Llei de Creació de l'Organisme Autònom Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya (Llei 11/1984, de 5 de març)

Publicado en:DOGC
Ámbito Territorial:Normativa de Cataluña
Rango:Ley
 
ÍNDICE
CONTENIDO

La implantació de l'educació física en els diferents nivells escolars és una fita de tot país modern. Cal que Catalunya es doti, doncs, de professors d'educació física en prou nombre i amb prou preparació per a fer possible de reduir el dèficit actual i garantir que aquesta matèria docent pugui ésser impartida tant entre els escolars com entre els ciutadans en general. Així, mitjançant l'exercici físic correctament practicat, es contribueix a millorar la salut dels ciutadans, d'acord amb el manament constitucional expressat en l'article 43.3. Per a aconseguir aquests objectius és fonamental l'acció docent que ha de fer l'Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya, constituït per aquesta Llei.

L'Estatut d'Autonomia reconeix a la Generalitat de Catalunya la competència exclusiva en matèria d'esports, i també la competència plena en la regulació i l'administració de l'ensenyament en tota la seva extensió, nivells i graus, modalitats i especialitats, en l'àmbit de les seves competències.

El Reial Decret 1668/1980, de 31 de juliol, va traspassar a la Generalitat de Catalunya els serveis, les institucions i els mitjans materials i personals en matèria de cultura física i esports per a l'àmbit territorial de Catalunya.

Va quedar afectat per les transferències de serveis l'Institut Nacional d'Educació Física de Barcelona, com a centre d'ensenyament superior per a la formació, l'especialització i el perfeccionament de diplomats i llicenciats en educació física.

La planificació i la gestió de l'esmentat Institut Nacional d'Educació Física exigeixen una forma d'actuació que permeti de desenvolupar amb celeritat i eficàcia les funcions que li han estat encomanades, la qual cosa aconsella, com a pas transitori, de crear un organisme autònom, mentre l'Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya no sigui incorporat de ple dret a la Universitat, a partir de l'exercici de les competències que la Generalitat té en matèria universitària.

Per això el Parlament de Catalunya aprova aquesta Llei.

ARTICLE 1

Es constitueix en l'àmbit de la Generalitat de Catalunya l'organisme autònom de caràcter administratiu Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya, el qual és adscrit al Departament de la Presidència mitjançant la Direcció General de l'Esport.

ARTICLE 2

L'Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya gaudeix de personalitat jurídica pròpia, d'autonomia administrativa i econòmica i de plena capacitat d'obrar per al compliment de les seves finalitats, d'acord amb aquesta Llei i amb la legislació general sobre entitats autònomes que li és aplicable.

ARTICLE 3

Són funcions de l'Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya:

 1. La formació docent per a adquirir els títols acadèmics en educació física i esports que estableixi la legislació vigent.

 2. L'especialització i el perfeccionament dels titulats en educació física i esports.

 3. El reciclatge dels titulats en educació física i esports.

 4. La investigació científica en el camp de l'educació física i de l'esport i la divulgació dels seus treballs.

 5. L'organització dels cursos, dels plans d'estudi i dels mètodes pedagògics que calgui aplicar-hi.

 6. La gestió i el manteniment dels seus recursos i de les seves instal·lacions.

 7. L'establiment de convenis amb altres organismes per a fins científics.

ARTICLE 4

L'Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya es regeix pels òrgans següents:

 1. El consell rector.

 2. El director.

 3. El gerent.

ARTICLE 5

-1 El consell rector és format pel president, el vice-president, els vocals i el secretari.

-2 N'és president o presidenta la persona titular del departament competent en matèria d'esport.

-3 N'és vicepresident o vicepresidenta el secretari o secretària general de l'Esport.

-4 En són vocals:

 1. Una persona representant del Consell Català de l'Esport.

 2. Un representant del Departament d'Ensenyament.

 3. Dos representants de la Universitat de Barcelona.

 4. Dos representants nomenats pel president del consell rector entre persones de prestigi reconegut en el món de l'educació física i de l'esport.

 5. Tres representants del claustre de l'Institut.

 6. El director.

 7. El gerent.

-5 N'és secretari, amb veu però sense vot, un funcionari nomenat pel president, que aixeca l'acta de les sessions, estén certificacions dels acords adoptats i autoritza amb la seva signatura les unes i les altres.

ARTICLE 6

-1 El consell rector té les facultats més àmplies pertocant a l'actuació, la gestió i la representació de l'Institut.

-2 Les deliberacions del consell rector són presidides i dirigides pel seu president. Perquè les deliberacions o els acords del consell rector siguin vàlids hi cal la presència de la meitat més un, si més no, dels seus membres, un dels quals ha d'ésser el president o el vice-president. Els acords es prenen per majoria absoluta dels assistents.

ARTICLE 7

El consell rector decideix sobre:

 1. El control de l'exercici de les funcions establertes per l'article 3.

 2. L'aprovació del reglament de règim interior, que és proposat pel director.

 3. L'aprovació del pla anual d'actuació de l'Institut.

 4. L'aprovació de la memòria anual sobre la gestió i l'actuació de l'Institut.

 5. L'aprovació de l'avantprojecte del pressupost de l'Institut.

 6. L'administració dels béns i els fons adscrits a l'Institut.

ARTICLE 8

El president del consell rector té la representació del consell i en convoca, presideix i dirigeix les reunions. Pot delegar les seves funcions en el vice-president.

El vice-president auxilia el president en les seves funcions i el pot substituir en cas de delegació, d'absència i d'impossibilitat.

ARTICLE 9

-1 El director de l'Institut és nomenat pel Consell Executiu de la Generalitat, a proposta del consell rector havent consultat prèviament el claustre.

-2 Li corresponen les funcions següents:

 1. Assumir la direcció acadèmica i administrativa de l'Institut.

 2. Executar els acords del consell rector.

 3. Gestionar i subscriure en nom de l'Institut, i d'acord amb les directrius del consell rector, els contractes públics i privats que siguin necessaris, sempre dins les limitacions que estableixen les disposicions vigents.

 4. Administrar, gestionar i recaptar els recursos econòmics de l'Institut.

 5. Presentar el projecte d'activitats davant el consell rector.

 6. Elaborar l'avantprojecte del pressupost i preparar la memòria anual de les activitats de l'Institut.

 7. Exercir la direcció del personal.

 8. Les altres que el consell rector li encomani dins les seves atribucions.

ARTICLE 10

El gerent depèn del director o directora i compleix les funcions de gestió i administració de l'Institut per delegació del director o directora.

ARTICLE 11

-1 La hisenda de l'Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya és formada per:

 1. Els béns i els drets adquirits per la Generalitat en ésser-li traspassats els de l'Institut Nacional d'Educació Física radicats en l'àmbit territorial de Catalunya.

 2. Els béns i els valors que en constitueixin el patrimoni.

 3. Els productes i les rendes d'aquest patrimoni.

 4. Les taxes i altres ingressos previstos en el Pressupost de la Generalitat.

 5. Les subvencions que legalment li siguin atorgades.

 6. Els donatius de qualsevol mena que rebi, i també les herències, els llegats i els premis que li siguin concedits.

-2 El pressupost de l'Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya és anual, i resta subjecte a les disposicions legals sobre els pressupostos dels organismes autònoms de la Generalitat.

-3 L'Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya gaudeix de les exempcions i dels beneficis fiscals de què gaudeix l'Administració de la Generalitat.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA

En el termini de tres mesos comptats des de la publicació d'aquesta Llei en el Diari Oficial de la Generalitat el consell rector aprovarà el nou reglament de règim interior de l'Institut, que ha d'haver estat elaborat amb la participació de tots els estaments.

DISPOSICIÓ FINAL

Es faculta el Consell Executiu perquè dicti les normes necessàries per al desenvolupament i l'aplicació d'aquesta Llei.