Llei orgànica 2/2009, d'11 de desembre, de reforma de la Llei orgànica 4/2000, d'11 de gener, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social.

Secció:I - Disposicions Generals
Emissor:CAP DE L'ESTAT
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

JUAN CARLOS I

REI D'ESPANYA

A tots els qui vegeu i entengueu aquesta Llei orgànica.

Sapigueu: Que les Corts Generals han aprovat la Llei orgànica següent i jo la sanciono.

PREÀMBUL

I

La Llei orgànica 4/2000, d'11 de gener, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social, ha estat reformada en tres ocasions des que es va aprovar; en concret, ha estat reformada per les lleis orgàniques 8/2000, de 22 de desembre; 11/2003, de 29 de setembre, i 14/2003, de 20 de novembre.

De totes les reformes que ha tingut la dita Llei orgànica es pot destacar, per la seva importància, la que es va portar a terme pocs mesos després que entrés en vigor per mitjà de la Llei orgànica 8/2000, de 22 de desembre. Alguns dels canvis que va introduir aquesta última Llei van motivar la presentació de diversos recursos d'inconstitucionalitat en contra.

El Tribunal Constitucional ha resolt aquests recursos d'inconstitucionalitat, entre d'altres, en les sentències 236/2007, de 7 de novembre, i 259/2007, de 19 de desembre, amb el reconeixement que l'exigència que imposava la indicada Llei als estrangers per a l'exercici dels drets fonamentals de reunió, associació, sindicació i vaga, que tinguessin residència legal a Espanya, constituïa una restricció injustificada i, per tant, contrària a la Constitució, ja que segons la mateixa Constitució els drets esmentats afecten totes les persones pel fet de ser-ho.

Consegüentment amb això, el Tribunal Constitucional ha declarat la inconstitucionalitat dels articles de la Llei orgànica 4/2000 que regulaven els drets fonamentals indicats.

II

D'altra banda, ha anat creixent el nombre de normes comunitàries que afecten el dret d'estrangeria dels estats europeus; així doncs, cada vegada són més les normes que s'aproven a la Unió Europea, en matèria d'immigració, que cal incorporar al nostre ordenament jurídic. En aquest àmbit, es pot destacar la signatura del Pacte europeu sobre immigració i asil, ratificat en el Consell Europeu de 16 d'octubre de 2008 pels 27 països membres de la Unió Europea, en el qual s'estableixen com a objectius principals aconseguir una immigració legal i ordenada, lluitar contra la immigració il·legal i afavorir la integració dels immigrants legals mitjançant un equilibri de drets i deures.

La present Llei assumeix aquesta realitat com una cosa positiva en el convenciment que és necessari comptar amb un marc normatiu europeu comú en matèria d'immigració.

Fins al moment present estaven pendents d'incorporar al nostre ordenament jurídic les directives que s'han aprovat posteriorment a l'última reforma de la Llei 4/2000, d'11 de gener, realitzada el desembre de 2003, que són les següents:

a) Directiva 2003/110/CE del Consell, de 25 de novembre de 2003, sobre l'assistència en casos de trànsit als efectes de repatriació o allunyament per via aèria. (DOUE de 6 de desembre de 2003).

b) Directiva 2003/109/CE del Consell, de 25 de novembre de 2003, relativa a l'Estatut dels nacionals de tercers països residents de llarga durada (DOUE de 23 de gener de 2004). c) Directiva 2004/81/CE del Consell, de 29 d'abril de 2004, relativa a l'expedició d'un permís de residència a nacionals de tercers països que siguin víctimes del tràfic d'éssers humans o hagin estat objecte d'una acció d'ajuda a la immigració il·legal que cooperin amb les autoritats competents (DOUE de 6 d'agost de 2004). d) Directiva 2004/82/CE del Consell, de 29 d'abril de 2004, sobre l'obligació dels transportistes de comunicar les dades de les persones transportades (DOUE de 6 d'agost de 2004). e) Directiva 2004/114/CE, de 13 de desembre de 2004, del Consell, relativa als requisits d'admissió dels nacionals de tercers països als efectes d'estudis, intercanvi d'alumnes, pràctiques no remunerades o serveis de voluntariat (DOUE de 23 de desembre de 2004). f) Directiva 2005/71/CE, de 12 d'octubre de 2005, del Consell, relativa a un procediment específic d'admissió dels nacionals de tercers països als efectes de recerca científica (DOUE de 3 de novembre de 2005). g) Directiva 2008/115/CEE, de 16 de desembre de 2008, del Parlament Europeu i del Consell, relativa a les normes i procediments en els estats membres per al retorn dels nacionals de tercers països en situació d'estada il·legal (DOUE de 24 de desembre de 2008). h) Directiva 2009/50/CE del Consell, de 25 de maig de 2009, relativa a les condicions d'entrada i residència de nacionals de tercers països per a fins de treball altament qualificat (DOUE de 18 de juny de 2009). i) Directiva 2009/52/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 18 de juny de 2009, per la qual s'estableixen normes mínimes sobre les sancions i mesures aplicables als ocupadors de nacionals de tercers països en situació irregular (DOUE de 30 de juny de 2009).

En tot cas, convé assenyalar que, encara que la nostra legislació és anterior a l'aprovació d'aquestes directives, molts dels aspectes que s'hi regulen ja estan recollits en el nostre ordenament jurídic, tant en la Llei 4/2000, d'11 de gener, en la seva redacció actual, com en el Reglament de la mateixa Llei que va ser aprovat pel Reial decret 2393/2004, de 30 de desembre.

Igualment, resulta determinant a aquests efectes la ratificació i entrada en vigor al nostre país de les obligacions que dimanen del Conveni del Consell d'Europa sobre la lluita contra el tràfic d'éssers humans (Conveni núm. 197 del Consell d'Europa), fet a Varsòvia el 16 de maig de 2005.

III

La immigració és una realitat que està en canvi constant. Per això, el legislador està obligat a adaptar-ne la normativa reguladora, si vol que proporcioni solucions efectives als nous reptes que es plantegen.

A més, el fenomen migratori ha adquirit tal dimensió a Espanya i té tals repercussions en l'ordre econòmic, social i cultural que exigeix que els poders públics desenvolupin una actuació decidida en diversos fronts, inclòs el normatiu. Per tant, els poders públics han d'ordenar i canalitzar legalment els fluxos migratoris de manera que s'ajustin a la nostra capacitat d'acollida i a les necessitats reals del nostre mercat de treball.

D'altra banda, Espanya està fermament compromesa amb la defensa dels drets humans, per la qual cosa els poders públics han d'afavorir la plena integració dels immigrants al nostre país i garantir la convivència i la cohesió social entre els immigrants i la població autòctona.

IV

Així doncs, són tres les causes que justifiquen la reforma que es proposa de la Llei orgànica 4/2000, d'11 de gener, en la seva redacció actual:

a) La necessitat d'incorporar-hi la jurisprudència del Tribunal Constitucional, fent per tant una nova redacció d'acord amb la Constitució dels articles de la dita Llei orgànica que s'han declarat inconstitucionals. b) La necessitat d'incorporar al nostre ordenament jurídic, a través de la Llei orgànica esmentada, les directives europees sobre immigració que estan pendents de transposició o que no s'han transposat plenament. c) La necessitat d'adaptar aquesta Llei orgànica a la nova realitat migratòria a Espanya, que presenta unes característiques i planteja uns reptes diferents dels que hi havia quan es va aprovar l'última reforma de la Llei.

V

D'altra banda, els objectius que es persegueixen amb aquesta reforma són els següents:

  1. Establir un marc de drets i llibertats dels estrangers que garanteixi a tots l'exercici ple dels drets fonamentals. 2. Perfeccionar el sistema de canalització legal i ordenada dels fluxos migratoris laborals, reforçant la vinculació de la capacitat d'acollida de treballadors immigrants a les necessitats del mercat de treball. 3. Augmentar l'eficàcia de la lluita contra la immigració irregular, reforçant els mitjans i instruments de control i els sancionadors, especialment pel que fa als qui facilitin l'accés o permanència de la immigració il·legal a Espanya, agreujant el règim sancionador en aquest cas i reforçant els procediments de devolució dels estrangers que hagin accedit il·legalment al nostre país. 4. Reforçar la integració com un dels eixos centrals de la política d'immigració que, tenint en compte el cabal de la Unió Europea en matèria d'immigració i protecció internacional, aposta per aconseguir un marc de convivència d'identitats i cultures. 5. Adaptar la normativa a les competències d'execució laboral previstes en els estatuts d'autonomia que incideixen en el règim d'autorització inicial de treball, i a les competències estatutàries en matèria d'acollida i integració, així com potenciar la coordinació de les actuacions de les administracions públiques amb competències que, així mateix, incideixen en matèria d'immigració, i reforçar la cooperació entre aquestes amb la finalitat de prestar un servei més eficaç i de millor qualitat als ciutadans.

Atès que durant l'últim període legislatiu s'han aprovat diverses reformes en els estatuts d'autonomia de les comunitats autònomes que, per primera vegada, incorporen competències vinculades a la immigració, és lògic que s'adapti el seu marc regulador al nou repartiment competencial. Així mateix, atès aquest repartiment competencial, sembla imprescindible que en aquesta Llei es concretin els nivells competencials en un article, com ho és el nou article 2 bis, que defineix genèricament els principis ordenadors de les polítiques d'immigració a Espanya. 6. Reforçar i institucionalitzar el diàleg amb les organitzacions d'immigrants i amb altres organitzacions amb interès i implantació en l'àmbit migratori, incloent-hi les organitzacions sindicals i empresarials més representatives, en la definició i desenvolupament de la política migratòria.

VI

La present Llei orgànica té un únic article, que recull totes les modificacions que s'introdueixen a la Llei orgànica 4/2000, d'11 de gener, tant a l'articulat com a les disposicions addicionals. A més, la Llei té diverses disposicions...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA