419E/2018 FORU AGINDUA, urriaren 4koa, Osasuneko kontseilariak emana, zeinaren bidez laguntzak emateko araubide bat ezartzen baita, joan-etorrietarako, ostatu hartzeko eta mantenurako gastuetarako, osasun laguntza jasotzearren Nafarroako Foru Komunitatetik kanpora bideratzen diren Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko pazienteentzat.

Atala:I. Nafarroako Foru Komunitatea
 
EXTRACTO GRATUITO

Uztailaren 30eko 212/2001 Foru Dekretuaren bidez, arautu ziren osasun laguntza jasotzera beste autonomia erkidego batzuetara bidaltzen diren Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuaren pazienteen bidaietarako, ostaturako eta otorduetarako dietak.

Aipatu foru dekretu hori Osasunari buruzko azaroaren 23ko 10/1990 Foru Legearen 5.14 artikuluak xedatzen duena garatzeko eman zen. Artikulu horrek ezarri zuen Foru Komunitateak beste osasun prestazio batzuk jartzen ahal dituela, Osasun Sistema Nazionalaren guztientzako zerbitzuen zorroaren prestazioen osagarri gisa. Azaroaren 8ko 17/2010 Foru Legeak, Nafarroan osasunaren alorrean pertsonek dituzten eskubideei eta betebeharrei buruzkoak, indargabetu zuen 5.14 artikulu hori. Hori horrela izanik ere, bidaietarako, ostaturako eta otorduetarako laguntza hauek guztientzako zerbitzuen zorroaren prestazioen osagarriak izaten segitzen dute.

Irailaren 15eko 1030/2006 Errege Dekretuak arautu zuen Osasun Sistema Nazionalaren guztientzako zerbitzuen zorroa. Dekretu hori Osasun Sistema Nazionalaren Kohesioari eta Kalitateari buruzko maiatzaren 28ko 16/2003 Legea garatzeko eman zen. 16/2003 Legearen 8. quinquies artikuluak eta 1030/2006 Errege Dekretuaren 11. artikuluak ezartzen dutenarekin bat etorriz, autonomia erkidegoek beren zerbitzu zorroak onesten ahalko dituzte, eta gutxienez Osasun Sistema Nazionalaren guztientzako zerbitzuen zorroak eskaintzen dituen zerbitzuak edukiko dituzte.

Gainera, 2.5 artikuluak ezartzen du bermatu behar dela Osasun Sistema Nazionalaren osasun prestazioak eskuratzen ahalko direla sistemaren erabiltzaileak nazio lurraldearen edozein tokitan egonik ere.

Denboraren joanak eta Foru Komunitatetik kanpoko zentroetara desbideratzeagatik gastu ezohikoak dituzten pazienteentzako prestazio osagarri hori kudeatzean edukitako esperientziak erakutsi dute gomendagarria dela arau berri bat onestea prestazio hori arautzeko, tramitazio administratiboa erraztuz eta gardenagoa eginez, halako moldez non pazienteek eta laguntzen dieten pertsonek ezagutzen ahalko baitute zein diren finantzatzen diren kasuak, kontzeptuak eta zenbatekoak.

Dagoen araudia kontuan hartuta, arau hau irailaren 15eko 1030/2006 Errege Dekretuaren garapena da, eta horrenbestez foru aginduaren lerruna eduki behar du. Horregatik, aipatutako uztailaren 30eko 212/2001 Foru Dekretua indargabetu egin da urriaren 3ko 83/2018 Foru Dekretuaren bidez.

Horrenbestez, Nafarroako Gobernuari eta Lehendakariari buruzko abenduaren 3ko 14/2004 Foru Legearen 41.1.g) artikuluak ematen dizkidan ahalmenak erabiliz,

AGINDU DUT:

  1. artikulua. Xedea.

    Foru agindu honen xedea da laguntzak emateko araubide bat ezartzea...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA