Llei de Bases de Delegació en el Govern de la Potestat Legislativa per a l'Adequació de Normes Amb Rang de Llei a la Directiva 2006/123/CE, del Parlament i del Consell, del 12 de desembre de 2006, Relativa als Serveis en el Mercat Interior (Llei 5/2010, del 26 de març)

Publicado en:DOGC
Ámbito Territorial:Normativa de Cataluña
Rango:Ley
 
ÍNDICE
CONTENIDO

El President de la Generalitat de Catalunya

Sia notori a tots els ciutadans que el Parlament de Catalunya ha aprovat i jo, en nom del Rei i d'acord amb el que estableix l'article 65 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, promulgo la següent

LLEI

PREÀMBUL Artículos 1 a 6

La Directiva 2006/123/CE, del Parlament i del Consell, del 12 de desembre de 2006, relativa als serveis en el mercat interior, estableix les disposicions generals necessàries per a facilitar l'exercici de la llibertat d'establiment dels prestadors de serveis i la lliure circulació de serveis, mantenint, alhora, un nivell elevat de qualitat en els serveis, amb l'objectiu principal d'estrènyer cada cop més els llaços entre els estats i els pobles d'Europa i de garantir el progrés econòmic i social mitjançant la creació d'un espai únic, sense fronteres interiors, en el qual resti garantida la lliure circulació dels serveis.

Amb aquesta finalitat, la Directiva estableix directrius per a simplificar els procediments administratius, fomentar una bona qualitat dels serveis, promoure un marc regulador transparent, predictible i favorable per a l'activitat econòmica i impulsar la modernització de les administracions públiques per tal de respondre a les necessitats de les empreses i millorar la protecció dels drets dels consumidors i els usuaris.

L'article 44.1 de la Directiva estableix que els estats membres han de posar en vigor les disposicions legals, reglamentàries i administratives necessàries per a donar compliment al que estableix la Directiva abans del 28 de desembre de 2009. De conformitat amb això, les Corts Generals han aprovat la Llei de l'Estat 17/2009, del 23 de novembre, sobre el lliure accés a les activitats de serveis i llur exercici.

D'acord amb l'article 189 de l'Estatut d'autonomia, la Generalitat aplica i executa el dret de la Unió Europea en l'àmbit de les seves competències, i l'existència d'una regulació europea no modifica la distribució interna de competències que estableixen la Constitució i el mateix Estatut. El mateix article de l'Estatut determina que, en el cas que la Unió Europea estableixi una legislació que substitueixi la normativa bàsica de l'Estat, la Generalitat pot adoptar la legislació de desenvolupament a partir de les normes europees.

Aquest procés ha comportat, en alguns casos, la tramitació de les modificacions legislatives per via ordinària: són els supòsits en què s'ha considerat que la necessitat d'adaptar normes sectorials a la nova situació requeria un canvi normatiu que superava l'àmbit de la transposició de la Directiva. En altres casos aquesta tasca requereix, pel seu caràcter detallat i per la complexitat, fer ús de la tècnica que estableix l'article 63 de l'Estatut.

Així doncs, l'objecte d'aquesta llei de bases és delegar en el Govern la potestat de dictar normes amb rang de llei, en forma de decrets legislatius, per tal d'adequar les lleis vigents de Catalunya a la Directiva. Aquesta llei fixa les bases a què s'ha d'ajustar el Govern per mitjà d'una remissió a la Directiva mateixa, ja que en el desplegament del dret de la Unió Europea les autoritats competents estan obligades a ajustar-se estrictament a llur contingut. Aquesta especificitat del dret de la Unió Europea configura les disposicions de la Directiva com a bases que ha de contenir la delegació legislativa i a les quals s'ha de sotmetre el Govern en l'exercici de la delegació.

Finalment, de conformitat amb l'article 63 de l'Estatut, aquesta llei estableix el termini de sis mesos a partir de l'entrada en vigor per a fer ús de la delegació legislativa.

ARTICLE 1 Delegació legislativa en el Govern
  1. Es delega en el Govern la potestat legislativa per a adequar normes amb rang de llei a la Directiva 2006/123/CE, del Parlament i del Consell, del 12 de desembre de 2006, relativa als serveis en el mercat interior.

  2. D'acord amb la delegació a què fa referència l'apartat 1, el Govern resta autoritzat a dictar decrets legislatius que aprovin nous textos articulats, en els termes de l'article 63 de l'Estatut d'autonomia i en l'àmbit de les competències de la Generalitat.

  3. La delegació a què fa referència l'apartat 1 s'estén sobre les matèries regulades per les normes amb rang de llei incloses en l'annex.

ARTICLE 2 Bases de la delegació

A l'efecte de l'aplicació de l'article 1, són bases de la delegació, en qualitat de principis i criteris a què s'ha d'ajustar el Govern en l'elaboració dels decrets legislatius corresponents, les disposicions de la Directiva 2006/123/CE, pel que fa a les matèries objecte de delegació.

ARTICLE 3 Termini

El termini per a fer ús de la delegació legislativa és de sis mesos a partir de l'entrada en vigor d'aquesta llei.

ARTICLE 4 Decrets legislatius
  1. El Govern pot exercir la delegació legislativa establerta per aquesta llei per mitjà d'un decret legislatiu o de més d'un.

  2. Cadascun dels decrets legislatius a què fa referència l'apartat 1 exhaureix íntegrament la delegació legislativa conferida respecte a la matèria que regula.

ARTICLE 5 Intervenció de la Comissió Jurídica Assessora

La Comissió Jurídica Assessora ha d'informar preceptivament sobre tots els projectes de decret legislatiu que hagi d'aprovar el Govern en l'exercici de la delegació que li atorga aquesta llei, de conformitat amb la llei reguladora d'aquest òrgan consultiu.

ARTICLE 6 Control parlamentari

El Govern, un cop ha aprovat els decrets legislatius, els ha de trametre al Parlament per tal d'acomplir el procediment de control establert per l'article 137.7 del Reglament del Parlament.

DISPOSICIÓ FINAL

Aquesta llei entra en vigor l'endemà d'haver estat publicada en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

ANNEX

Llista de normes amb rang de llei

Llei 6/1988, del 30 de març, forestal de Catalunya.

Llei 31/1991, del 13 de desembre, d'ordenació farmacèutica de Catalunya.

Llei 38/1991, del 30 de desembre, d'instal·lacions destinades a activitats amb infants i joves.

Text refós sobre comerç interior, dels preceptes de la Llei 1/1983, del 18 de febrer, i la Llei 23/1991, del 29 de novembre, aprovat pel Decret legislatiu 1/1993, del 9 de març.

Llei 8/1994, del 25 de maig, d'activitats firals.

Llei 9/1995, del 27 de juliol, de regulació de l'accés motoritzat al medi natural.

Llei 2/1997, del 3 d'abril, sobre serveis funeraris.

Llei 9/2000, del 7 de juliol, de regulació de la publicitat dinàmica a Catalunya.

Llei 12/2001, del 13 de juliol, de creació del Col·legi de Joiers, d'Orfebres, de Rellotgers i de Gemmòlegs de Catalunya.

Llei 13/2002, del 21 de juny, de turisme de Catalunya.

Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, del 28 d'abril.

Llei 7/2006, del 31 de maig, de l'exercici de professions titulades i dels col·legis professionals.

Llei 9/2009, del 30 de juny, de política industrial.

Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui d'aplicació aquesta Llei cooperin al seu compliment i que els tribunals i les autoritats als quals pertoqui la facin complir.

Palau de la Generalitat, 26 de març de 2010

José Montilla i Aguilera

President de la Generalitat de Catalunya

Antoni Castells

Conseller d'Economia i Finances