Decret Llei de Mesures Urgents en Matèria Fiscal i Financera de Catalunya (Decret Llei 1/2008, d'1 de juliol)

Publicado en:DOGC
Ámbito Territorial:Normativa de Cataluña
Rango:Decreto-Ley
 
ÍNDICE
CONTENIDO

L'economia catalana està experimentant una clara desacceleració de l'activitat econòmica, que s'explica principalment per una caiguda molt forta del sector de la construcció d'habitatges, agreujada per la persistència de les restriccions de liquiditat del sistema financer. Davant d'aquest context, el Govern de Catalunya ha decidit posar en marxa diverses actuacions d'impuls a l'activitat econòmica, financera i empresarial amb l'objectiu de contrarestar, atenuar i pal·liar la situació econòmica catalana actual.

Aquest Decret llei s'emmarca dins de les 42 mesures de dinamització econòmica i de suport als sectors socials més afectats per la desacceleració que, en data 15 d'abril de 2008, el conseller d'Economia i Finances va presentar al Govern.

L'adopció d'alguna d'aquestes mesures justifica que el Govern faci ús de la facultat legislativa excepcional del decret llei que li reconeix l'article 64 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya; concorre el supòsit de fet que l'habilita a recórrer-hi: la necessitat extraordinària i urgent. Així, és necessari actuar de manera immediata i ampliar determinades línies de finançament. D'una banda, s'incrementa el límit d'endeutament autoritzat a l'Institut Català de Finances; d'altra banda, s'amplia l'autorització per prestar avals en relació amb operacions de titulització d'actius, per tal de garantir al sector empresarial l'accés als recursos financers necessaris per dur a terme la seva activitat. A més, s'exercita la capacitat normativa reconeguda a la Generalitat de Catalunya sobre l'impost sobre la renda de les persones físiques, ja que s'introdueix un benefici fiscal en relació amb la rehabilitació de l'habitatge habitual. Perquè les mesures siguin efectives és necessari que s'apliquin ja en l'exercici pressupostari del 2008, en especial la mesura fiscal que ha de ser aplicable a la liquidació per l'impost de la renda de les persones físiques corresponent a l'any 2008.

El Decret llei conté tres articles: el primer està dedicat a les operacions d'endeutament a llarg termini; el segon, als avals i, per últim, el tercer, a l'establiment d'una deducció per la rehabilitació de habitatge habitual. La disposició transitòria determina l'aplicació d'aquesta deducció ja des de l'1 de gener de 2008 perquè els contribuents en puguin gaudir en la declaració de l'impost sobre la renda de l'exercici esmentat. Finalment, tanquen la llei una disposició derogatòria i una de final.

Per tot això, en ús de l'autorització concedida en l'article 64 de l'Estatut d'autonomia, a proposta del conseller d'Economia i Finances i d'acord amb el Govern,

DECRETO:

ARTICLE 1 Ampliació del límit d'endeutament de l'Institut Català de Finances
ARTICLE 2 Dels avals
ARTICLE 3 Deducció per rehabilitació de l'habitatge habitual
  1. Amb efectes de l'1 de gener de 2008 i sens perjudici de l'aplicació del tram autonòmic de la deducció per inversió en l'habitatge habitual d'acord amb el que disposa l'article 78.2 de la Llei 35/2006, del 28 de novembre, s'estableix en la part corresponent a la comunitat autònoma de la quota íntegra de l'impost sobre la renda de les persones físiques una deducció de l'1,5% de les quantitats satisfetes en el període impositiu per la rehabilitació de l'habitatge que constitueixi o hagi de constituir l'habitatge habitual del contribuent o la contribuent.

  2. La base màxima de la deducció regulada per aquest article s’estableix en un import de 9.040 euros anuals.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA

El que disposa l'article 3 d'aquest Decret llei és aplicable a partir de l'1 de gener de 2008

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

Queden derogades totes les disposicions del mateix rang o inferior que s'oposin al que estableix aquest Decret llei.

DISPOSICIÓ FINAL

Aquest Decret llei entra en vigor l'endemà de la seva publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.