LLEI ORGÀNICA 14/2003, del 20 de novembre, de Reforma de la Llei Orgànica 4/2000, d'11 de gener, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seua integració social, modificada per la Llei Orgànica 8/2000, de 22 de desembre; de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local; de la Llei 30/1992, de 26 de...

Section:I - Disposicions Generals
FREE EXCERPT
View next page