Llei de Pressupost de la Generalitat de Catalunya i de les Seves Entitats Autònomes per al 1982 (Llei 7/1982, de 2 de juny)

Publicado en:DOGC
Ámbito Territorial:Normativa de Cataluña
Rango:Ley
 
ÍNDICE
CONTENIDO
ARTICLE 1

S'aproven el Pressupost de la Generalitat i els de les entitats autònomes per a l'exercici econòmic del 1982, els quals tenen el contingut següent:

 1. En l'estat de despeses relatiu a la Generalitat es concedeixen els crèdits necessaris per al compliment de les seves obligacions per un import de 246.149.697.625 pessetes.

  Els drets econòmics que s'han de liquidar durant l'exercici, detallats en l'estat d'ingressos, sumen un total de 246.149.697.625 pessetes.

  Els beneficis fiscals que afecten els tributs el rendiment dels quals se cedeix a la Generalitat es calculen en 3.111.100.000 pessetes.

 2. En els estats de despeses de cada una de les entitats autònomes de caràcter administratiu, els crèdits concedits per a atendre el compliment de llurs obligacions sumen un import total de 1.216.233.122 pessetes.

  Els drets a liquidar durant l'exercici per a cada entitat autònoma de caràcter administratiu es detallen en els estats d'ingressos corresponents per un import total de 1.216.233.122 pessetes.

 3. En l'estat de despeses de l'entitat autònoma de caràcter comercial Institut Català del Sòl, els crèdits concedits per a atendre els compliments de llurs obligacions sumen un import total de 3.260.342.500 pessetes.

  Els recursos estimats per a l'entitat autònoma de caràcter comercial Institut Català del Sòl es detallen en els estats d'ingressos corresponents per un import total de 3.260.342.500 pessetes.

 4. En els crèdits consignats a l'estat de despeses i en els drets detallats a l'estat d'ingressos als quals es refereix l'apartat a) d'aquest article, són inclosos els crèdits corresponents als Serveis transferits de la Seguretat Social per un import total de 109.932.000 pessetes, així com les tranferències provinents del pressupost de la Seguretat Social pel mateix import.

ARTICLE 2

-1 El Departament d'Economia i Finances ha d'incorporar a l'estat de despeses del Pressupost del 1982 els crèdits autoritzats en l'exercici precedent en funció de la recaptació efectiva dels drets afectats, i especialment els crèdits transferits per l'Estat que, l'últim dia de l'exercici pressupostari, no haguessin estat vinculats al compliment d'obligacions reconegudes.

-2 Pel Departament d'Economia i Finances podran ser Incorporats al Pressupost els romanents de crèdits anul·lats en l'exercici anterior que comportin el reconeixement d'obligacions d'exercicis tancats, d'acord amb la legislació vigent. S'informarà el Parlament d'aquestes incorporacions.

-3 Els romanents de crèdits pressupostaris corresponents als serveis traspassats de la Seguretat Social hauran d'ésser incorporats al pressupost de l'exercici següent en els mateixos conceptes pressupostaris en què s'hagin produït els susdits romanents.

ARTICLE 3

-1 Els crèdits consignats en l'estat de despeses tenen caràcter limitatiu. En conseqüència, no es poden adquirir compromisos en una quantia superior a llurs imports, excepte en els supòsits que es contemplen en els apartats següents.

-2 Tenen la condició d'ampliables els crèdits derivats de transferències de cabals afectats a serveis traspassats per l'Administració de l'Estat. Cal entendre que aquestes generaran crèdits pressupostaris, atesa llur naturalesa, en el moment que entrarà en vigor el corresponent acord de transferència del Govern de l'Estat, per les quanties que contindrà.

-3 Es consideren ampliables fins a una suma igual a les obligacions que sigui preceptiu de reconèixer, previ compliment de les normes legals oportunes, els crèdits inclosos en el Pressupost de la Generalitat i en el dels ens públics aprovats per aquesta Llei que es detallen a continuació:

 1. Els que es destinaran al pagament d'interessos, a l'amortització de principal i a les despeses derivades del deute.

 2. Els relatius a les obligacions de classes passives en funció del reconeixement d'obligacions específiques de l'exercici respectiu, segons disposicions amb rang de llei.

 3. Els destinats a satisfer:

  1r Les quotes de la Seguretat Social per als funcionaris eventuals o contractats sotmesos a dret administratiu i el complement familiar, d'acord amb els preceptes en vigor, així com l'aportació de la Generalitat al règim de previsió social dels funcionaris públics adscrits o traspassats a la Generalitat.

  2n L'assistència mèdica farmacèutica derivada dels funcionaris adscrits en virtut del Decret 1942/1979.

  3r La indemnització per residència acreditada pel personal en els punts en els quals s'hagi reconegut aquest dret, d'acord amb la legislació vigent.

  4t Els crèdits destinats al pagament del personal laboral com a conseqüència de puges salarials imposades amb caràcter general o de l'aplicació de convenis col·lectius que afectin tota la branca d'activitat del personal respectiu.

  5è Els triennis derivats dels còmputs de temps realment prestats a l'Administració pels funcionaris adscrits o traspassats.

 4. Els crèdits la quantia dels quals es moduli per la recaptació obtinguda amb taxes, exaccions parafiscals, cànons o preus que dotin conceptes integrats en el Pressupost.

 5. Els crèdits que es financin amb la taxa estatal sobre jocs de sort, envit o atzar, sobre la base del que disposa el número 7 de l'article 3 del Reial Decret-llei 16/1977, de 25 de febrer, a raó dels rendiments que realment s'obtinguin en l'exercici econòmic.

 6. Les dotacions de les entitats autònomes de caràcter comercial que es detallen:

  1r Aquelles la quantia de les quals segui determinada en funció dels recursos finalistes efectivament obtinguts.

  2n Les destinades a dotar els fons de previsió i amortització.

  3r Els crèdits que siguin necessaris en els pressupostos de les entitats com a conseqüència d'operacions financeres.

ARTICLE 4

El Consell Executiu, a proposta del Conseller d'Economia i Finances, pot autoritzar les transferències de crèdits següents:

 1. Les que siguin necessàries entre els crèdits de serveis traspassats per l'Administració de l'Estat, amb l'excepció dels destinats a despeses de personal i a la concessió de subvencions nominatives.

 2. Entre els diferents conceptes pressupostaris, amb les limitacions que estableixen els articles 68 i 70 de la Llei 11/1977, de 4 de gener, General Pressupostària de l'Estat.

 3. No podran autoritzar-se transferències de crèdit dins el pressupost que afectin, en més o menys, els serveis traspassats de la Seguretat Social, llevat que no siguin entre els crèdits consignats en els esmentats serveis.

ARTICLE 5

Els Consellers dels diversos Departaments i els directors d'entitats autònomes poden redistribuir els crèdits entre les diferents partides d'un mateix concepte pressupostari prèvia notificació al Conseller d'Economia i Finances, a qui correspon d'aprovar-ho quan es tracta de conceptes relatius al personal.

ARTICLE 6

-1 Durant l'exercici econòmic del 1982 el total de les retribucions íntegres creditades pel personal contractat en règim de dret administratiu i pels funcionaris de carrera adscrits en virtut del Reial Decret 1942/1979, d'1 de juny, s'incrementaran en el 8,5 % en relació amb els de l'exercici anterior immediat.

-2 Els complements retributius dels funcionaris cedits, adscrits i traspassats atorgats en virtut de la legislació vigent s'incrementaran en el 8,5%. Tanmateix, cal tenir en compte les remuneracions de llurs Administracions d'origen a fi que la remuneració íntegra no augmenti més del dit 8,5%.

-3 Les retribucions íntegres creditades pels alts càrrecs de la Generalitat experimentaran un incrment del 8,5% en relació amb la del 1981.

ARTICLE 7

Els crèdits que es consignen en el Pressupost per un import equivalent al 0,5% de les retribucions íntegres del personal contractat es destinaran a l'homogeneïtzació de les retribucions corresponents als seus nivells inferiors, de la qual homogeneïtzació es donarà compte al Parlament, tant pel que fa als criteris a aplicar com, després que hagin estat aprovats, pel que fa als resultats de la seva aplicació.

ARTICLE 8

-1 Les pensions reconegudes actualment pels Decrets del 14 de novembre de 1978 s'incrementaran en el 8% en relació amb les de l'exercici anterior immediat.

-2 Els consellers de la Generalitat que deixin el càrrec durant l'any 1982 tindran dret a la pensió per un període màxim de divuit mesos. La pensió es deixarà de percebre en el moment que hom obtindrà una altra retribució amb càrrec a fons públic.

ARTICLE 9

-1 Durant l'exercici del 1982, la Generalitat podrà avalar les operacions de crèdit que les entitats creditícies concedeixin a entitats autònomes, corporacions locals i empreses i prestar un segon aval sobre les empreses que, avalades per les societats de garantia recíproca, en siguin socis partícips. L'import total a avalar durant el present exercici no podrà ultrapassar la garantia de 2.500 milions de pessetes per al primer aval i de 3.000 milions de pessetes per al segon aval.

-2 Els crèdits a avalar tindran com a única finalitat la de finançar operacions de reconversió i reestructuració d'empreses i de grups d'empreses de tots els sectors productius que, mitjançant un pla econòmico-financer, demostrin una capacitat d'adaptació que en faci previsiblement viable la continuïtat. Les entitats beneficiàries han d'ésser petites i mitjanes empreses i exercir llur principal activitat productiva a Catalunya. Cap aval individualitzat no podrà significar una quantitat superior del 2% de la quantitat global autoritzada en l'apartat i d'aquest article.

-3 L'autorització correspon al Govern de la Generalitat a proposta del Conseller d'Economia i Finances, i, l'execució, a aquest o a l'autoritat en la qual delegui expressament.

-4 La Generalitat pot avalar les operacions de crèdit que les Comunitats de Regants o les agrupacions agràries de reconeguda solvència concertin, per un import no superior al 75% de l'import total del Projecte. El susdit aval no podrà, en cap cas, ultrapassar la xifra de 250 milions de pessetes per cada projecte individualitzat i la xifra total de 1.000 milions de pessetes.

-5 La Generalitat de Catalunya pot avalar les operacions de crèdit que les empreses promotores de ports sol·licitin, sempre que en el capital social de les quals tinguin participació les corporacions de dret públic i les confraries de pescadors. El límit d'avals a atorgar a aquestes entitats no podrà ultrapassar la xifra de 300 milions de pessetes.

-6 La Generalitat de Catalunya pot avalar les operacions de crèdit que l'empresa Transports de Barcelona, SPM, concerti, per un import total no superior a 1.000 milions de pessetes.

ARTICLE 10

S'autoritza el Consell Executiu perquè fomenti i promulgui la creació de Societats de Garantia Recíproca, amb actuació dins del territori de Catalunya, fins a una quantitat total de 150 milions de pessetes, sense que l'aportació a cada una d'elles ultrapassi la quantitat de 50 milions de pessetes. La Generalitat haurà de limitar la seva actuació a fer de soci protector de les societats esmentades.

ARTICLE 11

-1 S'autoritza el Govern de la Generalitat perquè emeti Deute Públic o concerti operacions de crèdit a l'interior o a l'exterior fins a un import de 10.000 milions de pessetes, destinats a finançar operacions de capital previstes en aquesta Llei.

-2 S'autoritza l'entitat autònoma Institut Català del Sòl perquè emeti deute o concerti operacions de crèdit per un import de 2.000 milions de pessetes.

ARTICLE 12

El Departament d'Economia i Finances ha de donar compte a la Comissió d'Economia, Finances i Pressupost del Parlament de les operacions d'Emissió de Deute efectuades d'acord amb les autoritzacions que conté l'article immediatament anterior.

ARTICLE 13

Per a l'exercici del 1982, amb efectes fins al final d'any, es podrà elevar el tipus de quantia fixa de les taxes i de les exaccions parafiscals inherents als serveis traspassats per l'Administració de l'Estat en una quantia no superior a la que resultarà de l'aplicació dels coeficients assenyalats en la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat.

ARTICLE 14

-1 S'aprova el Pla d'Equipaments socials com a instrument de lluita contra l'atur en aquells territoris de Catalunya en què la desocupació de la mà d'obra presenta un índex més alt.

-2 El Pla d'Equipaments Socials ha de tenir com a objectiu reduir els dèficits en infrastructures socials, preferentment en aquells nuclis urbans o ciutats en què no sigui d'aplicació el Pla d'Obres i Serveis. Concentrarà la seva actuació en necessitats socials tals com la infrastructura viària rural, les construccions d'ensenyament pre-escolar, guarderies infantils, casals de cultura, residències i locals per a la tercera edat, i altres equipaments de serveis socials, etc. Es contemplaran especialment actuacions a nivel supramunicipal.

-3 El finançament d'aquest Pla pot ser conjunt entre la Generalitat i els ens locals que s'hi vulguin acollir.

La Generalitat ha d'aportat al Pla esmentat una quantitat global de 7.000 milions de pessetes.

-4 El Consell Executiu ha d'aprovar en el termini màxim de tres mesos a partir de l'entrada en vigor d'aquesta Llei les actuacions a dur a terme i la normativa que sigui procedent per al desenvolupament del Pla. Donarà compte immediat d'ambdues qüestions al Parlament de Catalunya.

-5 En el cas que, per afectacions dels recursos derivats de la llei de l'Estat en la qual es determinarà el percentatge de participació de la Generalitat en els ingressos de l'Estat durant l'any 1982, calgui l'emissió de deute o la concertació d'emprèstits per a finançar l'aportació reconeguda en l'apartat 3, s'entendrà com a ampliat el límit d'endeutament reconegut en l'article 11 fins a l'import necessari.

-6 Els romanents de crèdit pressupostaris corresponents al Pla d'Equipaments Socials poden ser aplicats als de l'exercici pressupostari següent al qual s'acordi la incorporació.

DISPOSICIONS ADDICIONALS
DISPOSICIÓ ADDICIONAL PRIMERA

La Comissió de Govern Interior del Parlament ha d'incorporar els romanents de crèdits del Pressupost del Parlament de l'any 1981 als mateixos capítols pressupostaris del pressupost del 1982.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL SEGONA

Les dotacions pressupostàries de la secció del Parlament de Catalunya s'han de lliurar en ferm i periòdicament a nom del Parlament, a mesura que aquest ho demani, i no seran subjectes de justificació.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL TERCERA

La Mesa del Parlament, d'acord amb la Comissió de Govern Interior, pot acordar transferències de crèdit entre conceptes de la seva secció pressupostàri a sense limitació, cosa que ha de fer avinent al Departament d'Economia i Finances.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL QUARTA

-1 Es fixa la plantilla de la Generalitat de Catalunya en el nombre de places que hi ha dotades en el Pressupost del 1982, sense perjudici de la concreció de la plantilla orgànica de la Generalitat en una llei.

-2 Durant l'exercici del 1982 no es tramitaran expedients d'ampliació de les plantilles previstes en l'apartat anterior, ni disposicions o expedients de creació o de reestructuració d'unitats orgàniques, si l'increment de la despesa pública que en derivi no queda compensada mitjançant la reducció d'aquests mateixos conceptes en altres unitats de gestió o en crèdits corrents ampliables la finalitat dels quals comporti augment de personal.

-3 En el supòsit que l'ampliació de la plantilla i la creació o reestructuració d'unitats orgàniques derivin de l'entrada en funcionament de noves inversions, l'increment de despesa resultant haurà de ser finançat amb minoració en altres dotacions de despeses consumptives no ampliables o d'inversions del Departament o de l'entitat que ho proposi.

-4 Els Departaments i les entitats autònomes poden, amb caràcter excepcional, contractar personal laboral per a l'execució d'obres i serveis corresponents a alguna de les inversions incloses en el seu pressupost en règim d'administració directa, imputant els pagaments per aquest concepte als respectius crèdits per a inversions. La contractació del personal laboral s'ha de fer a través de les oficines d'ocupació, amb prioritat dels treballadors sense subsidi d'atur.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL CINQUENA

El Consell Executiu ha de procedir a elaborar, durant l'exercici del 1982, les plantilles orgàniques corresponents a tots els serveis a càrrec de la Generalitat. Les plantilles pressupostàries dels exercicis successius s'adaptaran a les plantilles orgàniques prèviament elaborades i serà nul·la de ple dret tota contractació o tot nomenament per a llocs de treball no inclosos en la plantilla orgànica.

Pel que fa a les transferències pendents, el Consell Executiu ha d'elaborar el quadre orgànic de les dotacions de personal addicional, si s'escau, i no es pot fer cap nova contractació que no vagi expressament referida al quadre orgànic esmentat.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL SISENA

El Parlament ha d'aprovar les directrius i les prioritats a les quals s'haurà de sotmetre el Pla d'Obres i Serveis de Catalunya.

El Pla s'ha de redactar per comarques o àrees territorials reconegudes, i s'ha d'assignar anualment el volum de recursos de subvenció de la Generalitat a cadascuns dels àmbits territorials considerats individualment en el Pla.

S'ha de garantir que la inversió per habitant en les comarques deprimides sigui superior a la mitjana catalana. El Consell Executiu ha d'elaborar, mitjançant indicadors sòcio-econòmics, els criteris per a la fixació de la inversió en les comarques esmentades.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL SETENA

Trimestralment, i dins el trimestre següent, el Conseller d'Economia i Finances ha de retre comptes documentalment a la Comissió d'Economia, Finances i Pressupost del Parlament del desenvolupament i de l'execució del Pressupost.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL VUITENA

Al Pressupost de la Generalitat s'uneixen els pressupostos resum dels de caràcter ordinari i especial de les Diputacions Provincials de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona corresponents a l'exercici del 1981, que són els últims que s'han elaborat i aprovat.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL NOVENA

En el Pressupost de la Generalitat s'inclouen com a annex els pressupostos d'explotació i de capital per al 1982 dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, per a donar compliment a l'article 49 de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL DESENA

La concessió de les subvencions corrents innominades o genèriques contingudes en els crèdits pressupostaris del Capítol IV del Pressupost de la Generalitat s'ha de fer mitjançant disposició reglamentària. Quan la concessió requereix convocatòria prèvia, aquesta haurà de ser acordada mitjançant decret, en el qual s'han de fer constar les característiques i les condicions d'aquesta.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL ONZENA

-1 El Pressupost del 1983 ha de contenir el pressupost per programes de tots els departaments i organismes autònoms de la Generalitat.

-2 L'aplicació dels crèdits consignats al Capítol VI de l'Estat de Despeses del Pressupost per al 1982 s'ha d'adjuntar, quan n'hi hagi, als programes o a les directrius sectorials vigents.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA PRIMERA

Fins que no s'haurà promulgat la Llei de Finances Públiques de Catalunya, tindran plena aplicació, per a l'exercici del 1982, la Llei General Pressupostària 11/1977; el text articulat de la Llei de Bases de Contractes de l'Estat, de 8 d'abril de 1965; la Llei General Tributària, de 28 de desembre de 1963, i els seus Reglaments, així com el Reglament General de Recaptació, d'1 de novembre de 1969, i les seves modificacions posteriors.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA SEGONA

En el supòsit que durant l'exercici de 1982 es creïn per Llei del Parlament les entitats gestores dels serveis tranferits de la Seguretat Social, el Consell Executiu, a proposta del Conseller d'Economia i Finances, aprovarà les transferències de crèdit necessàries per adscriure a l'estat d'ingresos i a l'estat de despeses d'aquestes els crèdits i les transferències als quals fa referència la lletra d) de l'article 1.

DISPOSICIONS FINALS
DISPOSICIÓ FINAL PRIMERA

S'autoritza el Departament d'Economia i Finances perquè efectuï en les Seccions de Pressupost de Despeses de la Generalitat i de les seves entitats autònomes les adaptacions tècniques que calguin com a conseqüència de reorganitzacions administratives, per tal de crear les seccions, serveis, conceptes pressupostaris que calguin i autoritzar les transferències de crèdit corresponents. Aquestes operacions, en cap cas, no donaran lloc a un increment de crèdit dins del Pressupost.

DISPOSICIÓ FINAL SEGONA

Aquesta Llei entrarà en vigor el mateix dia que serà publicada al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.