Decret 50/2013, de 15 de novembre, pel qual es determinen la composició, els objectius i el règim de funcionament de l’Observatori de la Infància i l’Adolescència de les Illes Balears

Secció:I. Disposicions generals
Emissor:CONSELL DE GOVERN
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

L’article 39 de la Constitució espanyola estableix com un dels principis rectors de la política social i econòmica l’obligació de tots els poders públics d’assegurar la protecció social, econòmica i jurídica de la família i indica que els infants han de gaudir de la protecció prevista en els acords internacionals que vetlen pels seus drets.

L’article 30.39 de l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears, en la redacció donada per la Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer, atribueix a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears la competència exclusiva en matèria de protecció de menors.

L’article 2.7 a del Decret 6/2013, de 2 de maig, del president de les Illes Balears, pel qual s’estableixen les competències i l’estructura orgànica bàsica de les conselleries de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, atribueix a la Conselleria de Família i Serveis Socials, mitjançant la Direcció General de Família i Menors, l’exercici de les competències en matèria de protecció de menors.

Així mateix, el Decret esmentat estableix que s’integra en la Conselleria de Família i Serveis Socials l’Oficina de Defensa dels Drets del Menor, que és l’òrgan encarregat de les funcions de defensa i promoció dels drets dels menors, i també de la gestió de les queixes sobre situacions d’amenaça i de vulneració de drets.

L’article 16 del Decret 16/1997, de 30 de gener, pel qual es crea l’Oficina de Defensa dels Drets del Menor de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, estableix que l’Oficina ha de col·laborar amb els organismes nacionals i internacionals dedicats a la promoció dels drets de les persones menors d’edat, n’ha de dur a terme el seguiment i es constitueix com a observatori al territori de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

L’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears té com a prioritat el desenvolupament d’una política que afavoreixi la promoció d’una política de protecció de la infància i l’adolescència que garanteixi els drets de persones menors d’edat.

D’acord amb l’anterior, es va promulgar la Llei 17/2006, de 13 de novembre, integral d’atenció i de drets de la infància i l’adolescència de les Illes Balears, amb l’objecte d’assegurar la protecció integral de les persones menors d’edat, mitjançant el reconeixement i la garantia dels drets de què són titulars, l’establiment d’un sistema integral que les protegeixi en tots els àmbits i la fixació dels principis que han de regir l’actuació de les entitats responsables de la seva atenció.

La disposició addicional segona de la Llei 17/2006, de 13 de desembre, crea l’Observatori de la Infància i l’Adolescència a les Illes Balears, adscrit a la conselleria competent en matèria de persones menors d’edat, per desenvolupar actuacions d’investigació, estudi i anàlisi tècnica de les matèries relacionades amb l’atenció i els drets de les persones menors d’edat i afegeix que la seva composició, objectius i règim de funcionament s’han d’establir reglamentàriament.

Aquest òrgan de caràcter col·legiat té com finalitat contribuir al benestar, la promoció, la protecció i la defensa de persones menors d’edat que conviuen en la nostra societat. Es tracta d’enfortir les capacitats de les institucions de manera que es formulin i implementin polítiques respecte a la infància i l’adolescència i augmentar el coneixement de les necessitats que avui en dia tenen les persones menors d’edat.

Per tot això, a proposta de la consellera de Família i Serveis Socials, havent-ho considerat el Consell de Govern en la sessió de 15 de novembre de 2013,

DECRET

Article 1

Objecte

Aquest Decret té per objecte determinar la composició, els objectius i el règim de funcionament de l’Observatori de la Infància i l’Adolescència de les Illes Balears.

Article 2

Naturalesa jurídica i adscripció

 1. L’Observatori es configura com un òrgan col·legiat de caràcter consultiu i amb capacitat de proposta de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears amb funcions d’assessorament, suport i estudi en matèria dels drets de la infància i de l’adolescència.

 2. L’Observatori està adscrit a la conselleria competent en matèria de persones menors d’edat de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Article 3

Objectius

L’Observatori té els objectius següents:

 1. Desenvolupar activitats d’investigació, estudi i anàlisi tècnica de les matèries relacionades amb l’atenció i els drets de les persones menors d’edat.

 2. Contribuir al foment i al respecte dels drets reconeguts a les persones menors d’edat per l’ordenament jurídic intern i per les normes internacionals, i vetlar perquè l’exercici dels drets esmentats estigui garantit.

 3. Establir un sistema d’informació que permeti conèixer i fer el seguiment del grau de satisfacció de les necessitats de les persones menors d’edat a les Illes Balears.

 4. Promoure la col·laboració i la coordinació entre les diferents administracions i institucions públiques i privades que desenvolupen activitats a favor de la infància i l’adolescència.

Article 4

Funcions

L’Observatori té encomanades les funcions següents:

 1. Estudiar i detectar les necessitats i demandes socials de la infància en la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

 2. Promoure iniciatives que millorin els nivells de prevenció, atenció, protecció i reconeixement de la infància i de l’adolescència en la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

 3. Formular propostes i recomanacions sobre línies estratègiques i prioritats d’actuació en matèria de polítiques relatives a les persones menors d’edat.

 4. Avaluar les polítiques socials que afectin les persones menors d’edat i fer-ne el seguiment.

 5. Actuar com un òrgan permanent de recollida i anàlisi de la informació disponible en diferents fonts autonòmiques, nacionals...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA