Llei que Declara Paratge Natural D'interès Nacional els Terrenys del Vessant Sud del Massís de l'Alberà de Catalunya (Llei 3/1986, de 10 de març)

Publicado en:DOGC
Ámbito Territorial:Normativa de Cataluña
Rango:Ley
 
ÍNDICE
CONTENIDO
ARTICLE 1

D'acord amb l'article 23 de la Llei 12/1985, de 13 de juny, d'Espais Naturals, es declaren paratge natural d'interès nacional els terrenys del vessant sud del massís de l'Albera que comprenen la capçalera del riu d'Anyet, parcialment, la del riu Orlina i també els nivells culminants del massís situats entre el puig del Llobregat i el pla de les Eres, que corresponen als municipis de la Jonquera i d'Espolla, i la vall de Sant Quirze, que corresponen al municipi de Rabós d'Empordà.

ARTICLE 2

2.1 Els límits geogràfics dels espais a què es refereix l'article 1 són:

  1. Els que marquen la línia divisòria descrits en el sentit de rotació de les agulles del rellotge, prenent com a punt inicial del puig del Llobregat a la frontera amb l'Estat francès (longitud 6º 36' 17", latitud nord 42º 27' 19"). La línia segueix la frontera fins al Pla de les Eres (longitud 6º 44' 03", latitud nord 42º 27' 34"). En aquest pla, el límit pren la cota de 600 m en direcció O fins a arribar al torrent del coll de la Dona Morta. Segueix aigües amunt fins al mateix coll on continua per la divisòria entre els municipis d'Espolla i la Jonquera fins al puig Conillers (longitud 6º 39' 30", latitud nord 42º 26' 07"). Des d'aquest puig, el límit segueix la divisòria entre els municipis de la Jonquera i Sant Climent Sescebes fins a la coma del Gall, on continua per la divisòria entre els termes municipals de la Jonquera i Cantallops fins al puig de les Canals (longitud 6º 36' 22", latitud nord 42º 27' 02").

    D'aquest indret, tot seguint per la carena, el límit puja fins a assolir el punt inicial.

  2. Prenent com a punt inicial el puig de la Calma situat a la frontera amb l'Estat francès (longitud 6º 45' 26", latitud nord 42º 26' 09"), el límit la segueix fins al coll del Teixó (longitud 6º 46' 23", latitud nord 42º 25' 32").

    D'aquest coll, segueix la línia divisòria entre els municipis de Colera i Rabós d'Empordà fins al puig Castellar. Segueix la línia divisòria entre els municipis de Rabós d'Empordà i Vilamaniscle fins al turó del Franc o Frau (longitud 6º 45' 53", latitud nord 42º 23' 47"), on segueix la carena en direcció N passant pel coll de Dofines fins a trobar el pic d'Escarders (longitud 6º 45' 43", latitud nord 42º 24' 48"), des d'on baixa cap a la riera de Sant Quirze, pel ramal de la carena en direcció a l'O. Creua la riera a 200 metres al SO de l'antic monestir de Sant Quirze de Colera i des d'aquest punt s'enfila fins al puig Andreu (longitud 6º 44' 12", latitud nord 42º 24' 58") i d'allí segueix la carena fins al puig Gisbert, continua per la carena en direcció E fins a trobar el punt inicial, tot havent passat pel coll de la Platja i el puig Bonic.

    2.2 La concreció topogràfica dels polígons descrits a l'apartat 1 ha d'ésser aprovada pel Consell Executiu a proposta del Departament de Política Territorial i Obres Públiques, amb informe previ del Consell de Protecció de la Natura.

ARTICLE 3

3.1 La gestió del paratge natural és a cura del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, d'acord amb el que disposa l'article 29.1.c) de la Llei 12/1985.

3.2 [No vigent]

3.3 [No vigent]

3.4 El càrrec de membre de la junta no és retribuït.

ARTICLE 4

El Consell Executiu, per mitjà del Departament que correspongui, ha d'establir les reglamentacions que cregui oportunes per a salvaguardar els elements naturals que han motivat la declaració de paratge d'interès nacional i per a facilitar-ne l'estudi i la tutela. Els terrenys que són sota la protecció d'aquesta Llei es classifiquen a tots els efectes com a sòl no urbanitzable sotmès a protecció especial.

DISPOSICIONS ADDICIONALS
DISPOSICIÓ ADDICIONAL PRIMERA
  1. D'acord amb el que estableix la Llei 12/1985, del 13 de juny, d'Espais Naturals, el Consell Executiu ha de declarar reserva natural parcial, amb la finalitat de protegir la flora, les zones de fageda compreses entre el coll dels Emigrants i el pic de Sallafort.

  2. Igualment, el Consell Executiu ha de declarar reserva natural parcial, amb la finalitat de protegir la fauna Herpetològica, els terrenys compresos entre la vall de Sant Quirze i la capçalera de la riera de Valleta.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL SEGONA

D'acord amb el que estableix el Capítol III de la Llei 12/1985, el Pla d'Espais d'Interès Natural ha de contemplar la inclusió d'aquells altres espais naturals de la Serra de les Alberes la conservació dels quals sigui necessari d'assegurar.

DISPOSICIÓ FINAL

S'autoritza el Consell Executiu de la Generalitat perquè dicti les disposicions reglamentàries de desenvolupament d'aquesta Llei.