Decret 38/2018, de 16 de novembre, pel qual s’estableix la Reserva Marina de la Punta de sa Creu i s’hi regulen les activitats d’extracció de flora i fauna marina i les activitats subaquàtiques, i es modifica el Decret 41/2015, de 22 de maig, pel qual es regulen les activitats d’extracció de flora o fauna marina i les activitats subaquàtiques a les reserves marines de les aigües interiors del litoral de les Illes Balears

Secció:I. Disposicions generals
Emissor:CONSELL DE GOVERN
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

PREÀMBUL

I

Les reserves marines són àrees marines on es limita l’explotació dels recursos marins vius per incrementar la repoblació d’alevins i fomentar la proliferació de les espècies marines objecte d’explotació o protegir els ecosistemes marins amb característiques ecològiques diferenciades. D’acord amb l’article 8.3 de la Llei 6/2013, de 7 de novembre, de pesca marítima, marisqueig i aqüicultura a les Illes Balears, pot ser objecte de regulació en el si de les reserves marines qualsevol activitat que pugui afectar els recursos marins vius, i ho han de ser necessàriament totes les activitats d’extracció de flora o fauna marines i les activitats subaquàtiques.

A l’empara del Decret 91/1997, de 4 de juliol, de protecció dels recursos marins de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, el Govern de les Illes Balears ha establert, des de 1999, una xarxa de reserves marines al litoral balear que ha demostrat ser una eina de gestió important per recuperar les poblacions de peixos comercials i per conservar els hàbitats naturals marins.

Mitjançant el Decret 41/2015, de 22 de maig, pel qual es regulen les activitats d’extracció de flora o fauna marina i les activitats subaquàtiques a les reserves marines de les aigües interiors del litoral de les Illes Balears, es fixen uns principis comuns en matèria de reserves marines a l’àmbit de les Illes Balears i s’estableixen els requisits mínims que ha de complir qualsevol àrea marina que es declari reserva.

II

L’àrea marina de la Punta de sa Creu presenta un valor ecològic i pesquer considerable, atès que, tal com posà de manifest l’estudi científic encomanat l’any 2017 pel Consell Insular de Formentera, és un «punt calent» de biodiversitat marina i té una importància capital per a la flota d’arts menors de Formentera. S’han inventariat fins a 23 hàbitats bentònics diferents, entre els quals destaquen la praderia de posidònia, les comunitats d’algues fotòfiles i el coral·ligen sobre fons dur.

Així mateix, la zona inclou part de la zona d’especial conservació (ZEC) la Mola (ES 5310024), aprovada per l’Acord del Consell de Govern de 3 de març de 2006, en el marc de la Directiva 92/43/CEE del Consell, de 21 de maig de 1992, relativa a la conservació dels hàbitats naturals i de la fauna i flora silvestres.

L’estudi científic ha posat de manifest que la Punta de sa Creu, tot i que disposa d’una biomassa de peixos vulnerables a la pesca relativament important, pot contenir poblacions de peixos amb valors de diversitat i biomassa molt superiors als observats, perquè aquests són molt enfora de la capacitat de càrrega potencial i dels valors màxims teòrics que la qualitat de l’hàbitat avala. En la zona es practiquen activitats que tenen una relació directa amb els recursos pesquers: l’exploten de manera tradicional, fins i tot amb 8 tipus diferents d’ormejos o mètiers, les embarcacions professionals d’arts menors d’Eivissa i de Formentera, és objecte d’una intensa pesca recreativa de superfície (volantí i curricà) i submarina, i també s’hi du a terme busseig recreatiu turístic. Per tal de recuperar poblacions de peixos properes a les potencials, és necessari regular-hi aquestes activitats perquè les autoritzables es practiquin de manera compatible amb la conservació de la riquesa biològica i dels recursos marins vius.

Per tot l’anterior i atès el suport de la Confraria de Pescadors de Formentera, el 31 de març de 2017, el Ple del Consell Insular de Formentera va aprovar per unanimitat demanar a la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca la creació d’una reserva marina d’una àrea de 1.059 hectàrees a la zona de la Punta de sa Creu, entre la Punta de la Fernanda i la Punta des Far, en les aigües interiors de l’entorn del massís rocós de la Mola.

III

D’altra banda, la proximitat de la nova reserva marina amb la Reserva Marina dels Freus d’Eivissa i Formentera i la coincidència de la totalitat d’interessats en ambdues reserves recomana, per motius d’economia i eficàcia, la modificació de la Comissió de Seguiment d’aquesta darrera reserva per adaptar-la a la nova situació.

Així mateix, l’experiència en la gestió i els resultats del seguiment de les reserves marines existents a la comunitat autònoma aconsellen fer algunes modificacions puntuals del Decret 41/2015, de 22 de maig, pel qual es regulen les activitats d’extracció de flora o fauna marina i les activitats subaquàtiques a les reserves marines de les aigües interiors del litoral de les Illes Balears, pel que fa als ormejos de pesca professional i al control tant de la pesca professional com de la pesca recreativa de superfície.

IV

Pel que fa a l’àmbit competencial, l’article 30.22 de l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears atorga a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears la competència exclusiva en matèria de pesca i activitats recreatives en aigües interiors. En l’ús d’aquestes atribucions, es va aprovar la Llei 6/2013, que en l’article 8 regula la...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA