Llei del Procediment de Designació dels Senadors que Representen la Generalitat al Senat (Llei 6/2010, del 26 de març)

Publicado en:DOGC
Ámbito Territorial:Normativa de Cataluña
Rango:Ley
 
ÍNDICE
CONTENIDO

El President de la Generalitat de Catalunya

Sia notori a tots els ciutadans que el Parlament de Catalunya ha aprovat i jo, en nom del Rei i d'acord amb el que estableix l'article 65 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, promulgo la següent

LLEI

PREÀMBUL Artículos 1 a 10

L'article 69.5 de la Constitució espanyola estableix que les comunitats autònomes han de designar un senador o senadora, i encara un altre per cada milió d'habitants del territori respectiu. La designació d'aquests senadors és competència de l'assemblea legislativa corresponent, d'acord amb el que estableixen els estatuts d'autonomia, els quals han d'assegurar, en qualsevol cas, la representació proporcional que escaigui.

L'article 61 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya atribueix al Parlament la designació dels senadors que representen la Generalitat al Senat. La designació s'ha de dur a terme en una convocatòria específica i de manera proporcional al nombre de diputats de cada grup parlamentari. Com a novetat respecte de l'Estatut del 1979, l'article 61 de l'Estatut vigent ha suprimit l'exigència que els candidats a senadors siguin diputats del Parlament de Catalunya. Així mateix, la disposició addicional primera de l'Estatut estableix que els termes en què s'ha de produir la designació s'han de determinar per mitjà d'una llei aprovada per la majoria absoluta del Ple del Parlament en una votació final sobre el conjunt del text.

L'objecte de la present llei és desenvolupar l'article 61 i la disposició addicional primera de l'Estatut a l'efecte d'establir els principis i el procediment que regeixen la designació dels senadors que representen la Generalitat al Senat.

ARTICLE 1 Objecte de la Llei

L'objecte d'aquesta llei és determinar els principis i el procediment per a designar els senadors que representen la Generalitat al Senat.

ARTICLE 2 Requisits d'elegibilitat i causes d'incompatibilitat
 1. Es poden designar com a senadors en representació de la Generalitat els candidats que compleixen els requisits d'elegibilitat establerts per la legislació electoral general i l'específica de la Generalitat, que acrediten una trajectòria professional o política rellevant i que tenen la condició política de catalans en els termes establerts per l'Estatut d'autonomia.

 2. El càrrec de senador o senadora en representació de la Generalitat es regeix pel mateix règim d'incompatibilitats aplicable als senadors electes.

ARTICLE 3 Actuacions preliminars
 1. Un cop tingudes les eleccions al Parlament i un cop constituïda la Mesa de la cambra, aquesta determina el nombre de senadors que correspon designar al Parlament, d'acord amb la normativa aplicable.

 2. La Mesa, d'acord amb la Junta de Portaveus, determina el nombre de senadors que correspon proporcionalment a cada grup parlamentari.

 3. Si, en fer la distribució de candidats, es produeix empat entre dos grups parlamentaris o més, la candidatura s'atribueix al grup que no té cap candidat o candidata, si es dóna el cas; altrament, al grup que va obtenir el nombre major de vots en les eleccions al Parlament.

 4. El president o presidenta del Parlament estableix el termini per a la presentació de candidatures, que no pot ésser superior a trenta dies des de la constitució definitiva de la Mesa.

 5. En la presentació de les candidatures s'ha de garantir la presència equilibrada de dones i homes. Amb aquesta finalitat, s'han de seguir els criteris següents:

 1. Els grups parlamentaris als quals correspon presentar més d'un candidat o candidata com a senador o senadora han de proposar, com a mínim, un quaranta per cent de dones o d'homes, i cap dels dos sexes no pot superar, en cap cas, el seixanta per cent.

 2. La Mesa i la Junta de Portaveus han de procurar que els grups parlamentaris als quals correspon presentar només un candidat o candidata en conjunt tendeixin a proposar dones i homes.

ARTICLE 4 Presentació de candidatures
 1. La presentació de candidatures i l'examen de la documentació corresponent es fan d'acord amb el que disposa el Reglament del Parlament.

 2. Els candidats han de presentar una declaració de les activitats professionals, laborals o empresarials que exerceixen i dels càrrecs públics que ocupen, a l'efecte de determinar-ne l'elegibilitat, i han de declarar formalment que, si són elegits, acceptaran el càrrec.

 3. Correspon a la Comissió de l'Estatut dels Diputats dictaminar sobre l'elegibilitat dels candidats en el termini de quinze dies. La Comissió pot sol·licitar tota la documentació que consideri necessària dels candidats.

 4. La compareixença dels candidats proposats davant la comissió no és obligatòria. La seva substanciació es regeix pel que disposa genèricament el Reglament del Parlament.

 5. El president o presidenta del Parlament proposa els noms dels candidats a ésser designats senadors en representació de la Generalitat. La proposta ha de contenir tants candidats com llocs a cobrir.

ARTICLE 5 Designació dels senadors
 1. El president o presidenta del Parlament convoca el Ple i sotmet a votació la proposta a què fa referència l'article 4.5.

 2. La votació es fa pels sistemes que estableix el Reglament del Parlament. En el cas que es faci per mitjà de paperetes, es consideren nul·les les paperetes que contenen noms de candidats no fets públics pel president o presidenta del Parlament.

 3. Resulten elegits els candidats proposats pels grups parlamentaris en la proporció establerta per l'article 3, apartats 2 i 3.

 4. Un cop acabada la votació i fet l'escrutini, el president o presidenta fa públic el resultat.

ARTICLE 6 Proclamació dels senadors
 1. El president o presidenta del Parlament proclama els senadors que representen la Generalitat al Senat.

 2. La Mesa del Parlament ha de lliurar als senadors llurs credencials pertinents.

ARTICLE 7 Termini del mandat
 1. El mandat dels senadors que representen la Generalitat al Senat s'estén fins que fineix la legislatura del Parlament de Catalunya durant la qual van ésser designats.

 2. En el cas que la legislatura del Senat fineixi abans que la del Parlament, els senadors nomenats pel Parlament continuen en el càrrec quan es constitueix la nova legislatura del Senat.

 3. En el cas que la legislatura del Parlament fineixi abans que la del Senat, els senadors nomenats pel Parlament continuen en el càrrec fins que prenen possessió els que el Parlament designa per a substituir-los o, en cas de reelecció, ells mateixos.

ARTICLE 8 Cessament i designació de substituts
 1. Els senadors designats cessen en el càrrec en els supòsits establerts per als senadors electes, i també a conseqüència de causes d'inelegibilitat o incompatibilitat sobrevingudes.

 2. Si es produeix alguna vacant de senador o senadora durant una mateixa legislatura del Parlament, és coberta pel procediment que estableix aquesta llei, a proposta del mateix grup parlamentari que va proposar la persona que causa la vacant. En el supòsit que el dit grup s'hagi dissolt, la proposta s'atribueix al grup al qual proporcionalment correspon.

ARTICLE 9 Relacions dels senadors amb el parlament
 1. Els senadors que representen la Generalitat al Senat poden comparèixer davant el Parlament quan ho sol·licitin.

 2. El Parlament pot sol·licitar la compareixença dels senadors que representen la Generalitat al Senat d'acord amb el que estableix el Reglament del Parlament.

ARTICLE 10 Supletorietat del Reglament del Parlament

En tot allò no establert per aquesta llei, és aplicable el Reglament del Parlament.

Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui d'aplicació aquesta Llei cooperin al seu compliment i que els tribunals i les autoritats als quals pertoqui la facin complir.

Palau de la Generalitat, 26 de març de 2010

José Montilla i Aguilera

President de la Generalitat de Catalunya

Joan Saura i Laporta

Conseller d'Interior, Relacions Institucionals i Participació