Llei 15/2012 , de 27 de desembre, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2013

Secció:I. Disposicions generals
Emissor:PRESIDÈNCIA DE LES ILLES BALEARS
Rang de Llei:Llei
 
ÍNDICE
CONTENIDO

EL PRESIDENT DE LES ILLES BALEARS

Sia notori a tots els ciutadans que el Parlament de les Illes Balears ha aprovat i jo, en nom del Rei i d’acord amb el que s’estableix a l’article 48.2 de l’Estatut d’Autonomia, promulg la següent:

LLEI

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

I

El Tribunal Constitucional ha establert de manera reiterada que les lleis de pressuposts tenen una funció específica i constitucionalment definida, que és l’aprovació dels pressuposts generals, i que inclou la totalitat de les despeses i els ingressos del sector públic, com també la consignació de l’import dels beneficis fiscals que afecten els tributs. D’això es dedueix directament que la llei de pressuposts no pot contenir matèries alienes a la disciplina pressupostària, atès que això suposaria una restricció il·legítima de les competències del poder legislatiu. Això no obstant, com assenyala el Tribunal Constitucional, s’ha de tenir en compte que el caràcter temporal dels estats de despeses i d’ingressos de la llei de pressuposts no impedeix incloure-hi altres normes de caràcter indefinit, sempre que tenguin una relació directa amb els ingressos i les despeses, que responguin a criteris de política econòmica del Govern o que serveixin a una major intel·ligència o a una millor execució del pressupost. Aquest contingut eventual de la llei de pressuposts es justifica en el caràcter funcional d’aquesta llei, com a vehicle director de la política econòmica del sector públic, la qual cosa permet la introducció de disposicions normatives permanents que tenen com a finalitat ordenar l’acció i els objectius de la política econòmica i financera del Govern o, dit en altres paraules, que incideixen en la política d’ingressos o de despeses del sector públic o la condicionen.

D’acord amb això, s’elabora la Llei de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2013, que, juntament amb el Decret Legislatiu 1/2005, de 24 de juny, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de finances de la comunitat autònoma de les Illes Balears, i la normativa de desplegament corresponent, constitueix el marc normatiu al qual s’ha d’ajustar l’activitat economicofinancera de la comunitat autònoma.

II

Els pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2013 s’orienten a complir els principis de prudència financera, de transparència i d’eficiència en la gestió i l’assignació de recursos, en el marc de l’estabilitat pressupostària i la sostenibilitat financera. Les actuacions destinades a la prestació de serveis públics essencials, com ara l’assistència sanitària, l’educació i la protecció social, continuen sent els eixos bàsics dels pressuposts per a l’any 2013.

III

Aquesta llei de pressuposts s’estructura en sis títols. El títol I, «Aprovació dels pressuposts i de les seves modificacions», recull la part essencial dels pressuposts i consta de quatre capítols. El capítol I conté tots els estats d’ingressos i de despeses del sector públic autonòmic. Els capítols II i III regulen, respectivament, la vinculació dels crèdits i les modificacions de crèdits que han d’operar durant l’exercici de 2013. Com a principal novetat en aquest títol, cal destacar la creació d’un fons de contingència (capítol IV), que s’ha de destinar a cobrir necessitats ineludibles no previstes en els pressuposts que puguin presentar-se al llarg de la seva vigència, d’acord amb el que preveu la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

El títol II, sota la rúbrica «Gestió del pressupost de despeses», regula els òrgans competents per a l’autorització i la disposició de la despesa i per al reconeixement de l’obligació.

En el títol III, «Despeses de personal», es recullen les normes reguladores del règim retributiu del personal al servei de l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears, com també dels membres del Govern, dels alts càrrecs i dels membres de la Sindicatura de Comptes. Aquest títol es completa amb les normes relatives a les indemnitzacions per raó del servei i a l’oferta pública d’ocupació, oferta que s’haurà d’ajustar estrictament al que estableixi l’Estat, amb caràcter bàsic, en la Llei de pressuposts generals de l’Estat per a l’any 2013. En aquest punt, cal destacar que es mantenen les retribucions corresponents als membres del Govern i a la resta d’alts càrrecs, sense incrementar-les, la qual cosa es fa extensiva als membres de la Sindicatura de Comptes i a tot el personal al servei de l’Administració de la comunitat autònoma i dels ens instrumentals dependents.

El títol IV, referent a la gestió del pressupost d’ingressos, consta de dos capítols, relatius, respectivament, a les operacions financeres i a l’actualització dels tributs propis i de les prestacions patrimonials de caràcter públic de la comunitat autònoma de les Illes Balears. Pel que fa al capítol relatiu a les operacions financeres, s’autoritza el Govern de les Illes Balears perquè pugui augmentar el deute, en el marc de la legislació sobre estabilitat pressupostària i el programa anual d’endeutament que aprovi l’Estat, i es regulen els imports màxims dels avals que pot prestar la comunitat autònoma.

Els títols V i VI regulen el tancament dels pressuposts i la informació que s’ha de trametre al Parlament de les Illes Balears, d’acord amb el que estableixen, respectivament, els articles 63.1 i 100 del text refós de la Llei de finances de la comunitat autònoma de les Illes Balears, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2005, de 24 de juny.

El contingut de la llei de pressuposts es completa amb quinze disposicions addicionals, una disposició transitòria, una disposició derogatòria i vint-i-vuit disposicions finals. Aquestes disposicions recullen preceptes d’índole variada, que no tenen cabuda al llarg de l’articulat de la llei, però que constitueixen en tot cas un complement indispensable per a l’execució de la política econòmica i financera inherent a l’aprovació dels estats de despeses i d’ingressos que nodreixen aquests pressuposts generals, de conformitat amb la doctrina fixada pel Tribunal Constitucional en aquesta matèria.

Del conjunt del text articulat i de la resta de disposicions normatives de la llei, cal destacar, en essència, que es restringeixen, encara més, les condicions per a la tramitació d’expedients de despesa susceptibles de generar dèficit, com ara les ampliacions de crèdits; que s’impulsa l’obtenció d’ingressos derivats de la prestació de serveis públics de caràcter divisible, mitjançant les modificacions pertinents en el règim de les taxes exigibles, a fi de complir amb el principi d’equivalència que estableix la Llei 2/1997, de 3 de juny, de taxes de la comunitat autònoma de les Illes Balears; i que es reforcen les normes que fan referència a les obligacions de subministrament d’informació que resulten de la Llei Orgànica d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera i la normativa reglamentària estatal de desplegament.

En particular, cal fer esment a la disposició addicional per la qual s’estableixen les bases per a la posada en marxa del procés de racionalització del règim retributiu i de les categories professionals del personal dels ens del sector públic instrumental de la comunitat autònoma de les Illes Balears, a fi de donar una solució definitiva a la situació actual, caracteritzada per l’heterogeneïtat de categories professionals, d’estructures salarials i de quanties retributives, per l’absència d’una regulació formal de molts dels complements retributius que s’abonen, per la desigualtat interna en el si dels propis ens quant a les retribucions que percep el personal, i les seves quanties, per l’elevat pes relatiu de les denominades retribucions variables, la qual cosa distorsiona les previsions inicials del pressupost de despeses de personal respecte de la despesa que finalment s’executa, i, finalment, per la diversitat, no suficientment justificada, dels nivells retributius mitjans entre els diferents ens, tot això en compliment del que ja es va preveure en l’article 26.1 del Decret Llei 5/2012, d’1 de juny, de mesures urgents en matèria de personal i administratives per a la reducció del dèficit públic del sector públic de la comunitat autònoma de les Illes Balears i d’altres institucions autonòmiques, segons el qual les retribucions del personal al servei dels ens del sector públic instrumental de la comunitat autònoma no poden superar les fixades en l’Administració de la comunitat autònoma per als empleats públics amb funcions iguals o similars, tenint en compte tots els conceptes retributius, amb la necessitat per tant d’aprovar, per part dels òrgans competents de cada ens, els corresponents acords d’homologació de funcions i de categories professionals, en el marc d’aquest règim legal general.

Per acabar, en matèria impositiva, s’unifica el termini de presentació i pagament de les autoliquidacions de l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, amb independència que la presentació es faci per via telemàtica o en paper, atès l’ús generalitzat de les noves tecnologies; s’incrementa el tipus de gravamen aplicable amb caràcter general a la modalitat corresponent a actes jurídics documentats, que passa de l’1% a l’1,2% (amb les consegüents modulacions en els tipus impositius específics d’aquesta modalitat i de la modalitat corresponent a transmissions patrimonials oneroses, relacionats amb els diferents supòsits de renúncia a l’exempció en l’impost sobre el valor afegit); s’incrementa així mateix el tipus de gravamen aplicable al primer tram de l’escala impositiva en la modalitat de transmissions patrimonials oneroses relativa a immobles, que passa del 7% al 8%, inferior en tot cas al 10% aplicable en l’impost sobre el valor afegit; se suprimeixen alguns tipus específics reduïts en les modalitats de transmissions patrimonials oneroses i d’actes jurídics documentats, i es modifiquen alguns aspectes puntuals de la taxa fiscal sobre el joc, tribut en el qual es regula també, per primera vegada, la quota aplicable a les màquines de joc de temporada. Així mateix, es modifiquen alguns elements tributaris del cànon de sanejament d’aigües, incrementant-ne la quota fixa al voltant d’un 10% i fixant-ne una tarifa progressiva pel que fa a la quota variable aplicable als habitatges i als establiments hotelers, que en tot cas no afecta el primer tram de la tarifa (consum fins a 6 metres cúbics al mes), en el qual es manté el gravamen actual; i se suprimeix el supòsit de no subjecció relatiu a la reutilització d’aigües depurades (aplicable, en essència, als camps de golf), sens perjudici de la fixació d’una nova bonificació del 50% sobre la quota per a tots els casos en què el consum d’aigua depurada ultrapassi el 60% del consum mensual del subjecte passiu. En l’àmbit d’aquest mateix impost, se sotmet el dret i la quantia de les indemnitzacions a favor de les entitats públiques que facin obres i instal·lacions de depuració a la planificació que faci la conselleria competent en matèria de Medi Ambient, com també a les disponibilitats pressupostàries de la comunitat autònoma, de la mateixa manera que ja es preveu en la normativa reglamentària vigent relativa a les indemnitzacions per despeses de conservació i manteniment d’aquestes instal·lacions.

Per altra banda, en l’àmbit de la imposició directa, se suprimeix la bonificació autonòmica del cent per cent en l’impost sobre el patrimoni, sens perjudici d’augmentar el mínim exempt de tributació per aquest impost, amb caràcter general per a tots els subjectes passius, fins l’import de 700.000 euros, tot això amb efectes en la meritació de l’impost corresponent al 31 de desembre de 2012 i amb una vocació, formalment, indefinida, però materialment temporal des del moment en què sigui aplicable novament la bonificació estatal del cent per cent d’acord amb les previsions legals de l’Estat a aquest respecte. Així mateix, es deroguen determinats beneficis fiscals en l’impost sobre la renda de les persones físiques, derogació que no afecta els beneficis vinculats més estretament amb l’activitat econòmica, susceptible de generar ocupació, ni tampoc els col·lectius més desfavorits. En tot cas, i en la mateixa línia que el legislador estatal, se suprimeix el tram autonòmic de la deducció per inversió en habitatge habitual, pel que fa, únicament, a les noves inversions que tenguin lloc a partir de l’1 de gener de 2013, i es manté en tot cas el tram autonòmic de la deducció per a les inversions fetes fins al 31 de desembre de 2012 en els mateixos termes que estableixi l’Estat per a aquesta deducció.

TÍTOL I

APROVACIÓ DELS PRESSUPOSTS I DE LES SEVES MODIFICACIONS

Capítol I

Crèdits inicials i finançament

Article 1

Crèdits inicials

 1. S’aproven els pressuposts per a l’exercici de 2013 de la comunitat autònoma de les Illes Balears i de les entitats que en depenen, en els termes següents:

  1. Per a l’execució dels pressuposts de la comunitat autònoma de les Illes Balears i dels seus organismes autònoms per a l’exercici de 2013, s’aproven crèdits per a despeses dels capítols econòmics 1 a 7 per un import de 3.069.812.987 euros, i del capítol econòmic 8 per un import de 6 euros.

   L’estimació dels drets econòmics que es preveu liquidar durant l’exercici, detallats en l’estat d’ingressos, ascendeix a 2.862.672.987 euros, pel que fa als capítols 1 a 7, i a 0 euros, pel que fa al capítol 8.

  2. Per a l’amortització dels passius financers, s’aproven crèdits per a despeses del capítol 9 per un import de 504.433.878 euros.

  3. S’aproven els pressuposts per a l’exercici de 2013 de les entitats públiques empresarials a les quals es refereix l’article 2.1.b) de la Llei 7/2010, de 21 de juliol, del sector públic instrumental de la comunitat autònoma de les Illes Balears, i de la resta d’entitats de dret públic creades per llei, els estats de despeses i d’ingressos de les quals ascendeixen a 387.752.411 euros, que s’han d’executar, controlar i liquidar d’acord amb el que estableix el Decret Legislatiu 1/2005, de 24 de juny, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de finances de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

  4. S’aproven els pressuposts per a l’exercici de 2013 de les societats mercantils públiques a les quals es refereix l’article 2.1.c) de la Llei 7/2010, els estats de despeses i d’ingressos de les quals ascendeixen a 54.311.097 euros, que s’han d’executar, controlar i liquidar d’acord amb el que estableix el Decret Legislatiu 1/2005.

  5. S’aproven els pressuposts per a l’exercici de 2013 de les fundacions del sector públic a les quals es refereix l’article 2.1.d) de la Llei 7/2010, els estats de despeses i d’ingressos de les quals ascendeixen a 57.110.966 euros, que s’han d’executar, controlar i liquidar d’acord amb el que estableix el Decret Legislatiu 1/2005.

 2. S’aproven els pressuposts per a l’exercici de 2013 de l’ens públic Servei de Salut de les Illes Balears, en els termes següents:

  1. Per a l’execució dels pressuposts del Servei de Salut de les Illes Balears per a l’exercici de 2013, s’aproven crèdits per a despeses dels capítols econòmics 1 a 7 per un import d’1.138.981.634 euros. Per a l’amortització dels passius financers, s’aproven crèdits per a despeses del capítol 9 per un import de 2.181.704 euros.

  2. L’estimació dels drets econòmics que es preveu liquidar durant l’exercici, detallats en l’estat d’ingressos, ascendeix, pel que fa als capítols 1 a 7, a 1.141.163.338 euros.

  3. Aquests estats de despeses i d’ingressos s’han d’executar, controlar i liquidar d’acord amb el que estableixen el Decret Legislatiu 1/2005 i la normativa complementària que hi sigui aplicable.

 3. S’aproven els pressuposts per a l’exercici de 2013 de l’Agència Tributària de les Illes Balears, amb uns crèdits per a despeses dels capítols econòmics 1 a 7 per un import de 8.288.250 euros.

  L’estimació dels drets econòmics que es preveu liquidar durant l’exercici, detallats en l’estat d’ingressos, ascendeix, pel que fa als capítols 1 a 7, a 8.288.250 euros.

  Aquests estats de despeses i d’ingressos s’han d’executar, controlar i liquidar d’acord amb el que estableixen el Decret Legislatiu 1/2005 i la normativa complementària que hi sigui aplicable.

Article 2

Finançament dels crèdits inicials

 1. Els crèdits aprovats en les lletres a) i b) de l’article 1.1 anterior, per un import de 3.574.246.871 euros, s’han de finançar:

  1. Amb els drets econòmics que s’han de liquidar durant l’exercici, que es detallen en els capítols 1 a 8 de l’estat d’ingressos del pressupost de la comunitat autònoma, i que s’estimen en 2.862.672.987 euros.

  2. Amb els drets que es liquidin en el capítol 9 de l’estat d’ingressos del pressupost de la comunitat autònoma, d’acord amb el que estableix l’article 19.1 d’aquesta llei.

 2. Els crèdits aprovats en l’article 1.2.a) anterior, per un import de 1.141.163.338 euros, s’han de finançar amb els drets econòmics que s’han de liquidar durant l’exercici, que es detallen en els capítols 1 a 7 de l’estat d’ingressos del pressupost de l’ens públic Servei de Salut de les Illes Balears, i que s’estimen en 1.141.163.338 euros.

 3. Els crèdits aprovats en l’article 1.3 anterior, per un import de 8.288.250 euros, s’han de finançar amb els drets econòmics que s’han de liquidar durant l’exercici, que es detallen en els capítols 1 a 7 de l’estat d’ingressos del pressupost de l’Agència Tributària de les Illes Balears, i que s’estimen en 8.288.250 euros.

Article 3

Beneficis fiscals

L’import dels beneficis fiscals que afecten els tributs cedits totalment o parcialment per l’Estat a la comunitat autònoma de les Illes Balears i el cànon de sanejament d’aigües s’estima en 147.140.000 euros.

Capítol II

Vinculació de crèdits

Article 4

Vinculació dels crèdits

 1. En els pressuposts de la comunitat autònoma de les Illes Balears i dels organismes autònoms que en depenen, els crèdits que formen els corresponents programes de despeses tenen caràcter limitatiu d’acord amb els diferents nivells de vinculació entre els crèdits, de conformitat amb les regles següents:

  1. Amb caràcter general, pel que fa al pressupost de despeses de la comunitat autònoma i al pressupost de despeses de l’Agència Tributària de les Illes Balears, la vinculació és orgànica a nivell de secció, funcional a nivell de programa i econòmica a nivell de capítol, llevat del capítol 1, que és a nivell de secció i capítol, i del capítol 6, que és a nivell de secció, programa i article.

   No obstant això, s’han d’aplicar preferentment les regles particulars següents:

   1a. Estan exclusivament vinculats entre si els crèdits del concepte 160, corresponents a quotes socials, i els crèdits del subconcepte 121.21, corresponents a sexennis.

   2a. Els crèdits corresponents a l’article 15 queden vinculats a nivell de secció i d’article.

  2. Quant al pressupost de despeses del Servei de Salut de les Illes Balears, la vinculació és orgànica a nivell de centre gestor, funcional a nivell de funció i econòmica a nivell de capítol.

 2. En tot cas, i pel que fa a tots els pressuposts a què es refereix l’apartat 1 anterior, cal tenir en compte les normes addicionals següents:

  1. Els crèdits corresponents a fons finalistes no poden quedar vinculats a uns altres que no tenguin aquest caràcter i la mateixa finalitat.

  2. Els crèdits ampliables no poden quedar vinculats a altres partides que no tenguin aquest caràcter.

  3. No poden quedar vinculats a altres crèdits els destinats al pagament de subvencions amb assignació nominativa en els pressuposts generals de la comunitat autònoma, de l’ens públic Servei de Salut de les Illes Balears i de l’Agència Tributària de les Illes Balears.

Article 5

Habilitació i desglossament d’aplicacions pressupostàries

 1. En els supòsits en què la correcta imputació comptable dels ingressos o de les despeses exigeixi desglossar els crèdits aprovats en els pressuposts, el vicepresident econòmic, de Promoció Empresarial i d’Ocupació pot autoritzar la creació de les aplicacions pressupostàries corresponents.

 2. No obstant això, l’aprovació dels expedients de modificacions pressupostàries implica, implícitament, l’aprovació de la creació de les aplicacions pressupostàries corresponents per a la correcta imputació comptable dels ingressos o de les despeses, d’acord amb la classificació orgànica, econòmica i funcional o per programes que correspongui en cada cas.

Capítol III

Modificacions de crèdits

Article 6

Crèdits ampliables

 1. Per a l’exercici de 2013, i sens perjudici del caràcter limitatiu dels crèdits establert amb caràcter general en l’article 4 d’aquesta llei, es poden ampliar crèdits, amb càrrec al resultat de l’exercici corrent, en els pressuposts de la comunitat autònoma, amb el compliment previ de les formalitats establertes o que s’estableixin, en els casos següents:

  1. Els destinats al pagament de drets reconeguts per resolució judicial ferma.

  2. Els destinats al pagament de quotes socials a càrrec de l’ocupador (concepte 160).

  3. Els destinats al pagament de transferències corrents al Servei de Salut de les Illes Balears per al finançament de les modificacions pressupostàries relatives als crèdits següents:

   1r. Els destinats a fer efectiu el pagament de receptes mèdiques (subconcepte 489.00).

   2n. Els crèdits del capítol 1, llevat dels destinats al pagament de retribucions per antiguitat i dels crèdits de l’article 15.

   3r. Els destinats al pagament de drets reconeguts per resolució judicial ferma.

  4. Els destinats a satisfer les despeses corresponents a les retribucions del personal docent dels centres públics (programa 422A), llevat dels destinats al pagament de retribucions per antiguitat, dels crèdits del subconcepte 121.21 i dels crèdits de l’article 15.

  5. Els destinats a satisfer les prestacions econòmiques directes previstes en la legislació sobre promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència, imputables al fons finalista 23239 «Programa per a persones en situació de dependència».

  6. Els destinats al pagament de transferències corrents a l’Agència Tributària de les Illes Balears per al finançament de les modificacions pressupostàries relatives als crèdits destinats al pagament de drets reconeguts per resolució judicial ferma.

  7. Els crèdits de les seccions 32 i 34.

 2. Durant l’any 2013, la tramitació dels expedients d’ampliació de crèdits requereix l’autorització prèvia del Consell de Govern, mitjançant un acord a proposta del vicepresident econòmic, de Promoció Empresarial i d’Ocupació i amb un informe previ del director general de Pressuposts i Finançament explicatiu de la situació dels crèdits de la secció pressupostària corresponent.

Article 7

Incorporacions de crèdit

 1. Per a l’exercici de 2013 se suspèn la vigència de l’article 52 del text refós de la Llei de finances de la comunitat autònoma de les Illes Balears, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2005, de 24 de juny, llevat dels romanents de crèdits corresponents a fons finalistes, que es poden incorporar per resolució expressa del vicepresident econòmic, de Promoció Empresarial i d’Ocupació.

 2. Així mateix, la Mesa del Parlament de les Illes Balears pot incorporar en el seu pressupost de l’exercici de 2013 els romanents de crèdit anul·lats al tancament de l’exercici de 2012.

Article 8

Normes especials en matèria de modificacions de crèdit

 1. La competència per aprovar les rectificacions de crèdit i les transferències de crèdit entre centres gestors del Servei de Salut de les Illes Balears correspon al conseller de Salut, Família i Benestar Social, a proposta del director general del Servei de Salut.

 2. La competència per aprovar les rectificacions de crèdit i les transferències de crèdit dins un mateix centre gestor del Servei de Salut de les Illes Balears correspon al director general d’aquest servei.

  Així mateix, la competència per aprovar les rectificacions de crèdit i les transferències de crèdit en el pressupost de despeses de l’Agència Tributària de les Illes Balears correspon al director de l’Agència.

 3. Les limitacions a les transferències de crèdit en els pressuposts de la comunitat autònoma s’han de regir, amb caràcter general, pel que disposa l’article 50 del text refós de la Llei de finances de la comunitat autònoma de les Illes Balears, sens perjudici del que disposa, amb caràcter específic, l’apartat 7 de la disposició transitòria vuitena de la Llei 2/1989, de 22 de febrer, de la funció pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears, a què es refereix la disposició transitòria tercera de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

  Capítol IV

  Fons de contingència

Article 9

Fons de contingència

 1. Es crea un fons de contingència en la secció 35, capítol 5, de l’estat de despeses dels pressuposts generals de la comunitat autònoma. Aquest fons s’ha de destinar, quan sigui procedent, a cobrir les necessitats ineludibles no previstes en el pressupost que puguin presentar-se al llarg de la seva vigència, d’acord amb el que estableix l’article 31 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

 2. S’autoritza el vicepresident econòmic, de Promoció Empresarial i d’Ocupació per poder distribuir aquest fons de contingència entre les diferents seccions pressupostàries i aplicacions pressupostàries corresponents a la finalitat i la naturalesa econòmica de les despeses que hi hagin de ser imputades, a proposta del director general de Pressuposts i Finançament, i amb l’autorització prèvia del Consell de Govern.

 3. Als efectes del que estableixen els apartats anteriors, i d’acord amb l’article 50 del text refós de la Llei de finances de la comunitat autònoma, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2005, de 24 de juny, el vicepresident econòmic, de Promoció Empresarial i d’Ocupació ha d’aprovar els expedients de transferències de crèdit que siguin necessaris per augmentar les dotacions de les aplicacions pressupostàries en les quals s’hagin produït les noves necessitats de crèdit, i minorar el fons de contingència.

 4. Els romanents de crèdit del fons de contingència que no hagin estat utilitzats a 31 de desembre de 2013 no poden ser, en cap cas, objecte d’incorporació a l’exercici següent.

 5. Sens perjudici de les previsions que es contenen en els apartats anteriors d’aquest article, com també en el capítol III del títol I d’aquesta llei, els expedients de modificació de crèdit que es tramitin durant l’exercici de 2013 s’han de regir pel règim jurídic general establert en el capítol II del títol II del text refós de la Llei de finances de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

TÍTOL II

GESTIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

Article 10

Autorització i disposició de la despesa

 1. Les competències en matèria d’autorització i de disposició de la despesa corresponen amb caràcter general i permanent als òrgans següents:

  1. A la Mesa del Parlament amb relació a la secció pressupostària 02-Parlament de les Illes Balears i la secció 06-Oficina de Transparència i Control del Patrimoni de Càrrecs Públics de les Illes Balears; al síndic major amb relació a la secció 03-Sindicatura de Comptes; i al president del Consell Audiovisual de les Illes Balears amb relació a la secció 07-Consell Audiovisual de les Illes Balears.

  2. Al president del Govern i al conseller de Presidència, indistintament, amb relació a la secció 11; als consellers amb relació a les seccions 12 a 16 i 18; al vicepresident econòmic, de Promoció Empresarial i d’Ocupació amb relació a les seccions 31, 32 i 34; al conseller d’Administracions Públiques amb relació a la secció 36, i al president del Consell Consultiu de les Illes Balears amb relació a la secció 04.

  3. Als responsables dels organismes autònoms corresponents amb relació a les seccions pressupostàries 73, 76, 77 i 78.

  4. Al director general del Servei de Salut de les Illes Balears amb relació al pressupost de despeses d’aquesta entitat.

  5. Al director de l’Agència Tributària de les Illes Balears amb relació al pressupost de despeses d’aquesta entitat.

 2. No obstant això, cal sol·licitar l’autorització prèvia al Consell de Govern pel que fa a qualsevol expedient de despesa de quantia superior a 500.000 euros.

  En tot cas, cal sol·licitar l’autorització prèvia al Consell de Govern en els expedients de contractació relatius a acords marc que ultrapassin la quantia a què es refereix el paràgraf anterior, sens perjudici de l’autorització prèvia que també, si s’escau, calgui per als contractes que es derivin de l’acord marc i que superin la quantia esmentada.

 3. L’autorització prevista en l’apartat 2 anterior no és exigible en els supòsits següents:

  1. Les operacions relatives a les seccions pressupostàries a què es refereix l’apartat 1.a) anterior.

  2. Les operacions relatives a les seccions pressupostàries 31, 32 i 34, les de caràcter financer i tributari i els pagaments de les operacions no pressupostàries, que corresponen al vicepresident econòmic, de Promoció Empresarial i d’Ocupació, el qual ha d’exercir totes les competències administratives que es derivin de la gestió dels crèdits assignats als programes de les seccions esmentades.

  3. Les operacions relatives a la secció pressupostària 36, que corresponen al conseller d’Administracions Públiques.

  4. Les operacions relatives a despeses de les línies de subvenció del FEOGA-Garantia, del FEAGA i del FEADER regulades per la normativa comunitària i per les normes, concordants o de desplegament, estatals i autonòmiques, que corresponen, amb independència de la quantia, al conseller d’Agricultura, Medi Ambient i Territori o, si escau, als òrgans competents per a això d’acord amb aquestes normes.

  5. Les aportacions o transferències amb assignació nominativa en els pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears a favor dels ens instrumentals de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

 4. En els expedients de despesa derivats de l’adquisició de béns a títol onerós que regula la Llei 6/2001, d’11 d’abril, del patrimoni de la comunitat autònoma de les Illes Balears, l’òrgan competent en la matèria ha de fixar la partida pressupostària a la qual s’ha d’imputar la despesa, amb excepció dels que impliquin despeses per un import superior a 500.000 euros, en els quals cal l’autorització prèvia del Consell de Govern, que també ha de fixar la partida pressupostària a la qual s’ha d’imputar la despesa.

  L’òrgan competent per autoritzar i disposar la despesa en l’adquisició de béns a títol onerós és la persona titular de la secció pressupostària que inclogui els crèdits destinats a finançar l’operació, d’acord amb les resolucions dictades per l’òrgan competent en la matèria a què es refereix el paràgraf anterior.

 5. L’òrgan competent per autoritzar i disposar la despesa ho és també per dictar la resolució administrativa que doni lloc a aquesta despesa, excepte en el cas previst en l’apartat 4 d’aquest article i, en general, en la resta dels casos en què la competència per dictar la resolució esmentada estigui atribuïda per llei.

  La desconcentració, la delegació i, en general, els actes pels quals es transfereixen la titularitat o l’exercici de les competències esmentades en el paràgraf anterior s’entenen sempre referits a ambdues competències.

Article 11

Reconeixement de l’obligació

 1. Les competències en matèria de reconeixement de l’obligació corresponen, respectivament i sense limitació de quantia, a la Mesa del Parlament, al síndic major de comptes, al conseller o la consellera titular de cada secció pressupostària, al president del Consell Consultiu de les Illes Balears, al director de l’Agència Tributària de les Illes Balears i al director general del Servei de Salut de les Illes Balears o de l’organisme autònom a càrrec del qual s’hagi d’atendre l’obligació.

 2. No obstant això, les operacions relatives a les nòmines i les despeses de previsió social o assistencial del personal corresponen al conseller d’Administracions Públiques, amb independència de les seccions a què s’apliquin, excepte les seccions 02-Parlament de les Illes Balears i 03-Sindicatura de Comptes, i les que afectin nòmines del personal adscrit al servei d’educació no universitària, que corresponen al conseller d’Educació, Cultura i Universitats, o del personal adscrit al Servei de Salut de les Illes Balears i a l’Agència Tributària de les Illes Balears, que corresponen, respectivament, al director general del Servei i al director de l’Agència pel que fa a les nòmines que gestionen aquests ens.

El que disposa el paràgraf anterior s’ha d’entendre, pel que fa a l’Agència Tributària de les Illes Balears, sens perjudici de la col·laboració de l’Administració de la comunitat autònoma que preveu la disposició transitòria segona de la Llei 3/2008, de 14 de desembre, de creació i regulació de l’Agència Tributària de les Illes Balears, l’àmbit temporal de la qual pot ser objecte d’ampliació per mitjà d’un conveni entre ambdues entitats.

TÍTOL III

DESPESES DE PERSONAL

Article 12

Despeses del personal al servei de l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears i de la resta d’ens integrants del sector públic autonòmic

 1. Les retribucions del personal al servei de l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears i de la resta d’ens integrants del sector públic autonòmic, de conformitat amb la delimitació que fa, a aquest efecte, la Llei 7/2010 o, si s’escau, la que faci amb caràcter bàsic la Llei de pressuposts generals de l’Estat per a l’any 2013, amb excepció del personal eventual, s’han de regir per les normes següents:

  1. Amb efectes d’1 de gener de 2013, les retribucions del personal esmentat no experimenten cap increment respecte de les de l’any 2012, en termes d’homogeneïtat per als dos períodes de comparació, tant pel que fa als efectius del personal com a l’antiguitat d’aquest personal, sense tenir en compte la reducció establerta pel Decret Llei 10/2012, de 10 d’agost, pel qual es modifica el Decret Llei 5/2012, d’1 de juny, de mesures urgents en matèria de personal i administratives per a la reducció del dèficit públic del sector públic de la comunitat autònoma de les Illes Balears i d’altres institucions autonòmiques, i s’estableixen mesures addicionals per garantir l’estabilitat pressupostària i fomentar la competitivitat. Totes les mencions d’aquesta llei a les retribucions vigents a 31 de desembre de 2012, o meritades l’any 2012, s’han d’entendre fetes a les que resultin de la Llei 9/2011, de 23 de desembre, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2012, sense tenir en compte la supressió de la paga extraordinària i de la paga addicional o equivalent del mes de desembre aprovada en virtut del Decret Llei 10/2012 esmentat.

   D’acord amb això, les retribucions dels funcionaris en concepte de sous, triennis i complement de destinació són les següents:

   1r. El sou i els triennis que corresponen al grup en què estigui classificat el cos o l’escala al qual pertany el funcionari o la funcionària, d’acord amb les quanties següents, en euros, referides a dotze mensualitats:

   Grup/Subgrup Llei 7/2007 Sou (€) Triennis (€)
   A1 A2 B C1 C2 Agrupacions professionals 13.308,60 11.507,76 10.059,24 8.640,24 7.191,00 6.581,64 511,80 417,24 366,24 315,72 214,80 161,64

   2n. El complement de destinació corresponent al nivell consolidat o al nivell del lloc de treball que ocupi el funcionari o la funcionària, d’acord amb les quanties següents, en euros, referides a dotze mensualitats:

   Nivell Import (€)
   30 11.625,00
   29 10.427,16
   28 9.988,80
   27 9.550,20
   26 8.378,40
   25 7.433,64
   24 6.995,04
   23 6.556,92
   22 6.118,18
   21 5.680,20
   20 5.276,40
   19 5.007,00
   18 4.737,48
   17 4.467,96
   16 4.199,16
   15 3.929,28
   14 3.660,12
   13 3.390,36
   12 3.120,84
   11 2.851,44
   10 2.582,28
   9 2.447,64
   8 2.312,52
   7 2.178,00
   6 2.043,24
   5 1.908,48
   4 1.706,52
   3 1.505,04
   2 1.302,84
   1 1.101,00

   3r. El complement específic que, si escau, estigui assignat al lloc de treball que ocupi el funcionari o la funcionària no experimenta cap increment respecte de les quanties corresponents a l’any 2012.

   El complement específic anual s’ha de percebre en catorze pagues iguals, de les quals dotze han de ser de percepció mensual i dues han de ser addicionals, del mateix import que una de mensual, en els mesos de juny i de desembre, respectivament.

  2. L’import de cadascuna de les dues pagues extraordinàries dels funcionaris en servei actiu als quals s’aplica el règim retributiu general ha d’incloure, a més de la quantia del complement de destinació o concepte equivalent mensual que correspongui, les quanties en concepte de sou i triennis que es recullen en el quadre següent:

   Grup/Subgrup Llei 7/2007 Sou (€) Triennis (€)
   A1 A2 B C1 C2 Agrupacions professionals 684,36 699,32 724,50 622,30 593,79 548,47 26,31 25,35 26,38 22,73 17,73 13,47

   Les pagues extraordinàries de la resta del personal sotmès a règim administratiu i estatutari que estigui en servei actiu han d’incorporar un percentatge de la retribució complementària equivalent al complement de destinació que percebin, de manera que arribi a una quantia individual semblant a la que resulti del que disposa el paràgraf anterior per als funcionaris en servei actiu als quals s’aplica el règim retributiu general. En cas que el complement de destinació o el concepte retributiu equivalent es meriti en catorze mensualitats, la quantia addicional definida en el paràgraf anterior s’ha de distribuir entre aquestes mensualitats.

  3. El que disposen les lletres anteriors s’ha d’entendre sens perjudici de les adequacions retributives que, amb caràcter singular i excepcional, siguin imprescindibles pel contingut dels llocs de treball, per la variació del nombre d’efectius assignats a cada programa o pel grau de consecució dels objectius que s’estableixin.

   Així mateix, les retribucions del personal al servei de l’Administració de la comunitat autònoma que, al llarg de l’any, sigui adscrit a una altra plaça de les previstes en la relació de llocs de treball, han de ser objecte de revisió d’acord amb les especificacions del nou lloc a què s’adscrigui.

  4. Tots els acords, els convenis o els pactes que impliquin creixements retributius superiors a les quanties que estableixen aquest article o les normes que el despleguin s’hi han d’adequar oportunament. En cas contrari, són inaplicables les clàusules o normes que s’hi oposin. En tot cas, l’aprovació de qualsevol d’aquests instruments requereix que s’emeti un informe previ i favorable de la Direcció General de Pressuposts i Finançament.

 2. Les retribucions del personal laboral al servei de l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears són les que es determinen mitjançant la negociació col·lectiva, de conformitat amb els criteris que amb aquesta finalitat s’estableixen en l’apartat 1.a) d’aquest article, els quals s’han de fer extensius al personal al servei de la resta d’ens integrants del sector públic autonòmic, inclòs el personal laboral contractat sota la modalitat d’alta direcció, i de conformitat amb la resta de normes de rang legal aplicables, particularment les que es contenen en la Llei 7/2010 i en els articles 26.1 i 28.1 i en la disposició addicional novena del Decret Llei 5/2012.

  D’acord amb això, els contractes i la resta d’instruments jurídics que estableixin les retribucions d’aquest personal s’hi han d’adequar oportunament.

 3. Als efectes d’aquesta llei, s’entén per massa salarial del personal laboral el conjunt de retribucions salarials i extrasalarials i les despeses d’acció social.

Article 13

Retribucions dels membres del Govern de les Illes Balears, dels alts càrrecs, del personal eventual i dels membres de la Sindicatura de Comptes

 1. Amb caràcter general i per a l’any 2013, les retribucions dels membres del Govern i dels alts càrrecs a què es refereix l’article 2.2 de la Llei 2/1996, de 19 de novembre, per la qual es regula el règim d’incompatibilitats dels membres del Govern i dels alts càrrecs de la comunitat autònoma de les Illes Balears, com també del personal eventual i dels membres de la Sindicatura de Comptes, no experimenten cap increment respecte de les retribucions corresponents a l’any 2012, sense tenir en compte la reducció establerta pel Decret Llei 10/2012.

 2. D’acord amb això, les retribucions per a l’any 2013 dels membres del Govern i dels alts càrrecs que s’esmenten tot seguit, sens perjudici de les que corresponguin pel concepte d’antiguitat, es fixen en les quanties de sou següents, referides a catorze mensualitats:

  1. President de les Illes Balears: 65.584,63 euros.

  2. Consellers del Govern de les Illes Balears: 57.882,37 euros.

 3. Les retribucions per a l’any 2013 dels secretaris generals, dels directors generals i dels alts càrrecs assimilats, sens perjudici de les que corresponguin pel concepte d’antiguitat, es fixen en les quanties de sou, de complement de destinació i de complement específic anual següents, referides a dotze mensualitats:

  1. Sou: 14.393,37 euros.

  2. Complement de destinació: 13.964,84 euros.

  3. Complement específic: 20.379,87 euros.

  Quant a les retribucions de l’interventor general de la comunitat autònoma de les Illes Balears i del director general del Servei de Salut de les Illes Balears, el complement específic que els correspon com a alts càrrecs s’ha d’augmentar en la quantia de 25.854 euros.

  Les dues pagues extraordinàries són d’una mensualitat del sou, triennis i complement de destinació.

 4. Les retribucions per a l’any 2013 dels membres de la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears, sens perjudici de les que corresponguin pel concepte d’antiguitat, es fixen en les quanties de sou següents, referides a catorze mensualitats:

  1. Síndics de Comptes: 89.328,86 euros.

  2. Secretària general: 69.434,88 euros.

 5. Les retribucions de la resta d’alts càrrecs, inclosos o no en l’article 2 de la Llei 2/1996, com també les retribucions del personal eventual al servei de l’Administració de la comunitat autònoma i, si n’és el cas, al servei de les entitats que, de conformitat amb la delimitació que en fa l’article 12.1 d’aquesta llei, integren el sector públic autonòmic, no s’han d’incrementar respecte de les corresponents a l’any 2012, sense tenir en compte la reducció establerta pel Decret Llei 10/2012, segons l’instrument jurídic determinant de la retribució en cada cas i la resta de normes de rang legal aplicables.

  D’acord amb això, els contractes i la resta d’instruments jurídics que estableixin les retribucions d’aquests càrrecs s’hi han d’adequar oportunament.

Article 14

Indemnitzacions per raó del servei dels membres del Govern i dels alts càrrecs

 1. El règim d’indemnitzacions per les despeses de desplaçament dels membres del Govern de les Illes Balears i dels alts càrrecs amb motiu dels seus viatges oficials o per raó del servei és el següent:

  1. Les despeses de desplaçament, transport, manutenció i estada fora del municipi del lloc de treball s’han de rescabalar per la quantia exacta, fins i tot en el cas de desplaçaments extrainsulars.

  2. El pagament d’aquestes despeses s’ha de fer amb la justificació prèvia de la despesa corresponent.

 2. Els membres del Govern de les Illes Balears, els alts càrrecs i el personal eventual que siguin residents a les illes de Menorca, Eivissa o Formentera en el moment del seu nomenament, i mentre mantenguin aquesta residència, tenen dret a percebre una indemnització pel cost de la seva residència temporal a l’illa de Mallorca.

  Així mateix, tenen dret a percebre aquesta indemnització els òrgans superiors i directius de l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears que en el moment del seu nomenament residissin fora de les Illes Balears, i mentre mantenguin aquesta residència, pel cost de la seva residència temporal a l’illa de Mallorca.

  La quantia de la indemnització esmentada és de 22.000 euros i s’ha de percebre en dotze mensualitats.

  La residència temporal a l’illa de Mallorca s’ha d’acreditar mitjançant una declaració de la persona interessada, a la qual s’ha d’adjuntar el certificat corresponent d’estar empadronada a les illes de Menorca, Eivissa o Formentera o, si s’escau, fora de les Illes Balears.

  En el cas que els perceptors de la indemnització que regula aquest apartat traslladin la seva residència definitiva a l’illa de Mallorca, han de comunicar aquesta circumstància a la secretaria general de la conselleria en la qual exerceixin les seves funcions i, en tot cas, perden el dret a percebre la indemnització.

 3. Els membres del Govern de les Illes Balears i els alts càrrecs que siguin residents a les Illes Balears en el moment que siguin nomenats per ocupar un càrrec amb destinació fora de les Illes Balears, i mentre mantenguin la seva residència a les Illes Balears, tenen dret a percebre una indemnització pel cost de la seva residència temporal fora de les Illes Balears. La quantia d’aquesta indemnització per a l’any 2013 és l’esmentada en l’apartat anterior multiplicada pel coeficient 1,5, i s’ha de percebre en les mateixes condicions que estableix l’apartat esmentat.

 4. Els membres del Govern de les Illes Balears que no tenguin la condició de diputats són creditors de les mateixes percepcions que, per raó de l’assistència a les sessions del Parlament de les Illes Balears, acreditin els diputats d’aquesta institució. Aquestes percepcions s’han d’abonar pel que fa a les sessions a les quals, havent estat formalment convocats, hagin assistit.

Article 15

Indemnitzacions per raó del servei: règim general i supòsits específics

 1. Les indemnitzacions per raó del servei del personal de la comunitat autònoma s’han de regir pel Decret 54/2002, de 12 d’abril, pel qual es regulen les indemnitzacions per raó del servei del personal al servei de l’administració autonòmica de les Illes Balears, la quantia de les quals, amb relació a les de l’any 2012, no experimenta cap increment. Aquesta normativa és igualment aplicable al personal eventual al servei de la comunitat autònoma que, d’acord amb el que disposa l’apartat 1 de la disposició addicional segona de la Llei 2/1996, de 19 de novembre, per la qual es regula el règim d’incompatibilitats dels membres del Govern de les Illes Balears i dels alts càrrecs de la comunitat autònoma de les Illes Balears, no tengui la consideració d’alt càrrec.

  Així mateix, les indemnitzacions o els abonaments de despeses al personal al servei de les entitats que, de conformitat amb la delimitació que en fa l’article 12.1, integren el sector públic autonòmic tampoc no poden experimentar cap increment.

 2. Les despeses de desplaçament i les dietes dels membres de la Comissió Tècnica Interinsular han de ser ateses amb càrrec als crèdits de la secció pressupostària 02-Parlament de les Illes Balears.

 3. Els membres representants de la comunitat autònoma de les Illes Balears a la Comissió Mixta de Transferències prevista en la disposició transitòria primera de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears percebran, prestin o no serveis en aquesta comunitat autònoma, les indemnitzacions per assistència i, si cal, les dietes i el rescabalament de les despeses de viatge i d’allotjament que corresponguin, en els mateixos termes i quantia que les previstes per l’assistència a sessions dels òrgans col·legiats de l’Administració de la comunitat autònoma en el Decret 54/2002, de 12 d’abril, pel qual es regulen les indemnitzacions per raó del servei del personal al servei de l’administració autonòmica de les Illes Balears. Les mateixes indemnitzacions per assistència, i, si n’és el cas, les dietes i el rescabalament de les despeses corresponents, percebran els representants del Govern de les Illes Balears a la Comissió Mixta de Transferències Govern-consells insulars a què es refereix la disposició transitòria cinquena de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears.

  Pel que fa a les indemnitzacions o percepcions per raó de l’assistència a sessions de la resta d’òrgans col·legiats de l’Administració de la comunitat autònoma que es puguin preveure en les ordres dels consellers a què es refereix l’article 35.1 del Decret 75/2004, de 27 d’agost, de desplegament de determinats aspectes de la Llei de finances i de les lleis de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears, aquestes indemnitzacions o percepcions s’han de regir igualment pel que disposa l’article 30 del Decret 54/2002, de 12 d’abril, sens perjudici que es mantenguin els efectes d’aquestes ordres pel que fa a les quanties de les indemnitzacions que fixin, sempre que no ultrapassin la quantia de 200 euros bruts per assistència. D’acord amb això, i durant l’any 2013, les ordres dictades a l’empara de l’article 35.1 del Decret 75/2004, de 27 d’agost, no desplegaran efectes en tot allò que contradiguin el que s’estableix en aquest paràgraf. En tot cas, les ordres que es dictin a partir de l’entrada en vigor de la present llei han de respectar el que disposen l’article 30 i l’annex XIII del Decret 54/2002, de 12 d’abril.

 4. D’acord amb l’article 15 de la Llei 5/2010, de 16 de juny, reguladora del Consell Consultiu de les Illes Balears, els membres del Consell Consultiu han de percebre l’any 2013 una indemnització per assistència a les sessions que tenguin lloc per a l’estudi i l’elaboració de dictàmens a raó de 641,35 euros per assistència.

 5. Durant l’any 2013, la quantia de les percepcions per assistència a les sessions dels òrgans col·legiats de direcció dels ens que integren el sector públic instrumental de la comunitat autònoma no poden ser superiors a 200 euros bruts per assistència.

  A partir de l’1 de gener de 2013, els acords que prevegin la meritació i la quantia d’aquestes percepcions no podran superar, en cap cas, el límit de 200 euros bruts per assistència, i s’hauran de subjectar al que disposa l’article 20.3 de la Llei 7/2010, de 21 de juliol, del sector públic instrumental de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

  Tots els acords adoptats per aquestes entitats abans de l’1 de gener de 2013 que estableixin la meritació d’aquestes percepcions esdevenen inaplicables en allò que excedeixi el límit de 200 euros bruts per assistència.

Article 16

Oferta pública d’ocupació

 1. Durant l’any 2013, i sens perjudici del que disposa l’apartat següent, el nombre total de places de nou ingrés del personal de l’Administració de la comunitat autònoma i de les entitats que integren el sector públic autonòmic, com també, si n’és el cas, els sectors, les funcions i les categories professionals en les quals s’han de concentrar, s’ha de fer de conformitat amb la delimitació que faci la normativa bàsica que contengui la Llei de pressuposts generals de l’Estat per a l’any 2013. Dins aquest límit, l’oferta pública ha d’incloure les places corresponents a llocs de treball ocupats per personal funcionari interí nomenat o laboral temporal contractat en l’exercici anterior amb excepció dels llocs que estiguin reservats o que estiguin inclosos en processos de provisió, o que es decideixi amortitzar.

  Sens perjudici de les limitacions inherents a les disponibilitats pressupostàries, i llevat que la normativa bàsica estatal estableixi una altra cosa, no computen en el límit anterior les places que, si s’escau, s’indiquin en la Llei de pressuposts generals de l’Estat per a l’any 2013 amb caràcter bàsic; les places corresponents a processos de consolidació d’ocupació que dugui a terme l’Administració de la comunitat autònoma, ni, en cap cas, les convocatòries que derivin d’ofertes públiques d’ocupació d’anys anteriors.

  En tot cas, les convocatòries de places vacants de l’Administració de la comunitat autònoma i de les entitats que integren el sector públic autonòmic requereixen els informes previs del director general de Pressuposts i Finançament i de la directora general de Funció Pública, Administracions Públiques i Qualitat dels Serveis.

 2. Durant l’any 2013, se suspenen el nomenament de nou personal funcionari interí i la pròrroga del nomenament dels funcionaris interins adscrits a programes temporals o nomenats per subvenir a necessitats urgents, com també el nomenament de personal estatutari temporal i la contractació de personal laboral temporal a l’Administració de la comunitat autònoma, als seus organismes autònoms i a la resta d’ens que integren el sector públic instrumental autonòmic.

  Això no obstant, en els casos en què aquesta suspensió pugui suposar un perjudici en la prestació dels serveis que siguin competència de la comunitat autònoma i se’n justifiqui una necessitat urgent i inajornable, es poden autoritzar, amb els informes previs a què es refereix el penúltim paràgraf d’aquest apartat, el nomenament de personal funcionari interí i de personal estatutari temporal, com també la contractació de personal laboral temporal, a l’Administració de la comunitat autònoma, als seus organismes autònoms i a la resta d’ens que integren el sector públic instrumental autonòmic, tot tenint en compte, així mateix, la incidència econòmica en cada cas.

  Així mateix, en queden exceptuats els nomenaments i les contractacions, i les seves pròrrogues, de personal funcionari interí, de personal estatutari temporal o de personal laboral nomenat o contractat per a l’execució de programes temporals que siguin conseqüència d’un conveni de col·laboració entre administracions públiques o que estiguin finançats amb alguna subvenció ja aprovada, sempre que en ambdós casos quedi garantit el finançament extern complet durant la durada del nomenament o del contracte.

  La contractació de personal laboral temporal i el nomenament de funcionaris interins i de personal estatutari temporal en les condicions que estableixen els paràgrafs anteriors, com també, si n’és el cas, les convocatòries que es dictin per cobrir aquests llocs de treball, requereixen els informes previs del director general de Pressuposts i Finançament i de la directora general de Funció Pública, Administracions Públiques i Qualitat dels Serveis.

 3. En tot cas, les places corresponents als nomenaments de personal funcionari interí per vacant i les contractacions de personal laboral interí per vacant computen a l’efecte de complir el límit màxim de la taxa de reposició d’efectius en l’oferta pública d’ocupació corresponent al mateix any en què es produeixin i, si no és possible, en la següent oferta pública d’ocupació.

  TÍTOL IV

  GESTIÓ DEL PRESSUPOST D’INGRESSOS

  Capítol I

  Operacions financeres

Article 17

Normes generals aplicables a l’endeutament del sector públic de la comunitat autònoma

 1. L’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears i la resta d’ens a què es refereix l’apartat 3 d’aquest article poden recórrer a l’endeutament a curt o a llarg termini fins a l’import que garanteixi el compliment efectiu de la normativa reguladora de l’estabilitat pressupostària, tenint en compte, a més, el que disposen els apartats següents d’aquest article, com també els articles 18 i 19 d’aquesta llei.

 2. L’endeutament de la comunitat autònoma s’ha de fer d’acord amb els requisits i les condicions que assenyalen l’article 132 de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears, l’article 14 de la Llei Orgànica 8/1980, de 22 de setembre, de finançament de les comunitats autònomes, i els articles 29 a 32 del text refós de la Llei de finances de la comunitat autònoma de les Illes Balears, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2005, de 24 de juny, com també la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

  La intervenció de fedatari públic només és preceptiva quan així ho disposi expressament la legislació aplicable. En tot cas, no és preceptiva per a les operacions d’apel·lació al crèdit privat ni per a operacions amb pagarés.

 3. Sens perjudici del que estableixen els articles 11 i 12 de la Llei 7/2010, les entitats públiques empresarials i la resta d’entitats de dret públic, les societats mercantils públiques, les fundacions del sector públic i els consorcis han d’obtenir l’autorització prèvia del vicepresident econòmic, de Promoció Empresarial i d’Ocupació pel que fa a les operacions d’endeutament i de tresoreria que pretenguin concertar. L’atorgament de l’autorització esmentada ha de tenir en compte, en tot cas, els límits que es derivin de les autoritzacions que atorguin a la comunitat autònoma els òrgans competents de l’Administració de l’Estat en el marc de la Llei Orgànica de finançament de les comunitats autònomes i de la Llei Orgànica d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

  El mateix règim s’ha d’aplicar a la resta d’ens que, d’acord amb la normativa reguladora de l’estabilitat pressupostària i del Sistema europeu de comptes nacionals i regionals, s’incloguin en el sector d’administracions públiques i consolidin el seu endeutament amb el de la comunitat autònoma de les Illes Balears, encara que no formin part del sector públic autonòmic a què es refereix l’article 1.3 del text refós de la Llei de finances de la comunitat autònoma de les Illes Balears, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2005, de 24 de juny.

  Així mateix, tots aquests ens han d’informar la Direcció General del Tresor i Política Financera de les operacions d’endeutament i de tresoreria que formalitzin i de les disposicions de fons que efectuïn, com també, pel que fa a les operacions d’endeutament, de l’aplicació dels fons a les inversions corresponents.

 4. En el mes següent a l’aprovació del pressupost, les entitats publiques empresarials i la resta d’entitats de dret públic, les societats mercantils públiques, les fundacions del sector públic i els consorcis han de trametre a la Direcció General del Tresor i Política Financera els projectes d’inversió prevists en els pressuposts corresponents que es proposin finançar amb el producte de les operacions d’endeutament.

Article 18

Operacions de crèdit a curt termini

 1. El Govern pot dur a terme les operacions de tresoreria que preveu l’article 29.1 del text refós de la Llei de finances de la comunitat autònoma de les Illes Balears, sempre que la quantia no superi el 30% dels crèdits consignats en els estats de despeses autoritzats en l’article 1.1.a) d’aquesta llei.

 2. El Servei de Salut de les Illes Balears i l’Agència Tributària de les Illes Balears, amb l’autorització prèvia del vicepresident econòmic, de Promoció Empresarial i d’Ocupació, poden dur a terme les operacions de tresoreria que preveu l’article 29.1 del text refós de la Llei de finances de la comunitat autònoma de les Illes Balears, esmentat abans, sempre que la quantia no superi, per a cada una d’ambdues entitats, el 30% dels crèdits consignats en els estats de despeses autoritzats, respectivament, en l’article 1.2.a) i en l’article 1.3 de la present llei.

En tot cas, l’import de les operacions de tresoreria que formalitzi l’Agència Tributària de les Illes Balears a fi d’anticipar la presumible recaptació dels drets dels ens locals de les Illes Balears que hagin delegat o encarregat la gestió recaptadora dels seus ingressos, no s’ha de computar als efectes del límit quantitatiu que preveu el paràgraf anterior.

Article 19

Operacions de crèdit a llarg termini

 1. S’autoritza el Govern perquè, a proposta del vicepresident econòmic, de Promoció Empresarial i d’Ocupació, emeti deute públic o concerti operacions de crèdit per al finançament dels crèdits a què es refereix l’article 2.1 d’aquesta llei, amb un termini de reemborsament superior a l’any, i en determini les característiques, amb la limitació d’augmentar l’endeutament al tancament de l’exercici fins a un import màxim de 207.140.000 euros respecte del saldo de l’endeutament a dia 1 de gener de 2013.

  Aquest límit, que ha de complir les limitacions a què es refereixen l’article 14.2.a) de la Llei Orgànica de finançament de les comunitats autònomes i l’article 29.2.a) del text refós de la Llei de finances de la comunitat autònoma de les Illes Balears, amb l’excepció que estableix la disposició transitòria tercera de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, ha de ser efectiu al tancament de l’exercici i es pot sobrepassar al llarg de l’any en curs.

 2. Així mateix, s’autoritza el Govern de les Illes Balears perquè, a proposta del vicepresident econòmic, de Promoció Empresarial i d’Ocupació, emeti deute públic o concerti operacions de crèdit a llarg termini, en els termes que s’estableixen en la normativa reguladora de l’estabilitat pressupostària i del Sistema europeu de comptes nacionals i regionals, fins a l’import màxim autoritzat en el programa anual d’endeutament acordat amb el Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques.

  Igualment, s’autoritza el Govern de les Illes Balears perquè, a proposta del vicepresident econòmic, de Promoció Empresarial i d’Ocupació, emeti deute públic o concerti operacions de crèdit a llarg termini relatives als mecanismes extraordinaris de finançament que pugui habilitar l’Administració de l’Estat al llarg de l’exercici de 2013.

 3. L’endeutament autoritzat en virtut dels apartats 1 i 2 anteriors que no hagi acordat el Consell de Govern o que no s’hagi formalitzat dia 31 de desembre de 2013 es pot dur a terme l’any següent, i s’ha d’imputar en tot cas a l’autorització legal corresponent a l’any 2013, amb la comptabilització del dret de cobrament corresponent en el pressupost d’ingressos de l’any 2013.

 4. En tot cas, el Consell de Govern pot acordar la concertació de crèdits pont o d’operacions de crèdit a curt termini, els quals s’han de cancel·lar en el moment en què es formalitzi definitivament l’endeutament a llarg termini autoritzat.

  L’import d’aquests crèdits no s’ha de computar als efectes dels límits quantitatius que estableix l’article 18 d’aquesta llei per a les operacions de tresoreria.

Article 20

Avals

 1. Al llarg de l’exercici de 2013 el Govern de les Illes Balears pot concedir avals, amb caràcter solidari i amb renúncia expressa al benefici d’excussió, directament o a través dels seus organismes autònoms, fins a la quantia total de 20.000.000 d’euros.

  Els avals que, si s’escau, es concedeixin s’han de subjectar a les condicions que determinen els articles 74 a 78 del text refós de la Llei de finances de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

 2. L’import de cada aval no pot excedir del 30% de la quantia assenyalada en l’apartat anterior d’aquest article, excepte en els supòsits en què el Consell de Govern acordi exceptuar aquesta limitació.

  Aquesta limitació afecta exclusivament cadascuna de les operacions avalades i no té caràcter acumulatiu per entitat, institució o empresa avalada.

 3. No s’han d’imputar al límit esmentat en l’apartat anterior els segons avals regulats en el paràgraf segon de l’article 78 del text refós de la Llei de finances de la comunitat autònoma de les Illes Balears, ni tampoc els avals que es prestin amb motiu del refinançament o la substitució d’operacions de crèdit, en la mesura que impliquin cancel·lació d’avals concedits abans.

 4. Tots els acords de concessió i de cancel·lació d’avals, hagin estat concedits directament per l’Administració de la comunitat autònoma o pels seus organismes autònoms, els ha de tramitar i registrar la Direcció General del Tresor i Política Financera.

 5. Els avals que es concedeixin es poden fer extensius a operacions de derivats financers formalitzats per l’entitat, la institució o l’empresa avalada.

  Les operacions de derivats financers han de ser prèviament autoritzades per la Direcció General del Tresor i Política Financera.

 6. La resta d’ens a què es refereix l’article 17.3 d’aquesta llei poden concedir fiances, inclosos avals, en el marc de la normativa aplicable a cadascun d’aquests ens. En tot cas, prèviament a la concessió, s’ha d’obtenir l’autorització del vicepresident econòmic, de Promoció Empresarial i d’Ocupació en els mateixos termes que s’estableixen en l’article 17.3 esmentat. Així mateix, tots aquests ens han d’informar la Direcció General del Tresor i Política Financera de les fiances, inclosos avals, que formalitzin, com també de la seva execució o cancel·lació.

Article 21

Avals específics

 1. En tot cas, en l’exercici de 2013, el Govern de les Illes Balears pot avalar, amb caràcter solidari i amb renúncia expressa al benefici d’excussió, les operacions de crèdit següents:

  1. Per un import de fins a 28.510.971 euros, les que concedeixin les entitats financeres a Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM).

  2. Per un import de fins a 22.000.000 d’euros, les que concedeixin les entitats financeres a l’Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental (ABAQUA).

 2. Les operacions de crèdit que s’hagin d’avalar tenen per objecte exclusiu finançar el pla d’inversions dels ens esmentats en l’apartat anterior, que queda reflectit en els pressuposts corresponents, o amortitzar les operacions d’endeutament a llarg termini que vencin l’any 2013.

  Capítol II

  Tributs

Article 22

Tributs

 1. Per a l’any 2013 les quotes fixes dels tributs propis i de les altres prestacions patrimonials de caràcter públic de la comunitat autònoma de les Illes Balears s’han d’augmentar en la quantia que resulti d’aplicar a la quantia exigida durant l’any 2012 el coeficient derivat de l’augment de l’índex de preus de consum de l’Estat espanyol corresponent a l’exercici de 2011.

  En el cas de tributs propis i prestacions patrimonials de caràcter públic de quota variable amb tipus de gravamen que no sigui percentual, l’augment establert en el paràgraf anterior s’ha d’entendre referit al tipus de gravamen específic o gradual aplicable a la base.

 2. Les xifres resultants de l’aplicació del coeficient establert en l’apartat anterior s’han d’arrodonir per excés o per defecte al cèntim més pròxim. En cas que en haver aplicat aquest coeficient s’obtengui una quantia la tercera xifra decimal de la qual sigui cinc, l’arrodoniment s’ha de fer a la xifra superior.

 3. S’exceptuen de l’augment previst en aquest article els tributs i les prestacions patrimonials de caràcter públic que s’hagin actualitzat per normes aprovades l’any 2012.

  TÍTOL V

  TANCAMENT DEL PRESSUPOST

Article 23

Tancament del pressupost

Els pressuposts per a l’exercici de 2013 es tanquen, pel que fa al reconeixement dels drets i de les obligacions, dia 31 de desembre de l’any 2013.

TÍTOL VI

RELACIONS INSTITUCIONALS

Article 24

Documentació que s’ha de trametre al Parlament de les Illes Balears

La documentació que, segons el que disposa l’article 100 del text refós de la Llei de finances de la comunitat autònoma de les Illes Balears, ha de trametre trimestralment el Govern de les Illes Balears al Parlament de les Illes Balears s’ha de lliurar el segon mes de cada trimestre.

Disposició addicional primera

Control de la despesa del sector públic autonòmic

El vicepresident econòmic, de Promoció Empresarial i d’Ocupació pot dictar instruccions en matèria de gestió i d’execució pressupostàries en el marc del que estableix l’apartat 1 de la disposició addicional primera de la Llei 9/2011, de 23 de desembre, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2012.

Disposició addicional segona

Despeses de personal de la Universitat de les Illes Balears

 1. El cost del personal docent i no docent de la Universitat de les Illes Balears, sense incloure-hi els triennis ni els costs de la Seguretat Social a càrrec de l’ocupador, és el que s’indica tot seguit:

  1. Personal docent: 38.885.819 euros.

  2. Personal no docent: 15.539.958 euros.

 2. La Universitat de les Illes Balears pot ampliar els crèdits del capítol 1 del seu pressupost de despeses per l’import dels triennis que es meritin o dels augments del cost de la Seguretat Social a càrrec de l’ocupador.

  Disposició addicional tercera

  Fons de col·laboració econòmica amb les entitats locals

 3. Per a l’any 2013, el percentatge mínim a què es refereix l’article 205.2 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local, és del 0,3%.

 4. Així mateix, per a l’any 2013, se suspèn l’aplicació de la norma que es conté en el punt quart de l’article 205.3.b) de la Llei 20/2006.

  Disposició addicional quarta

  Retenció de transferències a ens instrumentals

  Sens perjudici de les mesures addicionals de control que conté l’article 19 de la Llei 7/2010, s’autoritza el director general del Tresor i Política Financera perquè, durant l’exercici 2013, retengui les transferències amb càrrec al pressupost de despeses de la comunitat autònoma a favor dels ens instrumentals que, sense causa justificada, no formulin o aprovin els comptes anuals o no els presentin davant la Intervenció General de la comunitat autònoma o davant la Sindicatura de Comptes en els terminis que fixen les lleis, fins que aquests comptes no es formulin, s’aprovin i es presentin.

  Disposició addicional cinquena

  Llei de pressuposts generals de l’Estat per a l’any 2013

 5. Les normes que es contenen en els articles 12 a 16 d’aquesta llei s’han d’entendre desplaçades, totalment o parcialment, i en els diversos vessants qualitatius, quantitatius i temporals, per les normes que, amb caràcter bàsic, es contenguin, si s’escau, en la Llei de pressuposts generals de l’Estat per a l’any 2013, des del mateix moment que entri en vigor aquesta darrera llei.

 6. D’acord amb això, correspon als òrgans competents del Govern de les Illes Balears i de l’Administració de la comunitat autònoma fer totes les actuacions que calguin per complir els mandats legals corresponents.

  Disposició addicional sisena

  Suspensió per a l’any 2013 de l’actualització de quanties a favor dels consells insulars

 7. Queda sense efecte l’actualització de les quantitats a favor dels consells insulars que, per a l’any 2013, resulti de l’aplicació de les regles d’actualització previstes en la Llei 2/2002, de 3 d’abril, del sistema de finançament definitiu dels consells insulars, en les lleis d’atribució o de delegació de competències, o en els decrets de traspassos de funcions i de serveis als consells insulars.

 8. Així mateix, per a l’any 2013, queda sense efecte l’actualització de l’import a favor del Consell Insular d’Eivissa per al manteniment del centre sanitari no psiquiàtric denominat Can Serres, a què es refereix la disposició addicional cinquena de la Llei 12/2005, de 27 de desembre, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2006, i les quantitats que es transfereixen al Consell Insular de Mallorca com a conseqüència de la subscripció dels convenis a què es refereix la disposició addicional catorzena de la Llei 8/2004, de 23 de desembre, de mesures tributàries, administratives i de funció pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

  Disposició addicional setena

  Desplegament de les lletres b) i c) de l’article 43.2 en relació amb l’article 3 de la Llei 55/2003, de 16 de desembre, de l’Estatut marc del personal estatutari dels serveis de salut, pel que fa a determinats complements retributius del personal estatutari sanitari del Servei de Salut

 9. Sens perjudici del que disposa l’article 12 d’aquesta llei, i en el marc del que estableixen les lletres b) i c) de l’article 43.2 de la Llei 55/2003, de 16 de desembre, de l’Estatut marc del personal estatutari dels serveis de salut, es reconeix el complement específic especial per serveis a Formentera i el complement de productivitat fixa per homologació funcional a favor del personal estatutari sanitari del Servei de Salut de les Illes Balears que presta serveis en els centres i les institucions sanitàries ubicades a l’illa de Formentera, ateses les seves particularitats territorials i poblacionals, amb efectes a partir de l’exercici de 2013.

 10. Així mateix, les quanties abonades des de l’1 de gener de 2007 pels conceptes a què es refereix l’apartat anterior tenen validesa fins a l’entrada en vigor d’aquesta llei.

 11. De manera excepcional, s’habilita la Mesa sectorial de negociació de sanitat de l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears per negociar l’establiment o la modificació dels complements salarials esmentats per al personal estatutari sanitari de Formentera, amb efectes a partir de la vigència d’aquesta llei, per a l’exercici pressupostari de 2013 i, si s’escau, per a exercicis successius.

 12. Els efectes econòmics dels acords que s’adoptin després de la negociació corresponent no poden excedir de la quantia màxima que, en còmput conjunt anual, hagin representat els crèdits pressupostaris del capítol 1 del pressupost del Servei de Salut de les Illes Balears per a l’any 2012, que s’hagin destinat a satisfer els complements salarials als quals es refereixen els apartats 1 i 2 d’aquesta disposició.

  Disposició addicional vuitena

  Règim retributiu dels titulars de la gerència i dels altres òrgans de direcció i del personal directiu professional del Servei de Salut de les Illes Balears

  El règim retributiu dels titulars de la gerència i dels altres òrgans de direcció i del personal directiu professional del Servei de Salut de les Illes Balears i dels ens del sector públic instrumental adscrits a aquest servei establert en l’article 2 del Decret Llei 3/2012, de 9 de març, de mesures urgents per a la reestructuració del Servei de Salut de les Illes Balears, és d’aplicació des de l’entrada en vigor de la Llei 7/2010, de 21 de juliol.

  Disposició addicional novena

  Depuració de drets reconeguts pendents de cobrament d’exercicis anteriors

 13. S’autoritza la Vicepresidència Econòmica, de Promoció Empresarial i d’Ocupació perquè, a proposta de la Intervenció General de la comunitat autònoma de les Illes Balears, doni de baixa en la comptabilitat del pressupost d’ingressos de l’exercici els drets reconeguts pendents de cobrament procedents d’exercicis tancats, quan aquests drets no es pugin exigir per la via de constrenyiment i tenguin una antiguitat superior a cinc anys. Aquests drets han d’haver estat objecte de provisió durant cinc exercicis consecutius, i no s’ha d’haver declarat la prescripció o la impossibilitat del seu cobrament per altres causes, a proposta dels òrgans gestors corresponents. L’anotació de la baixa d’aquests drets té com a finalitat el seu adequat enregistrament comptable i en cap cas no determina la renúncia o la no-exigibilitat del dret de cobrament corresponent d’acord amb l’ordenament jurídic aplicable.

 14. Amb aquesta finalitat, la Intervenció General de la comunitat autònoma de les Illes Balears comunicarà a les seccions pressupostàries afectades una relació dels drets reconeguts pendents de cobrament que es trobin en la situació indicada en l’apartat anterior, amb l’advertència que, si en el termini de quinze dies des de la seva recepció, no informen sobre la conveniència de mantenir la seva vigència, es procedirà a anotar la seva baixa en la comptabilitat del pressupost d’ingressos de l’exercici corresponent.

 15. En la Memòria del Compte General de la comunitat autònoma de l’exercici s’ha d’incloure una nota explicativa de les baixes comptabilitzades en aplicació del que s’estableix en els apartats anteriors d’aquesta disposició.

 16. En tot cas, per circumstàncies sobrevingudes, i a proposta fonamentada de la secretaria general de la secció pressupostària afectada, es podran contreure novament en la comptabilitat del pressupost d’ingressos de l’exercici corrent els drets reconeguts que hagin estat donats de baixa d’acord amb el que preveuen els apartats anteriors d’aquesta disposició.

  Disposició addicional desena

  Pagaments d’obligacions d’exercicis tancats amb càrrec a operacions no pressupostàries

 17. En l’exercici de 2013 es podrà materialitzar el pagament d’obligacions reconegudes d’exercicis tancats amb càrrec a operacions no pressupostàries, amb l’exclusiva finalitat de permetre pagaments parcials, o a compte del seu import total.

 18. Així mateix, es podrà seguir el mateix procediment de pagament a què es refereix l’apartat anterior pel que fa a les obligacions reconegudes d’exercicis tancats per tal d’enregistrar les cessions de crèdits fetes pels seus perceptors.

 19. Per a l’efectivitat de tot el que preveu aquesta disposició, el vicepresident econòmic, de Promoció Empresarial i d’Ocupació ha de dictar les instruccions corresponents.

  Disposició addicional onzena

  Anotacions preventives en registres públics per raó de manaments administratius en l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats

 20. Als efectes del que disposen els articles 51 i 54 del text refós de la Llei de l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/1993, de 24 de setembre, les administracions públiques territorials i institucionals no han de presentar davant l’Agència Tributària de les Illes Balears l’autoliquidació de l’impost per raó dels manaments administratius que hagin de donar lloc a les anotacions preventives en els registres públics corresponents a què es refereix l’article 40.2 del text refós esmentat, o a la cancel·lació d’aquestes anotacions.

 21. D’acord amb això, el que estableix l’article 51.1 d’aquest text refós s’entén complert mitjançant la presentació del manament corresponent davant el registre públic competent.

  Disposició addicional dotzena

  Pròrroga del termini de vigència de les borses de personal funcionari interí

  Les borses vigents de personal funcionari interí formades pel procediment ordinari, pel procediment extraordinari, com també pel procediment específic de selecció per subvenir a necessitats temporals i urgents, que, d’acord amb el que preveu l’article 12 del Decret 30/2009, de 22 de maig, pel qual s’aprova el procediment de selecció de personal funcionari interí al servei de l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears, hagin de perdre la seva vigència al llarg de l’any de 2013, s’entenen prorrogades fins al 31 de desembre de 2013.

  Disposició addicional tretzena

  Règim jurídic del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears

 22. L’adaptació a la Llei 7/2010, de 21 de juliol, del sector públic instrumental de la comunitat autònoma de les Illes Balears, del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears, a què es refereix la disposició addicional vuitena de la Llei 8/2004, de 23 de desembre, de mesures tributàries, administratives i de funció pública, i el Decret 64/2005, de 10 de juny, de creació del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA), s’ha de fer mitjançant un decret, abans del 31 de desembre de 2013.

 23. El decret d’adaptació que s’aprovi ha de fixar el règim específic aplicable a aquesta entitat, en el marc del que estableix la Llei 7/2010 per als organismes autònoms. A aquests efectes, el decret esmentat podrà regular totes les especificitats a què es refereix l’article 34.2 de la Llei 7/2010, i, en particular, en matèria de pressuposts, de tresoreria i de control intern, com també modificar, en tot el que sigui necessari, el règim que s’estableix en la disposició addicional vuitena de la Llei 8/2004 esmentada abans.

  Disposició addicional catorzena

  Nou sistema de finançament definitiu dels consells insulars

 24. D’acord amb els principis establerts en l’article 138 de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears i tenint en compte la creació del Consell Insular de Formentera, durant l’any 2013 s’ha d’establir una nova regulació del sistema de finançament dels consells insulars previst en la Llei 2/2002, de 3 d’abril, del sistema de finançament definitiu dels consells insulars.

 25. El Consell Financer Interinsular a què es refereix l’article 8 de la Llei 2/2002 esmentada, ha d’avaluar el finançament actual dels consells insulars i ha de coordinar els criteris i les variables que han de regir el finançament dels consells insulars atenent els principis d’equitat, de transparència i d’objectivitat.

 26. En tot cas, en el marc del procediment a què fa referència l’apartat anterior, i a proposta del Consell Financer Interinsular, el Govern de les Illes Balears ha d’atorgar, durant l’any 2013 i amb imputació a les consignacions pressupostàries de la secció 32 que corresponguin, les quantitats següents, com a màxim, a compte de les previsions de finançament que s’estableixin en la nova llei que reguli el sistema de finançament definitiu dels consells insulars:

  1. Per al Consell Insular de Mallorca: 25.000.000 euros.

  2. Per al Consell Insular de Menorca: 3.000.000 euros.

  3. Per al Consell Insular d’Eivissa: 3.000.000 euros.

 27. La nova llei que reguli el sistema de finançament definitiu dels consells insulars ha de fixar les normes que calguin per a la imputació d’aquestes quantitats en el sistema de finançament, com també per a la imputació al resultat pressupostari o al romanent de tresoreria de l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears, segons procedeixi, de les bestretes extrapressupostàries concedides en exercicis anteriors.

  En tot cas, aquestes aportacions i bestretes no constitueixen finançament consolidat dels consells insulars als efectes del que preveuen l’article 138.1 i la disposició addicional cinquena de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears.

  Disposició addicional quinzena

  Mesures de racionalització del règim retributiu i de la classificació professional del personal laboral al servei dels ens del sector públic instrumental de la comunitat autònoma de les Illes Balears

 28. Classificació professional: grups i categories professionals.

  1.1. Les categories professionals del personal laboral al servei dels ens que integren el sector públic instrumental de la comunitat autònoma de les Illes Balears s’han d’agrupar, en funció de la titulació exigida per a l’ingrés, en els grups següents:

  1. Grup A. Hi estan compreses les categories professionals per a les quals s’exigeixen els nivells de titulació següents: títol universitari de grau superior o equivalent.

  2. Grup B. Hi estan compreses les categories professionals per a les quals s’exigeixen els nivells de titulació següents: títol universitari de grau mitjà o equivalent.

  3. Grup C. Hi estan compreses les categories professionals per a les quals s’exigeixen els nivells de titulació següents: títol de batxillerat, títol de tècnic superior corresponent a cicles formatius de grau superior, títol de tècnic especialista corresponent a formació professional de segon grau, o un títol equivalent o formació laboral equivalent.

  4. Grup D. Hi estan compreses les categories professionals per a les quals s’exigeixen els nivells de titulació següents: títol de graduat en educació secundària, graduat escolar, tècnic de grau mitjà corresponent a cicles formatius de grau mitjà, tècnic especialista corresponent a formació professional de primer grau, o un títol equivalent o formació laboral equivalent.

  5. Grup E. Hi estan compreses les categories professionals per a les quals s’exigeixen els nivells de titulació següents: certificat d’escolaritat o formació laboral equivalent.

  1.2. En el si de la negociació col·lectiva es podrà acordar que, per als grups C, D i E s’entengui que tenen formació laboral equivalent els treballadors que actualment presten serveis en els ens del sector públic instrumental de la comunitat autònoma i tenguin acreditada, en la data d’entrada en vigor d’aquesta llei, una experiència laboral de més de tres anys en la categoria professional concreta o hagin superat un curs de formació professional directament relacionat amb la categoria impartit per un centre oficial reconegut.

  1.3. El personal laboral fix que, a la data d’entrada en vigor d’aquesta llei, presti servei en qualsevol dels ens que integren el sector públic instrumental de la comunitat autònoma de les Illes Balears s’ha de classificar professionalment abans del 31 de juliol de 2013, de conformitat amb la titulació exigida per a l’ingrés, per mitjà d’un acord dels respectius òrgans superiors de direcció de cada ens. En el cas que aquest personal hagi promocionat a una categoria professional superior amb posterioritat a l’ingrés, s’ha d’estar a la titulació exigida a la convocatòria de promoció interna o experiència professional assimilada en el conveni d’aplicació, sempre que s’acrediti que el procés ha respectat els principis generals d’igualtat, mèrit, capacitat i publicitat. En el cas contrari, el personal s’ha de classificar com a indefinit no fix en el grup de classificació corresponent a la categoria professional actualment exercida, tal i com disposa el paràgraf següent.

  1.4. El personal que no tengui la consideració de fix perquè no acrediti haver superat un procés de selecció conforme als principis generals d’igualtat, mèrit, capacitat i publicitat, s’ha d’integrar en la condició d’indefinit no fix en el grup de titulació que correspongui a la categoria professional que actualment exerceixi, sempre que tengui la titulació exigida o l’experiència professional mínima equivalent, de conformitat amb el que disposen els paràgrafs anteriors. En el cas contrari, el personal serà classificat com a indefinit no fix en el grup de classificació corresponent a la titulació acreditada.

 29. Estructura salarial.

  Les retribucions del personal laboral al servei dels ens del sector públic instrumental de la comunitat autònoma s’han d’estructurar en retribucions bàsiques i en retribucions complementàries:

  2.1. Són retribucions bàsiques:

  1. El sou base, que és la part de la retribució del treballador fixada per unitat de temps.

  2. El complement d’antiguitat, consistent en una quantitat igual per a cada grup per cada tres anys de servei en una categoria pertanyent a un mateix grup.

  3. Les pagues extraordinàries, que seran dues cada any, per l’import, cada una, d’una mensualitat del sou base més el complement d’antiguitat. Així mateix, les pagues extraordinàries han d’incloure, en la forma i la distribució que acordi cada ens, el complement equivalent als increments que les lleis anuals de pressuposts generals de l’Estat determini, amb caràcter bàsic, per a tots els empleats públics.

   Les retribucions bàsiques han de ser iguals per a tot el personal laboral al servei dels ens del sector públic instrumental de la comunitat autònoma, per a cada un dels grups de classificació, i s’han de fixar anualment en la llei de pressuposts generals de la comunitat autònoma.

   Per a l’any 2013, les quanties mensuals de les retribucions bàsiques són les que s’estableixen a continuació, segons el grup de classificació:

   A 1.484,38 34,83
   B 1.328,14 34,83
   C 1.165,46 33,99
   D 985,69 32,26
   E 812,95 31,44

   2.2. A més d’aquestes retribucions bàsiques, el personal laboral al servei del sector públic instrumental té dret a percebre un complement d’insularitat que, per a l’any 2013, s’estableix en les quanties següents:

  4. 83,01 euros mensuals a l’illa de Mallorca.

  5. 92,35 euros mensuals a la resta d’illes.

   2.3. Són retribucions complementàries les que determinin les relacions de llocs de treball, prèvia la negociació en el si dels òrgans corresponents de cada ens, en funció de la concurrència o no en cada cas de les circumstàncies següents:

  6. Dedicació especial: aquest concepte ha d’englobar tots els complements destinats a retribuir la disponibilitat, la incompatibilitat, l’exclusivitat i qualsevol altre de similar. Aquest concepte retributiu s’ha de denominar complement de dedicació especial.

  7. Horaris especials: aquest concepte ha d’englobar tots els complements destinats a retribuir les jornades especials, la jornada partida, el treball per torns, el treball en dies festius, el treball nocturn i qualsevol altre de similar. Aquest concepte retributiu s’ha de denominar complement d’horari especial.

  8. Responsabilitat: aquest concepte ha d’englobar tots els complements destinats a retribuir la cabdalia orgànica, el comandament de personal, la direcció d’equips i qualsevol altre de similar. Aquest concepte retributiu s’ha de denominar complement de responsabilitat.

  9. Dificultat tècnica: aquest concepte ha d’englobar tots els complements destinats a retribuir la complexitat de les tasques assignades, la diversitat o l’heterogeneïtat de les funcions, l’experiència exigida i qualsevol altre de similar. Aquest concepte retributiu s’ha de denominar complement de dificultat tècnica.

  10. Penositat: aquest concepte ha d’englobar els complements destinats a retribuir la conducció habitual de vehicles, l’esforç físic, les condicions meteorològiques, l’atenció d’emergències, l’ús de determinats equips o de maquinària especial, l’exposició a productes químics i qualsevol activitat classificada en els annexos vigents en matèria de prevenció de riscs laborals, i qualsevol altre de similar. Aquest concepte retributiu s’ha de denominar complement de penositat.

   2.4. Cada ens disposa d’un període de set mesos per dur a terme la valoració objectiva dels llocs de feina i assignar a cada lloc els complements retributius que corresponguin, amb l’aprovació de les corresponents relacions de llocs de feina. Per establir les quanties de cada complement retributiu s’ha de tenir en compte que la suma de les retribucions bàsiques, del complement d’insularitat i de les retribucions complementàries del lloc de feina, amb exclusió de l’antiguitat o el concepte anàleg, no poden excedir de les quanties següents, en còmput anual per a l’any 2013:

  11. 49.980,32 euros per als llocs de feina de categories professionals integrades en el grup A.

  12. 43.562,80 euros per als llocs de feina de categories professionals integrades en el grup B.

  13. 31.150,76 euros per als llocs de feina de categories professionals integrades en el grup C.

  14. 22.570,36 euros per als llocs de feina de categories professionals integrades en el grup D.

  15. 17.801,12 euros per als llocs de feina de categories professionals integrades en el grup E.

 30. Complement personal transitori.

  3.1. Les retribucions establertes en aquesta llei i les complementàries que resultin de l’aprovació de les relacions de llocs de feina de cada ens han d’absorbir la totalitat de les remuneracions que percebi actualment cada treballador en virtut del seu règim retributiu anterior, per qualsevol concepte, tant fix com variable.

  3.2. Si com a conseqüència de l’aplicació del nou sistema retributiu es produís una reducció en el còmput anual de les retribucions del treballador, es podrà reconèixer, en el si de la negociació col·lectiva i de manera excepcional, un complement personal i transitori que abasti la diferència, el qual es configurarà i absorbirà d’acord amb els criteris següents:

  1. No s’han de tenir en compte les retribucions percebudes per conceptes variables, com ara la productivitat o el rendiment, les hores o els serveis extraordinaris, les funcions de superior categoria i d’altres de similars.

  2. No s’han de tenir en compte les retribucions percebudes per conceptes que els òrgans superiors de direcció de cada ens decideixin suprimir en el si del procés de negociació previ a la configuració de la relació de llocs de feina.

  3. No s’han de tenir en compte les retribucions percebudes per conceptes que responguin a funcions que es deixin d’exercir com a conseqüència de la integració en el grup de classificació que correspongui a la titulació acreditada.

  4. El complement quedarà absorbit per qualsevol millora retributiva que es pugui produir, incloses les millores derivades del canvi de lloc de treball.

  5. Sens perjudici del que estableix la lletra anterior, les lleis de pressuposts generals de cada any han d’establir el percentatge anual en què, a més, s’ha d’absorbir aquest complement, fins a la seva consumació.

  6. El personal indefinit no fix només podrà mantenir aquest complement, com a màxim, fins que es formalitzin els contractes derivats de la superació dels processos selectius de consolidació que regula l’apartat 4 següent.

  3.3. El personal al servei del sector públic instrumental no pot ser retribuït per cap altre concepte que no estigui previst en aquesta disposició. Serà nul de ple dret qualsevol conveni col·lectiu, acord o pacte que s’hi oposi.

  3.4. En cap cas l’aplicació del nou règim de classificació i de l’estructura retributiva no pot suposar un increment de retribucions per al personal afectat.

 31. Procés de consolidació.

  Una vegada finalitzada la implantació del nou règim retributiu i de classificació professional que s’estableix en aquesta disposició i, en tot cas, en el termini màxim de dos anys des de l’entrada en vigor d’aquesta llei, cada un dels ens que integren el sector públic instrumental de la comunitat autònoma de les Illes Balears ha de convocar els processos de consolidació d’ocupació dels llocs de les relacions de llocs de feina que estiguin dotats pressupostàriament i ocupats per personal laboral no fix. Aquests processos han de garantir el compliment dels principis generals d’igualtat, mèrit, capacitat i publicitat i, en la fase de concurs, es podrà valorar, entre altres mèrits, el temps de serveis prestats a l’ens de què es tracti i l’experiència en els llocs de treball objecte de la convocatòria.

 32. Suspensió de pactes i acords.

  Atesa la necessitat d’assegurar l’estabilitat pressupostària i la correcció del dèficit públic, excepcionalment i per causa greu d’interès públic derivada de l’alteració substancial de les circumstàncies econòmiques, una vegada transcorregut el termini de set mesos previst en els apartats anteriors sense que s’hagin adoptat els acords pertinents per tal d’aplicar la nova estructura professional i el nou règim retributiu, quedaran suspesos els convenis col·lectius, acords i pactes ja signats en l’àmbit de les entitats que integren el sector públic instrumental de la comunitat autònoma, en la mesura estrictament necessària per a l’aplicació del que s’estableix en aquesta disposició.

 33. Personal exclòs.

  El règim que estableix aquesta disposició no és aplicable al personal sotmès a la relació laboral especial d’alta direcció al qual es refereixen els articles 21 i 22 de la Llei 7/2010, de 21 de juliol, del sector públic instrumental de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

  Disposició transitòria única

  Imputació al pressupost corrent de despeses pluriennals

  Els òrgans competents per a l’autorització i la disposició de despeses de caràcter pluriennal han d’adaptar, abans del 31 de gener de 2013, les autoritzacions i els compromisos imputables a l’exercici 2013 als crèdits prevists en els estats de despeses corresponents, sens perjudici que, prèviament, es puguin tramitar els expedients de modificació de crèdits que es considerin adients, d’acord amb la legislació de finances de la comunitat autònoma.

  Això no obstant, en casos excepcionals degudament motivats, el vicepresident econòmic, de Promoció Empresarial i d’Ocupació pot autoritzar que l’adaptació a què es refereix el paràgraf anterior es faci abans del 31 de març de 2013.

  Disposició derogatòria única

  Normes que es deroguen

  Queden derogades totes les normes de rang igual o inferior que s’oposin al que disposa aquesta llei i, en concret:

  1. La disposició addicional segona de la Llei 12/2012, de 26 de setembre, de mesures tributàries per a la reducció del dèficit de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

  2. Els articles 2, 3 i 10 de la Llei 3/2012, de 30 d’abril, de mesures tributàries urgents.

  3. Els articles 3, 4, 5 i 15 de la Llei 1/2009, de 25 de febrer, de mesures tributàries per impulsar l’activitat econòmica a les Illes Balears.

  4. Els articles 4, 5, 8, 12, la lletra b) de l’article 13, les lletres b) i e) de l’article 14.1 i l’article 14.2 de la Llei 6/2007, de 27 de desembre, de mesures tributàries i economicoadministratives.

  5. L’article 14 bis del text refós de la Llei de subvencions, aprovat pel Decret Legislatiu 2/2005, de 28 de desembre.

  6. L’article 14 del Decret 75/2004, de 27 d’agost, de desplegament de determinats aspectes de la Llei de finances i de les lleis de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

  7. L’article 11 del Decret 112/2002, de 30 d’agost, pel qual es crea el Registre de parelles estables de les Illes Balears i se’n regulen l’organització i la gestió.

  8. El Decret 33/2002, de 8 de març, pel qual es crea el Consorci del joc hípic de Mallorca, i s’hi atribueix l’organització, l’explotació i la gestió de les apostes hípiques externes, els jocs de promoció del trot i totes les activitats que hi estiguin vinculades.

  9. El Decret 2/2007, de 12 de gener, d’atribució al Consorci del joc hípic de Menorca l’organització, l’explotació i la gestió de les apostes hípiques externes, els jocs de promoció del trot a l’illa de Menorca i totes les activitats que hi estiguin vinculades.

  10. L’apartat 5 de l’article 17 de la Llei 15/2010, de 22 de desembre, de l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears.

  Disposició final primera

  Modificacions de la Llei 12/2012, de 26 de setembre, de mesures tributàries per a la reducció del dèficit de la comunitat autònoma de les Illes Balears

 34. L’epígraf de l’article 3 de la Llei 12/2012, de 26 de setembre, de mesures tributàries per a la reducció del dèficit de la comunitat autònoma de les Illes Balears, queda modificat de la manera següent:

  "Article 3

  Tipus de gravamen autonòmic en l’impost sobre hidrocarburs"

 35. L’apartat 1 de l’article 3 de la Llei 12/2012 esmentada queda modificat de la manera següent:

  "1. D’acord amb l’article 52 de la Llei 22/2009, de 18 de desembre, per la qual es regula el sistema de finançament de les comunitats autònomes de règim comú i ciutats amb estatut d’autonomia i es modifiquen determinades normes tributàries, el tipus de gravamen autonòmic en l’impost sobre les vendes minoristes de determinats hidrocarburs, al qual es refereix l’article 50 ter de la Llei 38/1992, de 28 de desembre, d’imposts especials, és el següent:

  1. Gasolines: 48 euros per 1.000 litres.

  2. Gasoil d’ús general: 48 euros per 1.000 litres.

  3. Fueloil: 2 euros per tona.

  4. Querosè d’ús general: 48 euros per 1.000 litres."

 36. La disposició addicional primera de la Llei 12/2012 esmentada queda modificada de la manera següent:

  "Disposició addicional primera

  Tipus autonòmic de devolució del gasoil d’ús professional en l’impost sobre hidrocarburs

  El tipus autonòmic de devolució del gasoil d’ús professional en l’impost sobre hidrocarburs, al qual es refereix la lletra a) de l’apartat sis de l’article 52 bis de la Llei 38/1992, de 28 de desembre, d’imposts especials, en relació amb l’apartat 2 de l’article 52 de la Llei 22/2009, de 18 de desembre, per la qual es regula el sistema de finançament de les comunitats autònomes de règim comú i ciutats amb estatut d’autonomia i es modifiquen determinades normes tributàries, és de 48 euros per 1.000 litres."

  Disposició final segona

  Modificacions de la Llei 3/2012, de 30 d’abril, de mesures tributàries urgents

 37. L’article 5 de la Llei 3/2012, de 30 d’abril, de mesures tributàries urgents, queda modificat de la manera següent:

  "Article 5

  Mínim exempt

  La base imposable dels subjectes passius per obligació personal de contribuir que resideixin habitualment a les Illes Balears s’ha de reduir, en concepte de mínim exempt, en l’import de 700.000 euros."

 38. El darrer paràgraf de l’apartat 2 de l’article 13 de la Llei 3/2012 esmentada queda modificat de la manera següent:

  "No s’ha de practicar liquidació si la màquina substitueix, en el mateix període anual i dins el mateix àmbit territorial de les Illes Balears, una altra del mateix tipus i modalitat de joc i de jugadors, que, a aquests efectes, hagi estat donada de baixa definitiva i estigui al corrent del pagament de la taxa fiscal. En tot cas, si la substitució de la màquina per una altra del mateix tipus i modalitat de joc només implica un increment del nombre de jugadors s’ha de liquidar la diferència de quota que resulti de l’increment de jugadors, i si només implica una disminució del nombre de jugadors no dóna lloc al dret a la devolució de la quota ingressada."

 39. S’afegeix un nou apartat, l’apartat 5, en l’article 13 de la Llei 3/2012 esmentada, amb la redacció següent:

  "5. En el cas de les màquines o terminals a què es refereix la lletra g) de l’apartat 4 de l’article 17, la taxa es meritarà cada vegada que s’autoritzi l’alta temporal corresponent."

 40. S’afegeix un darrer paràgraf en l’apartat 1 de l’article 16 de la Llei 3/2012 esmentada, amb la redacció següent:

  "En el cas de les màquines o terminals a què es refereix la lletra g) de l’apartat 4 de l’article 17, la taxa s’ha d’autoliquidar i ingressar, per l’import corresponent a la totalitat de la quota anual, en el termini màxim d’un mes comptador des de l’autorització corresponent."

 41. La lletra b) de l’apartat 2 de l’article 17 de la Llei 3/2012 esmentada queda modificada de la manera següent:

  "b) El tipus tributari aplicable a la modalitat de joc que es qualifiqui reglamentàriament com a bingo electrònic és del 25% sobre les quanties que els jugadors dediquin a la seva participació en el joc, descomptada la quantitat destinada a premis."

 42. La lletra b) de l’apartat 4 de l’article 17 de la Llei 3/2012 esmentada queda modificada de la manera següent:

  "b) Màquines de tipus B exclusives de sales de joc.

  La quota anual que s’ha de pagar per aquest tipus de màquines és la que resulti d’incrementar en un 10 % les quanties aplicables a les màquines de tipus B ordinàries, segons sigui procedent d’acord amb les seves característiques, conforme a la lletra a) anterior."

 43. S’afegeix una nova lletra, la lletra g), en l’apartat 4 de l’article 17 de la Llei 3/2012 esmentada, amb la redacció següent:

  "g) Màquines tipus B o terminals d’un sol jugador amb autorització temporal per un període no superior a sis mesos.

  La quota anual reduïda fixa aplicable a aquestes màquines o terminals que comptin amb l’autorització temporal prevista en la normativa administrativa en matèria de joc és de 2.200 euros.

  En tot cas, l’aplicació d’aquesta quota reduïda en lloc de la quota ordinària regulada en la lletra a) anterior d’aquest apartat 4 exigeix el compliment de tots els requisits següents:

  1r. Les màquines han d’estar donades d’alta un termini no superior a 6 mesos a l’any.

  2n. El nombre de màquines o terminals a les quals se’ls pot aplicar aquesta tarifa no pot superar el 10 % del cens de màquines existents, per a cada subjecte passiu de l’impost, el dia 1 de gener de 2012.

  3r. El subjecte passiu ha d’estar al corrent de les obligacions fiscals i dels deutes de dret públic sobre el joc.

  Així mateix, són aplicables a aquesta quota reduïda els increments percentuals a què es refereixen les lletres b) i c) anteriors d’aquest apartat 4, pel que fa, respectivament, a les màquines exclusives de salons de joc i a les màquines interconnectades."

 44. La lletra b) de l’apartat 5 de l’article 17 de la Llei 3/2012 esmentada queda modificada de la manera següent:

  "b) Apostes.

  1r. En les apostes, incloses les apostes hípiques a què es refereix l’article 4.1 del Decret 108/2001, de 3 d’agost, pel qual es regulen les apostes hípiques i altres jocs de promoció del trot, el tipus és amb caràcter general del 10%, aplicable a la base imposable establerta en l’import total dels bitllets, les butlletes o els resguards de participació.

  2n. Això no obstant, en les apostes que es facin amb motiu de curses de llebrers als canòdroms el tipus és del 3% sobre l’import total dels bitllets venuts."

 45. L’apartat 7 de l’article 17 de la Llei 3/2012 esmentada queda modificat de la manera següent:

  "7. En el cas de terminals connectats a un mateix servidor, estiguin interconnectats o no, en els quals es desenvolupin jocs que no constitueixin apostes, com ara, entre d’altres, els denominats jocs de promoció del trot a què es refereix l’article 4.2 del Decret 108/2001, de 3 d’agost, pel qual es regulen les apostes hípiques i altres jocs de promoció del trot, s’ha d’aplicar, per a cada terminal, la quota que preveuen les lletres a) i c) de l’apartat 4 anterior, segons estiguin interconnectats o no."

