Resolució de la directora general de Formació Professional i Formació del Professorat de 14 de setembre de 2018 per la qual es nomenen les persones que han d’actuar com a assessors, avaluadors i membres de les comissions d’avaluació en el procediment d’acreditació de competències professionals convocat mitjançant la Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 6 de juliol de 2018

Secció:III. Altres disposicions i actes administratius
Emissor:CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I UNIVERSITAT
Rang de Llei:Resolució
 
EXTRACTO GRATUITO

Fets

El Reial decret 1224/2009, de 17 de juliol, de reconeixement de les competències professionals adquirides per experiència laboral preveu que les tasques d’assessorament i d’avaluació les exerceixin les persones habilitades a aquest efecte per les administracions competents.

El Decret 55/2011, de 20 de maig, regulador de l’estructura organitzativa del procediment de reconeixement de les competències professionals adquirides per l’experiència laboral o vies no formals de formació a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, designa a l’article 3.1 l’Institut de les Qualificacions Professionals (IQPIB) com a òrgan encarregat de desenvolupar l’estructura organitzativa responsable del procediment, així com de gestionar i coordinar el procediment d’avaluació i d’acreditació en l’àmbit de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

La Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 6 de juliol de 2018 per la qual es convoca el procediment per acreditar les competències professionals adquirides a través de l’experiència laboral o de vies no formals de formació (BOIB núm.86, de 12 de juliol), incloses en les unitats de competència de diverses qualificacions professionals, estableix al punt 29 de les bases de la convocatòria que el director de l’IQPIB ha de designar els assessors i els avaluadors i establir la composició i el nombre de comissions d’avaluació necessàries per dur a terme aquest procediment, d’acord amb el que preveu l’article 7 del Decret 55/2011, de 20 de maig.

En virtut de les competències atribuïdes a l’article 3.1 del Decret 104/2001, de 20 de juliol, l’Institut de les Qualificacions Professionals de les Illes Balears s’adscriu orgànicament a la direcció general competent en matèria de formació professional de la conselleria competent en matèria d’educació, i ha de dependre funcionalment de la mateixa direcció general i del Consell de Formació Professional de les Illes Balears.

El director de l'IQPIB, òrgan responsable d'habilitar el personal assessor i avaluador, proposa les persones que han d'actuar com a assessors, avaluadors i membres de les comissions i la directora general de Formació Professional i Formació del Professorat les nomena perquè actuïn com a tals en el procediment d'acreditació convocat mitjançant la Resolució del conseller d'Educació i Universitat de 6 de juliol de 2018.

El nomenament dels assessors, avaluadors i membres de les comissions d’avaluació s’ha de publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i a la pàgina web ‹http://iqpib.caib.es›.

Fonaments de dret

El Decret 104/2001, de 20 de juliol, de creació de l’Institut de les Qualificacions Professionals de les Illes Balears.

El Reial decret 1224/2009, de 17 de juliol, de reconeixement de les competències professionals adquirides per experiència laboral.

El Decret 55/2011, de 20 de maig, regulador de l’estructura organitzativa del procediment de reconeixement de les competències professionals adquirides per l’experiència laboral o vies no formals de formació a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

La Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

La Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 6 de juliol de 2018 per la qual es convoca el procediment per acreditar les competències professionals adquirides a través de l’experiència laboral o de vies no formals de formació.

Per tot això, dict la següent

RESOLUCIÓ

Primer

Nomenar les persones indicades com a assessors, avaluadors i membres de les comissions d’avaluació que participen en el procediment. Aquesta relació figura a l’annex 1 d’aquesta Resolució.

Segon

Establir que, si hi ha causes justificades que alterin o impedeixin a alguna persona nomenada la realització de les seves funcions, s’ha de comunicar a l’IQPIB per escrit, al més aviat possible, perquè aquesta circumstància s’incorpori a l’expedient d’aquesta convocatòria.

Tercer

Establir que es nomenaran nous assessors, avaluadors i membres de les comissions d’avaluació en cas de necessitat, ja sigui per ampliació o per substitució d’algun membre.

Quart

Ordenar la publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears de la relació de persones que actuaran com a assessors, avaluadors i membres de les comissions d’avaluació respectivament en el procediment d’acreditació de les competències convocat mitjançant la Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 6 de juliol de 2018.

Palma, 14 de setembre de 2018

La directora general Maria F. Alorda Vilarrubias

ANNEX 1 Relació de les persones que han d’actuar com a assessors, avaluadors i membres de les comissions d’avaluació en el procediment d’acreditació de competències professionals convocat mitjançant la Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 6 de juliol de 2018

 1. AGA164_1, Activitats auxiliars en vivers, jardins i centres de jardineria

  Càrrec 1r llinatge 2n llinatge Nom
  President Rigo Pons Jaume
  Secretari Salas Vidal Jaume
  Vocal Castilla Roca Marcos
  Vocal Núñez Vázquez Luís
  Vocal Tortosa Cambra José Miguel
  Avaluador Xabuch Fortuny Josep
  Assessor Ramonell Alzamora Antoni
  Assessor Artigues Morell Bernat
  Assessor Niñerola Medina Jordi
  Assessora Parets Amengual Mª Francisca
  Assessora Jiménez Vidal Mª Isabel
 2. AGA348_3, Gestió i manteniment d’arbres i...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA