Decret 3/2017, de 29 de març, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual es modifica el Decret 24/2015, de 7 d’agost, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s’estableixen les competències i l’estructura orgànica bàsica de les conselleries de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

Secció:I. Disposicions generals
Emissor:PRESIDÈNCIA DE LES ILLES BALEARS
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

El Decret 24/2015, de 7 d’agost, de la presidenta de les Illes Balears, estableix les competències i l’estructura orgànica bàsica de les conselleries de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Aquest Decret s’ha vist afectat pel Decret 1/2016, de 16 de febrer, de la presidenta de les Illes Balears (BOIB 23/2016), i pel Decret 11/2016, d’11 de maig, de la presidenta de les Illes Balears (BOIB 60/2016).

Es considera convenient introduir algunes modificacions al Decret 24/2015 per millorar la delimitació material de les competències assignades a determinades conselleries.

Per això, d’acord amb el que disposen els articles 11 c) i 38.3 a) de la Llei 4/2001, de 14 de març, del Govern de les Illes Balears, i els articles 5 i 8 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, dict el següent

DECRET

Article únic

Modificació del Decret 24/2015, de 7 d’agost, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s’estableixen les competències i l’estructura orgànica bàsica de les conselleries de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

  1. Es modifica la lletra d) de l’apartat 1 de l’article 2 del Decret 24/2015, de 7 d’agost, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s’estableixen les competències i l’estructura orgànica bàsica de les conselleries de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, que queda redactada de la manera següent:

    d) Direcció General de Fons Europeus: gestió, seguiment, control, avaluació i comunicació dels fons procedents de la Unió Europea, Fons FEDER, FSE i programes europeus. Coordinació dels incentius regionals a les Illes Balears.

  2. Es modifica la lletra a) de l’apartat 9 de l’article 2 del Decret 24/2015, de 7 d’agost, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s’estableixen les competències i l’estructura orgànica bàsica de les conselleries de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, que queda redactat de la manera següent:

    a) Direcció General de Ports i Aeroports: ordenació i planificació del transport marítim entre ports o punts de la comunitat autònoma...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA