Llei de Pressupostos de la Generalitat de Catalunya, de les Seves Entitats Autònomes i de les Entitats Gestores de la Seguretat Social per al 1990 (Llei 9/1990, de 16 de maig)

Publicado en:DOGC
Ámbito Territorial:Normativa de Cataluña
Rango:Ley
 
ÍNDICE
CONTENIDO

La Llei de Pressupostos de la Generalitat aprova el pla econòmic del Govern per a l'exercici del 1990, en regula l'execució i estableix o modifica normes, amb la finalitat d'ajustar el marc legal a les previsions pressupostàries.

Aquesta Llei s'articula en quatre capítols i en unes disposicions addicionals, transitòries i finals.

El Capítol I inclou l'autorització dels crèdits per a despeses i la previsió d'ingressos, i també les normes específiques per a l'exercici relatives a les diferents operacions de modificacions pressupostàries. El Capítol II estableix normes sobre la gestió pressupostària i la despesa pública. El Capítol III determina les retribucions del personal al servei de l'Administració de la Generalitat. El Capítol IV conté les autoritzacions per a fer operacions financeres, referents tant a la prestació de garanties com a l'endeutament de la Generalitat.

Finalment, la Llei de Pressupostos disposa la regulació d'actuacions en matèria pressupostària específiques per a òrgans superiors de la Generalitat i entitats pertanyents a l'Administració institucional de la Generalitat, i també l'adequació de normes de contingut econòmic al pla resultant del Projecte.

CAPÍTOL I Els crèdits i llurs modificacions Artículos 1 a 7
ARTICLE 1 Els crèdits inicials i llur finançament
ARTICLE 2 Modificacions pressupostàries
ARTICLE 3 Vinculació de crèdits del pressupost de les entitats gestores de la Seguretat Social
ARTICLE 4 Generació de crèdits
ARTICLE 5 Crèdits ampliables
ARTICLE 6 Normes sobre incorporacions de crèdits
ARTICLE 7 Crèdits autoritzats a favor de les entitats autònomes
CAPÍTOL II Normes sobre gestió pressupostària i despesa pública Artículos 8 a 20
ARTICLE 8 Contractació directa d'inversions
ARTICLE 9 Subvencions
ARTICLE 10 Estudis i treballs tècnics
ARTICLE 11 Construcció i adquisició d'immobles
ARTICLE 12 Execució anticipada de projectes d'inversió
ARTICLE 13 Obligacions d'exercicis tancats
ARTICLE 14 Identificació de projectes d'inversió
ARTICLE 15 Manaments de pagaments a justificar
ARTICLE 16 Recurrència de despeses en exercicis futurs
ARTICLE 17 Limitació de l'augment de la despesa pública
ARTICLE 18 Participació en ingressos
ARTICLE 19
ARTICLE 20 Finançament del Pla Quadriennal d'Inversions de les Universitats
CAPÍTOL III Despeses de personal Artículos 21 a 28
ARTICLE 21 Retribucions del personal en actiu
ARTICLE 22 Complement personal transitori
ARTICLE 23 Complement de productivitat
ARTICLE 24 Gratificacions per serveis extraordinaris
ARTICLE 25 Limitació de l'augment de despeses de personal
ARTICLE 26 Prohibició d'ingressos atípics
ARTICLE 27 Catàlegs de llocs de treball
ARTICLE 28 Pensions
CAPÍTOL IV Operacions financeres Artículos 29 a 32
ARTICLE 29 Avals
ARTICLE 30 Operacions d'endeutament
ARTICLE 31 Tramesa d'informació al Departament d'Economia i Finances
ARTICLE 32 Increment de Tarifa de Sanejament i Cànon de Sanejament
DISPOSICIONS ADDICIONALS
DISPOSICIÓ ADDICIONAL PRIMERA
DISPOSICIÓ ADDICIONAL SEGONA
DISPOSICIÓ ADDICIONAL TERCERA
DISPOSICIÓ ADDICIONAL QUARTA
DISPOSICIÓ ADDICIONAL CINQUENA
DISPOSICIÓ ADDICIONAL SISENA
DISPOSICIÓ ADDICIONAL SETENA
DISPOSICIÓ ADDICIONAL VUITENA
DISPOSICIÓ ADDICIONAL NOVENA
DISPOSICIÓ ADDICIONAL DESENA
DISPOSICIÓ ADDICIONAL ONZENA
DISPOSICIÓ ADDICIONAL DOTZENA
DISPOSICIÓ ADDICIONAL TRETZENA
DISPOSICIÓ ADDICIONAL CATORZENA
DISPOSICIÓ ADDICIONAL QUINZENA
DISPOSICIÓ ADDICIONAL SETZENA

Es modifiquen els articles 4 i 5.1.a) de la Llei 18/1984, de 20 de març, sobre el Personal Eventual, Contractat i Interí al Servei de la Generalitat en el període anterior al 1939, els quals queden redactats de la manera següent:

"Article 4

"-1 Per a poder-se acollir als beneficis d'aquesta Llei és indispensable en qualsevol cas acreditar fefaentment la prestació de serveis professionals i retribuïts en l'anterior Generalitat de Catalunya, almenys per la durada d'un any, abans del 1939, bé com a funcionaris -interins o eventuals-, bé com a contractats en règim administratiu o laboral. En el cas que aquesta prestació de serveis hagués tingut una durada de sis mesos abans de l'1 de febrer del 1939, els beneficis de la Llei es poden aplicar en determinats casos proporcionalment al temps esmerçat en la prestació dels dits serveis, en la forma que s'ha de determinar per reglament. La comissió interdepartamental a la qual es refereix l'article 9 ha de considerar totes aquelles situacions en què, sobre la base dels documents presentats o d'altres elements de judici, es pugui deduir una presumpció fonamentada del compliment de les condicions exigides.

"-2 En el cas que, d'acord amb l'article 5.1.a) i 10 d'aquesta Llei, es reconegués el dret a la reincorporació a un lloc de treball, a més de l'acreditació prevista en el punt 1 d'aquest article, és un requisit imprescindible tenir la condició de nacionalitat que estableixen les lleis vigents".

"Article 5.1.a)

La reincorporació al lloc de treball d'acord amb el que disposa l'article 10, llevat dels casos en què per imperatiu legal, edat o incapacitat sigui procedent el reconeixement de la pensió.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL DISSETENA
DISPOSICIÓ ADDICIONAL DIVUITENA
DISPOSICIÓ ADDICIONAL DINOVENA
DISPOSICIÓ ADDICIONAL VINTENA
DISPOSICIÓ ADDICIONAL VINT-I-UNENA

[No vigent]

DISPOSICIÓ ADDICIONAL VINT-I-DOSENA
DISPOSICIÓ ADDICIONAL VINT-I-TRESENA
DISPOSICIÓ ADDICIONAL VINT-I-QUATRENA
DISPOSICIÓ ADDICIONAL VINT-I-CINQUENA
DISPOSICIÓ ADDICIONAL VINT-I-SISENA
DISPOSICIÓ ADDICIONAL VINT-I-SETENA
DISPOSICIÓ ADDICIONAL VINT-I-VUITENA
DISPOSICIÓ ADDICIONAL VINT-I-NOVENA
DISPOSICIÓ ADDICIONAL TRENTENA
DISPOSICIÓ ADDICIONAL TRENTA-UNENA
DISPOSICIÓ ADDICIONAL TRENTA-DOSENA
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA
DISPOSICIONS FINALS
DISPOSICIÓ FINAL PRIMERA
DISPOSICIÓ FINAL SEGONA
DISPOSICIÓ FINAL TERCERA
ANNEX Annex a l'article 32