Resolució del conseller de Salut de data 6 de febrer de 2015 per la qual s’aprova la planta farmacèutica de les Illes Balears

Secció:III. Altres disposicions i actes administratius
Emissor:CONSELLERIA DE SALUT
Rang de Llei:Resolució
 
EXTRACTO GRATUITO

Antecedents

  1. L’article 1.3 del Decret Llei 1/2014, de 14 de novembre, que modifica l’ordenació farmacèutica de les Illes Balears, ha donat una nova redacció a l’article 18 de la Llei 7/1998, de 12 de novembre, d’ordenació farmacèutica de les Illes Balears, de manera que s’estableix que la planta farmacèutica, amb la divisió territorial en zones farmacèutiques i unitats territorials menors, s’ha d’aprovar per resolució del conseller competent en matèria de farmàcia, amb la instrucció prèvia del procediment corresponent, en el qual s’ha de donar audiència al Col·legi Oficial de Farmacèutics de les Illes Balears i als municipis afectats a través de les associacions que els representen. Les al·legacions presentades s’han de valorar en la resolució que posi fi al procediment. El procediment s’ha de tramitar d’acord amb la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, o amb la normativa de desplegament reglamentari. La resolució que aprovi la planta farmacèutica s’ha de publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

  2. L’informe justificatiu del director general de Gestió Econòmica i Farmàcia de 17 de novembre de 2014 estableix la necessitat i la conveniència d’elaborar una resolució mitjançant la qual s’aprovi la planta farmacèutica de les Illes Balears, de conformitat amb el procediment que estableix l’article 18 de la Llei 7/1998, de 12 de novembre, d’acord amb la nova redacció que recull el Decret llei 1/2014, de 14 de novembre.

  3. L’informe del Servei d’Ordenació Farmacèutica justifica la delimitació territorial emprada per elaborar la planta, i determina el municipi com a entitat territorial menor, sobre la qual s’han d’aplicar tots els càlculs que preveu l’article 20 la Llei d’ordenació farmacèutica. Igualment, es preveu en cada municipi la desagregació en entitats singulars de població (recollides a l’annex 2 d’aquesta Resolució), on es podran ubicar les oficines de farmàcia que resultin del catàleg.

  4. En data 16 de desembre de 2014, el conseller de Salut va dictar una resolució mitjançant la qual s’ordenava l’inici del procediment d’elaboració de la planta farmacèutica de les Illes Balears.

  5. D’acord amb el que estableix l’article 18 de la Llei 7/1998, de 12 de novembre, es va atorgar un termini de quinze dies hàbils al Col·legi Oficial de Farmacèutics i als municipis afectats a través de les associacions que els representen, per tal que presentassin al·legacions a la resolució d’inici, que incloïa la proposta inicial de planta farmacèutica de les Illes Balears.

  6. Atès que ha transcorregut el termini de quinze dies esmentat en el punt anterior sense que les entitats interessades hagin presentat al·legacions, es dicta aquesta Resolució que aprova la proposta de la planta farmacèutica de les Illes Balears tal com estava redactada en la Resolució d’inici.

    Fonaments de dret

  7. L’article 30.48 de l’Estatut d'autonomia de les Illes...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA