Llei de regulació de L'accés Motoritzat al Medi Natural de Catalunya (Llei 9/1995, de 27 de juliol)

Publicado en:DOGC
Ámbito Territorial:Normativa de Cataluña
Rango:Ley
 
ÍNDICE
CONTENIDO

El fort increment de la circulació de vehicles motoritzats els darrers anys ha comportat un augment considerable de la pressió humana sobre els espais naturals. La potència i la maniobrabilitat dels vehicles i, d'altra banda, el progressiu accés de la població a indrets fins fa poc preservats de l'acció humana, on habiten espècies animals i comunitats vegetals d'interès natural, constitueixen una amenaça que de vegades posa en perill el manteniment de l'equilibri ecològic i la conservació dels sistemes naturals i afecta negativament els drets i la qualitat de vida de la població rural.

Conscient d'aquest fet, el Govern de la Generalitat va promulgar el Decret 59/1989, del 13 de març, pel qual es regula la circulació motoritzada per a la protecció del medi natural, que substituïa i alhora complementava les mesures establertes prèviament per l'Ordre del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca del 9 de juliol de 1987, per la qual es regula la pràctica de proves i competicions esportives motoritzades al medi rural.

Les mesures de regulació establertes pel Decret 59/1989 han esdevingut insuficients per a conciliar la pràctica de la circulació motoritzada amb la conservació del patrimoni natural de Catalunya. Cal, doncs, adoptar noves mesures de protecció del medi natural. Un primer pas en aquest sentit ha estat la regulació de la circulació motoritzada en els espais d'interès natural, establerta per les normes del Pla d'espais d'interès natural, aprovat pel Decret 328/1992, del 14 de desembre, que cal concretar i estendre a tots els espais naturals i als terrenys agrícoles i forestals de Catalunya.

Aquesta Llei s'estructura en quatre capítols. El capítol I conté les disposicions generals referents a la finalitat de la Llei, el seu àmbit d'aplicació i els principis de coordinació, col·laboració i respecte mutu que han de regir les actuacions de les diverses administracions públiques que tenen competències relacionades amb la matèria regulada per aquesta Llei.

El capítol II és integrat per dues seccions, que contenen, respectivament, normes generals per a la circulació de vehicles i normes específiques per a la circulació motoritzada en grup.

Les competicions esportives són objecte del capítol III, que s'estructura en tres seccions, en les quals es delimiten els vials en què es poden dur a terme les competicions, les condicions generals de circulació aplicables a aquest tipus d'activitat esportiva i el règim de les autoritzacions administratives.

Tanca aquesta Llei el capítol dedicat a la disciplina, del qual cal destacar la previsió d'immobilització de vehicles si, com a conseqüència del fet d'utilitzar-los, amb incompliment dels preceptes de la Llei, pogués derivar-ne un risc greu per a les persones, els béns i els ecosistemes naturals.

CAPÍTOL I Disposicions generals Artículos 1 a 3
ARTICLE 1 Finalitat

Aquesta Llei té per finalitat establir normes de regulació de l'accés motoritzat al medi natural, tant pel que fa a la circulació motoritzada individual o en grup com pel que fa a les competicions esportives, amb l'objectiu últim de garantir la conservació del patrimoni natural de Catalunya, assegurant, alhora, el respecte a la població i la propietat pública i privada del món rural.

ARTICLE 2 Àmbit d'aplicació
 1. L'àmbit d'aplicació d'aquesta Llei és constituït pels espais naturals i els terrenys forestals definits per la la Llei 12/1985, del 13 de juny, d'espais naturals, i la Llei 6/1988, del 30 de març, forestal de Catalunya, pel conjunt de pistes i de camins asfaltats que els recorren i per tot el conjunt de camins rurals, de bast i ramaders, senders i corriols i pistes forestals de terra.

 2. Els preceptes d'aquesta Llei s'apliquen sens perjudici de l'existència de servituds públiques, que es regulen d'acord amb la normativa específica aplicable.

ARTICLE 3 Coordinació
 1. Les actuacions de les diverses administracions públiques que tenen competències relacionades amb la matèria regulada per aquesta Llei s'han de fer d'acord amb els principis de coordinació, col·laboració i respecte mutu en l'àmbit competencial.

 2. Els departaments competents de la Generalitat, en el marc dels principis a què es refereix l'apartat 1, poden proposar a les diferents administracions públiques competents en matèria de carreteres, trànsit i circulació de vehicles amb motor i seguretat vial l'adopció de mesures específiques per a garantir el compliment del que estableix aquesta Llei.

 3. Les diverses administracions han de vetllar sempre pel compliment de les normes sobre trànsit, característiques tècniques de cada tipus de vehicle, circulació de vehicles amb motor i seguretat vial.

 4. Els requisits establerts per aquesta Llei s'han de complir sens perjudici de les autoritzacions necessàries d'acord amb les normatives sectorials, en especial la relativa a espectacles i activitats recreatives. Les autoritzacions del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca a què es refereix aquesta Llei han d'ésser condició imprescindible per a poder iniciar la tramitació administrativa de les altres autoritzacions de naturalesa sectorial.

CAPÍTOL II Circulació de vehicles Artículos 4 a 18
SECCIÓ PRIMERA Normes generals per a la circulació de vehicles Artículos 4 a 14
ARTICLE 4 Respecte al medi, als béns i als drets

La circulació de vehicles ha de respectar tant el medi com els béns i els drets dels titulars dels terrenys i els drets dels vianants i dels usuaris no motoritzats, i no ha de causar perill, perjudicis o molèsties innecessàries a les persones i als ecosistemes naturals.

ARTICLE 5 Identificació

D'acord amb el que estableix la legislació general sobre circulació, els vehicles amb motor i els remolcs han d'anar sempre dentificats amb plaques de matrícula reglamentàries.

ARTICLE 6 Delimitació dels vials
 1. En els espais naturals declarats de protecció especial d'acord amb la Llei 12/1985 únicament s'autoritza la circulació de vehicles motoritzats per les pistes forestals i els camins rurals delimitats a aquest efecte en els plans o en els programes de gestió corresponents.

 2. En els espais inclosos en el Pla d'espais d'interès natural no declarats de protecció especial i en els terrenys forestals, s'autoritza la circulació per les pistes i els camins forestals pavimentats o d'amplada igual o superior a quatre metres, i també pels vials pavimentats i pels camins autoritzats d'una manera expressa. Aquestes autoritzacions han d'ésser degudament justificades i incorporades a l'inventari comarcal de camins i pistes forestals corresponent.

 3. De manera degudament motivada i amb l'autorització expressa dels titulars dels vials, es poden establir acords amb aquests titulars que permetin la circulació motoritzada per les pistes i els camins delimitats en xarxes o itineraris, que poden tenir una amplada inferior a quatre metres i diversos tipus de ferms. En els acords es poden establir condicions específiques de circulació i característiques dels vials, i han d'ésser incorporats a l'inventari comarcal corresponent.

ARTICLE 7 Prohibició de circular camps a través i fora de camins i de pistes

Els vehicles motoritzats únicament poden circular per camins o pistes aptes per a la circulació, d'acord amb el que estableix aquesta Llei i la normativa específica que hi sigui aplicable. En conseqüència, es prohibeix la circulació de vehicles motoritzats camps a través o fora de les pistes o dels camins delimitats a aquest efecte i pels tallafocs, les vies forestals d'extracció de fusta i els camins ramaders, i pel llit sec i per la làmina d'aigua dels rius, els torrents i tota mena de corrents d'aigua.

ARTICLE 8 Limitacions i prohibicions
 1. El Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, pel que fa als espais naturals declarats de protecció especial, d'acord amb la Llei 12/1985, les reserves nacionals de caça, les reserves naturals i els refugis de fauna salvatge, pot:

  1. Establir-hi limitacions específiques, després d'haver consultat els òrgans gestors dels espais, referides a l'època de l'any en què s'admet la circulació, la velocitat màxima, les característiques dels vehicles i qualsevol altra limitació que es consideri necessària per a preservar els espais.

  2. Prohibir la circulació motoritzada en camins rurals i pistes forestals, per a preservar els valors naturals dels espais afectats, després d'haver consultat els ajuntaments respectius.

 2. Les limitacions que afectin camins de titularitat dels ens locals situats fora dels espais a què es refereix l'apartat 1 han d'ésser establertes per les entitats locals respectives, directament o a requeriment del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca o del Departament de Governació, després d'haver consultat la comissió comarcal corresponent, a què es refereix la disposició addicional tercera.

 3. Els acords dels ens locals a què es refereix l'apartat 2 han d'ésser notificats al Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca perquè en faci la senyalització i la publicitat corresponents.

 4. El Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, el Departament de Governació i els ajuntaments poden prohibir la circulació en el medi natural en cas de risc elevat d'incendi forestal o per tasques d'extinció.

 5. Les limitacions i les prohibicions especificades en aquest Article s'apliquen sens perjudici de les que hagi establert amb caràcter més restrictiu la normativa urbanística vigent.

ARTICLE 9 Usos i activitats tradicionals

Les limitacions a què es refereixen els articles 6, 7 i 8, si la normativa pròpia de l'espai no ho prohibeix expressament, no són aplicables a l'accés dels propietaris a llurs finques ni a la circulació motoritzada relacionada amb el desenvolupament de les activitats i els usos agrícoles, ramaders o forestals dels espais afectats o amb la prestació de serveis de naturalesa pública.

ARTICLE 10 Limitacions per a la preservació dels terrenys de propietat privada
 1. Les prohibicions i les limitacions de la circulació motoritzada pels camins o les pistes forestals que passen íntegrament per terrenys de propietat privada, fixades pels propietaris o els titulars de drets, es regeixen pel que estableix la legislació general aplicable.

 2. L'adopció de les mesures a què fa referència l'apartat 1 s'ha de notificar al Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, el qual pot imposar, a proposta dels òrgans de gestió dels espais naturals de protecció especial, si aquests en resulten afectats, condicionants específics per tal de salvaguardar-ne els valors naturals o per tal de garantir la prestació de serveis de naturalesa pública. En tots els casos s'ha de garantir l'audiència als propietaris o als titulars dels terrenys en qüestió.

ARTICLE 11 Senyalització i inventari
 1. L'administració que hagi establert les limitacions i les prohibicions a què fan referència elsArticles d'aquesta secció ha d'adoptar les mesures que calguin per a la senyalització adequada dels vials que tenen limitacions específiques i dels vials en què es prohibeix la circulació i ha d'assegurar-ne la publicitat.

 2. Els camins i les pistes objecte de limitacions o de prohibicions de pas han d'estar convenientment senyalitzats al començament, a l'acabament i, si escau, als accessos intermedis.

 3. Els consells comarcals, d'acord amb els municipis afectats, han d'elaborar un inventari dels camins i de les pistes que hi ha en els termes municipals de llurs comarques, en el qual ha de constar la titularitat, pública o privada, les servituds que tenen i la possibilitat d'utilització de cadascun d'ells.

 4. És condició indispensable per a incloure un camí no asfaltat en la xarxa de vies obertes al trànsit el compromís formal de l'administració competent sobre el manteniment del camí.

 5. La senyalització dels camins i els mapes comarcals de camins i pistes que resultin dels inventaris corresponents s'han d'homologar segons uns criteris de denominació, representació i simbologia comuns, d'acord amb el que s'estableixi per reglament.

ARTICLE 12 Circuits específics per a la circulació motoritzada
 1. Es faculta els ajuntaments per a establir, d'ofici o a petició dels propietaris de terrenys del terme municipal, circuits específics adequats a les característiques de determinats tipus de vehicles motoritzats. L'establiment d'aquest tipus de circuits, que no poden afectar terrenys inclosos en el Pla d'espais d'interès natural, ha d'ésser sotmès a consideració del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, d'acord amb els tràmits que s'estableixin per reglament, sens perjudici de l'autorització que correspon al Departament de Governació, segons la Llei 10/1990, del 15 de juny, sobre policia de l'espectacle, les activitats recreatives i els establiments públics.

 2. L'establiment dels circuits a què es refereix l'apartat 1 ha d'ésser sotmès al tràmit d'avaluació de l'impacte ambiental.

ARTICLE 13 Velocitat màxima

La velocitat màxima de circulació per camins i pistes de terra és de trenta quilòmetres per hora.

ARTICLE 14 Publicitat en matèria de circulació

La publicitat referida a la circulació en el medi natural s'ha de regir pels principis de protecció de la natura i de respecte a la població rural i a la propietat pública i privada, que inspiren aquesta Llei.

SECCIÓ SEGONA Normes específiques per a la circulació motoritzada en grup Artículos 15 a 18
ARTICLE 15 Definicions
 1. S'entén per "circulació motoritzada en grup" la circulació de diversos vehicles motoritzats que, de mutu acord i sense finalitat competitiva, segueixen el mateix itinerari.

 2. S'entén per "circulació motoritzada organitzada" la que és promoguda sense finalitat competitiva per una entitat o un particular que en són els responsables.

ARTICLE 16 Circulació motoritzada en grup
 1. La circulació motoritzada en grup no organitzada es regeix per les normes establertes en la secció primera.

 2. Es prohibeix la circulació motoritzada en grup en els espais naturals de protecció especial si són més de set vehicles, en el cas de motocicletes o ciclomotors, o més de quatre vehicles, si es tracta d'altres automòbils.

 3. Es prohibeixen les concentracions de més de quinze vehicles en la resta d'espais inclosos en el Pla d'espais d'interès natural o en els terrenys forestals. No obstant això, si la necessitat de preservació dels valors naturals ho fa aconsellable, el Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca pot reduir el nombre màxim de vehicles o prohibir-hi la circulació motoritzada en grup.

ARTICLE 17 Activitats organitzades
 1. Per a fer activitats organitzades de circulació motoritzada en grup cal la comunicació prèvia del recorregut corresponent.

 2. La comunicació a què fa referència l¿apartat 1 s¿ha de fer a l¿ajuntament, si l¿activitat afecta un sol municipi, o al consell o consells comarcals, si afecta dos o més municipis o comarques, amb un mes d¿antelació a la realització de l¿activitat. Els ajuntaments i els consells comarcals que rebin les comunicacions n¿han de donar compte al departament competent en matèria de medi ambient.

 3. Si el recorregut a què fa referència l¿apartat 1 passa per un espai natural de protecció especial, la comunicació amb un mes d¿antelació s¿ha de fer només al¿òrgan gestor de l¿espai, el qual pot introduir modificacions o limitacions en el recorregut i incorporar-hi els condicionants específics que consideri necessaris per evitar danys al medi natural.

 4. Els ajuntaments, els consells comarcals o l¿òrgan gestor de l¿espai poden suspendre totalment o parcialment l¿exercici de les activitats comunicades per circumstàncies meteorològiques, per incendis o per altres supòsits justificats per a la protecció del medi.

 5. Tots els vehicles participants en l¿activitat organitzada han de disposar d¿una còpia de la comunicació efectuada i l¿han d¿exhibir als agents de l¿autoritat si els la requereixen.

ARTICLE 18 Limitació de l'horari de circulació

No es permet la circulació motoritzada organitzada en grup en horari nocturn, entès aquest des de l'hora en què es pon el sol fins una hora després que surt, llevat de la circulació per les pistes que tenen la consideració de vials d'unió entre localitats rurals o de comunicació amb cases o nuclis de població situats en zones rurals.

CAPÍTOL III Competicions esportives Artículos 19 a 26
SECCIÓ PRIMERA Normes generals Artículos 19 y 20
ARTICLE 19 Definició

Als efectes d'aquesta Llei, constitueixen competicions esportives la pràctica de proves esportives amb vehicles motoritzats amb finalitats competitives reconegudes per la legislació vigent.

ARTICLE 20 Delimitació d'espais i recorreguts
 1. Es prohibeix de fer competicions esportives a l'interior dels espais naturals de protecció especial, a les reserves nacionals de caça i a les reserves naturals de fauna salvatge, llevat del cas de trams d'enllaç no cronometrats, que poden passar per vials aptes per a la circulació motoritzada, amb l'informe previ favorable de l'òrgan gestor de l'espai i d'acord amb les autoritzacions corresponents.

 2. Sens perjudici del que estableix l'apartat 1, els espais i recorreguts autoritzats per a les competicions esportives són delimitats per les autoritzacions preceptives del departament competent en matèria de medi natural, d'acord amb el que estableix l'article 24. Excepcionalment, les limitacions i prohibicions establertes pels articles 6 i 7 poden no ésser aplicables a les competicions esportives a què fa referència l'article 23 si ho estableixen d'aquesta manera les autoritzacions corresponents.

SECCIÓ SEGONA Condicions generals de circulació Artículos 21 y 22
ARTICLE 21 Circuits tancats

Les competicions esportives que es facin en circuits tancats permanents s'han de situar en terrenys que la normativa urbanística hagi destinat expressament a instal·lacions i equipaments esportius.

ARTICLE 22 Soroll

S'han d'establir per reglament els nivells màxims admissibles de soroll en les competicions esportives i altres condicionants específics per a salvaguardar els valors naturals dels espais.

SECCIÓ TERCERA Autoritzacions Artículos 23 a 26
ARTICLE 23 Catàleg de circuits i calendari de proves

Les competicions esportives únicament es poden fer en circuits catalogats. Correspon a les federacions catalanes de motociclisme i d¿automobilisme elaborar anualment el catàleg de circuits i el calendari de les competicions previstes, els quals s¿han de trametre al departament competent en matèria de medi ambient el primer trimestre de cada any.

ARTICLE 24 Règim de les autoritzacions
 1. Per a fer les competicions esportives cal l'autorització prèvia del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, amb la conformitat expressa dels ajuntaments afectats i dels propietaris dels terrenys per on passi la prova, d'acord amb el tràmit que s'estableixi per reglament.

 2. L'autorització a què es refereix l'apartat 1 pot comportar modificacions o limitacions en el recorregut de les proves i pot incorporar els condicionants específics que es considerin necessaris per a garantir la preservació del medi natural, els quals han d'ésser comunicats a les entitats locals i als titulars afectats.

 3. Per tal de garantir la reparació de possibles danys o perjudicis al medi natural durant les competicions esportives, l'ajuntament respectiu o, si hi escau, el Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, d'acord amb el tràmit que s'ha d'establir per reglament, ha d'exigir el dipòsit d'una fiança prèvia.

ARTICLE 25 Suspensió de les competicions esportives
 1. El Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca pot suspendre provisionalment proves esportives ja autoritzades o part de les proves per circumstàncies meteorològiques, per incendis o per altres supòsits justificats. Aquesta suspensió es pot ordenar amb caràcter definitiu si la prova pot comportar alteracions substancials en el medi natural.

 2. La suspensió de les proves esportives ha d'ésser comunicada a les entitats locals i als titulars a què fa referència l'article 23.2.

ARTICLE 26 Retirada del material i reparació del terreny
 1. Un cop finalitzada la competició esportiva, l'entitat organitzadora està obligada a retirar en un termini màxim de set dies tot el material de senyalització i de protecció que s'hagi instal·lat per a fer la prova. La retirada d'aquest material s'ha de fer sota el control de l'ajuntament respectiu.

 2. El material de senyalització ha d'ésser sempre totalment desmuntable. Es prohibeix expressament d'emprar pintura i de clavar cartells indicadors en els arbres per a senyalitzar.

 3. L'entitat organitzadora de la competició està obligada a reparar, en un termini màxim de trenta dies, els danys produïts en les carreteres, les pistes i els camins per on ha passat la prova.

 4. La fiança a què fa referència l'article 24.3 ha d'ésser retornada totalment o parcialment després que l'administració que hagi autoritzat la competició certifiqui que no hi ha hagut danys o, si n'hi ha hagut, que s'han corregit en part o del tot.

CAPÍTOL IV De la disciplina Artículos 27 a 35
SECCIÓ PRIMERA Infraccions Artículos 27 y 28
ARTICLE 27 Tipificació
 1. La vulneració de les prescripcions d'aquesta Llei té la consideració d'infracció administrativa.

 2. Les infraccions d'aquesta Llei es classifiquen en lleus, greus i molt greus.

 3. Són infraccions lleus:

  1. Superar els límits de velocitat establerts per aquesta Llei o per la normativa que la desenvolupi.

  2. Circular de nit, si és prohibit.

  3. Fer concentracions de vehicles superiors a les permeses per l'article 16.

 4. Són infraccions greus:

  1. Deteriorar, destruir, sostreure o retirar els elements de senyalització de la circulació motoritzada.

  2. Circular, sense causa justificada, per vials no aptes per a la circulació motoritzada, o per les pistes i els camins delimitats en xarxes i itineraris sense disposar d’autorització específica.

  3. Circular camps a través o fora de camins o pistes aptes per a la circulació.

  4. Ocasionar danys a béns, instal·lacions o materials agrícoles, ramaders o forestals.

  5. Incomplir les limitacions i les prohibicions a què fa referència l'article 8.

  6. Organitzar activitats de circulació motoritzada en grup sense haver fet la comunicació prèvia descrita a l¿article 17.1 o incomplint les condicions que s¿imposin d¿acord amb el que preveu l¿article 17.3.

  7. No retirar el material de senyalització i de protecció i no reparar els danys causats, en els terminis fixats per l'article 26.

  8. Estacionar vehicles que impedeixen l'accés a camins forestals d'ús exclusiu per a vehicles de serveis d'extinció d'incendis, de vigilància i oficials, degudament senyalitzats, en l'època i en zones d'alt risc d'incendi.

  9. Circular per les vies esmentades a l¿apartat h) en l¿època i en zones d¿alt risc d¿incendii per la resta de camins en què, per raons de prevenció i extinció d¿incendis forestals o de preservació de valors naturals, sigui prohibit de circular-hi, de manera temporal o permanent, quan es puguin ocasionar danys greus a la fauna, als béns o als ecosistemes naturals.

  10. Reincidir en la comissió d'infraccions lleus.

 5. Són infraccions molt greus:

  1. Fer anuncis publicitaris en qualsevol mitjà de difusió que incitin a no respectar la legislació vigent en matèria de circulació motoritzada en el medi natural o contraris als principis que la inspiren.

  2. Fer competicions esportives sense autorització o incomplint les condicions que s'imposin.

  3. Reincidir en la comissió d'infraccions greus.

 6. L'abandonament de deixalles o d'escombraries té la qualificació d'infracció lleu, greu o molt greu segons la naturalesa i el volum de l'abocament, d'acord amb la legislació vigent.

ARTICLE 28 Prescripció

Els terminis de prescripció de les infraccions és de tres anys per a les molt greus, dos anys per a les greus i sis mesos per a les lleus, a comptar des de la data de comissió de la infracció o, si aquesta és continuada, des de la data en què es comet la darrera acció constitutiva d'infracció.

SECCIÓ SEGONA Procediment Artículo 29
ARTICLE 29 Tramitació
 1. El procediment sancionador s'ha d'ajustar al procediment vigent.

 2. Si s'aprecia que els fets objecte d'un expedient sancionador poden ésser constitutius de delicte o falta, l'administració actuant ha de traslladar les actuacions a l'autoritat judicial competent i deixar en suspens el procediment sancionador fins que aquesta no es pronunciï. Aquesta suspensió no afecta l'expedient incoat per al restabliment de la situació anterior a la comissió de la infracció o, si escau, per a l'abonament de les indemnitzacions pels danys i els perjudicis ocasionats.

 3. La sanció de l'autoritat judicial a què es refereix l'apartat 2 exclou la imposició de multa administrativa. Si la resolució judicial és absolutòria, l'Administració pot continuar la tramitació de l'expedient sancionador, respectant els fets que els tribunals hagin declarat provats.

SECCIÓ TERCERA Sancions Artículos 30 a 34
ARTICLE 30 Graduació
 1. Les infraccions del que disposa aquesta Llei són sancionades amb les multes següents, que s'han d'incrementar fins al total del benefici obtingut per l'infractor, en el cas que n'hi hagi hagut:

  1. Les infraccions lleus, amb una multa de 10.000 a 50.000 pessetes.

  2. Les infraccions greus, amb una multa de 50.001 a 500.000 pessetes

  3. Les infraccions molt greus, amb una multa de 500.001 a 5.000.000 de pessetes.

 2. Les sancions s'han de graduar d'acord amb la gravetat del fet constitutiu de la infracció, tenint en compte els danys i els perjudicis produïts, si hi havia intencionalitat i la dificultat en la identificació de l'infractor.

ARTICLE 31 Competència
 1. Són competents per a acordar la incoació dels procediments sancionadors i designar instructor els òrgans que determina en cada cas la legislació sobre espais naturals.

 2. Són competents per a la imposició de les sancions els òrgans següents:

 1. Els delegats territorials del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca o l'alcalde, per a les lleus.

 2. El director general del Medi Natural o el Ple de l'Ajuntament afectat, per a les greus.

 3. El titular del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, per a les molt greus.

 4. El Govern de la Generalitat, per a les sancions de quantia superior, com a conseqüència del benefici més elevat que hagi obtingut l'infractor, si s'escau.

ARTICLE 32 Exigibilitat

L'import de les multes i de les despeses ocasionades per l'execució subsidiària de les actuacions de restitució dels béns a l'estat anterior a la comissió de la infracció pot ésser exigit per la via administrativa de constrenyiment.

ARTICLE 33 Multes coercitives
 1. Es poden imposar multes coercitives, d'acord amb el que disposa el procediment sancionador administratiu general, amb el requeriment i l'advertència previs corresponents, per a restaurar la realitat física alterada o transformada com a conseqüència d'una actuació il·legal.

 2. Les multes coercitives, que poden ésser reiterades, no poden superar la quantia de 100.000 pessetes cada una.

 3. La imposició de multes coercitives i la imposició de multes en concepte de sanció són independents i compatibles.

ARTICLE 34 Restitució del medi a l'estat anterior
 1. La imposició de sancions és independent de l'obligació, exigible en qualsevol moment, de restituir el medi físic a l'estat anterior a la comissió de la infracció i de l'obligació d'indemnitzar pels danys i els perjudicis ocasionats.

 2. Correspon a l'Administració de fixar, mitjançant la resolució corresponent, el termini en què l'infractor ha de procedir a la restitució dels béns a l'estat anterior a la comissió de la infracció i l'import de la indemnització pels danys i els perjudicis ocasionats.

 3. En el cas que la infracció comesa hagi causat perjudicis greus a exemplars d'espècies de fauna o de flora protegides, la indemnització s'ha de calcular d'acord amb els barems vigents de valoració de les espècies.

SECCIÓ QUARTA Mesures cautelars Artículo 35
ARTICLE 35 Immobilització de vehicles

Els membres del cos d'agents rurals i, en general, els agents de l'autoritat, en l'exercici de les seves funcions, poden procedir a la immobilització de vehicles si, com a conseqüència del fet d'utilitzar-los, amb incompliment dels preceptes d'aquesta Llei, pogués derivar-ne un risc greu per a les persones, els béns i els ecosistemes naturals.

DISPOSICIONS ADDICIONALS
DISPOSICIÓ ADDICIONAL PRIMERA

S'autoritza el Govern de la Generalitat a actualitzar, mitjançant decret, les quanties de les sancions i les multes coercitives fixades per aquesta Llei, d'acord amb les variacions de l'índex de preus al consum.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL SEGONA

Les organitzacions professionals agràries i les federacions catalanes d'automobilisme i de motociclisme tenen la consideració d'entitats col·laboradores als efectes de l'aplicació d'aquesta Llei.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL TERCERA

Es crea a cada comarca una comissió consultiva d'accés motoritzat al medi natural formada per representants dels departaments implicats, del consell comarcal, dels ajuntaments, dels propietaris afectats, per mitjà de les organitzacions professionals agràries, forestals i sectorials, i també d'altres entitats, institucions o agents socials afectats, amb la finalitat d'informar de les limitacions i les prohibicions a què es refereix l'article 8.2, del catàleg de circuits i el calendari de proves a què es refereix l'article 23 i de l'inventari comarcal de camins a què es refereix l'article 11.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL QUARTA

Les persones amb discapacitat que tinguin la mobilitat reduïda poden disposar d'autoritzacions específiques per a facilitar-los l'accés al medi natural. Aquestes autoritzacions poden comportar l'exempció de determinades limitacions de les establertes pels articles 6 i 7, per a aquestes persones i per als acompanyants que siguin necessaris. Les persones incloses en els programes de tecnificació i alt rendiment esportiu de Catalunya, acreditades per la direcció del Consell Català de l'Esport, disposen d'autoritzacions específiques per al lliure accés al medi natural no objecte de protecció especial, amb l'única finalitat que puguin practicar llurs activitats esportives.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL CINQUENA

El Govern ha de dotar de recursos suficients la partida pressupostària corresponent per atendre les obligacions que es deriven de la disposició transitòria segona.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL SISENA

S'estableix el termini d'un any perquè els consells comarcals incorporin als inventaris comarcals de camins i pistes forestals les autoritzacions o les limitacions establertes per l'article 6.2.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA

Les prohibicions i les limitacions concretes que afecten la circulació motoritzada per camins i pistes forestals establertes pels articles 6, 8 i 10.2 no s'aplicaran fins que les administracions competents no efectuïn les senyalitzacions corresponents, que han de fer- se en el termini de dos anys.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

Es deroga el Decret 59/1989, del 13 de març, pel qual es regula la circulació motoritzada per a la protecció del medi natural.

DISPOSICIÓ FINAL

Es faculten el Govern de la Generalitat i el conseller d'Agricultura, Ramaderia i Pesca perquè dictin les normes necessàries per a desenvolupar i aplicar aquesta Llei.