Llei de Protecció dels Animals, Aprovat pel Decret Legislatiu 2/2008 de Catalunya (Llei 28/2010, del 3 d'agost)

Publicado en:DOGC
Ámbito Territorial:Normativa de Cataluña
Rango:Ley
 
ÍNDICE
CONTENIDO

El President de la Generalitat de Catalunya

Sia notori a tots els ciutadans que el Parlament de Catalunya ha aprovat i jo, en nom del Rei i d'acord amb el que estableix l'article 65 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, promulgo la següent

LLEI

PREÀMBUL Artículos PRIMER y SEGON

L'any 1988, Catalunya va aprovar la Llei 3/1988, del 4 de març, de protecció dels animals, que va ésser capdavantera en el nostre entorn. Aquesta llei, que prohibia la construcció de noves places de toros, ha estat actualitzada i modificada diverses vegades, sempre en la línia d'ampliar el reconeixement dels drets dels animals. Cal destacar, en aquest sentit, les modificacions que limiten l'accés a les places de toros a les persones menors de catorze anys, havent constatat l'impacte emocional negatiu que un espectacle violent d'aquestes característiques produeix en els menors.

La Llei 22/2003, del 4 de juliol, de protecció dels animals, considera que aquests són organismes dotats de sensibilitat física i psíquica, i prohibeix explícitament diverses formes d'espectacles amb animals que n'impliquen el patiment o la mort.

En aquest context, la llei ha d'establir una protecció integral de tots els animals i no pot deixar al marge espectacles com les corrides de toros, ja que objectivament impliquen un maltractament de l'animal i li provoquen dolor, patiment i, finalment, la mort.

Tots aquests antecedents tracen un camí que mostra els canvis en la relació entre els humans i la resta d'animals cap a una visió fonamentada, entre altres motius, en evidències científiques, com ara la proximitat genètica entre espècies, o el fet que, al capdavall, tots els animals som el resultat de processos evolutius paral·lels. El toro (Bos taurus) és un animal mamífer amb un sistema nerviós molt proper al de l'espècie humana, la qual cosa significa que els humans hi compartim molts aspectes del sistema neurològic i emotiu.

La consideració del toro com un ésser viu capaç de patir ha arrelat en el sentiment de la societat catalana. Aquesta perspectiva ja ha estat adoptada anteriorment en països de gran tradició democràtica, amb el resultat que en el passat es van prohibir aquesta mena d'espectacles. El grau de sensibilització de la nostra societat, que es tradueix en posicions favorables a la protecció dels animals, el fort descens a Catalunya de l'afició a les corrides de toros, el rebuig que produeixen en moltes de les persones que visiten el nostre país espectacles que, en part, es nodreixen de diner públic, propicien un pas més, el definitiu, cap a la prohibició de les corrides de toros en totes les modalitats que estableix el Reglament estatal d'espectacles taurins, aprovat pel Reial decret 145/1996, del 2 de febrer.

Recollint la inquietud de la societat catalana, a l'empara dels articles 148 i 149 de la Constitució, i dels articles 46, 116, 141, 144 i 189 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, es formula aquesta llei.

ARTICLE PRIMER Addició d'una lletra a l'apartat 1

(Declarat inconstitucional i nul)

ARTICLE SEGON Supressió d'una lletra de l'apartat 2

Se suprimeix la lletra a de l'apartat 2 de l'article 6 del text refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008, que resta redactat de la manera següent:

2. Resten excloses d'aquestes prohibicions les festes amb toros o bous sense mort de l'animal (correbous) en les dates i les localitats on tradicionalment se celebren. En aquests casos, és prohibit inferir dany als animals.

DISPOSICIONS ADDICIONALS
PRIMERA Compensació econòmica als titulars de drets subjectius

El Govern ha de determinar l'import de la compensació econòmica als titulars de drets subjectius afectats per l'entrada en vigor d'aquesta llei en el termini de sis mesos i per mitjà del procediment administratiu corresponent, amb audiència als interessats.

SEGONA Efectes econòmics

Els efectes econòmics d'aquesta llei es traslladen al pressupost de l'exercici següent al de la data d'aprovació o bé al que es derivi de l'expedient indemnitzatori tramitat a aquest efecte.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

Es deroguen totes les disposicions que s'oposin a aquesta llei, la contradiguin o hi siguin incompatibles.

DISPOSICIÓ FINAL Entrada en vigor

Aquesta llei entra en vigor l'1 de gener de 2012.

Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui d'aplicació aquesta llei cooperin al seu compliment i que els tribunals i les autoritats als quals pertoqui la facin complir.

Palau de la Generalitat, 3 d'agost de 2010

José Montilla i Aguilera

President de la Generalitat de Catalunya