Llei de regulació dels Serveis de Prevenció i Extinció D'incendis i de Salvaments de Catalunya (Llei 9/2010, del 7 de maig)

Publicado en:DOGC
Ámbito Territorial:Normativa de Cataluña
Rango:Ley
 
ÍNDICE
CONTENIDO

El President de la Generalitat de Catalunya

Sia notori a tots els ciutadans que el Parlament de Catalunya ha aprovat i jo, en nom del Rei i d'acord amb el que estableix l'article 65 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, promulgo la següent

LLEI

PREÀMBUL Artículo 1

L'apartat 4 de l'article 17 de la Llei 5/1994, del 4 de maig, de regulació dels serveis de prevenció i extinció d'incendis i de salvaments de Catalunya, estableix un límit d'edat màxima de trenta-cinc anys per a accedir a la categoria de bomber.

La Directiva 2000/78/CE del Consell, del 27 de novembre de 2000, relativa a l'establiment d'un marc general per a la igualtat de tracte en la feina i l'ocupació, i la Llei de l'Estat 62/2003, del 30 de desembre, de mesures fiscals, administratives i de l'ordre social, que serveix de transposició de l'esmentada Directiva, per mitjà del capítol relatiu a les ¿Mesures per a l'aplicació del principi d'igualtat de tracte¿, estableixen limitacions a la imposició de tractes diferenciats per raó d'edat en l'accés a l'ocupació, tractes diferenciats que només es poden justificar en la mesura que l'edat sigui un requisit professional essencial i determinant per a complir les funcions pròpies dels llocs de treball que es pretenen cobrir i en la mesura que la imposició d'aquests tractes diferenciats sigui necessària per a aconseguir els fins pretesos.

L'edat no es pot considerar un requisit essencial i determinant de la professió de bomber, ni la imposició d'un límit d'edat màxima per a l'ingrés és una mesura necessària per a garantir l'eficàcia dels serveis de prevenció i extinció d'incendis i de salvament, per tal com les proves psicofísiques i mèdiques garanteixen, per si soles, la idoneïtat psicofísica dels aspirants a ingressar-hi, amb independència de llur edat, i la situació de la segona activitat, com a mecanisme legalment establert, garanteix la idoneïtat psicofísica dels bombers que romanen en actiu.

D'altra banda, l'existència de múltiples exemples de cossos de bombers i serveis d'extinció d'incendis, tant a Espanya com a Europa, que no necessiten imposar cap límit d'edat màxima per a ingressar-hi, permet constatar que, efectivament, l'edat no és un requisit que es pugui considerar per si mateix essencial i determinant de l'exercici de la professió de bomber, ni la imposició de límits d'edat resulta necessària perquè els cossos de bombers i els serveis d'extinció d'incendis funcionin adequadament.

Article únic

Es modifica l'apartat 4 de l'article 17 de la Llei 5/1994, del 4 de maig, de regulació dels serveis de prevenció i extinció d'incendis i de salvaments de Catalunya, que resta redactat de la manera següent:

4. Les bases de cada convocatòria d'accés a les diferents categories del Cos de Bombers de la Generalitat han d'establir els requisits i les condicions específiques per a l'ingrés en les diferents escales i categories del Cos. En cap cas no es pot establir una limitació en l'edat màxima d'ingrés diferent de la genèricament establerta per a l'ingrés en la funció pública.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA Convocatòries excepcionals per al personal interí de l'escala bàsica del Cos de Bombers

El personal al servei de la Generalitat que, en el moment de l'entrada en vigor d'aquesta llei, ocupi amb caràcter interí un lloc de treball de l'escala bàsica del Cos de Bombers i que acrediti que no s'ha pogut presentar a convocatòries anteriors d'accés al Cos per raó del límit d'edat que establia la normativa anterior pot accedir a la condició de funcionari del Cos de Bombers per mitjà de la participació en dues convocatòries consecutives, en les quals, amb caràcter excepcional i transitori, ha de gaudir d'un ajust de barems en les proves físiques, sens perjudici de l'obligació de complir els altres requisits.

Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui d'aplicació aquesta Llei cooperin al seu compliment i que els tribunals i les autoritats als quals pertoqui la facin complir.

Palau de la Generalitat, 7 de maig de 2010

José Montilla i Aguilera

President de la Generalitat de Catalunya

Joan Saura i Laporta

Conseller d'Interior, Relacions Institucionals i Participació