 46. El primer paràgraf de l’apartat 1 de l’article 18 de la Llei 3/2012 esmentada queda modificat de la manera següent:

  "1. S’aplica una bonificació del 50% de la quota aplicable a les màquines de tipus B d’un jugador de nova autorització durant els exercicis de 2013 i de 2014, sempre que es compleixin els requisits següents:"

 47. Les lletres a) i b) de l’apartat 1 de l’article 18 de la Llei 3/2012 esmentada queden modificades de la manera següent:

  "

  1. S’ha d’augmentar el nombre de màquines d’un jugador, per les quals s’hagi d’abonar la quota anual ordinària, en relació amb el nombre de màquines instal·lades i autoritzades dia 1 de gener de 2012.

  2. L’augment s’ha de mantenir durant cada un dels dos exercicis de 2013 i de 2014."

 48. L’apartat 1 de l’article 20 de la Llei 3/2012 esmentada queda modificat de la manera següent:

  "1. S’aplica una bonificació del 8,5% de la quota aplicable a les màquines de tipus B de l’exercici de 2013 que no estiguin instal·lades en sales de bingo, en sales de joc de tipus B o mixtes, i en casinos, sempre que el subjecte passiu mantengui com a mínim el 90% del nombre de màquines instal·lades dia 1 de gener de 2013, en relació amb les que estiguin instal·lades dia 1 de gener de 2012."

 49. L’apartat 3 de la disposició transitòria única de la Llei 3/2012 esmentada queda modificat de la manera següent:

  "3. El que disposa l’article 5 s’ha d’aplicar als fets imposables de l’impost sobre el patrimoni que es meritin a partir del 31 de desembre de 2012."

 50. S’afegeix un nou apartat, l’apartat 5, en la disposició transitòria única de la Llei 3/2012 esmentada, amb la redacció següent:

  "5. Poden aplicar el tram autonòmic de la deducció per inversió en habitatge habitual a què es refereix l’article 2 d’aquesta llei, en la redacció d’aquest precepte vigent el 31 de desembre de 2012, els contribuents que verifiquin els mateixos requisits que estableixi la legislació estatal per a l’aplicació, a partir de l’1 de gener de 2013, de la deducció per inversió en habitatge habitual a què es refereixen els articles 68.1 i 78.1 de la Llei 35/2006, de 28 de novembre, de l’impost sobre la renda de les persones físiques, en la redacció d’aquests preceptes vigent el 31 de desembre de 2012."

 51. La disposició final tercera de la Llei 3/2012 esmentada queda modificada de la manera següent:

  "Disposició final tercera

  Text refós i recopilació normativa

 52. Es faculta el Govern de les Illes Balears perquè, abans del 31 de desembre de 2013, aprovi un text refós de les normes tributàries dictades en matèria de tributs cedits, amb la possibilitat de regularitzar, aclarir i harmonitzar les disposicions legals vigents.

 53. Així mateix, el Govern de les Illes Balears ha de publicar en la pàgina web de l’Agència Tributària de les Illes Balears els textos consolidats de totes les lleis tributàries autonòmiques vigents."

  Disposició final tercera

  Modificacions de la Llei 6/2007, de 27 de desembre, de mesures tributàries i economicoadministratives

 54. La lletra a) de l’article 13 de la Llei 6/2007, de 27 de desembre, de mesures tributàries i economicoadministratives, queda modificada de la manera següent:

  "

  1. Com a regla general, el tipus mitjà que resulti d’aplicar la tarifa següent en funció del valor real o declarat -si aquest darrer és superior al real- del bé immoble objecte de transmissió o de constitució o cessió del dret real:

  Valor total immoble fins a (euros) Quota íntegra (euros) Resta valor fins a (euros) Tipus aplicable (%)
  0,00 0,00 400.000,00 8
  400.000,01 32.000,00 600.000,00 9
  600.000,01 50.000,00 en endavant 10

  No obstant això, si el bé immoble és qualificable urbanísticament conforme a la normativa aplicable com a plaça de garatge, excepte en el cas de garatges annexos a habitatges fins a un màxim de dos —en el qual s’aplica la regla general anterior—, el tipus mitjà aplicable és el que resulti d’aplicar la tarifa següent en funció del valor real o declarat —si aquest darrer és superior al real— del bé immoble garatge objecte de transmissió o de constitució o cessió del dret real:

  Valor total garatge fins a (euros) Quota íntegra (euros) Resta valor fins a (euros) Tipus aplicable (%)
  0,00 0,00 30.000,00 8
  30.000,01 2.400,00 en endavant 9

  A l’efecte del que disposen els dos paràgrafs anteriors, la quota íntegra s’ha de determinar aplicant el tipus mitjà així obtingut a la base liquidable corresponent al subjecte passiu. El tipus mitjà és el derivat de multiplicar per cent el quocient resultant de dividir la quota obtinguda per l’aplicació de les anteriors tarifes pel valor total de l’immoble. El tipus mitjà s’ha d’expressar amb dos decimals, i el segon decimal s’ha d’arrodonir per excés quan el tercer decimal sigui superior a 5 i per defecte quan el tercer decimal sigui igual o inferior a 5."

 55. La lletra d) de l’article 13 de la Llei 6/2007 esmentada queda modificada de la manera següent:

  "d) El 4%, quan concorrin els requisits següents:

  1r. Que sigui aplicable a l’operació alguna de les exempcions que es contenen en l’article 20.1, apartats 20, 21 i 22 de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l’impost sobre el valor afegit.

  2n. Que l’adquirent sigui subjecte passiu de l’impost sobre el valor afegit, actuï en l’exercici d’una activitat empresarial o professional i tengui dret a la deducció de l’impost sobre el valor afegit suportat per aquestes adquisicions d’acord amb el que disposa l’article 20.2 de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l’impost sobre el valor afegit.

  3r. Que, amb caràcter previ o simultani al lliurament, es faci constar expressament per part del transmetent que, malgrat poder acollir-se a la renúncia de l’exempció que preveu l’article 20.2 de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, opta per no renunciar-hi."

 56. La lletra a) de l’apartat 1 de l’article 14 de la Llei 6/2007 esmentada queda modificada de la manera següent:

  "

  1. L’1,2%, com a regla general."

 57. La lletra d) de l’apartat 1 de l’article 14 de la Llei 6/2007 esmentada queda modificada de la manera següent:

  "d) El 2% en el cas de documents en què s’hagi renunciat a l’exempció a què es refereix l’article 20.2 de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l’impost sobre el valor afegit."

  Disposició final quarta

  Modificacions de la Llei 9/1991, de 27 de novembre, reguladora del cànon de sanejament d’aigües

 58. Se suprimeix el segon paràgraf de l’article 2 de la Llei 9/1991, de 27 de novembre, reguladora del cànon de sanejament d’aigües.

 59. Els apartats 1 a 3 de l’article 8 de la Llei 9/1991 esmentada queden modificats de la manera següent:

  "1. La quota del cànon de sanejament està constituïda per la suma de la quota variable, en funció del consum, i la quota fixa.

 60. La quota variable és :

  1. Amb caràcter general, de 0,286479 euros per cada metre cúbic.

  2. En el cas de consums domèstics relatius a habitatges i de consums relatius a establiments hotelers, o categories equiparables, s’estableixen les quotes variables següents per metre cúbic, en funció de l’escala per blocs de consum mensuals que s’indica, per cada habitatge o plaça d’establiment:

  Bloc Consum m3/mes Quota variable /m3
  Bloc 1 Entre 0 i 6 0,277866
  Bloc 2 Més de 6 i fins a 10 0,416749
  Bloc 3 Més de 10 i fins a 20 0,555732
  Bloc 4 Més de 20 i fins a 40 1,111464
  Bloc 5 Més de 40 1,666196

  Pel que fa al consum domèstic d’habitatges, en els casos en què el subministrament d’aigua es faci i es facturi a comunitats de propietaris o altres entitats anàlogues integrades per una pluralitat de propietaris d’habitatges o establiments, tenen la condició d’abonats, als efectes de la determinació de la quota variable que estableix aquest apartat, cadascun dels habitatges o establiments que la integren, a més de la mateixa comunitat o entitat si aquesta disposa d’almenys un punt de subministrament. En aquests casos, a efectes de la determinació de la quota variable aplicable, s’ha de tenir en compte el consum mensual que resulti de dividir la quantitat total d’aigua subministrada cada mes a la comunitat o entitat entre el nombre d’habitatges o establiments que la integren, a més de la mateixa comunitat si aquesta disposa d’almenys un punt de subministrament.

  Pel que fa al consum en establiments hotelers, l’escala s’ha d’aplicar en funció de les places de l’establiment, de manera que, als efectes de la determinació de la quota variable aplicable, s’ha de tenir en compte el consum mensual que resulti de dividir la quantitat total d’aigua subministrada cada mes a l’establiment hoteler, entre el nombre de places de l’establiment.

 61. La quota fixa s’ha de determinar mitjançant l’aplicació dels elements tributaris corresponents, d'acord amb les tarifes mensuals següents:

  1. Tarifa domèstica:

   Per cada habitatge: 3,886145 euros.

  2. Tarifa industrial:

   B.1. Tarifa hotelera:

   B.1.1. Per cada plaça en establiment hoteler o similar de 5 estrelles o categoria equiparable: 3,886145 euros.

   B.1.2. Per cada plaça en establiment hoteler o similar de 4 estrelles o categoria equiparable: 2,908056 euros.

   B.1.3. Per cada plaça en establiment hoteler o similar de 3 estrelles o categoria equiparable: 1,947440 euros.

   B.1.4. Per cada plaça en establiment hoteler o similar de 2 estrelles o categoria equiparable: 1,458398 euros.

   B.1.5. Per cada plaça en establiment hoteler o similar d’1 estrella o categoria equiparable: 0,969351 euros.

   B.1.6. Per cada plaça en establiment d’allotjament de turisme d’interior: 1,947440 euros.

   B.1.7. Per cada plaça en establiment hoteler rural o agroturisme: 1,947440 euros.

   B.2. Restaurants, cafeteries i bars:

   B.2.1. Per cada establiment on es desenvolupi indústria de restaurant: 29,185386 euros.

   B.2.2. Per cada establiment on es desenvolupi indústria de cafeteria: 19,439456 euros.

   B.2.3. Per cada establiment on es desenvolupi indústria de cafè, o de bar, amb servei de menjars o sense: 12,138744 euros.

   Les quotes d’aquesta tarifa tenen caràcter de tarifa mínima, i només són aplicables quan la quota que correspongui a aquestes indústries, segons els diferents calibres de comptadors d’aigua de la tarifa B.3, sigui inferior. En cas contrari se’ls aplica la tarifa B.3.

   B.3. Altres activitats comercials, industrials, professionals o econòmiques en general, no compreses en les tarifes anteriors:

   B.3.1. Amb comptador de calibre no superior a 13 mm: 7,291980 euros.

   B.3.2. Amb comptador de calibre superior a 13 mm i que no passi de 15 mm: 14,575227 euros.

   B.3.3. Amb comptador de calibre superior a 15 mm i que no passi de 20 mm: 19,439456 euros.

   B.3.4. Amb comptador de calibre superior a 20 mm i que no passi de 25 mm: 58,318370 euros.

   B.3.5. Amb comptador de calibre superior a 25 mm i que no passi de 30 mm: 99,936482 euros.

   B.3.6. Amb comptador de calibre superior a 30 mm i que no passi de 40 mm: 149,922681 euros.

   B.3.7. Amb comptador de calibre superior a 40 mm i que no passi de 50 mm: 299,818427 euros.

   B.3.8. Amb comptador de calibre superior a 50 mm i que no passi de 80 mm: 749,568509 euros.

   B.3.9. Amb comptador de calibre superior a 80 mm: 874,502582 euros.

  3. Quan en un mateix local coincideixin distintes activitats, s’aplica per a totes la tarifa més elevada."

 62. S’afegeix un nou apartat, l’apartat 4, en l’article 9 de la Llei 9/1991 esmentada, amb la redacció següent:

  "4. Així mateix, s’estableix una bonificació del 50% sobre les quotes mensuals del cànon meritades pel subjecte passiu, sempre que el 60% o més de l’aigua consumida provengui de la reutilització d’aigua depurada."

 63. S’afegeix un segon paràgraf en la disposició addicional segona de la Llei 9/1991 esmentada, amb la redacció següent:

  "En tot cas, el dret i la quantia de les indemnitzacions queden sotmesos a les disponibilitats pressupostàries, com també, pel que fa a les indemnitzacions per obres i instal·lacions, a la planificació que s’estableixi per la conselleria competent en matèria de medi ambient."

  Disposició final cinquena

  Modificacions de la Llei 11/1998, de 14 de desembre, sobre el règim específic de les taxes de la comunitat autònoma de les Illes Balears

  La Llei 11/1998, de 14 de desembre, sobre el règim específic de les taxes de la comunitat autònoma de les Illes Balears, queda modificada de la manera següent:

 64. Els capítols I, II, III i V del títol III queden modificats de la manera següent:

  "Capítol I

  Taxa per l’expedició de títols o certificats per l’Escola Balear d’Administració Pública

Article 54

Fet imposable

Constitueix el fet imposable d’aquesta taxa l’expedició de títols o certificats d’aprofitament i d’assistència a les accions formatives emesos per l’Escola Balear d’Administració Pública.

Article 55

Exempcions

Està exempta la primera expedició d’un títol o d’un certificat amb signatura digital.

Article 56

Subjecte passiu

Són subjectes passius d’aquesta taxa totes les persones que sol·licitin els títols o certificats a què es refereix el fet imposable.

Article 57

Quantia

 1. Títol o diploma acreditatiu de participar a una acció formativa:

  1.1. La primera expedició amb signatura digital serà gratuïta.

  1.2. Les successives expedicions:

  1. Format paper: 5,10 €.

  2. Format digital: 4,23 €.

 2. Certificat curricular alumne i professor:

  1. Format paper: 5,10 €.

  2. Format digital: 4,23 €.

 3. Certificat curricular només professorat:

  3.1. La primera expedició anual amb signatura digital serà gratuïta.

  3.2. Les successives expedicions:

  1. Format paper: 5,10 €.

  2. Format digital: 4,23 €.

Article 58

Meritació

La taxa es merita en el moment de la sol·licitud d’expedició del títol o certificat corresponent.

Capítol II

Taxa pels serveis de selecció de personal

Article 59

Fet imposable

Constitueix el fet imposable d’aquesta taxa la inscripció en les convocatòries per seleccionar el personal que accedeixi a l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears, tant en condició de personal funcionari com de personal no funcionari, la inscripció en les convocatòries per seleccionar el personal funcionari amb habilitació de caràcter estatal de l’àmbit territorial de les Illes Balears i la inscripció a les convocatòries per seleccionar personal dels cossos de la policia local de l’àmbit territorial de les Illes Balears quan correspongui tramitar-les a la Conselleria d’Administracions Públiques, d’acord amb la normativa en matèria de coordinació de les policies locals de les Illes Balears.

Article 59 bis

Exempcions i bonificacions

 1. Queden exemptes del pagament de la taxa les persones amb discapacitat igual o superior al 33%.

 2. Tenen una bonificació del 50% el personal laboral al servei de l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears que participi en processos de funcionarització i el personal laboral i funcionari que participi en les convocatòries de promoció interna.

 3. Tenen una bonificació del 50% les persones que s’inscriguin en les convocatòries per seleccionar funcionaris interins al servei de l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

Article 60

Subjecte passiu

Són subjectes passius de la taxa les persones que s’inscriuen en les convocatòries per seleccionar el personal que ha d’accedir a l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears, tant en condició de personal funcionari com de personal no funcionari, les que s’inscriuen en les convocatòries per seleccionar el personal funcionari amb habilitació de caràcter estatal de l’àmbit territorial de les Illes Balears i les que s’inscriuen en les convocatòries per seleccionar personal dels cossos de la policia local de l’àmbit territorial de les Illes Balears que correspongui tramitar a la Conselleria d’Administracions Públiques.

Article 61

Quantia

 1. La taxa per la inscripció a les proves selectives del personal al servei de l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears, del personal funcionari amb habilitació de caràcter estatal de l’àmbit territorial de les Illes Balears i en les proves selectives de personal dels cossos de la policia local de l’àmbit territorial de les Illes Balears que correspongui tramitar a la Conselleria d’Administracions Públiques s’exigirà segons la tarifa següent:

  1. En convocatòries d’accés a places o llocs de treball per als quals s’exigeixi el títol universitari de grau: 26,79 €.

  2. En convocatòries d’accés a places o llocs de treball per als quals s’exigeixin altres titulacions de nivell inferior al títol universitari de grau: 13,38 €.

 2. Les quanties exigibles com a taxa s’han de consignar expressament en les resolucions que convoquin les proves selectives corresponents.

Article 62

Meritació i pagament

 1. La taxa es merita en el moment de la sol·licitud de la inscripció. No obstant això, el pagament de la taxa serà previ a la presentació de la sol·licitud d’inscripció, mitjançant una autoliquidació, en els impresos habilitats a l’efecte, i se n’ha de fer l’ingrés en qualsevol entitat bancària autoritzada.

 2. A la sol·licitud d’inscripció s’ha d’adjuntar, en tot cas, una còpia de l’autoliquidació de la taxa, prèviament ingressada.

 3. Quan per causes no imputables al subjecte passiu l’activitat que constitueix el fet imposable de la taxa no es faci, procedirà la devolució de l’import corresponent. Per tant, no procedirà cap devolució de la taxa en els supòsits d’exclusió de les proves selectives per causes imputables a la persona interessada.

Capítol III

Taxa per la realització de cursos programats per l’Escola Balear d’Administració Pública

Article 63

Fet imposable

Constitueix el fet imposable d’aquesta taxa la sol·licitud d’inscripció a cursos, seminaris o exàmens que, compresos dins de la programació de l’Escola Balear d’Administració Pública (EBAP), siguin necessaris per a la formació de la policia local i del personal d’emergències de l’àmbit territorial de les Illes Balears, com també la sol·licitud d’inscripció en els cursos o en els exàmens de formació en la modalitat d’autoaprenentatge dels plans interadministratius i de llengües de l’EBAP.

Article 64

Subjecte passiu

Són subjectes passius de la taxa les persones que sol·licitin la inscripció en els cursos, seminaris i exàmens descrits en el fet imposable.

Article 65

Quantia

 1. La taxa per sol·licitud d’inscripció en els cursos, seminaris i proves s’exigirà segons la tarifa següent:

  1.1. Per la inscripció en els processos selectius per a l’accés als cursos de capacitació de la policia local i del personal d’emergències: 13,11 euros.

  1.2. Per la inscripció en els cursos i seminaris de formació indicats al fet imposable:

  1. D’una durada superior a 401 hores:

   a.1) Primeres 400 hores: 1.707,32 €.

   a.2) A partir de les 401 hores: 2,173699 euros/h.

  2. D’una durada entre 201 i 400 hores:

   b.1) Primeres 200 hores: 1.151,67 €.

   b.2) A partir de les 201 hores: 2,778218 euros/h.

  3. D’una durada entre 51 i 200 hores:

   c.1) Primeres 50 hores: 406,96 €.

   c.2) A partir de les 51 hores: 4,964779 euros/h.

  4. D’una durada entre 21 i 50 hores:

   d.1) Primeres 20 hores: 174,67 €.

   d.2) A partir de les 21 hores: 7,742997 euros/h.

  5. D’una durada fins a 20 hores: 8,733381 euros/h.

   1.3. Per la inscripció als exàmens de les accions formatives en la modalitat d’autoaprenentatge: 20,9 euros per examen.

 2. Exempcions i bonificacions

  2.1. Queden exempts del pagament de la taxa:

  1. El personal de l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

  2. Les persones amb discapacitat igual o superior al 33%.

  3. Les persones en situació d’atur que no percebin ajudes econòmiques, en la inscripció al curs bàsic de policia local.

  4. El personal voluntari de protecció civil, en la inscripció als cursos adreçats exclusivament a voluntaris de protecció civil.

   2.2 Així mateix, s’estableixen les exempcions objectives següents:

  5. La primera inscripció a un curs de reciclatge de la policia local per cada any natural.

  6. La primera inscripció a un curs o seminari de policia de proximitat o atenció al ciutadà dels policies locals en actiu a l’inici del curs i que pertanyin a municipis que no siguin promotors de formació, per cada any natural.

  7. La primera inscripció a un curs de qualitat en els serveis, adreçat als funcionaris de l’Administració local de les Illes Balears, excepte policies locals, per cada any natural.

   2.3. Els subjectes passius tenen una bonificació de la taxa, en els supòsits i pels percentatges que s’indiquen a continuació:

  8. La inscripció al curs bàsic de policia:

   a.1) Amb caràcter general: 75%.

   a.2) Els membres de famílies nombroses: 90%.

   a.3) Les persones amb ingressos inferiors al salari mínim interprofessional: 90%.

  9. La inscripció a cursos de capacitació per a comandaments dels cossos de policia local:

   b.1) Cursos de capacitació de les categories del grup A1: 25%.

   b.2) Cursos de capacitació de les categories del grup A2: 30%.

   b.3) Cursos de capacitació de les categories del grup C1: 40%.

Article 66

Meritació i pagament

 1. La taxa es merita en el moment de la sol·licitud d’inscripció corresponent, d’acord amb el que disposa l’article 10.1.b) de la Llei 2/1997, de 3 de juny, de taxes de la comunitat autònoma de les Illes Balears. El pagament de la taxa s’ha de fer mitjançant la presentació i l’ingrés de l’autoliquidació corresponent, al temps de la presentació de la sol·licitud.

 2. L’import de la taxa meritada es retornarà en cas d’exclusió de l’interessat del curs, seminari o prova sol·licitats, per causa no imputable al subjecte passiu.

Capítol V

Taxa per la prestació de serveis relacionats amb l’Escola Balear d’Administració Pública

Article 70 bis

Fet imposable

Constitueix el fet imposable d’aquesta taxa la prestació, per part de l’EBAP, dels serveis següents:

1r. La sol·licitud d’homologació d’accions formatives.

2n. Compulsa de documents.

3r. Fotocòpies.

4t. Expedició de temaris en format CD.

Article 70 ter

Subjecte passiu

Són subjectes passius d’aquesta taxa tots els sol·licitants dels serveis que constitueixen el fet imposable descrit en l’article anterior.

Article 70 quater

Quantia

 1. La taxa per la prestació de serveis relacionats amb l’Escola Balear d’Administració Pública s’exigirà d’acord amb les tarifes següents:

  1.1. Sol·licitud d’homologació d’acció formativa: 126,69 € per acció formativa

  1.2. Compulsa de documents: 0,38 € per full.

  1.3. Fotocòpies:

  1. Fotocòpies DIN A4, fins a cinc fulls: 3,00 €.

  2. Fotocòpies DIN A4, de més de cinc fulls:

   b.1) Els primers cinc fulls: 3,00 €.

   b.2) A partir dels sis fulls: 0,112634 € per full.

  3. Fotocòpies DIN A3 fins a cinc fulls: 5,00 €.

  4. Fotocòpies DIN A3, de més de cinc fulls:

   d.1) Els primers cinc fulls: 5,00 €.

   d.2) A partir dels sis fulls: 0,180215 € per full.

   1.4. Dossier de temaris en suport informàtic:

  5. Suport i material informàtic: 10,02 €.

  6. Per cada temari: 0,14 € .

 2. Exempcions

  Queden exemptes del pagament de la taxa les sol·licituds d’homologació d’accions formatives de l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

Article 70 quinquies

Meritació i pagament

La taxa es merita quan es presenti la sol·licitud per a la prestació del servei corresponent, d’acord amb el que disposa l’article 10.1.b) de la Llei 2/1997, de 3 de juny, de taxes de la comunitat autònoma de les Illes Balears. El pagament de la taxa s’ha de fer mitjançant la presentació i l’ingrés de l’autoliquidació corresponent, al temps de la presentació de la sol·licitud."

 1. L’apartat 3 de l’article 92 queda modificat de la manera següent:

  "3. Si es tracta d’estades a terra per a varada d’embarcacions, la quota tributària es determina segons la tarifa resultant de les operacions següents:

  1. Els cinc primers dies: eslora x màniga x dies d’estada a terra x 0,579548 €.

  2. Del sisè al quinzè dia: eslora x màniga x dies d’estada a terra x 0,825657 €.

  3. A partir del setzè dia: eslora x màniga x dies d’estada a terra x 1,159096 €."

 2. L’article 93 queda modificat de la manera següent:

  "Article 93

  Exempcions

 3. Queden exemptes del pagament d’aquesta taxa les embarcacions vinculades a tasques d’ensenyament de l’Escola de Vela de Calanova.

 4. Queden exemptes del pagament de les quotes tributàries per amarratge:

  1. Les embarcacions de l’administració dedicades a tasques de vigilància, repressió de contraban, salvament, lluita contra la contaminació marina i, en general, el material de l’administració pública i dels seus organismes autònoms en missions oficials de la seva competència.

  2. Les embarcacions que participin en qualsevol esdeveniment esportiu oficial organitzat per l’Escola de Vela de Calanova o en els quals l’Escola participi. En aquest cas, hauran de tenir autorització expressa del director de l’Escola de Vela de Calanova."

 5. El capítol IV del títol VI queda modificat de la manera següent:

  "Capítol IV

  Taxes per serveis en matèria de contaminació atmosfèrica.

Article 118

Fet imposable

Constitueix el fet imposable d’aquestes taxes la determinació dels nivells d’emissions de contaminants atmosfèrics, com també altres determinacions del Laboratori de l’Atmosfera, la concessió de les autoritzacions administratives a les activitats potencialment contaminants de l’atmosfera, com també les inscripcions, la concessió de les autoritzacions administratives als organismes de control en matèria d’atmosfera, la concessió de les autoritzacions per emissions de gasos d’efecte hivernacle i la revisió dels informes d’emissions.

Article 119

Subjecte passiu

Són subjectes passius aquells als quals es presten els serveis a què es refereix el fet imposable.

Article 120

Quantia

 1. Determinació d’emissions/Euros

  1.1 Mostreig isocinètic de partícules (1 focus aïllat): per un sol focus: 1.684,59

  1.2 Mostreig isocinètic de partícules (2 o més focus en el mateix recinte): a partir del segon focus, per focus: 673,83

  1.3 Determinació de l’opacitat (1 focus aïllat): per focus: 151,01

  1.4 Determinació de l’opacitat (2 o més focus en el mateix recinte): a partir del segon focus, per focus: 67,39

  1.5 Determinació de l’opacitat (en el mateix focus on es dugui a terme un mostreig isocinètic i/o una determinació de contaminants mitjançant cèl·lula electroquímica): per focus: 26,95

  1.6 Determinació de contaminants gasosos mitjançant cèl·lula electroquímica (1 focus aïllat): per focus: 673,83

  1.7 Determinació de contaminants gasosos mitjançant cèl·lula electroquímica (2 o més focus en el mateix recinte): a partir del segon focus, per focus: 224,61

  1.8 Determinació de contaminants gasosos mitjançant cèl·lula electroquímica (en el mateix focus on es dugui a terme un mostreig isocinètic): per focus: 336,93

  1.9 Determinació de composts orgànics volàtils per fotoionització (1 focus aïllat): per un sol focus: 336,93

  1.10 Determinació de composts orgànics volàtils per fotoionització (en el mateix focus on es dugui a terme un mostreig isocinètic i/o una determinació de contaminants mitjançant cèl·lula electroquímica): per focus: 168,46

  1.11 Determinació de composts orgànics volàtils per fotoionització (2 o més focus en el mateix recinte): a partir del segon focus, per focus: 168,46

  1.12 Inspecció de les mesures correctores de prevenció de la contaminació atmosfèrica a la instal·lació: 179,68

 2. Ima mostra: 269,54

  2.2 Determinació de concentració de partícules PM10 amb captador de baix volum: a partir de segona mostra, per mostra: 44,92

  2.3 Determinació de concentració de partícules sedimentables amb captador: per primera mostra de 15 dies d’un captador : 120,00

  2.4 Determinació de concentració de partícules sedimentables amb captador: per mostra següent de 15 dies d’un captador: 100,00

 3. Determinacions al laboratori/ Euros

  3.1 Determinació de metalls per absorció atòmica (per mostra i element). A banda de les taxes del mostreig previ necessari.

  3.1.1 Atomització per flama: 26,95

  3.1.2 Cambra de grafit: 62,89

 4. Autorització i inscripció d’activitat potencialment contaminant de l’atmosfera (APCA)/ Euros

  4.1 Primera autorització APCA grup A: 120,00

  4.2 Renovacions o modificacions de l’autorització APCA grup A: 40,00

  4.3 Primera autorització APCA grup B: 100,00

  4.4 Renovacions o modificacions de l’autorització APCA grup B: 35,00

  4.5 Primera inscripció APCA grup C: 50,00

  4.6 Renovacions o modificacions de la inscripció APCA grup C: 17,00

 5. Autoritzacions d’organismes de control per a l’atmosfera/Euros

  5.1 Primera autorització: 120,00

  5.2 Renovacions o modificacions de l’autorització: 40,00

 6. Autoritzacions d’emissions de gasos d’efecte hivernacle/ Euros

  6.1 Primera autorització: 150,00

  6.2 Renovacions o modificacions de l’autorització: 50,00

 7. Informes d’emissions/ Euros

  7.1 Revisió d’un informe d’emissions fet per un organisme de control autoritzat: 10,00

Article 121

Meritació i pagament

 1. La taxa es merita quan es presenti la sol·licitud per a la prestació del servei corresponent a què es refereix el fet imposable, d’acord amb el que disposa l’article 10.1.b) de la Llei 2/1997, de 3 de juny, de taxes de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

 2. El pagament de la taxa s’ha de fer mitjançant la presentació i l’ingrés de l’autoliquidació corresponent, al temps de la presentació de la sol·licitud."

 3. L’article 273 queda modificat de la manera següent:

  "Article 273

  Fet imposable

  Constitueix el fet imposable d’aquesta taxa la utilització de les aigües del port, les dàrsenes i les zones d’ancoratge, els serveis generals de policia i, si s’escau, les instal·lacions d’amarratge i atracada en els molls o els molls de pilons, per part de les embarcacions esportives o recreatives i dels seus tripulants i passatgers, com també les embarcacions destinades al lloguer a terceres persones i les embarcacions matriculades en la llista 6a destinades a activitats subaquàtiques (busseig) i a activitats de temporada en platges i costa (com ara el vol nàutic, l’esquí-bob, el lloguer de motos aquàtiques, l’esquí aquàtic, etc.)."

 4. S’afegeix l’apartat 1.d) en l’article 279, amb la redacció següent:

  "1.d) Les embarcacions destinades al lloguer a terceres persones i les embarcacions matriculades en la llista 6a destinades a activitats subaquàtiques (busseig) i a activitats de temporada en platges i costa (vol nàutic, esquí-bob, lloguer de motos aquàtiques, esquí aquàtic, etc.) han d’abonar la quantia corresponent a les embarcacions en trànsit."

 5. L’article 282 queda modificat de la manera següent:

  "Article 282

  Embarcacions lleugeres

  Les embarcacions lleugeres que ocupin habitualment una plaça en sec del servei meriten la taxa per embarcacions esportives o recreatives atracades de punta, amb una reducció del 30%, independentment del nombre de dies que naveguin."

 6. S’afegeix un segon paràgraf en l’article 328 ter, amb la redacció següent:

  "La targeta s’ha de sol·licitar per escrit i s’ha d’abonar la taxa per formació d’expedient, obertura i tramitació. Aquesta targeta té un termini de vigència màxim de tres anys i en qualsevol cas s’extingeix en la data d’acabament de l’autorització temporal d’amarratge en base. Si se sol·licita la renovació de l’amarratge, s’ha de sol·licitar una nova targeta acreditativa i s’ha d’abonar una altra vegada la taxa."

 7. S’afegeix un darrer paràgraf en l’apartat 1 de l’article 336, amb la redacció següent:

  "En els supòsits de les lletres b), c) i d) anteriors, el pagament de la taxa de subministraments d’aigua i electricitat i el de la taxa de gestió de residus queden exclosos d’aquesta exempció."

 8. L’apartat 2 de l’article 336 queda modificat de la manera següent:

  "2. Queden exemptes del pagament de la taxa d’ocupació o aprofitament de domini públic portuari, regulada en el capítol XXVI, les administracions públiques, per al cas d’autoritzacions administratives per a la realització d’activitats sense finalitat de lucre i d’interès social, cultural, educatiu o esportiu, amb la sol·licitud prèvia d’exempció a l’administració autonòmica portuària i l’abonament de la taxa corresponent per formació d’expedient, obertura i tramitació regulada en el capítol XXV d’aquesta llei.

  En cas que es tracti d’activitats de regates o travessies nàutiques, han d’abonar la taxa G-5 corresponent a l’amarratge en trànsit de les embarcacions que hi participin amb un descompte del 25%, i els subministraments d’aigua i electricitat."

 9. L’article 337 queda modificat de la manera següent:

  "Article 337

  Prestació de servei fora de l’horari normal

 10. La prestació de serveis els dies festius o fora de la jornada ordinària dels laborals queda supeditada a la possibilitat i la conveniència de la realització, a judici de la Direcció General de Costes i Ports, i la taxa s’ha d’abonar amb els recàrrecs que en cada cas corresponguin.

 11. En cas que sigui necessària la presència de personal portuari per serveis especials o per retards en l’operació d’una naviliera, amb independència de les sancions que en resultin, s’han d’aplicar els recàrrecs següents:

  1. Recàrrec per hora del cap de port: 21,38 €/hora.

  2. Recàrrec per hora de zelador/guardamolls: 18,72 €/hora.

 12. Si es tracta d’horari nocturn o en el cas de dissabtes, diumenges i festius, els costs indicats s’han de multiplicar per dos per determinar el recàrrec que correspon. En qualsevol cas s’ha de liquidar un mínim de quatre hores per agent portuari."

 13. L’apartat 3r de l’article 343 ter queda modificat de la manera següent:

  "3r. La taxa s’exigirà d’acord amb les tarifes següents:

  1. Fotografia sense intervenció de models ni alteració de l’espai: 222,80 euros/dia.

  2. Reportatge fotogràfic amb models o inclusió de productes: 445,62 euros/dia.

  3. Reportatge cinematogràfic o videogràfic sense intervenció de models ni alteració de l’espai: 445,62 euros/dia.

  4. Reportatge cinematogràfic o videogràfic amb models o inclusió de productes: 890,32 euros/dia.

  5. Recàrrec pel treball nocturn: 50%."

 14. S’afegeixen sis nous capítols, els capítols XLVI, XLVII, XLVIII, XLIX, L i LI, al títol VI, amb la redacció següent:

  "Capítol XLVI

  Taxa per la realització d’activitats en els equipaments i exteriors de les finques públiques

Article 343 octies

Taxa per la realització d’activitats en els equipaments i exteriors de les finques públiques

1r. Fet imposable

Constitueix el fet imposable d’aquesta taxa la prestació de serveis per part de l’entitat Espais de Natura Balear derivada de l’autorització per a la realització d’activitats i l’ús d’equipaments i exteriors en finques públiques.

2n. Subjecte passiu

Són subjectes passius d’aquesta taxa les persones físiques, jurídiques i entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària que sol·licitin l’autorització corresponent per a la realització de les activitats a què es refereix el fet imposable.

3r. Quantia

La taxa s’exigirà d’acord amb les tarifes següents:

 1. Ús de l’auditori del centre de visitants del Parc Nacional de Cabrera a la Colònia de Sant Jordi: 750 €/dia.

 2. Ús dels equipaments de la finca pública de Son Real: 1.000 €/dia.

 3. Ús d’altres equipaments d’espais naturals protegits: 750 €/dia.

 4. Realització d’esdeveniments dins les finques públiques fora dels equipaments: 750 €/dia.

4t. Meritació i pagament

La taxa es merita en el moment en què s’obtengui l’autorització per a la realització d’activitats i l’ús d’equipaments i exteriors en finques públiques.

En tot cas l’eficàcia de l’autorització queda condicionada al pagament de l’import de la taxa.

5è. Devolució

Procedeix la devolució del 35% de l’import de la taxa en el cas que no es faci l’activitat autoritzada per causes no imputables a la persona interessada.

Capítol XLVII

Taxa per l’autorització d’activitats esportives dins l’àmbit dels espais naturals protegits i de les finques públiques

Article 343 nonies

Taxa per l’autorització d’activitats esportives dins l’àmbit dels espais naturals protegits i de les finques públiques

1r. Fet imposable

Constitueix el fet imposable d’aquesta taxa la prestació de serveis per part de la comunitat autònoma derivada de la tramitació de l’autorització per a la realització d’activitats esportives dins l’àmbit dels espais naturals protegits i de les finques públiques.

2n. Subjecte passiu

Són subjectes passius d’aquesta taxa les persones físiques, jurídiques i entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, que sol·licitin l’autorització corresponent per a la realització de les activitats a què es refereix el fet imposable.

3r. Quantia

La taxa s’exigirà d’acord amb les tarifes següents:

 1. Autorització per a la realització d’una activitat esportiva dins un espai natural protegit o una finca pública: 2 €/persona.

 2. Autorització per a la realització de proves esportives dins un espai natural protegit o una finca pública: 5 €/participant.

4t. Meritació

La taxa es merita en el moment en què s’obtengui l’autorització per a la realització d’activitats esportives dins l’àmbit dels espais naturals protegits i de les finques públiques.

En tot cas l’eficàcia de l’autorització queda condicionada al pagament de l’import de la taxa.

5è. Devolució

Procedeix la devolució del 35% de l’import de la taxa en el cas que no es faci l’activitat autoritzada per causes no imputables a la persona interessada.

Capítol XLVIII

Taxa de recollida i tractament de bengales i altres residus

Article 343 decies

Taxa de recollida i tractament de bengales i altres residus

1r. Fet imposable

Constitueix el fet imposable d’aquesta taxa l’ús de les instal·lacions específiques situades en els ports per a la recollida de bengales i altres residus, que són una dotació obligatòria de les embarcacions segons la normativa marítima i que constitueixen un residu perillós, incloent-hi el cost del tractament dels residus esmentats a càrrec d’un gestor autoritzat.

2n. Subjecte passiu i responsables subsidiaris

Són subjectes passius d’aquesta taxa el propietari de l’embarcació o el representant autoritzat.

En el cas d’embarcacions de lloguer en trànsit és responsable subsidiari el capità o patró de l’embarcació.

3r. Quantia

La quantia d’aquesta taxa s’estableix segons el tipus de residu dipositat en el contenidor específic al port:

 1. Bengales de mà: 5,01 €/unitat.

 2. Coets amb paracaigudes: 6,07 €/unitat.

 3. Pots de fum: 7,64 €/unitat.

 4. Altres (municions i altres elements de dimensions majors): 7,64 €/unitat.

 5. MOB (home a l’aigua): 28,66 €/unitat.

4t. Meritació i pagament

La taxa es merita en el moment en què s’iniciï la prestació del servei al qual es refereix el fet imposable, i és exigible en el moment en què es notifiqui la seva liquidació.

Capítol XLIX

Taxa per la utilització de la passarel·la mòbil (finger)

Article 343 undecies

Taxa per la utilització de la passarel·la mòbil (finger)

1r. Fet imposable

Constitueix el fet imposable d’aquesta taxa l’ús de passarel·les mòbils que permetin l’embarcament i el desembarcament de passatgers des dels bucs a les estacions marítimes.

2n. Subjecte passiu i responsables

Són subjectes passius els naviliers i els consignataris dels bucs, o els seus capitans en els casos en què els bucs no estiguin consignats.

En tot cas, els propietaris dels bucs són responsables solidaris del pagament de la taxa.

3r. Quantia

La quantia és la següent:

- Fins a dues hores: 70 €.

- Tercera hora i següents: 35 €/hora.

4t. Meritació i pagament

La taxa es merita en el moment en què s’iniciï la prestació del servei al qual es refereix el fet imposable, i és exigible en el moment en què es notifiqui la seva liquidació.

Capítol L

Taxa pel servei de practicatge

Article 343 duodecies

Taxa pel servei de practicatge

1r. Fet imposable

Constitueix el fet imposable d’aquesta taxa el servei d’assessorament a bord a capitans o patrons de bucs i artefactes flotants per facilitar-ne l’entrada i la sortida i les maniobres nàutiques dins els límits geogràfics de la zona de practicatge en condicions de seguretat, com també les instruccions impartides pels pràctics des del moment en què surtin de l’estació de practicatge per prestar el servei.

El servei es presta als ports de competència de la comunitat autònoma que determina la Direcció General de la Marina Mercant.

La taxa de practicatge és obligatòria per a la entrada i la sortida d’un port de tots els bucs, amb un arqueig igual o superior a 500 GT, com també per a les maniobres nàutiques que aquests bucs necessitin efectuar dins el port.

2n. Subjecte passiu i responsables

Són subjectes passius els naviliers i els consignataris dels bucs, o els seus capitans en els casos en què els bucs no estiguin consignats.

En tot cas, els propietaris dels bucs són responsables solidaris del pagament de la taxa.

3r. Exempcions

La taxa del servei de practicatge no serà aplicable quan els capitans i patrons de bucs es trobin exempts de l’obligatorietat d’utilització del servei portuari de practicatge, d’acord amb el que preveu l’article 9 del Reial Decret 393/1996, d’1 de març, pel qual s’aprova el Reglament general de practicatge, a no ser que sol·licitin expressament la seva prestació.

4t. Quantia

La quantia bàsica d’aquesta taxa s’estableix en funció de l’arqueig brut (GT) del buc, sens perjudici de les bonificacions o els recàrrecs que puguin resultar aplicables, per a cadascun dels serveis següents:

 1. Practicatge d’entrada.

 2. Practicatge de sortida.

 3. Practicatge de maniobres nàutiques dintre el port.

 4. Practicatge voluntari.

  Arqueig brut (GT) Practicatge (€) Quantia bàsica
  Fins a 2.000 83,25
  De 2.001 a 3.000 83,86
  De 3.001 a 4.000 102,15
  De 4.001 a 5.000 117,12
  De 5.001 a 6.000 132,09
  De 6.001 a 7.000 147,06
  De 7.001 a 8.000 162,04
  De 8.001 a 9.000 177,01
  De 9.001 a 10.000 191,98
  Més de 10.000 per cada 1.000 unitats o fracció d'excés 14,97

  5è. Bonificacions

  En el cas dels bucs tipus ferri amb línia regular autoritzada s’aplica la taxa corresponent al seu arqueig brut (GT) amb un coeficient reductor d’1,5.

  Aquesta bonificació no s’aplicarà als bucs que transportin exclusivament mercaderies.

  6è. Recàrrecs

  Les taxes de practicatge aplicables als següents serveis de practicatge seran objecte d’un recàrrec del cent per cent de la taxa de practicatge:

 5. En període nocturn, comprès entre les 21.00 h i les 06.00 h.

 6. A bucs sense medis de propulsió i governament.

 7. Per a l’execució de maniobres de bucs abarloats o en què s’utilitzen separadors.

  Així mateix, en cas de retards, cancel·lacions i altres situacions seran aplicables els recàrrecs que es preveuen en els paràgrafs següents.

  Les modificacions sobre l’hora prevista de prestació del servei no comunicades al pràctic del port i a Ports de les Illes Balears conforme al que estableix l’autorització administrativa atorgada al buc per operar en el port en reglament d’explotació del servei de practicatge, donen lloc a un recàrrec del 20% de la taxa corresponent.

  En cas de produir-se algun retard en l’inici de la maniobra trobant-se el pràctic a bord, qualsevol demora superior a 30 minuts comporta un recàrrec de:

  - Un 10% de la taxa a aplicar si la permanència del pràctic a bord és superior a 30 minuts i inferior a 1 hora.

  - Un 30% de la taxa a aplicar si la permanència del pràctic a bord és superior a 1 hora.

  Si existeix demora, el capità haurà de decidir la permanència del pràctic a bord. No obstant això, el pràctic haurà d’abandonar el buc en aquells supòsits en què la seva permanència pugui provocar demores en altres serveis. En aquests casos, s’entén que el desembarcament suposa l’obligatorietat de confirmar novament el servei.

  Quan els retards siguin atribuïbles al pràctic, i no es justifiquin per simultaneïtat, cas fortuït o força major, s’aplica la reducció de la taxa següent:

  - Per un retard superior a 30 minuts i inferior a 1 hora, el 10% de reducció de la taxa.

  - Per un retard superior a 1 hora, el 30% de reducció de la taxa.

  Aquests recàrrecs i reduccions són aplicables sempre que no obeeixin a circumstàncies o condicions meteorològiques excepcionals reconegudes pel capità marítim.

  7è. Meritació i pagament

  La taxa es merita en el moment en què s’inicien les operacions a què es refereix el fet imposable. La taxa és exigible en el moment en què es notifiqui la seva liquidació.

  Capítol LI

  Taxa de servei d’informació a bucs

Article 343 terdecies

Taxa de servei d’informació a bucs

1r. Fet imposable

Constitueix el fet imposable d’aquesta taxa el servei d’informació a bucs o embarcacions, incloent la comunicació dels permisos d’inici de maniobra i trànsit marítim per la zona de servei del port, i la regulació i l’ordenació del trànsit en tot moment, transmetent per VHF o qualsevol altre mitjà les instruccions oportunes als bucs implicats.

El servei d’informació a bucs o embarcacions inclou les funcions pròpies d’informació, instruccions generals per ordenar el trànsit i funcions addicionals.

L’àmbit d’actuació d’aquest servei serà tota la zona marítima portuària, incloent el canal d’accés i les zones de fondeig, que es presti als bucs i les embarcacions quan concorri qualsevol de les situacions següents:

 1. Que es dugui a terme una maniobra o navegació interior al port d’un buc d’arqueig igual o superior a 500 GT que no es trobi subjecte a practicatge.

 2. Durant els períodes de temps en què es trobi tancat el port.

 3. Quan es faci una maniobra o navegació al port d’un buc o embarcació d’un arqueig inferior a 500 GT que dugui a terme el transport de passatgers, de mercaderies o d’ambdós en línia regular autoritzada o transport de mercaderies perilloses.

En qualsevol cas, el servei d’informació a bucs serà d’obligada prestació a tots aquells capitans de bucs que ostentin l’exempció de practicatge.

2n. Subjecte passiu i responsables

Són subjectes passius els naviliers i els consignataris dels bucs, o els seus capitans en els casos en què els bucs no es trobin consignats.

En tot cas, els propietaris dels bucs són responsables solidaris del pagament de la taxa.

3r. Quantia

La quantia d’aquesta taxa s’estableix en 26,21 €.

4t. Meritació i pagament

La taxa es merita en el moment en què s’iniciï la prestació del servei al qual es refereix el fet imposable, i és exigible en el moment en què se’n notifiqui la liquidació."

 1. El títol VII queda redactat de la manera següent:

"TÍTOL VII

CONSELLERIA DE TURISME I ESPORTS

Capítol únic

Taxa per la prestació de serveis administratius en matèria turística

Article 344

Fet imposable

Constitueixen el fet imposable d’aquesta taxa:

 1. La tramitació de la declaració responsable d’inici d’activitat turística relativa a l’obertura d’establiments turístics i de comunicacions relatives a canvis de titularitat, variacions, canvi d’us, baixes temporals, tancament, canvis de categoria d’establiments turístics i qualsevol modificació de les dades inscrites en els registres turístics, com també l’habilitació i l’expedició dels carnets i el reconeixement de qualificacions professionals de les professions turístiques reglades.

 2. L’emissió d’informes tècnics, l’expedició de certificats en matèria de turisme i el lliurament d’impresos de fulls de reclamacions d’usuaris turístics.

Article 345

Exempcions

La taxa s’ha d’exigir sempre que es verifiqui el fet imposable, sense cap tipus d’exempcions objectives ni subjectives.

Article 346

Subjecte passiu

Són subjectes passius d’aquesta taxa les persones físiques, jurídiques i entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, que sol·licitin la realització d’una activitat administrativa de les descrites en el fet imposable i prestada per la conselleria competent en matèria turística o qualsevol ens que en depengui, o bé aquells que en resultin afectats o beneficiats per l’activitat.

Article 347

Quantia

La quota tributària d’aquesta taxa es determina per l’aplicació de les tarifes següents:

 1. Allotjaments.

  a.1) Obertura d’establiment i variació del nombre de places de:

  a.1.1) Hotels, hotels-apartaments, establiments d’aprofitament per torns de béns immobles i establiments coparticipats o compartits, per plaça: 24,84 euros.

  a.1.2) Hotel rural, agroturisme i turisme d’interior, per plaça: 24,84 euros.

  a.1.3) Apartaments, per unitat d’allotjament: 24,84 euros.

  a.1.4) Càmpings, per plaça: 24,84 euros.

  a.1.5) Albergs, refugis i hostatgeries, per plaça: 24,84 euros.

  a.1.6) Alienació d’unitats d’allotjament, per plaça: 24,84 euros.

  a.1.7) Comercialització d’estades turístiques en habitatges, per plaça: 24,84 euros.

  a.1.8) Hostals, hostals-residència, pensions, posades, cases d’hostes, campaments de turisme, per plaça: 24,84 euros.

  a.2) Comunicació de canvis de titularitat o de categoria, baixes temporals, tancament, explotació conjunta i canvi d’ús de l’establiment: 300 euros per establiment.

  a.3) Informes de viabilitat o altres informes tècnics: 63,71 euros. Si intervé la inspecció de turisme: 150 euros.

 2. Empreses d’intermediació turística: agències de viatges, mediadors turístics, central de reserves.

  b.1) Obertura d’establiment: 200 euros.

  b.2) Obertura d’un segon establiment i següents, inclosos els establiments virtuals, per unitat: 150 euros.

  b.3) Comunicació de canvi de titularitat: 75 euros.

  b.4) Tancament d’establiment: el 30% de la taxa prevista en el supòsit b.1).

 3. Guies turístics.

  Habilitació i expedició del carnet i reconeixement de qualificacions professionals: 21,50 euros.

 4. Oferta de restauració (restaurants, cafeteries i bars).

  d.1) Obertura:

  d.1.1) Restaurants: 225 euros.

  d.1.2) Bar-cafeteria i similars: 175 euros.

  d.2) Comunicació de canvi de titularitat o de categoria, per establiment: 50 euros.

  d.3) Informes tècnics que no tenguin assenyalada una taxa especial: 31,85 euros. Si intervé la inspecció de turisme: 75 euros.

  d.4) Tancament d’establiment: el 30% de la taxa prevista en el supòsit d.1).

 5. Empreses que tenen per objecte activitats d’entreteniment, recreatives, esportives, culturals o lúdiques, o totes les que tenguin una naturalesa complementària al sector turístic.

  e.1) Obertura: 381,54 euros.

  e.2) Comunicació de canvi de titularitat o de categoria, per establiment: el 30% de la taxa d’obertura prevista en el supòsit e.1).

  e.3) Tancament d’establiment: el 30% de la taxa prevista en el supòsit e.1).

 6. Serveis administratius en general.

  f.1) Expedició de certificats, informes o similars, per expedient: 25 euros.

  f.2) Qualsevol modificació de les dades inscrites als registres turístics diferents a les exposades en els punts anteriors: 25 euros.

  f.3) Fulls de reclamació: 1 euro per cada joc.

Article 348

Meritació

La taxa es merita en el moment de presentar la declaració responsable o la comunicació, quan se sol·licita el servei a què es refereix el fet imposable o quan aquest es presti en els casos en què l’activitat administrativa sigui d’ofici."

 1. L’article 357 queda modificat de la manera següent:

  "Article 357

  Fet imposable

  Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació, per part de la conselleria competent en matèria de sanitat, dels serveis que s’indiquen en l’article 359 d’aquesta llei, prestats en exercici de les funcions que estableix el Decret 100/2010, de 27 d’agost, pel qual es regula el procediment d’autorització sanitària dels centres, serveis i establiments sanitaris i el funcionament del Registre de centres, serveis i establiments sanitaris de les Illes Balears, o norma que el substitueixi."

 2. S’afegeixen dos nous apartats, el apartats 18 i 19, en l’article 359, amb la redacció següent:

  "18. Autorització d’òrgans, cèl·lules i teixits amb inspecció preceptiva:

  1. Autorització d’activitat en els centres d’obtenció de cèl·lules, teixits i òrgans i la seva renovació: 233,32 euros.

  2. Autorització d’activitat en els establiments de teixits i la seva renovació: 233,32 euros.

  3. Autorització de l’aplicació de cèl·lules, teixits i trasplantaments d’òrgans i la seva renovació: 233,32 euros.

 3. Autorització de biobancs amb inspecció preceptiva i la seva renovació: 233,32 euros."

 4. L’epígraf del capítol VIII del títol VIII queda modificat de la manera següent:

  "Capítol VIII

  Taxa pel servei de gestió dels expedients d’autoritzacions per a la instal·lació, el trasllat, la transmissió o les obres de modificació d’establiments farmacèutics"

 5. S’afegeixen tres nous apartats, els apartats 8, 9 i 10, en l’article 379, amb la redacció següent:

  "8. Sol·licitud d’autorització de magatzem distribuïdor de medicaments d’ús humà i/o magatzem distribuïdor de medicaments d’ús veterinari: 448,44 euros.

 6. Sol·licitud d’autorització d’establiment comercial detallista de medicaments d’ús veterinari: 154 euros.

 7. Sol·licitud d’autorització d’establiment d’una farmaciola farmacèutica: 154 euros."

 8. El primer paràgraf de l’article 388 octotricies queda modificat de la manera següent:

  "S’han d’aplicar les bonificacions següents als titulars dels establiments on es duguin a terme les activitats a què es refereix el present capítol:"

 9. Se suprimeix l’apartat 2 de l’article 390.

 10. L’article 391 queda modificat de la manera següent:

  "Article 391

  Quantia

  Les taxes de pesca s’exigiran d’acord amb les quanties següents:

  1. Llicència de pesca marítima recreativa individual: 24,31 euros.

  2. Llicència de pesca submarina: 26,82 euros.

  3. Llicència de pesca marítima recreativa per a embarcacions de fins a 6 metres d’eslora: 43,79 euros.

  4. Llicència de pesca marítima recreativa per a embarcacions d’eslora superior a 6 metres: 72,15 euros.

  5. Emissió de duplicat de qualsevol d’aquestes llicències: 10,00 euros."

 11. S’afegeix un nou article, l’article 391 bis, amb la redacció següent:

  "Article 391 bis

  Bonificacions i exempcions

 12. Les llicències expedides per via telemàtica, impreses pel mateix usuari i que no s’hagin de notificar al domicili del sol·licitant tenen una bonificació de 10 euros.

 13. Queden exempts del pagament de la taxa per a la llicència de pesca marítima esportiva els subjectes passius que acreditin la condició de jubilat o major de 65 anys."

 14. S’afegeix un nou article, l’article 392 septies, amb la redacció següent:

  "Article 392 septies

  Taxa per l’expedició d’autoritzacions per a la realització d’immersions a les reserves marines i espais naturals protegits de les Illes Balears

  1r. Fet imposable

  Constitueix el fet imposable d’aquesta taxa l’expedició de l’autorització per al busseig individual i col·lectiu a les reserves marines i espais naturals protegits de les Illes Balears (parcs nacionals, parcs, reserves i paratges naturals).

  2n. Subjecte passiu

  Són subjectes passius d’aquesta taxa les persones físiques, jurídiques i entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, que sol·licitin l’autorització corresponent per a la realització de les activitats a què es refereix el fet imposable.

  3r. Quota

  La taxa s’exigirà d’acord amb les tarifes següents:

  1. Autorització de busseig individual dins totes les reserves marines i els espais naturals protegits, en funció del període autoritzat a cada lloc:

 15. Autoritzacions diàries al Parc Nacional de l’arxipèlag de Cabrera (amb un màxim de 12 persones per dia i dues embarcacions): 5 €.

 16. Autoritzacions setmanals a les reserves marines del Toro i de Malgrats: 15 €.

 17. Autoritzacions mensuals a les reserves marines del Nord de Menorca, Llevant de Mallorca, Badia de Palma, Migjorn de Mallorca i Es Freus d’Eivissa i Formentera i als parcs, les reserves i els paratges naturals: 10 €.

  1. Autorització de busseig col·lectiu dins les reserves marines i els espais naturals protegits:

 18. Al Parc Nacional de l’arxipèlag de Cabrera, només per a clubs de busseig i empreses (amb un màxim de 28 persones per dia i dues embarcacions): 65 €/dia.

 19. A les reserves marines del Toro i de Malgrats amb sistema de reserva de boies: 850 €/any.

 20. A les altres reserves marines: 400 €/any.

  4t. Bonificació

  Els centres o clubs de busseig sense finalitat de lucre tenen, en el cas de sol·licitud de busseig col·lectiu, una bonificació del 50% de l’import de la taxa.

  5è. Meritació i pagament

  La taxa es merita quan es presenti la sol·licitud d’autorització corresponent, d’acord amb el que disposa l’article 10.1.b) de la Llei 2/1997, de 3 de juny, de taxes de la comunitat autònoma de les Illes Balears. El pagament de la taxa s’ha de fer mitjançant la presentació i l’ingrés de l’autoliquidació corresponent, al temps de la presentació de la sol·licitud."

 21. S’afegeix un nou article, l’article 392 octies, amb la redacció següent:

  "Article 392 octies

  Taxa per l’expedició d’autoritzacions anuals per a la pesca submarina a les reserves marines i als espais naturals protegits de les Illes Balears

  1r. Fet imposable

  Constitueix el fet imposable d’aquesta taxa l’expedició de l’autorització anual per a la pesca submarina a les reserves marines de les Illes Balears i als espais naturals protegits de les Illes Balears susceptibles d’autorització d’acord amb la normativa vigent.

  2n. Subjecte passiu

  Són subjectes passius d’aquesta taxa les persones físiques, jurídiques i entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, que sol·licitin l’autorització corresponent per a la realització de les activitats a què es refereix el fet imposable.

  3r. Quota

  L’import de la taxa és de 50 euros per autorització.

  4t. Meritació i pagament

  La taxa es merita quan es presenti la sol·licitud d’autorització corresponent, d’acord amb el que disposa l’article 10.1.b) de la Llei 2/1997, de 3 de juny, de taxes de la comunitat autònoma de les Illes Balears. El pagament de la taxa s’ha de fer mitjançant la presentació i l’ingrés de l’autoliquidació corresponent, al temps de la presentació de la sol·licitud."

 22. S’afegeix un nou article, l’article 392 nonies, amb la redacció següent:

  "Article 392 nonies

  Expedició de l’autorització per a l’ús d’aparells tradicionals per a la pesca marítima recreativa a les Illes Balears

  1r. Fet imposable

  Constitueix el fet imposable d’aquesta taxa l’expedició de l’autorització per a l’ús d’aparells tradicionals per a la pesca marítima recreativa a les Illes Balears.

  2n. Subjecte passiu

  Són subjectes passius d’aquesta taxa les persones físiques, jurídiques i entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, que sol·licitin l’autorització corresponent per a la realització de les activitats a què es refereix el fet imposable.

  3r. Quota

  L’import de la taxa és de 25 euros per autorització.

  4t. Meritació i pagament

  La taxa es merita quan es presenti la sol·licitud d’autorització corresponent, d’acord amb el que disposa l’article 10.1.b) de la Llei 2/1997, de 3 de juny, de taxes de la comunitat autònoma de les Illes Balears. El pagament de la taxa s’ha de fer mitjançant la presentació i l’ingrés de l’autoliquidació corresponent, al temps de la presentació de la sol·licitud."

 23. L’article 437 queda modificat de la manera següent:

  "Article 437

  Bonificacions per als membres de famílies nombroses

  Els membres de les famílies nombroses tenen les bonificacions següents en el pagament de la taxa:

  1. Els membres de les famílies nombroses de categoria especial tenen una bonificació del 50%.

  2. Els membres de les famílies nombroses de categoria general tenen una bonificació del 30%."

 24. S’afegeixen quatre capítols, els capítols III, IV, V i VI, en el títol XI, amb la redacció següent:

  "Capítol III

  Taxa per la sol·licitud de revisió del grau de discapacitat

Article 440 bis

Fet imposable

Constitueix el fet imposable d’aquesta taxa la sol·licitud de revisió del grau de discapacitat efectuada en virtut del Reial Decret 1971/1999, de 23 de desembre, per al reconeixement, la declaració i la qualificació del grau de discapacitat, o la norma que el substitueixi.

Article 440 ter

Subjecte passiu

Són subjectes passius d’aquesta taxa les persones físiques que sol·licitin la revisió del grau de discapacitat que regula el Reial Decret 1971/1999, de 23 de desembre, o la norma que el substitueixi.

Article 440 quater

Exempcions

Queden exemptes del pagament d’aquesta taxa les persones que sol·licitin la revisió del grau de discapacitat en previsió del venciment del termini indicat en la resolució de reconeixement corresponent.

Article 440 quinquies

Quantia

La quantia de la taxa és de 20 euros.

Article 440 sexies

Meritació

La taxa es merita quan es presenti la sol·licitud corresponent, d’acord amb el que disposa l’article 10.1.b) de la Llei 2/1997, de 3 de juny, de taxes de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

Article 440 septies

Pagament

El pagament de la taxa s’ha de fer mitjançant la presentació i l’ingrés de l’autoliquidació corresponent, al temps de la presentació de la sol·licitud.

Capítol IV

Taxa per la sol·licitud de revisió del grau de dependència

Article 440 octies

Fet imposable

Constitueix el fet imposable d’aquesta taxa la sol·licitud de revisió del grau de dependència en virtut de la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l’autonomia i l’atenció a les persones en situació de dependència, i del Decret 83/2010, de 25 de juny, pel qual s’estableixen els principis generals del procediment per al reconeixement de la situació de dependència, la intensitat de protecció dels serveis i el règim de compatibilitat de les prestacions del Sistema per a l’autonomia i atenció a la dependència en l’àmbit de la comunitat autònoma de les Illes Balears i es crea la Xarxa pública d’atenció a la dependència de les Illes Balears, o norma que el substitueixi.

Article 440 nonies

Subjecte passiu

Són subjectes passius d’aquesta taxa les persones físiques que sol·licitin la revisió del grau de dependència.

Article 440 decies

Exempcions

Queden exemptes del pagament d’aquesta taxa les persones que sol·licitin la revisió del grau de discapacitat en previsió del venciment del termini indicat en la resolució de reconeixement corresponent.

Article 440 undecies

Quantia

La quantia de la taxa és de 20 euros.

Article 440 duodecies

Meritació

La taxa es merita quan es presenti la sol·licitud corresponent, d’acord amb el que disposa l’article 10.1.b) de la Llei 2/1997, de 3 de juny, de taxes de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

Article 440 terdecies

Pagament

El pagament de la taxa s’ha de fer mitjançant la presentació i l’ingrés de l’autoliquidació corresponent, al temps de la presentació de la sol·licitud.

Capítol V

Taxa pels serveis que presta el Registre de parelles estables de les Illes Balears

Article 440 quaterdecies

Fet imposable

Constitueix el fet imposable d’aquesta taxa la presentació de la sol·licitud d’inscripció en el Registre de parelles estables de les Illes Balears de les parelles que compleixin els requisits que estableix la Llei 18/2001, de 19 de desembre, de parelles estables.

Article 440 quindecies

Subjecte passiu

Són subjectes passius d’aquesta taxa les persones físiques que presentin la sol·licitud que constitueix el fet imposable.

Article 440 sexdecies

Quantia

La quantia de la taxa és de 20 euros per sol·licitud d’inscripció presentada.

Article 440

septdecies.

Meritació

La taxa es merita quan es presenti la sol·licitud corresponent, d’acord amb el que disposa l’article 10.1.b) de la Llei 2/1997, de 3 de juny, de taxes de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

Article 440 octodecies

Pagament

El pagament de la taxa s’ha de fer mitjançant la presentació i l’ingrés de l’autoliquidació corresponent, al temps de la presentació de la sol·licitud.

Capítol VI

Taxa per la utilització privativa o l’aprofitament especial del domini públic del Servei de Salut de les Illes Balears

Article 440 novodecies

Fet imposable

Constitueix el fet imposable d’aquesta taxa la utilització privativa o l’aprofitament especial de béns de domini públic del Servei de Salut de les Illes Balears que es duguin a terme mitjançant concessió o autorització administrativa.

Article 440 vicies

Subjecte passiu

Són subjectes passius d’aquesta taxa els titulars de les concessions o les autoritzacions d’utilització privativa o aprofitament especial a què es refereix el fet imposable.

Article 440 unvicies

Base imposable

 1. En els supòsits d’utilització privativa de béns de domini públic, la base de la taxa ha de ser el valor del terreny i, si n’és el cas, de les instal·lacions ocupades, prenent com a referència el valor del mercat dels terrenys contigus o la utilitat derivada dels béns ocupats.

 2. En els supòsits d’aprofitament especial de béns de domini públic, la base de la taxa ha de prendre com a referència la utilitat que en reporti l’aprofitament.

Quan siguin utilitzats procediments de licitació pública, la base imposable ha d’estar constituïda pel valor econòmic de la proposició sobre la qual recaigui la concessió o l’autorització.

Quan en els plecs de condicions o en les clàusules de la concessió o l’autorització s’imposin determinades obligacions o contraprestacions al beneficiari que minorin la utilitat econòmica per a aquest, la base de la taxa s’ha de reduir en la mateixa proporció.

Article 440 duovicies

Quantia

La quota tributària d’aquesta taxa ha de ser la resultant d’aplicar a la base imposable el tipus de gravamen del 5% i del cent per cent, respectivament, sobre el valor de la base resultant als supòsits prevists en els apartats 1 i 2 de l’article anterior.

Article 440 tervicies

Meritació

La taxa es merita en el moment de l’atorgament de la concessió o l’autorització i amb cadascuna de les pròrrogues de les concessions o autoritzacions, si n’és el cas, i s’ha d’exigir dins els terminis que s’assenyalin en les condicions de la concessió o autorització esmentada, mitjançant la liquidació tributària corresponent."

Disposició final sisena

Modificació de la Llei 8/2004, de 23 de desembre, de mesures tributàries, administratives i de funció pública

L’article 28 de la Llei 8/2004, de 23 de desembre, de mesures tributàries, administratives i de funció pública, queda modificat de la manera següent:

"Article 28

Modificació del termini de presentació de les declaracions liquidacions de l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats

D’acord amb el que preveu l’article 49.2 de la Llei 22/2009, de 18 de desembre, per la qual es regula el sistema de finançament de les comunitats autònomes de règim comú i ciutats amb estatut d’autonomia i es modifiquen determinades normes tributàries, el termini de presentació de les declaracions liquidacions de l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, juntament amb el document o la declaració escrita substitutiva del document, serà d’un mes comptador des del moment en què es causi l’acte o contracte."

Disposició final setena

Modificacions de la Llei 2/1998, de 13 de març, d’ordenació d’emergències a les Illes Balears

 1. L’apartat 4 de l’article 54 de la Llei 2/1998, de 13 de març, d’ordenació d’emergències a les Illes Balears, queda modificat de la manera següent:

  "4. Si la comissió de la infracció hagués ocasionat danys o perjudicis a qualsevol administració pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears, l’infractor, a més de la sanció que correspongui en funció de la gravetat de la infracció comesa, serà obligat a reintegrar la quantia econòmica de les despeses originades per la prestació de serveis de prevenció i extinció d’incendis, rescat o emergències sanitàries extrahospitalàries."

 2. L’apartat 4 de l’article 55 de la Llei 2/1998 esmentada queda modificat de la manera següent:

  "4. L’obligació de reintegrar la quantia econòmica de les despeses originades, regulada en l’article 54.4, s’imposarà en totes les infraccions previstes en la legislació d’emergències, la comissió de les quals hagi originat la prestació dels serveis de prevenció i extinció d’incendis, salvament, rescat o emergències sanitàries extrahospitalàries."

 3. S’afegeix un nou apartat, l’apartat 5, en l’article 55 de la Llei 2/1998 esmentada, amb la redacció següent:

  "5. El conseller competent en matèria d’emergències i protecció civil ha de fixar, mitjançant instruccions anuals, els costs estandarditzats dels mitjans humans i materials desplegats pels diferents serveis d’emergències."

  Disposició final vuitena

  Modificació de la Llei 4/2004, de 2 d’abril, de la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears

  L’apartat 2 de l’article 11 de la Llei 4/2004, de 2 d’abril, de la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears, queda modificat de la manera següent:

  "2. Els comptes dels consells insulars i de les entitats locals de les Illes Balears s’han de retre directament a la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears en el termini que, per al control extern, estableixi la normativa reguladora de les hisendes locals."

  Disposició final novena

  Modificacions del Decret Legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de subvencions

 4. L’article 7 del text refós de la Llei de subvencions, aprovat pel Decret Legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, queda modificat de la manera següent:

  "Article 7

  Excepcions als principis de publicitat i concurrència

 5. No s’han d’aplicar els principis de publicitat i concurrència en els casos següents:

  1. Quan les subvencions tenguin assignació nominativa en els pressuposts de l’ens públic que les concedeix.

  2. Quan la concessió o la quantia de les subvencions estigui imposada per una norma de rang legal. En aquest cas, el procediment de concessió s’ha de regir per la normativa aplicable.

  3. Excepcionalment, quan per les característiques especials del beneficiari o de l’activitat subvencionada no sigui possible, objectivament, promoure’n la concurrència pública, com també quan s’acreditin raons d’interès públic, social, econòmic o humanitari, o qualsevol altra raó degudament justificada que dificultin aquesta concurrència.

 6. La impossibilitat o dificultat de la concurrència, com també les raons d’interès públic i els criteris objectius tenguts en compte per a la concessió de la subvenció, han de quedar acreditats en l’expedient.

 7. El que disposa aquest article és aplicable sens perjudici de les normes sobre publicitat de les subvencions concedides que es contenen en aquesta llei."

 8. L’apartat 1 de l’article 8 del text refós esmentat queda modificat de la manera següent:

  "1. Són òrgans competents per a la concessió de subvencions:

  1. En les conselleries, el seu titular o l’òrgan que determinin les bases reguladores, amb l’autorització prèvia del Consell de Govern en el cas de les subvencions a què es refereix l’article 7.1.c) d’aquesta llei.

  2. En les entitats de dret públic dependents, els òrgans de direcció d’aquestes entitats, d’acord amb el que preveu la seva normativa reguladora, amb l’autorització prèvia de l’òrgan col·legiat superior de l’entitat en el cas de les subvencions a què es refereix l’article 7.1.c) d’aquesta llei."

 9. El paràgraf segon de la lletra f) de l’article 11 del text refós esmentat queda modificat de la manera següent:

  "En tot cas, l’acreditació a la qual es refereix el paràgraf anterior es pot substituir per una declaració responsable de la persona sol·licitant quan es tracti de subvencions de quantia igual o inferior a 3.000 euros."

 10. La lletra d) de l’article 12.1 del text refós esmentat queda modificada de la manera següent:

  "d) Les subvencions a què es refereix l’apartat 1 de l’article 7 d’aquesta llei, les quals són objecte de concessió directa sense que hi resulti d’aplicació el procediment de concessió regulat en els articles 15 a 19 d’aquesta llei, amb excepció del que disposen les lletres d), f) i g) de l’apartat 2 i l’apartat 4 de l’article 16 en relació amb la instrucció del procediment i la proposta de resolució."

  Disposició final desena

  Modificació del Decret Legislatiu 1/2005, de 24 de juny, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de finances de la comunitat autònoma de les Illes Balears

 11. La disposició transitòria segona del Decret Legislatiu 1/2005, de 24 de juny, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de finances de la comunitat autònoma de les Illes Balears, queda modificada de la manera següent:

  "Disposició transitòria segona

  Les normes que contenen els articles 1.3.i), 1.4, 33.3.g) i 92.1.f) del text refós de la Llei de finances de la comunitat autònoma de les Illes Balears que s’aprova en virtut d’aquest decret legislatiu, en relació amb els consorcis, no s’han d’aplicar fins a l’exercici pressupostari de 2014. En tot cas, i pel que fa a l’exercici de 2013, els consorcis han de posar a disposició de la Sindicatura de Comptes els seus comptes anuals corresponents a l’exercici esmentat en els trenta dies següents a la data en què s’aprovin, i s’han d’aplicar les normes que conté el capítol IV del títol II del text refós esmentat."

 12. L’apartat 2 de l’article 2 del text refós esmentat queda modificat de la manera següent:

  "2. L’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears, els organismes autònoms i la resta d’entitats que integren el sector públic administratiu de la comunitat autònoma gaudeixen del mateix tractament que la llei estableix per a l’Administració de l’Estat pel que fa a les prerrogatives, a la inembargabilitat dels béns i dels drets, i als beneficis fiscals. La resta d’entitats instrumentals de la comunitat autònoma gaudeixen de les prerrogatives i dels beneficis fiscals que, si s’escau, les lleis estableixen, amb l’abast que pertoqui en cada cas."

 13. S’afegeix una nova lletra, la lletra f), en l’article 39 del text refós esmentat, amb la redacció següent:

  "f) La informació que permeti relacionar el saldo dels ingressos i de les despeses previstes en el pressupost amb la capacitat o necessitat de finançament."

 14. S’afegeix una nova lletra, la lletra g), en l’article 97 del text refós esmentat, amb la redacció següent:

  "g) L’incompliment de les obligacions de subministrament d’informació i de transparència derivades de la legislació en matèria d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera."

  Disposició final onzena

  Modificacions de la Llei 7/2010, de 21 de juliol, del sector públic instrumental de la comunitat autònoma de les Illes Balears

 15. L’apartat 4 de l’article 12 de la Llei 7/2010, de 21 de juliol, del sector públic instrumental de la comunitat autònoma de les Illes Balears, queda modificat de la manera següent:

  "4. Amb caràcter general, els dèficits de capital circulant dels ens del sector públic empresarial i fundacional, com també dels consorcis, que es posin de manifest en la liquidació dels seus pressuposts s’han de cobrir mitjançant transferència corrent amb càrrec als crèdits pressupostaris de la conselleria d’adscripció, que pot ser pluriennal, amb un màxim de cinc exercicis, sempre que la primera anualitat s’imputi a l’exercici corrent i que la quantia de cada una de la resta d’anualitats sigui com a mínim del 20% del dèficit que s’ha de cobrir."

 16. L’apartat 6 de l’article 12 de la Llei 7/2010 esmentada queda modificat de la manera següent:

  "6. El Consell de Govern, per raons justificades d’interès públic prevalent, i a proposta de la persona titular de la conselleria competent en matèria d’hisenda, pot autoritzar la concertació d’operacions de pignoració de dipòsits bancaris, descoberts en comptes corrents i altres operacions financeres o de crèdit a curt termini distintes a l’endeutament a què es refereix l’apartat 5 anterior, com també modificar les anualitats i els percentatges a què es refereixen els apartats 4 i 5 anteriors."

 17. L’apartat 3 de l’article 13 de la Llei 7/2010 esmentada queda modificat de la manera següent:

  "3. Els ens amb pressupost propi que conformen el sector públic instrumental de la comunitat autònoma estan obligats a formular els comptes anuals en el termini màxim de tres mesos comptadors des del tancament de l’exercici i han d’aprovar definitivament els comptes anuals en els sis mesos següents al tancament de l’exercici, una vegada emès i presentat, si escau, el corresponent informe d’auditoria o de control financer."

 18. L’apartat 5 de l’article 20 de la Llei 7/2010 esmentada queda modificat de la manera següent:

  "5. Juntament amb els òrgans de direcció esmentats, hi pot haver altres òrgans unipersonals de direcció que exerceixin funcions directives, d’administració i de gestió vinculades directament amb els objectius generals de l’entitat. Així mateix, sota els òrgans de direcció, hi pot haver llocs de feina de personal directiu professional.

  En tot cas, prèviament a la contractació dels gerents o d’altres òrgans unipersonals de direcció de l’entitat, com també del personal laboral directiu professional d’aquests ens, han d’informar la Direcció General de Pressuposts i Finançament i la Direcció General de Funció Pública, Administracions Públiques i Qualitat dels Serveis pel que fa, respectivament, als aspectes pressupostaris i de legalitat de la contractació que es proposi."

 19. L’apartat 1 de l’article 21 de la Llei 7/2010 esmentada queda modificat de la manera següent:

  "1. Correspon al Consell de Govern, per mitjà d’un acord, el nomenament i el cessament de les persones titulars de la gerència i dels altres òrgans unipersonals de direcció dels organismes autònoms. El nomenament i el cessament s’han de fer a proposta de la persona titular de la conselleria d’adscripció de l’ens, oït prèviament l’òrgan col·legiat superior de direcció de l’ens.

  El nomenament i el cessament de les persones titulars de la gerència i dels altres òrgans unipersonals de direcció de la resta d’entitats del sector públic instrumental autonòmic s’ha de fer d’acord amb el que estableixi la normativa aplicable i els estatuts de l’ens, i, en defecte de previsió normativa o estatutària específica, per l’òrgan col·legiat superior de direcció de l’entitat. Això no obstant, el nomenament i el cessament, quan no corresponguin al Consell de Govern, s’han de comunicar a aquest òrgan."

 20. L’apartat 3 de l’article 22 de la Llei 7/2010 esmentada queda modificat de la manera següent:

  "3. Les necessitats de personal directiu professional dels ens del sector públic instrumental s’han de preveure en el pla d’actuació i en l’estudi econòmicofinancer a què es refereix l’article 5 d’aquesta llei. La selecció d’aquest personal ha d’atendre els principis de mèrit i capacitat, com també criteris d’idoneïtat, i s’ha de dur a terme mitjançant procediments que garanteixin la publicitat i la concurrència. En tot cas, s’entendrà que es verifiquen els principis i criteris esmentats, i les exigències de publicitat i concurrència, quan el procediment de selecció verifiqui les mateixes normes que siguin aplicables al proveïment de llocs de feina per lliure designació del personal funcionari al servei de l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears, amb les adaptacions que calguin per raó de tractar-se d’un procediment de selecció i no de provisió.

  Les convocatòries de selecció d’aquest personal han de ser objecte d’un informe previ de la conselleria competent en matèria de funció pública."

 21. La disposició final segona de la Llei 7/2010 esmentada queda modificada de la manera següent:

  "Disposició final segona

  Projecte de llei de finances de la comunitat autònoma

  Abans del 31 de desembre de 2013, el Govern de les Illes Balears ha de presentar davant el Parlament de les Illes Balears un projecte de llei de finances de la comunitat autònoma de les Illes Balears que substitueixi el text refós de la llei vigent aprovat pel Decret Legislatiu 1/2005, de 24 de juny."

  Disposició final dotzena

  Modificacions del Decret Llei 5/2012, d’1 de juny, de mesures urgents en matèria de personal i administratives per a la reducció del dèficit públic del sector públic de la comunitat autònoma de les Illes Balears i d’altres institucions autonòmiques

 22. S’afegeix una lletra, la lletra d), en l’apartat 1 de l’article 6 del Decret Llei 5/2012, d’1 de juny, de mesures urgents en matèria de personal i administratives per a la reducció del dèficit públic del sector públic de la comunitat autònoma de les Illes Balears i d’altres institucions autonòmiques, amb la redacció següent:

  "d) Desenvolupament de tasques docents teòriques o pràctiques que siguin autoritzades expressament per la Direcció General del Servei de Salut de les Illes Balears, a proposta motivada de l’òrgan competent."

 23. S’afegeix un tercer paràgraf en l’article 10 del Decret Llei 5/2012 esmentat, amb la redacció següent:

  "Excepcionalment, a sol·licitud de la persona interessada, i amb l’informe del cap de departament o de servei corresponent, també es podrà autoritzar el gaudi de les vacances o de part d’elles, més de cinc dies hàbils, fora del període ordinari de gaudi."

 24. La lletra k) de l’article 11 del Decret Llei 5/2012 esmentat queda modificada de la manera següent:

  "k) Per assumptes particulars, 3 dies, amb l’excepció del personal docent no universitari."

 25. L’article 13 del Decret Llei 5/2012 esmentat queda modificat de la manera següent:

  "Article 13

  Suspensió dels conceptes retributius relatius a la carrera professional del personal funcionari i laboral

 26. Es manté fins al 31 de desembre de 2013 la suspensió del punt 5 de l’Acord entre l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears i les organitzacions sindicals CCOO, CSI-CSIF, STE-i, UGT i USO de 18 de juliol de 2008, relatiu a la carrera professional, a què es refereix el punt primer de l’apartat 1 de la disposició addicional sisena de la Llei 9/2011, de 23 de desembre, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2012.

 27. Es manté també fins al 31 de desembre de 2013 la suspensió de l’Acord del Consell de Govern de 26 de febrer de 2010, relatiu a la reprogramació dels efectes econòmics derivats de la implantació de la carrera professional, a què es refereix el punt primer de l’apartat 1 de la disposició addicional sisena de la Llei 9/2011."

 28. L’article 14 del Decret Llei 5/2012 esmentat queda modificat de la manera següent:

  "Article 14

  Suspensió dels conceptes retributius relatius a l’homogeneïtzació dels complements específics del personal funcionari i laboral

 29. Es manté fins al 31 de desembre de 2013 la suspensió del punt 7 de l’Acord entre l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears i les organitzacions sindicals CCOO, CSI-CSIF, STE-i, UGT i USO de 18 de juliol de 2008, relatiu a l’homogeneïtzació dels complements específics, a què es refereix el punt primer de l’apartat 1 de la disposició addicional sisena de la Llei 9/2011.

 30. Es manté també fins al 31 de desembre de 2013 la suspensió de l’Acord del Consell de Govern de 26 de febrer de 2010, relatiu a la reprogramació dels efectes econòmics derivats de la implantació i l’abonament efectiu de les modificacions del complement específic del personal, a què es refereix el punt primer de l’apartat 1 de la disposició addicional sisena de la Llei 9/2011."

 31. L’apartat 1 de l’article 28 del Decret Llei 5/2012 esmentat queda modificat de la manera següent:

  "1. Les retribucions dels òrgans unipersonals de direcció i del personal laboral directiu professional de les entitats del sector públic empresarial i fundacional, com també dels consorcis, de la comunitat autònoma de les Illes Balears, i dels òrgans unipersonals de direcció distints del director general i del secretari general, i del personal laboral directiu professional, del Servei de Salut de les Illes Balears, s’han de configurar de manera que la seva remuneració es distribueixi en una part fixa i en una part variable vinculada a la consecució dels objectius de l’entitat i al compliment de determinats paràmetres.

  En tot cas, la part fixa de la retribució anual que correspongui als òrgans unipersonals de direcció i al personal directiu professional del Servei de Salut de les Illes Balears no pot excedir de la retribució anual corresponent als directors generals de l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

  Correspon a l’òrgan col·legiat superior de cada entitat delimitar, al temps de l’aprovació del pla anual d’actuació a què es refereix l’article 17.2 de la Llei 7/2010, de 21 de juliol, del sector públic instrumental de la comunitat autònoma de les Illes Balears, els criteris concrets per a això, tenint en compte, pel que fa a la part variable i entre d’altres criteris possibles, el grau de compliment dels plans d’actuació anteriors i el resultat pressupostari, d’acord amb els indicadors que s’estableixin."

 32. S’afegeix un segon paràgraf en l’apartat 2 de la disposició addicional sisena del Decret Llei 5/2012 esmentat, amb la redacció següent:

  "Així mateix, aquests òrgans han de trametre a la Vicepresidència Econòmica, de Promoció Empresarial i d’Ocupació la resta d’informació que sigui necessària en matèria de despeses de personal i, en general, d’execució pressupostària a fi que el Govern de les Illes Balears pugui complir amb les previsions que es contenen en la normativa reglamentària estatal per la qual es despleguen les obligacions de subministrament d’informació previstes en la Llei orgànica d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera."

 33. L’apartat 5 de la disposició transitòria primera del Decret Llei 5/2012 esmentat queda modificat de la manera següent:

  "5. Així mateix, el que disposa l’article 28.1 d’aquest decret llei és aplicable a tots els contractes i a la resta d’instruments jurídics existents abans de la seva entrada en vigor i fins al 31 de desembre de 2012, els quals han d’experimentar l’adequació oportuna a fi d’adaptar-se a l’estructura retributiva a què es refereix l’article esmentat, amb efectes en tot cas a partir de l’1 de gener de 2013."

  Disposició final tretzena

  Modificació de la Llei 15/2010, de 22 de desembre, de l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears

  S’afegeix un nou apartat, l’apartat 3, en l’article 27 de la Llei 15/2010, de 22 de desembre, de l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears, amb la redacció següent:

  "3. Les obligacions de difusió a què es refereixen els apartats anteriors d’aquest article són exigibles, així mateix, a qualsevol altre prestador del servei públic de ràdio i televisió de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

  Així mateix, l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears i qualsevol altre prestador del servei públic de ràdio i televisió de la comunitat autònoma de les Illes Balears han de dur a terme les activitats de publicitat i comunicació institucional que es preveuen en la Llei 13/2010, de 9 de desembre, de publicitat institucional de les Illes Balears, promogudes o contractades pel Govern de les Illes Balears, amb l’obligació de fer constar el seu origen. Aquestes activitats de publicitat i comunicació institucional no poden donar lloc a la percepció de cap contraprestació econòmica i no tenen la consideració de publicitat als efectes de la legislació reguladora de la comunicació audiovisual."

  Disposició final catorzena

  Modificació de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears

  S’afegeix una nova lletra, la lletra c), en l’article 205.3 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears, amb la redacció següent:

  "c) Fons d’ajudes específic, denominat fons de seguretat pública, destinat a la millora de la seguretat pública en els termes que es determinin reglamentàriament."

  Disposició final quinzena

  Modificació de la Llei 9/2011, de 23 de desembre, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2012

  S’afegeixen dues noves lletres, les lletres e) i f), en l’apartat 2 de la disposició addicional vuitena de la Llei 9/2011, de 23 de desembre, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2012, amb la redacció següent:

  "e) Ens que exerceixen funcions en matèria de medi ambient, com ara en matèria d’incendis forestals, de protecció d’espècies, de gestió dels espais naturals protegits i parcs nacionals, de gestió d’àrees recreatives, de finques públiques i refugis, d’educació ambiental i altres de relacionades.

  1. Ens que exerceixen funcions en matèria de gestió del patrimoni de la comunitat autònoma o altres patrimonis públics, de construcció, promoció i manteniment d’infraestructures, edificis i altres equipaments, de gestió intermediària de promoció d’edificis i urbanitzacions, de promoció d’habitatges de protecció pública i altres de relacionades."

  Disposició final setzena

  Modificació de la Llei 4/2012, de 30 d’abril, per la qual s’estableix el règim sancionador en diverses matèries en l’àmbit de la comunitat autònoma de les Illes Balears i es fixen mesures administratives urgents en matèria de joc

 34. El contingut actual de l’article 1 de la Llei 4/2012, de 30 d’abril, per la qual s’estableix el règim sancionador en diverses matèries en l’àmbit de la comunitat autònoma de les Illes Balears i es fixen mesures administratives urgents en matèria de joc, passa a ser l’apartat 1 de l’article esmentat.

 35. S’afegeix un apartat 2 en l’article 1 de Llei 4/2012 esmentada, amb la redacció següent:

  "2. El pagament voluntari de la sanció resultant de la comissió de qualssevol de les infraccions lleus a què es refereix l’apartat anterior en qualsevol moment anterior a la resolució del procediment sancionador, d’acord amb la proposta de sanció que es faci constar en la resolució d’inici o en la proposta de resolució, determina una reducció del 50% de la sanció que correspongui en el cas que el pagament voluntari es faci abans de la notificació de la proposta de resolució, o del 25% en el cas que es faci després de la notificació de la proposta esmentada, com també, en tot cas, la terminació del procediment per mitjà de la resolució oportuna."

  Disposició final dissetena

  Modificació del Decret 112/2002, de 30 d’agost, pel qual es crea el Registre de parelles estables de les Illes Balears i se’n regulen l’organització i la gestió

  S’afegeix una lletra, la lletra h), en l’article 9 del Decret 112/2002, de 30 d’agost, pel qual es crea el Registre de parelles estables de les Illes Balears i se’n regulen l’organització i la gestió, amb la redacció següent:

  "h) Document DUI, 046 o 048, emplenat degudament i segellat per l’entitat bancària oportuna que acrediti el pagament de la taxa corresponent."

  Disposició final divuitena

  Modificació del Decret 54/2002, de 12 d’abril, que regula les indemnitzacions per raó del servei del personal al servei de l’administració autonòmica de les Illes Balears

  L’article 31 del Decret 54/2002, de 12 d’abril, que regula les indemnitzacions per raó del servei del personal al servei de l’administració autonòmica de les Illes Balears, queda modificat de la manera següent:

  "Article 31

  Òrgans col·legiats dels ens que integren el sector públic instrumental de la comunitat autònoma de les Illes Balears

  Les indemnitzacions o percepcions per raó de l’assistència a sessions d’òrgans col·legiats dels ens que integren el sector públic instrumental de la comunitat autònoma de les Illes Balears són les que s’acordin per l’òrgan competent de cada ens, d’acord amb el que preveu l’article 20.3 de la Llei 7/2010, de 21 de juliol, del sector públic instrumental de la comunitat autònoma de les Illes Balears."

  Disposició final dinovena

  Modificació del Decret 75/2004, de 27 d’agost, de desplegament de determinats aspectes de la Llei de finances i de les lleis de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears

  L’apartat 5 de l’article 17 del Decret 75/2004, de 27 d’agost, de desplegament de determinats aspectes de la Llei de finances i de les lleis de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears, queda modificat de la manera següent:

  "5. De tots els expedients de conveni de col·laboració hauran d’informar, preceptivament, els serveis jurídics de la conselleria sectorial competent per raó de la matèria o de l’ens instrumental corresponent. Aquest informe haurà de constatar l’adequació del contingut del conveni de col·laboració a les normes que són d’aplicació en l’àmbit de la comunitat autònoma de les Illes Balears."

  Disposició final vintena

  Modificació del Decret 39/2006, de 21 d’abril, pel qual s’aproven els estatuts de l’ens públic Servei de Salut de les Illes Balears

  L’apartat 5 de l’article 55 del Decret 39/2006, de 21 d’abril, pel qual s’aproven els estatuts de l’ens públic Servei de Salut de les Illes Balears, queda modificat de la manera següent:

  "5. Les retribucions que s’acordin en el contracte d’alta direcció han de respectar, en tot cas, les disposicions de les lleis anuals de pressuposts generals de la comunitat autònoma i la normativa aplicable als ens del sector públic instrumental de la comunitat autònoma, d’acord amb el règim de retribucions fixat pel Consell de Direcció."

  Disposició final vint-i-unena

  Modificació del Decret 83/2010, de 25 de juny, pel qual s’estableixen els principis generals del procediment per al reconeixement de la situació de dependència, la intensitat de protecció dels serveis i el règim de compatibilitat de les prestacions del Sistema per a l’autonomia i atenció a la dependència en l’àmbit de la comunitat autònoma de les Illes Balears, i es crea la Xarxa pública d’atenció a la dependència de les Illes Balears

  S’afegeix una lletra, la lletra g), en l’apartat 1 de l’article 11 del Decret 83/2010, de 25 de juny, pel qual s’estableixen els principis generals del procediment per al reconeixement de la situació de dependència, la intensitat de protecció dels serveis i el règim de compatibilitat de les prestacions del Sistema per a l’autonomia i atenció a la dependència en l’àmbit de la comunitat autònoma de les Illes Balears, i es crea la Xarxa pública d’atenció a la dependència de les Illes Balears, amb la redacció següent:

  "g) En el cas de presentació d’una sol·licitud de revisió del grau de dependència, llevat que estigui exempt de fer-ho, el document DUI, 046 o 048, emplenat degudament i segellat per l’entitat bancària oportuna que acrediti el pagament de la taxa corresponent."

  Disposició final vint-i-dosena

  Modificació del Decret 56/2011, de 20 de maig, pel qual s’aprova la Cartera bàsica de serveis socials de les Illes Balears 2011-2014

  La disposició transitòria segona del Decret 56/2011, de 20 de maig, pel qual s’aprova la Cartera bàsica de serveis socials de les Illes Balears 2011-2014, queda modificada de la manera següent:

  "Disposició transitòria segona

  Termini per concedir les prestacions garantides

 36. El termini a partir del qual es garantiran les prestacions que s’indiquen a continuació es determinarà a la Cartera bàsica de serveis socials 2015-2018:

  1. Servei de teleassistència no vinculat a la situació de dependència.

  2. Servei d’ajuda a domicili no vinculat a l’atenció a la dependència.

  3. Servei d’allotjament alternatiu.

  4. Servei d’atenció a persones dependents incapacitades judicialment.

  5. Servei de domiciliació i empadronament.

  6. Ajuts per a la cobertura de les necessitats bàsiques.

  7. Prestació de la renda mínima d’inserció.

  8. Prestació econòmica per a persones que han estat tutelades per l’administració.

 37. La prestació econòmica per a dones víctimes de violència de gènere es concedirà a partir de l’1 de juliol de 2011.

 38. La resta de prestacions no relacionades amb el sistema d’atenció a la dependència s’han de concedir a partir de l’entrada en vigor d’aquest decret."

  Disposició final vint-i-tresena

  Modificació del Decret 51/1992, de 30 de juliol, sobre indemnitzacions i compensacions per obres i instal·lacions de depuració d’aigües residuals

  Els apartats 1 i 2 de l’article 6 del Decret 51/1992, de 30 de juliol, sobre indemnitzacions i compensacions per obres i instal·lacions de depuració d’aigües residuals, queden modificats de la manera següent:

  "1. El contingut econòmic del dret a la indemnització s’ha de calcular aplicant al resultat obtingut per aplicació de les regles anteriors el percentatge que, sobre el valor total de les noves instal·lacions, representi la inversió sufragada pel sol·licitant, amb fons propis o amb operacions de crèdit, amb inclusió, en aquest darrer cas, de les càrregues financeres que derivin d’aquestes operacions, tot això dins les disponibilitats pressupostàries de la comunitat autònoma de les Illes Balears, i en el marc de la planificació que estableixi la conselleria competent en matèria de medi ambient.

 39. No es consideren fons propis dels ajuntaments els que s’obtenguin com a conseqüència de l’establiment de contribucions especials."

  Disposició final vint-i-quatrena

  Modificació del Decret 62/2006, de 7 de juliol, pel qual es regula el règim de control intern que ha d’exercir la Intervenció General de la comunitat autònoma de les Illes Balears

  S’afegeix una nova lletra, la lletra d), en l’apartat 1 de l’article 20 del Decret 62/2006, de 7 de juliol, pel qual es regula el règim de control intern que ha d’exercir la Intervenció General de la comunitat autònoma de les Illes Balears, amb la redacció següent:

  "d) Els expedients d’acords marc regulats en la legislació de contractes del sector públic."

  Disposició final vint-i-cinquena

  Normes de rang reglamentari

  La norma que es conté en la disposició addicional dotzena i les normes que es modifiquen per mitjà de les disposicions finals dissetena, divuitena, dinovena, vintena, vint-i-unena, vint-i-dosena, vint-i-tresena i vint-i-quatrena d’aquesta llei tenen rang reglamentari.

  Disposició final vint-i-sisena

  Modificació de la Llei 5/2003, de 4 d’abril, de salut de les Illes Balears

  Es modifica l’article 71 de la Llei 5/2003, de 4 d’abril, de salut de les Illes Balears, que passa a tenir la redacció següent:

  “Article 71

  Representació i defensa en judici

  La representació i la defensa del Servei de Salut de les Illes Balears davant tots els ordres i els òrgans jurisdiccionals corresponen a l’advocat titular de la Direcció de l’Advocacia i als advocats de l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears, o als funcionaris o advocats en exercici habilitats de la manera i amb els requisits que es preveuen en l’article 73 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears.”

  Disposició final vint-i-setena

  Modificació de la Llei 1/1998, de 10 de març, de l’Estatut dels consumidors i usuaris de la comunitat autònoma de les Illes Balears

  L’article 51 de la Llei 1/1998, de 10 de març, de l’Estatut dels consumidors i usuaris de la comunitat autònoma de les Illes Balears, queda modificat de la manera següent:

  “Article 51

  Quanties de les sancions de multa

  Per la comissió d’infraccions en matèria de defensa del consumidor es poden imposar les sancions següents:

  1. Multa compresa entre els 300 i els 4.500 euros per a les infraccions lleus.

  2. Multa compresa entre els 4.500,01 i els 24.000 euros per a les infraccions greus, i pot sobrepassar aquesta quantia fins a arribar al quíntuple del valor dels productes o serveis objecte de la infracció.

  3. Multa compresa entre els 24.000,01 i els 660.000 euros per a les infraccions molt greus, i pot sobrepassar aquesta quantia fins a arribar al quíntuple del valor dels productes o serveis objecte de la infracció.”

  Disposició final vint-i-vuitena

  Entrada en vigor i àmbit temporal de vigència

 40. Aquesta llei comença a vigir, una vegada publicada en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, l’1 de gener de 2013.

  Això no obstant, les modificacions de la Llei 3/2012, de 30 d’abril, de mesures tributàries urgents, que es contenen en els punts 1 i 13 de la disposició final segona de la present llei comencen a vigir el 31 de desembre de 2012.

 41. Tots els preceptes d’aquesta llei que no limitin expressament els seus efectes a l’any 2013 tenen vigència indefinida.

  Per tant, ordén que tots els ciutadans guardin aquesta llei i que els tribunals i les autoritats als quals pertoqui la facin guardar.

  Palma, a vint-i-set de desembre de 2012

  EL PRESIDENT,

  José Ramón Bauzá Díaz

  El Vicepresident Econòmic, de Promoció Empresarial i d’Ocupació

  José Ignacio Aguiló Fuster