Resolució de la consellera d’Administracions Públiques i Modernització de 3 de juliol de 2020 per la qual s’ordena la publicació de la llista de persones aspirants que han superat les proves selectives per a l’ingrés al cos subaltern corresponent a la reserva de persones amb discapacitat intel·lectual moderada, lleugera o límit, o amb sordesa prelocutiva profunda, severa o mitjana de l’Administració general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i es fa pública la llista de llocs vacants que s’ofereixen a l’efecte de les adjudicacions

Secció:Segona. Oposicions i concursos
Rang de Llei:Resolució
 
EXTRACTO GRATUITO

Antecedents

  1. Mitjançant la Resolució de 5 de maig de 2016 es van aprovar les bases generals que han de regir els processos selectius per a la cobertura de les places vacants de personal funcionari, de l'àmbit dels serveis generals, previstes en les ofertes públiques d'ocupació que aprovi la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, incloses les ofertes d'ocupació pública aprovades per Acord del Consell de Govern per als anys 2014 i 2015 (BOIB núm. 60, de 12 de maig).

  2. Per la Resolució de 26 d'octubre 2017 es van aprovar la convocatòria, les bases, el barem de mèrits i la designació del Tribunal Qualificador de les proves selectives per a l'ingrés, pel torn lliure i pel torn de promoció interna, inclosa la reserva per a persones amb discapacitat, al cos subaltern de l'Administració general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 132, de 28 d'octubre).

  3. Una vegada finalitzades les proves selectives, el Tribunal Qualificador va elevar a la Consellera d'Administracions Públiques i Modernització la llista definitiva de persones aspirants seleccionades amb l'ordre de prelació final dels diferents torns del cos de subaltern.

  4. En data 26 de juny de 2020, la Sra. Nora Susana Fermoselle Pérez va formular renúncia a la plaça del cos subaltern, corresponent a la reserva per a persones amb discapacitat intel·lectual moderada, lleugera o límit, o amb sordesa prelocutiva profunda, severa o mitjana, ja que en data 15 de juny de 2020 havia pres possessió d'un lloc de feina del cos auxiliar de suport.

  5. L'art.10.2 de la Resolució de 5 de maig de 2016 estableix: «sempre que els òrgans de selecció hagin proposat el nomenament d'un nombre igual d'aspirants que el de places convocades, i amb la finalitat d'assegurar que es cobreixin, quan es produeixin renúncies d'aspirants seleccionats abans del nomenament o la presa de possessió, l'òrgan convocant pot requerir a l'òrgan de selecció una relació complementària dels aspirants que segueixen als proposats, per ordre de puntuació, per a un possible nomenament com a funcionaris de carrera en substitució dels que hi renuncien».

    En base a la renúncia de la Sra. Nora Susana Fermoselle Pérez, la persona ha de ser substituïda per la següent segons l'ordre de prelació de persones aspirants que han superat els exercicis de l'oposició facilitada pel Tribunal Qualificador, essent el següent el Sr. Gabriel Mateu Casasnovas.

  6. En data 3 de juliol de 2020, va tenir entrada a l'Escola Balear de l'Administració Pública l'ofici de remissió de la relació de llocs de treball reservats per a persones amb discapacitat intel·lectual moderada, lleugera o límit...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA