103/2018 FORU DEKRETUA, abenduaren 12koa, Rocaforteko Kontzejuaren mugapeko lurzati berrantolamenduaren bidez nekazaritzako azpiegituretan esku hartzea onesten duena.

Atala:I. Nafarroako Foru Komunitatea
 
EXTRACTO GRATUITO

Landa Garapeneko zuzendari nagusiaren maiatzaren 4ko 914/2010 Ebazpenaren bidez, Rocaforteko Kontzejuaren mugapeko nekazaritzako azpiegituretan esku hartzen hastea onetsi zen.

Nekazaritzako azpiegituretan esku hartzearen helburua da lurzati berrantolamenduaren bitartez egitura eta tamaina egokiak ematea landa jabetzari.

Ingurumenaren eta Uraren zuzendari nagusiak azaroaren 22an emandako 1801/2011 Ebazpenaren bidez, Rocaforteko lurzati berrantolamenduari dagokion ingurumen eraginaren adierazpena egin zen. Ingurumeneko eta Lurraldearen Antolamenduko zuzendari nagusiaren abuztuaren 18ko 664E/2018 Ebazpenaren bidez baliozkotzen da ingurumen eraginaren adierazpen hori.

Nekazaritzako Azpiegiturei buruzko martxoaren 7ko 1/2002 Foru Legearen 12. artikuluak ezartzen du nekazaritzako azpiegituretako esku-hartze bat onestea Nafarroako Gobernuari dagokiola, eta hori foru dekretu baten bidez eginen duela, Nekazaritza, Abeltzaintza eta Elikadurako kontseilariak proposatuta.

Horrenbestez, Landa Garapeneko, Ingurumeneko eta Toki Administrazioko kontseilariak proposaturik, eta Nafarroako Gobernuak 2018ko abenduaren 12ko bilkuran hartutako Erabakiarekin bat,

DEKRETATU DUT:

 1. Onespena.

  Rocaforteko udal-mugarteko lurzati berrantolamenduaren bidez nekazaritzako azpiegituretan esku hartzea onesten da.

 2. Erabili beharreko prozedura.

  Komenigarritzat jotzen da Nekazaritzako Azpiegiturei buruzko martxoaren 7ko 1/2002 Foru Legearen I. tituluko IV. kapituluan datorren prozedura arruntari jarraitzea.

 3. Onura publikoa eta presako exekuzioa deklaratzea.

  Rocaforteko udal-mugarteko lurzati berrantolamenduaren bidez nekazaritzako azpiegituretan egin nahi den esku-hartzearen onura publikoa eta presako exekuzioa deklaratzen dira, ondasunak eta eskubideak desjabetzeko, aldi baterako okupaziorako eta okupazio iraunkorrerako, eta bidezko diren zortasunak sortzeko, aldi baterakoak nahiz iraunkorrak.

 4. Proiektuaren deskribapena.

  Oinarrizko proiektuan 16,926 kilometro bide eraikitzea aurreikusi da: 4,5 km berriak izanen dira, eta beste 12,426 km bide zaharren gainean eraikiko dira. 6,930 kilometrotan bideek 4 metroko errodadura zabalera izanen dute, eta 9,996 kilometrotan, berriz, 5 metrokoa.

  Ahal dela, bideen trazadura bide zaharren gainean eginen da, eta, horiek diseinatzeko orduan, kontuan hartu dira lurzati berrantolamenduaren ondoriozko finkek beharbada izanen duten banaketa, eremuan dagoen bide-sarea, lurreko topografia eta eremu mugakideekiko komunikazioak.

  Hustubide...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA