Acord del Consell de Govern de 2 de novembre de 2012 pel qual s’estableixen una sèrie de complements salarials per al personal sanitari facultatiu del subgrup A1 del Servei de Salut de les Illes Balears

Secció:Primera. Nomenaments, situacions i incidències
Emissor:CONSELL DE GOVERN
Rang de Llei:Acord
 
EXTRACTO GRATUITO

El dia 29 de febrer de 2008, CEMSATSE va convocar una vaga que va afectar tot el personal facultatiu sanitari de nivell llicenciat i especialista (subgrup A1) que prestava serveis a institucions, centres o establiments dependents —directament o indirectament— del Servei de Salut de les Illes Balears, tant de règim jurídic estatutari, funcionari com laboral, i que va tenir lloc els dies 3, 4, 12, 13 i 25 de febrer de 2008.

Amb la finalitat d’estudiar les pretensions plantejades per l’organització sindical convocant, es van constituir diferents grups paritaris de treball per estudiar i avaluar la viabilitat de les exigències plantejades.

Amb posterioritat i amb la mateixa finalitat, CEMSATSE convocà nous períodes de vaga en els terminis següents:

A l’Àrea de Salut de Mallorca: dies 22, 23 i 24 d’abril; 7, 14, 21 i 28 de maig, i 4, 11, 18 i 25 de juny de 2008.

A l’Àrea de Salut de Menorca: dies 22, 23, 24, 25 i 28 d’abril; 8, 15, 22 i 29 de maig, i 5, 12, 19 i 26 de juny de 2008.

A l’Àrea de Salut d’Eivissa i Formentera: dies 22, 23, 24, 25 i 28 d’abril; 6, 13, 20 i 27 de maig, i 3, 10, 17 i 24 de juny de 2008.

En la reunió de 6 de maig de 2008 els representats del Servei de Salut de les Illes Balears i del Comitè de Vaga adoptaren el que es denominà “Acord entre el Servei de Salut de les Illes Balears i el Comitè de Vaga, pel qual es desconvoca la vaga que afecta tot el personal facultatiu sanitari del nivell llicenciat i especialista del Servei de Salut de les Illes Balears”, el qual se signà amb data de l’endemà (7 de maig de 2008).

Aquest Acord, no obstant això, no seguí els tràmits legalment prevists en la Llei 55/2003, de 16 de desembre, de l’Estatut marc del personal estatutari dels serveis de salut, i en la Llei 7/2007, de12 d’abril, de l’Estatut bàsic de l’empleat públic.

Per això, els sindicats FSP-UGT, CSI-CSIF i CCOO interposaren al seu dia un recurs contenciós administratiu que s’havia de seguir per la via del procediment especial per a la protecció dels drets fonamentals de la persona en considerar que s’havia vulnerat el seu dret a la llibertat sindical mitjançant l’actuació en via de fet realitzada per l’Administració, atès que havia negociat de forma exclusiva i excloent amb el Sindicat SIMEBAL condicions laborals del personal facultatiu sanitari del subgrup A1, sense participació de les restants centrals sindicals i fora del si de la Mesa Sectorial de Sanitat. El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de Palma, en la Sentència núm. 160/2009, declarà la competència del Jutjat per conèixer i resoldre el recurs; declarà la inadmissibilitat parcial del recurs, en declarar-se inadmissible el recurs contenciós interposat per la FSP-UGT, per haver excedit el termini de 10 de dies per presentar el recurs, i declarà admissibles els recursos dels sindicats CSI-CSIF i CCOO per presentació dels recursos dins el termini legalment previst per fer-ho, els estimà i declarà la nul·litat de l’actuació administrativa recorreguda (és a dir, de l’Acord de 7 de maig de 2008 abans esmentat) per vulneració del dret fonamental d’aquests sindicats a la llibertat sindical en relació amb el seu dret a la negociació col·lectiva i el dret dels mateixos...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA