únic

Es fixa el calendari de dies inhàbils a l’efecte de còmputs de terminis administratius que regirà durant tot l’any 2015 a la comunitat autònoma de les Illes Balears en els termes següents:

 1. Seran dies inhàbils en tot l’àmbit territorial de la comunitat autònoma de les Illes Balears, a més dels diumenges, les festes laborals d’àmbit nacional i d’aquesta comunitat autònoma que s’indiquen a continuació:

  1 de gener Cap d’Any
  6 de gener Epifania del Senyor
  2 d’abril Dijous Sant
  3 d’abril Divendres Sant
  6 d’abril Dilluns de Pasqua
  1 de maig Festa del Treball
  15 d’agost Assumpció de Maria
  12 d’octubre Festa Nacional
  2 de novembre
  ...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA