Reglament de la Llei de Regulació del Transport de Viatgers per Carretera Mitjançant Vehicles de Motor de Catalunya (Decret 319/1990, de 21 de desembre)

Publicado en:DOGC
Ámbito Territorial:Normativa de Cataluña
Rango:Decreto
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

La Llei 12/1987, de 28 de maig, de regulació del transport de viatgers per carretera mitjançant vehicles de motor, va representar una renovació molt significativa del marc jurídic regulador del transport de viatgers per carretera a Catalunya, que requereix ara el seu desplegament mitjançant la norma reglamentària corresponent.

La Llei de transport de viatgers ja va ser objecte de desplegament reglamentari mitjançant el Decret 57/1989, de 24 de febrer, pel qual es regula el règim jurídic d'atorgament i de modificació de les concessions de serveis públics regulars de transport de viatgers per carretera de caràcter lineal, norma que ha constituït un instrument de gran utilitat i eficàcia sobretot pel que fa a l'agilitació administrativa en la modificació de les condicions que comporten una millora en la prestació dels serveis.

Ara cal, un cop recollits el contingut i l'experiència de l'aplicació del Decret esmentat, consolidar en tot el seu detall i d'una manera integrada i global l'ordenació del transport de viatgers en l'àmbit territorial de Catalunya, i es pretén que el Reglament, independentment del seu caràcter executiu, sigui operatiu en ell mateix per als diferents agents aplicadors de la norma.

El Reglament, que bàsicament segueix en la seva sistemàtica, la pròpia estructura de la llei, no ha tractat les matèries que no exigeixen un desplegament reglamentari específic, i ha abordat en profunditat altres aspectes que requereixen una regulació més detallada.

Seguint les prescripcions del text legal que desplega, el Reglament preveu el manteniment dels actuals sistemes d'explotació mitjançant concessions lineals que han estat objecte d'un tractament exhaustiu, tant pel que fa al procediment per al seu atorgament com a la seva explotació, tenint sempre present l'objectiu d'assolir un servei públic que garanteixi les prestacions necessàries a l'usuari, tant pel que fa a la freqüència com a la seguretat i al confort del servei.

Alhora s'ofereix l'oportunitat que, juntament amb aquest sistema tradicional, puguin establir-se concessions de caràcter territorial o zonal.

Les zones de transport es conceben en el text reglamentari com a unitats funcionals en el si de les quals, per mitjà d'un pla d'explotació unitari dels diversos serveis de transport de viatgers d'una àrea del territori, es pretén assolir el màxim nivell de satisfacció de les necessitats dels usuaris mitjançant la major racionalització dels recursos humans i materials de les empreses de transport.

La iniciativa per a l'establiment de les concessions zonals s'ha previst que pugui sorgir dels mateixos transportistes o bé de l'Administració de transports, i s'ha articulat de manera que la seva implantació obtingui el màxim consens de totes les parts afectades. Per la mateixa concepció de les concessions zonals, en aquest tipus de concessió s'ha establert una gran flexibilitat en les condicions d'explotació per tal d'assolir un aprofitament més racional dels recursos disponibles. El Reglament preveu també la regulació dels serveis urbans garantint l'àmbit competencial propi dels municipis sens perjudici de la coordinació necessària amb els serveis interurbans, i dedica un títol a regular els serveis discrecionals, on fa distinció entre els que es realitzen amb vehicles de més de nou places i els prestats amb els denominats "vehicles lleugers", que requereixen un tractament diferenciat en funció de les seves pròpies característiques.

El Reglament destina dos capítols a regular els transports turístics i els transports privats i també dedica una atenció específica al tractament del règim tarifari, configurant-lo amb la flexibilitat necessària per fomentar la qualitat dels serveis.

Les estacions de viatgers són també objecte d'una atenció destacada en el Reglament que recull i sistematitza en el capítol corresponent la llarga experiència acumulada per la Direcció General de Transports en matèria d'establiment i gestió d'aquestes instal·lacions.

Finalment, el Reglament es refereix a la inspecció, les infraccions i les sancions amb una adequació estricta a les previsions de la Llei 12/1987, de 28 de maig, per tal d'assegurar la seguretat jurídica necessària als administrats en una qüestió que incideix d'una manera especial en l'àmbit dels drets personals i patrimonials.

Per tot això, i de conformitat amb el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora,

Decreto:

ARTICLE ÚNIC

S'aprova el Reglament de la Llei de regulació del transport de viatgers per carretera mitjançant vehicles de motor, el qual s'adjunta com a annex al present Decret.

DISPOSICIONS ADDICIONALS
PRIMERA

Els concessionaris actuals de serveis regulars de transport de viatgers de competència de la Generalitat de Catalunya els itineraris dels quals transcorrin totalment o parcial per zones del territori que, d'acord amb el que estableix la Llei 12/1987, de 28 de maig, tenen la consideració d'àmbit urbà a l'efecte de transport podran continuar la seva prestació en les mateixes condicions actuals.

SEGONA

La competència per a l'atorgament de les autoritzacions que preveu l'article 131.3 del present Reglament correspondrà a l'Entitat Metropolitana del Transport en el seu àmbit territorial d'actuació, de conformitat amb el que disposa la Llei 7/1987, de 4 d'abril.

TERCERA

El transport sanitari que transcorre íntegrament pel territori de Catalunya es regeix per la Llei 12/1987, de 28 de maig, per les disposicions del present Reglament que per la seva naturalesa li són aplicables, i pel Decret 182/1990, de 3 de juliol.

QUARTA

En exercici de l'habilitació continguda en la disposició addicional 1 de la Llei 12/1987, de 28 de maig, s'actualitza la quantia màxima de les sancions pecuniàries establertes a l'esmentada Llei, en la forma prevista en el present Reglament.

DISPOSICIONS TRANSITÒRIES
PRIMERA

Els preceptes d'aquest Reglament s'aplicaran a tots els expedients en curs, pel que fa als tràmits que s'hagin d'efectuar a partir de la seva entrada en vigor.

SEGONA

Els serveis discrecionals consolidats amb reiteració d'itinerari per al transport d'escolars o de treballadors autoritzats amb anterioritat a l'entrada en vigor del present Reglament els podran continuar prestant els seus titulars sense que els sigui aplicable el que disposa l'article 122, llevat del cas que, amb motiu de la seva renovació, les condicions de prestació experimentin una modificació substancial, objectiva o subjectiva.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

Queden derogats el Decret 313/1983, de 10 de juny; el Decret 68/1984, de 9 de març; el Decret 43/1985, de 31 de gener; el Decret 201/1985, de 13 de juny; el Decret 76/1988, de 10 de març; el Decret 57/1989, de 24 de febrer, i la resta de disposicions del mateix rang o inferior dictades per la Generalitat que s'oposin al que estableix el present Reglament o el contradiguin.

DISPOSICIONS FINALS
PRIMERA

Es faculta el conseller de Política Territorial i Obres Públiques per dictar les disposicions que calguin per al desplegament i l'aplicació del present Reglament.

SEGONA

El present Reglament entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

TERCERA

De conformitat amb el que preveu la disposició addicional 1ª de la Llei 12/1987, de 28 de maig, el Consell Executiu, a proposta del conseller de Política Territorial i Obres Públiques, podrà adaptar mitjançant decret la quantia màxima de les sancions pecuniàries que estableix el present Reglament a l'evolució de les circumstàncies sòcio-econòmiques, d'acord amb l'índex general de preus ponderat a l'engròs, publicat per l'Institut Català d'Estadística.

REGLAMENT DE REGULACIÓ DEL TRANSPORT DE VIATGERS PER CARRETERA MITJANÇANT VEHICLES DE MOTOR Artículos 1 a 203
TÍTOL 1 Serveis regulars interurbans de caràcter lineal i zonal Artículos 1 a 105
CAPÍTOL 1 Règim general Artículos 1 a 28
ARTICLE 1

Els serveis regulars interurbans són els que transcorren totalment o parcialment fora de l'àmbit urbà definit a l'article 29 de...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA