Decret del Sistema Sanitari Integral d'Utilització Pública de Catalunya (SISCAT) (Decret 196/2010, de 14 de desembre)

Publicado en:DOGC
Ámbito Territorial:Normativa de Cataluña
Rango:Decreto
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

A Catalunya, un cop es va fer efectiu el traspàs dels serveis d'assistència sanitària de la seguretat social, mitjançant el Reial decret 1517/1981, de 8 de juliol, sobre traspassos de serveis de la Seguretat Social a la Generalitat de Catalunya en matèria de Seguretat Social (INSALUD, IMSERSO), es va palesar la necessitat de comptar amb els hospitals concertats d'una manera continuada i estable per tal de garantir l'assistència sanitària, atès que els centres traspassats resultaven insuficients per atendre el nombre de persones beneficiàries susceptibles d'utilitzar aquests serveis a Catalunya. Això va motivar que el Decret 202/1985, de 15 de juliol, de creació de la Xarxa Hospitalària d'Utilització Pública (DOGC núm. 568, de 29.7.1985), configurés una xarxa de centres adreçada a la prestació de l'assistència sanitària pública a les persones pacients que requereixin atenció hospitalària.

La Llei 14/1986, de 25 d'abril, general de sanitat, amb caràcter de dret supletori de les normes que en aquesta matèria puguin dictar les comunitats autònomes, també va preveure que els hospitals generals del sector privat que ho sol·licitin siguin vinculats al Sistema Nacional de Salut, d'acord amb un protocol definit, sempre que per les seves característiques tècniques siguin homologables, les necessitats assistencials ho justifiquin i les disponibilitats del sector públic ho permetin.

La Llei 15/1990, de 9 de juliol, d'ordenació sanitària de Catalunya, va recollir l'existència d'aquesta xarxa als efectes d'assolir una òptima ordenació hospitalària que permeti l'homogeneïtzació adequada de les prestacions, regulant en l'article 43 i següents la Xarxa Hospitalària d'Utilització Pública els criteris d'acreditació, els requisits, les condicions i el procediment d'inclusió i exclusió de la qual s'ha de fixar per reglament, és a dir per decret del Govern de la Generalitat; afegint-se que el Govern, a banda d'aquesta Xarxa, pot crear una xarxa d'hospitals per a crònics.

Posteriorment, atesa la contribució que la xarxa hospitalària d'utilització pública ha tingut en assolir una bona planificació sanitària i en l'optimització de tots els recursos existents, es va avançar en l'establiment de les xarxes d'utilització pública de centres, serveis i establiments sociosanitaris i de centres, serveis i establiments de salut mental, per mitjà, respectivament, dels decrets 242/1999, de 31 d'agost, pel qual es crea la xarxa de centres, serveis i establiments sociosanitaris d'utilització pública de Catalunya (DOGC núm. 2973, de 13.9.1999), i 213/1999, de 27 de juliol, pel qual es crea la xarxa de centres, serveis i establiments de salut mental d'utilització pública de Catalunya (DOGC núm. 2944, de 3.8.1999).

Totes aquestes xarxes han d'actuar de manera coordinada per tal d'oferir una atenció integral a la salut de la ciutadania, constituint un sistema que actualment aglutina els centres i serveis de les diferents xarxes i els centres i serveis d'atenció primària i que està regulat pel Decret 378/2000, de 21 de novembre, pel qual es configura el sistema sanitari integral d'utilització pública de Catalunya (SISCAT).

L'experiència assolida durant aquests anys pel SISCAT, integrant les diferents xarxes existents, ha resultat mot positiva, ja que ha permès un marc estable d'entitats proveïdores de serveis assistencials, amb independència de la naturalesa, que ha permès l'aprofitament i l'optimització de les infraestructures i recursos existents.

D'altra banda, l'estabilitat derivada de l'existència del SISCAT també ha permès la consolidació d'aliances estratègiques entre les entitats proveïdores de serveis assistencials, la qual cosa ha repercutit en la satisfacció de la ciutadania amb el sistema, ja que han resultat afavorits el continu assistencial i la potenciació de la relació entre el personal facultatiu i les persones pacients.

Així mateix, l'objectiu d'avançar en la concepció integral i integrada del sistema sanitari a Catalunya, que és un dels principis informadors establerts en la Llei d'ordenació sanitària de Catalunya, pel que fa a la provisió dels serveis, aconsella la transformació de l'actual SISCAT, de manera que inclogui totes les xarxes, però no tant pel seu caràcter monogràfic, sinó pel tipus de serveis que presten; de manera que el sistema sanitari integral d'utilització pública de Catalunya resti configurat per la xarxa de serveis d'internament, amb el benentès que aquesta xarxa inclou la Xarxa Hospitalària d'Utilització Pública, regulada per la Llei d'ordenació sanitària de Catalunya; la xarxa de serveis comunitaris i la xarxa de transport sanitari. Aquest sistema es completa amb la previsió d'un Catàleg de potencials proveïdors que integra altres proveïdors de serveis sanitaris no integrats en les xarxes anteriors i que suposa una novetat sobre l'anterior sistema.

Per últim, s'ha d'indicar que l'article 162.1 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya estableix que correspon a la Generalitat en matèria de sanitat i salut pública la competència exclusiva sobre l'organització, el funcionament intern, l'avaluació, la inspecció i el control de centres, serveis i establiments sanitaris; mentre que els apartats a) i b) de l'article 162.3 afegeixen que correspon a la Generalitat la competència compartida, d'una banda, en l'àmbit de l'ordenació, la planificació, la determinació, la regulació i l'execució de les prestacions i els serveis sanitaris, sociosanitaris i de salut mental de caràcter públic en tots els nivells i per a tota la ciutadania i, d'altra banda, en l'ordenació, la planificació, la determinació, la regulació i l'execució de les mesures i les actuacions destinades a preservar, protegir i promoure la salut pública en tots els àmbits.

Vistes les al·legacions formulades per les persones i entitats interessades, així com l'informe del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya;

Per tot això, a proposta de la consellera de Salut, d'acord amb el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora, i amb la deliberació prèvia del Govern,

Decreto:

CAPÍTOL 1 disposicions comunes als centres, serveis i establiments sanitaris integrats en el SISCAT Artículos 1 a 6
ARTICLE 1 Constitució del SISCAT

1.1 El sistema sanitari integral d'utilització pública de Catalunya (SISCAT) està constituït per:

  1. La xarxa de centres d'internament d'utilització pública de Catalunya.

  2. La xarxa de centres i serveis sanitaris d'àmbit comunitari d'utilització pública de Catalunya.

  3. La xarxa de serveis de transport sanitari d'utilització pública de Catalunya.

1.2 El Catàleg de potencials proveïdors integra altres proveïdors de serveis sanitaris no integrats en les xarxes anteriors.

ARTICLE 2 Configuració del SISCAT

2.1 Configuren el SISCAT els centres, serveis i establiments sanitaris següents:

  1. Els gestionats per l'Institut Català de la Salut.

  2. Els gestionats per les entitats de naturalesa o titularitat pública que, de conformitat amb els requisits que estableix l'article 24.6 de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del sector públic, tinguin la consideració de mitjans propis de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i ens que en depenen.

  3. Els gestionats per entitats de naturalesa o titularitat pública diferents de les incloses en la lletra b).

  4. Els de titularitat privada els serveis dels quals siguin necessaris per implementar les previsions del Pla de salut de Catalunya i així ho sol·licitin.

2.2 Els centres, serveis i establiments a què fan referència la lletra a) i b) de l'apartat anterior resten integrats automàticament en la corresponent xarxa, en funció del tipus de serveis que prestin.

2.3 Els centres, serveis i establiments inclosos en les lletres c) i d) de l'apartat anterior s'integraran en les respectives xarxes mitjançant els procediments establerts en la regulació específica de cadascuna en el present Decret.

2.4 El Servei Català de la Salut ha de fer pública, mitjançant el seu web, la relació de centres, serveis i establiments que configuren el sistema sanitari integral d'utilització pública de Catalunya, amb la finalitat de possibilitar el seu coneixement a tota la ciutadania.

ARTICLE 3 Integració en les xarxes

3.1 La integració en la xarxa de centres d'internament d'utilització pública de Catalunya o en la xarxa de centres i serveis sanitaris d'àmbit comunitari d'utilització pública de Catalunya només és procedent en els supòsits en què els centres, serveis o establiments sanitaris tinguin la corresponent autorització administrativa atorgada pel Departament de Salut i estiguin inscrits en el Registre de centres, serveis i establiments sanitaris.

3.2 En el cas de la xarxa de serveis de transport sanitari d'utilització pública de Catalunya, han d'acreditar que tots els vehicles destinats al transport sanitari tenen la corresponent autorització administrativa.

3.3 En tot cas, els integrants de qualsevol de les xarxes han de tenir la corresponent acreditació o els estàndards de qualitat establerts per la normativa vigent en aquesta matèria, sense perjudici de la integració automàtica dels centres, serveis i establiment inclosos en les lletres a) i b) de l'article 2.1.

ARTICLE 4 Obligacions derivades de la integració en el SISCAT

Les entitats titulars dels centres, serveis i...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA