Llei de Mesures Urgents per a la Reducció i la Gestió dels Residus Industrials de Catalunya (Llei 2/1991, de 18 de març)

Publicado en:DOGC
Ámbito Territorial:Normativa de Cataluña
Rango:Ley
 
ÍNDICE
CONTENIDO

Per manament constitucional, tots els poders públics han de vetllar per la utilització racional dels recursos naturals, amb la finalitat de protegir i millorar la qualitat de vida i de defensar i restaurar el medi ambient.

Els residus d'origen industrial, i molt especialment els classificats com a especials per llur toxicitat o perillositat, constitueixen un factor de degradació del medi ambient d'ampli espectre, d'on sorgeix la necessitat de donar una resposta institucional immediata que permeti afrontar amb garanties la greu i complexa problemàtica que plantegen a Catalunya aquests residus.

Aquesta Llei, que complementa la Llei 6/1983, del 7 d'abril, sobre Residus Industrials, regula tota una sèrie de mesures i d'actuacions públiques destinades a reduir la generació de residus i a assegurar que les activitats de tractament tinguin el menor impacte ambiental possible.

Amb aquesta finalitat, la Llei dóna prioritat a les actuacions públiques destinades a la minimització progressiva de la producció de residus, a afavorir-ne el reciclatge i l'aprofitament i a promoure els sistemes de tractament a l'origen.

En segon lloc, estableix la formulació de programes específics, amb la col·laboració dels ens locals, per a la restauració de les àrees degradades per descàrregues incontrolades.

Finalment, encomana a la Junta de Residus la promoció de les instal·lacions necessàries i tecnològicament més adequades per a cobrir el dèficit de plantes de tractament de residus.

Com a principals instruments d'acció pública al servei d'aquests objectius, la Llei garanteix la dotació pressupostària dels programes de reducció de la generació de residus, de tractament a l'origen dels residus i de restauració de les àrees degradades; crea la borsa de gestió de residus; determina la creació de gravàmens específics sobre la producció de residus, harmonitzats amb la normativa de les comunitats europees i amb la normativa bàsica de l'Estat; potencia la Junta de Residus; crea una comissió d'experts perquè actuï com a òrgan assessor de la Junta i una comissió paritària entre representants de l'Administració de la Generalitat i dels ens locals perquè faci el seguiment i el control de les actuacions de gestió, amb funcions de conciliació interadministrativa; estableix el procediment per a l'aprovació dels projectes d'instal·lacions, i regula la participació dels ens locals en l'execució dels projectes i en la gestió i l'explotació del servei.

Finalment, de conformitat amb l'objectiu que inspira el conjunt de mesures establertes per aquesta Llei, es modifica, en el marc de la legislació bàsica en matèria de medi ambient, el règim sancionador establert per la dita Llei 6/1983, del 7 d'abril.

CAPÍTOL 1 Disposicions generals Artículos 1 a 13
SECCIÓ 1 Finalitat i objectius Artículos 1 y 2
ARTICLE 1

[No vigent]

ARTICLE 2

[No vigent]

SECCIÓ 2 Programes d'actuació Artículos 3 a 7
ARTICLE 3

[No vigent]

ARTICLE 4

[No vigent]

ARTICLE 5

[No vigent]

ARTICLE 6

[No vigent]

ARTICLE 7

[No vigent]

SECCIÓ 3 Mesures urgents per a la gestió dels residus industrials Artículos 8 a 13
ARTICLE 8

[No vigent]

ARTICLE 9

[No vigent]

ARTICLE 10

[No vigent]

ARTICLE 11

[No vigent]

ARTICLE 12

[No vigent]

ARTICLE 13

[No vigent]

CAPÍTOL 2 Organització de la Junta de Residus Artículos 14 a 16
ARTICLE 14

[No vigent]

ARTICLE 15

[No vigent]

ARTICLE 16

[No vigent]

CAPÍTOL 3 Intervenció administrativa Artículos 17 a 19
ARTICLE 17

[No vigent]

ARTICLE 18

[No vigent]

ARTICLE 19

[No vigent]

CAPÍTOL 4 Règim disciplinari Artículos 20 a 32
ARTICLE 20

[No vigent]

ARTICLE 21

[No vigent]

ARTICLE 22

[No vigent]

ARTICLE 23

[No vigent]

ARTICLE 24

[No vigent]

ARTICLE 25

[No vigent]

ARTICLE 26

[No vigent]

ARTICLE 27

[No vigent]

ARTICLE 28

[No vigent]

ARTICLE 29

[No vigent]

ARTICLE 30

[No vigent]

ARTICLE 31

[No vigent]

ARTICLE 32

[No vigent]

Disposicions addicionals

DISPOSICIÓ ADDICIONAL PRIMERA

[No vigent]

DISPOSICIÓ ADDICIONAL SEGONA

[No vigent]

DISPOSICIONS FINALS
DISPOSICIÓ FINAL PRIMERA

El Govern ha de posar en funcionament en el termini d'un any la borsa de residus a què es refereix l'article 3.1.d).

DISPOSICIÓ FINAL SEGONA

El Govern ha de constituir en el termini de sis mesos el Consell Assessor de la Gestió dels Residus Industrials de Catalunya creat per l'article 16.

DISPOSICIÓ FINAL TERCERA

El Govern ha de presentar al Parlament, en el termini de dos anys, el projecte de llei a què es refereix l'article 13.1.

DISPOSICIÓ FINAL QUARTA

Les actuacions que s'han de desenvolupar mitjançant els programes específics a què es refereixen els articles 3 i 6 s'han d'iniciar en el termini d'un any, a comptar de la data d'entrada en vigor d'aquesta Llei.

DISPOSICIÓ FINAL CINQUENA

Les instal·lacions necessàries i urgents que aquesta Llei encomana a la Junta de Residus han d'ésser executades en el període màxim de cinc anys, a comptar de l'entrada en vigor d'aquesta Llei.

DISPOSICIÓ FINAL SISENA

[No vigent]

DISPOSICIÓ FINAL SETENA

[No vigent]

DISPOSICIÓ FINAL VUITENA

[No vigent]

DISPOSICIÓ FINAL NOVENA

[No vigent]

DISPOSICIÓ FINAL DESENA

[No vigent]

ANNEX 1 Instal·lacions urgents

[No vigent]

ANNEX 2 Residus no admissibles en les instal·lacions de deposició controlada

[No vigent]