Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 16 de desembre de 2016 per la qual es convoquen i es regulen, a les Illes Balears, les proves d’accés de caràcter específic als ensenyaments esportius del cicle inicial de Tècnic Esportiu en les disciplines hípiques de Salt, Doma i Concurs Complet i de Tècnic Esportiu en les disciplines hípiques de Resistència, Orientació i Turisme Eqüestre a Mallorca, i del cicle final de Tècnic Esportiu en les disciplines hípiques de Salt, Doma i Concurs Complet a Mallorca i a Menorca

Secció:III. Altres disposicions i actes administratius
Emissor:CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I UNIVERSITAT
Rang de Llei:Resolució
 
EXTRACTO GRATUITO

El Reial decret 1363/2007, de 24 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació general dels ensenyaments esportius de règim especial, estableix, en l’article 30, els requisits d’accés de caràcter específic a aquests ensenyaments.

D’altra banda, mitjançant el Reial decret 933/2010, de 23 de juliol, s’estableixen els títols de Tècnic Esportiu en les disciplines hípiques de Salt, Doma i Concurs Complet i de Tècnic Esportiu en les disciplines hípiques de Resistència, Orientació i Turisme Eqüestre i es fixen els ensenyaments mínims i els requisits per accedir-hi. En aquest Reial decret s’exposen les característiques de la prova: el contingut, els criteris d’avaluació, els efectes i la vigència, les exempcions, les adaptacions per als discapacitats i els components i les funcions del tribunal.

L’Ordre ECD/2406/2012, de 30 d’octubre, estableix el currículum dels cicles inicial i final de grau mitjà corresponent als títols de Tècnic Esportiu en les disciplines hípiques de Salt, Doma i Concurs Complet i de Tècnic Esportiu en les disciplines hípiques de Resistència, Orientació i Turisme Eqüestre.

Finalment, cal tenir en compte el Reial decret 971/2007, de 13 de juliol, sobre esportistes d’alt nivell i alt rendiment, i el Decret 91/2015, de 13 de novembre, pel qual es regula la condició d’esportista d’alt nivell de les Illes Balears.

Per tot això, dict la següent

RESOLUCIÓ

Primer

Convocar, a les Illes Balears, les proves d’accés de caràcter específic que són un requisit...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA