Llei que Declara Paratge Natural d'Interès Nacional la Finca Pinya de Rosa, al Terme Municipal de Blanes de Catalunya (Llei 25/2003, de 4 de juliol)

Publicado en:DOGC
Ámbito Territorial:Normativa de Cataluña
Rango:Ley
 
ÍNDICE
CONTENIDO

Els darrers temps, responsables polítics de diverses institucions i representants de la societat civil de les comarques nord-orientals han coincidit a demanar un nou model turístic que respecti l'entorn natural.

Tothom sap que la Costa Brava ha patit i continua patint una pressió urbanística molt forta que posa en perill el model turístic basat en la sostenibilitat.

Una de les zones que pateix amb més força aquesta pressió és la Costa Brava sud. Un del pocs espais que resta per urbanitzar entre Blanes i Lloret de Mar (Selva) és la finca anomenada Pinya de Rosa. Es tracta d'una finca de més de 500.000 metres quadrats que inclou un jardí botànic únic a Europa. Aquest espai és el darrer pulmó verd que queda entre ambdues poblacions.

Molts ciutadans, no tan sols de Blanes, tenen l'esperança que la finca Pinya de Rosa sigui preservada de la urbanització, malgrat que hi ha un pla parcial aprovat que l'afecta.

El seu valor paisatgístic i mediambiental, la seva fauna i la seva flora formen part d'un espai únic en aquesta zona de la Costa Brava que ha despertat un sentiment unànime de suport a declarar-lo en un paratge natural d'interès nacional.

L'Ajuntament de Blanes, per unanimitat dels seus regidors, per tal d'evitar-ne la urbanització, ha aprovat la suspensió de llicències i ha encarregat un estudi jurídic i mediambiental que avali la proposta d'aquesta declaració.

ARTICLE 1 Declaració de paratge natural d'interès nacional

Es declaren paratge natural d'interès nacional els terrenys de la finca Pinya de Rosa, al terme municipal de Blanes, limítrofs amb el terme municipal de Lloret de Mar, a la comarca de la Selva, d'acord amb l'article 23 de la Llei 12/1985, del 13 de juny, d'espais naturals.

ARTICLE 2 Límits dels terrenys de la finca Pinya de Rosa

Els límits geogràfics i la concreció topogràfica dels espais a què es refereix l'article 1 han d'ésser aprovats pel Govern, a proposta del departament competent, amb l'informe previ de l'Ajuntament de Blanes i del Consell de Protecció de la Natura.

ARTICLE 3 Gestió del paratge natural
  1. El paratge natural d'interès nacional de la finca Pinya de Rosa ha d'ésser gestionat pel Departament de Medi Ambient.

  2. [No vigent]

  3. [No vigent]

  4. [No vigent]

ARTICLE 4 Protecció del paratge natural
  1. El Govern, per mitjà del departament corresponent, ha d'establir les reglamentacions pertinents per a protegir els elements naturals que han motivat la declaració de paratge natural d'interès nacional i per a facilitar-ne l'estudi.

  2. Els terrenys declarats paratge natural d'interès nacional per l'article 1 es classifiquen amb caràcter general com a sòl no urbanitzable sotmès a protecció especial.

ARTICLE 5 Drets de tanteig i de retracte
  1. El Govern de la Generalitat i l'Ajuntament de Blanes tenen els drets de tanteig i de retracte en totes les transmissions de domini intervius a títol onerós de béns immobles i de predis situats a l'interior del paratge.

  2. El dret de tanteig es pot exercir dins els tres primers mesos a comptar de la notificació prèvia. El dret de retracte es pot exercir dins els sis mesos següents a la inscripció de la transmissió en el Registre de la Propietat.

ARTICLE 6 Utilitat pública dels terrenys

D'acord amb el que estableix l'article 33 de la Llei 12/1985, la declaració de paratge natural d'interès nacional de la finca Pinya de Rosa comporta la utilitat pública de tots els terrenys afectats a efectes d'expropiació.

DISPOSICIONS ADDICIONALS
DISPOSICIÓ ADDICIONAL PRIMERA Inclusió d'espais en el Pla d'espais d'interès natural

El Pla d'espais d'interès natural ha d'incloure, d'acord amb el que estableix el capítol III de la Llei 12/1985, els altres espais naturals de la zona la conservació dels quals calgui assegurar.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL SEGONA Modificació puntual del planejament urbanístic

L'Ajuntament de Blanes, a partir de l'aprovació de la delimitació geogràfica a què fa referència l'article 2, disposa d'un termini de tres mesos per a iniciar la modificació puntual del planejament urbanístic per tal d'adaptar-lo al que estableix aquesta Llei.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL TERCERA Pla rector d'ús, gestió i protecció del paratge

Dins els divuit mesos següents a l'entrada en vigor d'aquesta Llei, el Govern ha d'aprovar i publicar el Pla rector d'ús, gestió i protecció del paratge de la finca Pinya de Rosa.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA

Les disposicions d'aquesta Llei que impliquen un increment de la despesa de la Generalitat són vigents a partir de l'exercici pressupostari següent a l'exercici en què ha estat promulgada.

DISPOSICIÓ FINAL

S'autoritza el Govern a dictar les disposicions reglamentàries necessàries per a desenvolupar aquesta Llei.