Resolució de la presidenta de l’Escola Balear d’Administració Pública (EBAP) de 6 de maig de 2016 per la qual es convoca el procediment per formar part de les borses de personal funcionari interí de policia local, en aplicació de l’article 173 del Decret 28/2015, de 30 d’abril, pel qual s’aprova el Reglament marc de coordinació de les policies locals de les Illes Balears

Secció:Primera. Nomenaments, situacions i incidències
Emissor:ESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)
Rang de Llei:Resolució
 
EXTRACTO GRATUITO

Antecedents

  1. L’article 41 de la Llei 4/2013, de 17 de juliol, de coordinació de les policies locals de les Illes Balears, regula la figura dels funcionaris interins de la policia local de les Illes Balears.

  2. El mateix article 41 de la Llei 4/2013 atribueix competències a la conselleria competent en matèria de coordinació de policies locals amb relació al proveïment temporal de llocs de treball de les categories policials mitjançant la creació de borses subsidiàries.

  3. L’article 173 del Decret 28/2015, de 30 d’abril, pel qual s’aprova el Reglament marc de coordinació de les policies locals, estableix que, quan els ajuntaments hagin exhaurit la seva borsa de treball i no n’hagin creat una d’extraordinària, o quan aquesta també s’hagi exhaurit, l’EBAP crearà una borsa que es podrà descentralitzar per illes, tenint en compte la nota del curs bàsic com a puntuació per determinar l’ordre de prelació.

  4. Atès que el començament de la temporada turística és imminent i que alguns ajuntaments han exhaurit la seva borsa de treball específica, és urgent, per tal de facilitar l’ocupació, que l’EBAP constitueixi una borsa de funcionaris interins de policia local de caràcter subsidiari o supletori, a l’efecte de complementar el procediment de nomenament de les persones que tenguin el curs bàsic de policia local actualitzat, no prestin serveis en cap categoria de la policia local i tenguin interès a prestar-ne, tot complint els principis d’igualtat, mèrit i capacitat.

  5. Per les raons d’interès públic indicades, és necessari aplicar la tramitació d’urgència prevista en l’article 50 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, per la qual cosa és aconsellable la tramitació abreujada del procediment en la forma que preveu l’article 4.7 del Decret 30/2009, de 22 de maig, pel qual s’aprova el procediment de selecció de personal funcionari interí al servei de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, per al procediment extraordinari de selecció de personal funcionari...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA