Decret de Presidència: ampliació del termini de presentació de sol·licituds de la convocatòria de la borsa extraordinària de treball d'enginyer/a tècnic/a industrial per al projecte FERMe

Secció:Primera. Nomenaments, situacions i incidències
Emissor:CONSELL INSULAR DE MENORCA
Rang de Llei:Decret
 
EXTRACTO GRATUITO

Per a general coneixement es fa pública l’ampliació del termini de presentació de sol·licituds, que seguidament es transcriu, aprovada mitjançant Decret de Presidència núm. 2013/160, de dia 15 d’octubre de 2013:

Ateses les bases específiques i la convocatòria de la borsa extraordinària de treball d’enginyer/a tècnic/a industrial per al projecte FERMe, aprovades per el Consell Executiu del Consell Insular de Menorca, en sessió ordinària, de dia 2 de setembre de 2013;

Atesa la publicació de l’esmentada convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 127, de data 14 de setembre de 2013;

Atès que s’ha detectat que per error es va informar al SOIB que la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds era fins el dia 02/10/2013, quan aquest havia de ser fins el dia 30/09/2013;

Ateses les sol·licituds presentades en data 01/10/2013;

Atesa la proposta de la consellera executiva del Departament de Serveis Generals, Treball i Innovació d’ampliar el termini de presentació de sol·licituds, per tal d’evitar provocar algun tipus de greuge a les persones interessades;

Atesa la urgència de publicar l’ampliació del termini de presentació de sol·licituds, per tal de disposar el més aviat possible de la borsa extraordinària de treball abans esmentada i atès que la propera reunió ordinària del Consell Executiu...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA