Llei del Consell de l'Audiovisual de Catalunya (Llei 2/2000, de 4 de maig)

Publicado en:DOGC
Ámbito Territorial:Normativa de Cataluña
Rango:Ley
 
ÍNDICE
CONTENIDO

La Llei 8/1996, de 5 de juliol, de regulació de la programació audiovisual distribuïda per cable, va crear el Consell Audiovisual de Catalunya, com a òrgan assessor del Govern de la Generalitat i com a òrgan d'instància que vetllés per l'objectivitat i la transparència de la programació audiovisual, amb la pretensió que es convertís en un referent social de prestigi que permetés a la societat catalana dotar-se d'un instrument que convertís la ràdio i la televisió en autèntics mitjans d'informació, formació i entreteniment adaptats a les seves necessitats.

L'experiència assolida durant aquests anys de funcionament pel Consell Audiovisual de Catalunya ha demostrat que, tot i haver complert a bastament els objectius que es proposava en el marc de la Llei 8/1996, s'hi han revelat mancances que, tenint en compte, a més, les experiències de la resta d'òrgans reguladors presents a tot Europa, n'aconsellen una revisió. Les noves tecnologies presents en la societat europea, i, per tant, també en la catalana, i l'evolució i l'expansió constants que tenen en tots els nivells socials signifiquen nous reptes per als governs que s'expressen en el si de la Unió Europea, amb una preocupació creixent per la regulació de l'espai dels mitjans de comunicació, que combini la llibertat i la pluralitat amb la responsabilitat pròpia dels mitjans.

És en aquest sentit que el Parlament de Catalunya ha acordat de promoure una nova legislació sobre l'audiovisual, la primera fase de la qual és la promulgació d'una nova llei específica del Consell de l'Audiovisual de Catalunya, que, des de l'experiència adquirida aquests anys i a partir de la voluntat d'avançar en la configuració normativa pròpia, és definit com un òrgan independent amb competències reguladores i sancionadores sobre els continguts del sector audiovisual a Catalunya, entès aquest des dels diversos i variats formats i vies de transmissió de so i imatge que la tecnologia actual permet a l'hora de difondre emissions informatives i de programació televisives, radiofòniques i per Internet. El Consell Audiovisual de Catalunya esdevé, així, autoritat audiovisual de Catalunya i l'encarregat de vetllar pel compliment de la legislació i les directives de les diverses administracions que hi tenen competències, des de les europees fins a la catalana, i també és l'encarregat de vetllar pel pluralisme intern i extern dels mitjans, l'honestedat informativa, el compliment de la missió de servei públic dels mitjans dependents de les diverses administracions i la diversitat accionarial dels mitjans privats.

Cal recordar la importància, per a totes les societats democràtiques, que hi hagi un ampli ventall de mitjans de comunicació independents i autònoms que permetin reflectir la diversitat d'idees i opinions, i el paper cabdal que aquests juguen en les societats democràtiques modernes. Cal assenyalar, també, que per tal de garantir que hi hagi una diversitat de mitjans independents i autònoms, és essencial establir una regulació assenyada en el sector, per tal d'assegurar-ne la llibertat, tot establint un equilibri entre aquesta llibertat i els altres drets i interessos igualment legítims.

ARTICLE 1 Naturalesa i finalitats
 1. El Consell de l'Audiovisual de Catalunya és l'autoritat reguladora independent en l'àmbit de la comunicació audiovisual pública i privada. El Consell té personalitat jurídica pública pròpia i actua amb plena independència del Govern de la Generalitat i de les administracions públiques en l'exercici de les seves funcions. El Consell té autonomia orgànica i funcional i es regeix pel que disposa aquesta llei, per les disposicions que la desenvolupen i pel seu estatut orgànic i de funcionament.

 2. El Consell, en el marc de les competències de la Generalitat, vetlla pel respecte dels drets i les llibertats que, en l'àmbit dels mitjans de comunicació audiovisual de radiodifusió sonora, televisió i qualsevol altre sistema de transmissió de so o imatge, són reconeguts en la Constitució i en l'Estatut d'autonomia, i, especialment, garanteix el compliment de la normativa reguladora de la programació i la publicitat, i de les condicions de les concessions, i també el compliment de l'eficàcia i l'observança de la normativa europea i dels tractats internacionals relatius a aquesta matèria. El Consell vetlla, així mateix, pel pluralisme polític, religiós, social, lingüístic i cultural en el conjunt del sistema audiovisual a Catalunya, vetlla per la neutralitat i l'honestedat informatives, i preserva el compliment de les normes relatives a l'ús de la llengua catalana i l'impuls de l'aranès.

ARTICLE 2 Àmbit d'actuació

El Consell de l'Audiovisual de Catalunya exerceix les seves funcions en l'àmbit de la comunicació audiovisual directament gestionada per la Generalitat o en règim de concessió o d'habilitació, sigui quina sigui la forma d'emissió i la tecnologia emprades, i també en els supòsits en què s'efectuïn emissions específiques per a Catalunya i en els altres que, per aplicació de la normativa vigent, restin sotmesos a l'àmbit de gestió i tutela de la Generalitat.

ARTICLE 3 Règim jurídic
 1. El règim dels actes del Consell de l'Audiovisual de Catalunya, i sens perjudici del que disposa aquesta Llei, és sotmès a la legislació reguladora del règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i també a la resta de legislació aplicable en matèria de règim dels actes i de funcionament de les administracions públiques.

 2. El Consell gaudeix de reserva de noms, dels beneficis, de les exempcions i de les franquícies de qualsevol naturalesa que la legislació atribueix a l'Administració de la Generalitat.

 3. El Consell es relaciona, en cada cas, amb el departament de la Generalitat que correspongui.

 4. Els actes del Consell posen fi a la via administrativa i són susceptibles de recurs davant la jurisdicció contenciosa administrativa.

ARTICLE 3 BIS Normes de procediment
 1. El procediment d'adopció dels actes del Consell de l'Audiovisual de Catalunya se sotmet a la normativa reguladora del règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu de la Generalitat, sens perjudici del que disposen aquesta Llei i les normes que la desenvolupen.

 2. L'òrgan competent per a dictar la resolució corresponent, en l'àmbit de les competències del Consell i un cop iniciat un procediment, pot adoptar, en qualsevol moment, d'ofici o a instància de part, mesures de caràcter provisional per a assegurar l'eficàcia de la resolució final. La decisió que adopti aquestes mesures ha de justificar aquest extrem i també l'aparença de fonament en dret de la pretensió objecte del procediment.

 3. En el cas d'un procediment de caràcter sancionador, a més dels requisits fixats per l'apartat 2, les mesures provisionals han d'ésser, pel que fa al contingut, homogènies amb les mesures executives, proporcionals i adequades per a complir els fins perseguits amb llur adopció. Pel que fa al procediment per a adoptar aquestes mesures, s'ha d'atorgar un tràmit d'audiència a la persona interessada, llevat que no ho permetin raons d'emergència, que s'han de justificar expressament en la decisió. En aquest darrer supòsit, i amb posterioritat a la presa de la decisió d'adoptar les mesures, s'ha de concedir, tan aviat com sigui possible, un tràmit d'audiència a la persona interessada per a reconsiderar, si escau, el manteniment o no de les mesures adoptades.

 4. Les mesures provisionals que es poden adoptar són: suspensió temporal de l'activitat, prestació de fiances, retirada de productes i suspensió temporal de serveis per un termini màxim de sis mesos.

ARTICLE 4 Composició
 1. El Consell de l'Audiovisual de Catalunya és integrat per cinc membres, d'entre els quals s'elegeix un president o presidenta i un vicepresident o vicepresidenta.

 2. Els membres del Consell són elegits pel Parlament per una majoria de dos terços, a proposta, com a mínim, de tres grups parlamentaris, d'entre persones de prestigi reconegut i contrastat i amb experiència professional en el sector audiovisual, i que ofereixin garanties plenes d'independència.

 3. El president o presidenta del Consell és elegit pel Parlament, per una majoria de dos terços, d'entre els membres que integren el Consell.

 4. El vicepresident o vicepresidenta del Consell és elegit pel mateix Consell d'entre els membres que l'integren.

 5. S'ha de garantir la representació paritària de dones i homes entre els membres del Consell, de manera que el nombre de membres de cap dels dos sexes no superi el 60% del conjunt de membres ni sigui inferior al 40%. Les propostes de candidats que facin els grups parlamentaris han de tenir en compte que, d'acord amb aquest principi, la composició del Consell ha de complir sempre aquest requisit.

 6. S'ha de complir la paritat de gènere entre les persones que ocupen els càrrecs de la presidència i la vicepresidència.

 7. Els membres del Consell han de subscriure el codi ètic i de conducta del Consell de l'Audiovisual de Catalunya.

ARTICLE 5 Durada del mandat dels membres
 1. La durada del mandat dels membres del Consell de l’Audiovisual de Catalunya, inclòs el president o presidenta, és de sis anys, i en cap cas no és renovable. El tercer any s’ha de fer la renovació parcial de la meitat dels consellers.

 2. En cas de vacant sobrevinguda en el càrrec de president o presidenta del Consell, s’ha de nomenar una altra persona d'acord amb el procediment que estableix l'article 4.3.

 3. En cas de vacant sobrevinguda del mandat d’un conseller o consellera, se n’ha de nomenar un altre per a la resta del mandat, d’acord amb el que estableix l’article 4. Els consellers que ocupin una vacant quan s’hagi exhaurit la meitat o més del mandat poden optar, excepcionalment i per una única vegada, a la renovació del mandat.

ARTICLE 6 Estatut personal dels membres del Consell
 1. Els membres del Consell de l'Audiovisual de Catalunya tenen dedicació exclusiva, actuen amb plena independència i neutralitat i no estan sotmesos a cap instrucció o indicació en l'exercici de llurs funcions.

 2. Els membres del Consell estan subjectes al règim d'incompatibilitats i de retribucions, tant pel que fa al salari com als complements, dels alts càrrecs de l'Administració de la Generalitat. La condició de membre del Consell és incompatible amb la condició de membre del Parlament o del Govern, amb l'exercici de qualsevol càrrec d'elecció o designació polítiques, amb el desenvolupament d'activitats en les administracions públiques i amb l'exercici de funcions de direcció o executives en partits polítics, organitzacions sindicals o empresarials.

 3. Els membres del Consell no poden tenir directament ni indirectament interessos en empreses audiovisuals, de cinema, de vídeo, de premsa, de publicitat, d'informàtica, de telecomunicacions o d'Internet, ni exercir activitats professionals de cap mena, amb l'única excepció de la docència en l'àmbit dels ensenyaments superior o universitari, si no es presta en règim de dedicació exclusiva. Si un membre es troba en alguna de les incompatibilitats especificades per aquest apartat, disposa de tres mesos per a adequar la seva situació al que estableix aquesta Llei.

 4. Els membres del Consell han de presentar una declaració conforme no exerceixen activitats professionals, mercantils o industrials que puguin ésser causa d'incompatibilitat o de conflicte d'interessos d'acord amb el que disposen, respectivament, els apartats 2 i 3. També han de presentar una declaració de béns patrimonials, amb el detall de tots els béns, els drets i les obligacions de què són titulars, a la qual han d'adjuntar una còpia de la darrera declaració tributària de l'impost sobre la renda de les persones físiques que han presentat a l'Administració tributària.

 5. El termini de presentació de les declaracions a què fa referència l'apartat 4, i de la documentació que s'hi adjunti, és de tres mesos a comptar de la data de presa de possessió, i de tres mesos a comptar de la data de cessament. Tant les declaracions com la documentació que s'hi adjunti s'han d'inscriure i han de constar en el registre propi del Consell de l'Audiovisual de Catalunya.

ARTICLE 7 Pèrdua de la condició de membre del Consell
 1. Els membres del Consell de l'Audiovisual de Catalunya són nomenats de manera irrevocable i cessen únicament per alguna de les causes següents:

  1. L'expiració del termini del mandat.

  2. La renúncia o el traspàs.

  3. La incapacitat permanent per a l'exercici del càrrec, la incompatibilitat sobrevinguda o la inhabilitació per a l'exercici de càrrecs públics.

  4. La condemna en sentència ferma per delicte dolós.

  5. La no-resolució de les incompatibilitats que fixa l'article 6 en el termini que estableix.

 2. En el supòsit de la lletra a de l’apartat 1, els membres del Consell cessen quan fineix llur mandat però continuen exercint el càrrec en funcions fins a la presa de possessió dels nous consellers.

ARTICLE 8 Règim de funcionament
 1. L'òrgan de govern i de decisió del Consell de l'Audiovisual de Catalunya és el Ple del Consell, format pel president o presidenta i els consellers.

 2. El president o presidenta té la representació legal del Consell i les facultats de convocar i presidir les reunions del Ple del Consell. Sens perjudici de les facultats del president o presidenta, el Ple del Consell ha d'ésser convocat si així ho sol·liciten, com a mínim, la meitat dels seus membres.

 3. Perquè el Ple del Consell es constitueixi vàlidament cal la presència, com a mínim, de la meitat dels seus membres. Tots els acords del Consell s'han d'adoptar en el Ple, i es requereix el vot favorable de la majoria absoluta dels seus membres per a adoptar els acords següents:

  1. Els que són per a aprovar i modificar el reglament orgànic i de funcionament del Consell.

  2. Els que són per a aprovar el projecte de pressupost.

  3. Els relatius a l'atorgament, l'extinció i la modificació de llicències i altres títols habilitants per a operar, inclosos, si escau, els relatius a llurs transmissions, arrendaments i altres modalitats de cessió.

  4. La imposició de sancions molt greus.

  5. L'aprovació de l'informe anual del Consell.

  3 bis . A l'efecte del que estableixen els apartats 2 i 3, la meitat dels membres del Consell es determina pel primer nombre enter que resulti de dividir per la meitat el nombre de membres del Consell, d'acord amb l'article 4.1.

 4. El president o presidenta del Consell dirimeix els empats en les votacions del Ple, mitjançant un vot de qualitat.

 5. El Consell es relaciona amb el Parlament per mitjà de la comissió parlamentària que correspongui per raó de la matèria.

ARTICLE 9 Principis d'actuació

L'actuació del Consell de l'Audiovisual de Catalunya i la dels seus membres s'han d'inspirar sempre en el respecte dels principis de llibertat d'expressió, de difusió, de comunicació i d'informació i en la compatibilitat d'aquests principis amb els de pluralisme, neutralitat, honestedat informativa i lliure concurrència en el sector de l'audiovisual, vetllant perquè els operadors en llur activitat s'adeqüin al que estableix aquesta Llei i a l'efectivitat de la normativa reguladora en matèria de comunicació audiovisual i de publicitat. El Consell, en les seves funcions reguladores i sancionadores, s'ha d'inspirar en el criteri de proporcionalitat entre les mesures adoptades i les conductes dels operadors i en la promoció de l'autoregulació d'aquests.

ARTICLE 10 Funcions del Consell

El Consell de l'Audiovisual de Catalunya, en l'àmbit de la seva actuació, té les funcions següents:

 1. Emetre un informe previ pel que fa als avantprojectes de llei i els projectes de disposicions de caràcter general que continguin normes relatives al sector audiovisual i llurs modificacions eventuals, i també elaborar informes i dictàmens a iniciativa pròpia o a instància del Parlament o del Govern.

 2. Informar, amb caràcter preceptiu i vinculant, sobre la proposta del plec de condicions formulada pel Govern, prèviament a la convocatòria de cada concurs d'adjudicació de concessions.

 3. Informar, amb caràcter preceptiu i vinculant, sobre les propostes presentades en els concursos d'atorgament de concessions per a la gestió d'emissores de radiodifusió sonora i de televisió. També ha d'informar, amb caràcter preceptiu i vinculant, sobre les peticions de renovació de les concessions, els expedients de modificació del capital social de les empreses titulars de la concessió, els expedients de transmissió de les concessions i les revocacions d'aquestes.

 4. Vetllar pel compliment del que estableix la normativa reguladora del sector de l'audiovisual i per la indemnitat dels principis que la informen, i, en particular, assegurar l'observança dels principis de pluralisme polític, social, religiós, cultural i de pensament.

 5. Vetllar per la pluralitat lingüística i cultural en el conjunt del sistema audiovisual a Catalunya i, en particular, pel compliment de la legislació relativa a la preservació i la normalització de la llengua i la cultura catalanes i de l'aranès.

 6. Adoptar instruccions generals de caràcter vinculant adreçades als operadors per tal de garantir el compliment de la legislació vigent en l'àmbit de les seves competències, i també adoptar decisions vinculants per als seus destinataris pel que fa a les queixes formulades pels usuaris dels serveis de comunicació audiovisual.

 7. Incoar i resoldre, en l'àmbit de les seves competències, els corresponents procediments sancionadors per les infraccions de la legislació relativa a audiovisuals i publicitat.

  g bis) Procedir a l'execució forçosa dels actes que adopti, davant la inactivitat de la persona obligada i després d'haver-ne fet l'advertiment corresponent. Aquesta facultat pot comportar la imposició de multes coercitives per un import de fins a 1.000 euros diaris.

 8. Obtenir dels operadors de serveis de comunicació audiovisual tota la informació que els sigui requerida per a l'exercici de les funcions del Consell.

 9. Promoure l'adopció de normes d'autoregulació del sector audiovisual.

 10. Vetllar pel compliment de la legislació sobre publicitat en tot allò relatiu als continguts i les modalitats de les emissions publicitàries, inclosos el patrocini i la televenda.

 11. Assegurar el compliment i l'observança del que disposa la Llei 8/1995, de 27 de juliol, d'atenció i protecció dels infants i els adolescents i de modificació de la Llei 37/1991, del 30 de desembre, sobre mesures de protecció dels menors desemparats i de l'adopció.

 12. Vetllar, en l'àmbit de les seves competències, pel compliment de la normativa de la Unió Europea, especialment en els àmbits relatius a la televisió sense fronteres, i de la normativa continguda en els tractats internacionals relativa als mitjans de comunicació audiovisual.

 13. Adoptar, en el marc de les atribucions reconegudes per aquesta Llei, les mesures necessàries per a restablir els efectes de la difusió o la introducció en la programació o la publicitat de missatges o continguts que atemptin contra la dignitat humana i el principi d'igualtat, i molt particularment quan aquests missatges o continguts hagin estat difosos en horaris d'audiència de públic infantil o juvenil.

 14. Instar les altres autoritats reguladores o les administracions públiques amb competències en mitjans de comunicació audiovisual les emissions dels quals es difonguin a Catalunya i no restin subjectes a l'autoritat del Consell a promoure l'adopció de les mesures adequades davant les conductes contràries a la legislació relativa a la programació i la publicitat audiovisuals, i també instar el Ministeri Fiscal a actuar en els casos en què les conductes detectades puguin ésser susceptibles de sanció penal.

 15. Disposar el cessament o la rectificació pel que fa a les emissions de publicitat il·lícita o prohibida, de conformitat amb la legislació aplicable i en els supòsits que aquesta estableix.

 16. Aprovar i, si escau, modificar l'Estatut orgànic i de funcionament del Consell.

 17. Garantir el compliment de les missions de servei públic assignades als mitjans de comunicació audiovisual de gestió pública.

  q bis) Exercir, a instància de les parts en conflicte, i dins l'àmbit de les seves competències, funcions arbitrals i de mediació en el sector audiovisual.

 18. Les altres que per llei li siguin atribuïdes.

ARTICLE 11 Règim sancionador
 1. El Consell de l'Audiovisual de Catalunya exerceix la potestat sancionadora que les lleis reguladores de la comunicació audiovisual i de la publicitat atorguen a la Generalitat pel que fa a l'àmbit d'actuació i les funcions del Consell establertes per aquesta Llei.

 2. La desatenció dels requeriments formulats en virtut del que estableix la lletra h de l'article 10 d'aquesta Llei és una infracció lleu i ha d'ésser sancionada amb una multa de fins a 30.000 euros, en el marc de les competències del Consell de l'Audiovisual de Catalunya, sens perjudici del que estableix l'apartat 1. S'han d'aplicar les sancions fixades per l'article 14.b de la Llei 8/1996, del 5 de juliol, de regulació de la programació audiovisual distribuïda per cable, a l'incompliment de les obligacions establertes per als operadors audiovisuals a la legislació de política lingüística.

ARTICLE 12 Informe anual

El Consell de l'Audiovisual de Catalunya ha d'elaborar anualment un informe sobre la seva actuació i la situació del sistema audiovisual a Catalunya, incloent-hi les propostes i les observacions que calguin per a facilitar el desenvolupament equilibrat del sector. L'informe anual, que ha d'ésser publicat, ha d'ésser lliurat al Parlament per mitjà de la corresponent comissió parlamentària, i també al Govern.

ARTICLE 13 Col·laboració amb altres institucions
 1. El Govern i l'Administració de la Generalitat han de prestar la col·laboració i l'auxili necessaris al Consell de l'Audiovisual de Catalunya, si així ho exigeixen el compliment de les seves funcions i l'execució dels seus acords, sens perjudici de l'obtenció de l'autorització judicial quan calgui per a executar aquestes resolucions.

 2. El Consell pot establir acords de cooperació i col·laboració amb altres autoritats de regulació audiovisual i participar en els organismes corresponents del Consell d'Europa i de la Unió Europea.

ARTICLE 14 Personal al servei del Consell
 1. El Consell de l'Audiovisual de Catalunya ha de seleccionar el seu propi personal amb subjecció als principis de publicitat, mèrit i capacitat.

 2. El personal al servei del Consell que instrueix expedients sancionadors ha de gaudir de la condició de funcionari i, en l'exercici de les seves funcions, té la consideració d'autoritat pública.

 3. La vinculació del personal al servei del Consell és de caràcter laboral, llevat de les especificitats que estableix aquest article.

ARTICLE 15 Recursos econòmics
 1. El Consell de l'Audiovisual de Catalunya, per al seu funcionament, disposa dels recursos econòmics següents:

  1. Les assignacions pressupostàries establertes en el pressupost de la Generalitat.

  2. Els ingressos de dret públic i de dret privat que li corresponguin.

  3. Les contraprestacions derivades dels convenis signats pel Consell.

  4. Els rendiments de les publicacions, dels estudis i de les altres actuacions del Consell.

  5. L'import dels cànons dels títols d'habilitació per a la gestió d'emissores de radiodifusió sonores i de televisió atorgades per la Generalitat, en la proporció que es determini per via reglamentària.

 2. El Consell ha d'elaborar i aprovar amb caràcter anual el seu projecte de pressupost, que ha d'ésser tramès al Govern, per mitjà de la Mesa del Parlament, perquè sigui integrat en els pressupostos de la Generalitat, amb la deguda singularització, en una secció específica independent.

  2 bis. El Consell exerceix la funció recaptadora per al cobrament de les sancions imposades i d'altres ingressos de dret públic que li corresponguin en l'exercici de les seves funcions, tant en període voluntari com en via de constrenyiment.

 3. El control econòmic i financer del Consell s'ha d'exercir de conformitat amb la Llei de finances públiques de la Generalitat.

DISPOSICIONS ADDICIONALS
DISPOSICIÓ ADDICIONAL PRIMERA Constitució del Consell
DISPOSICIÓ ADDICIONAL SEGONA Concursos d'adjudicació de freqüències

El Consell de l'Audiovisual de Catalunya ha d'exercir les funcions establertes per les lletres b) i c) de l'article 10 en els concursos d'adjudicació de freqüències convocats a partir de la data d'entrada en vigor d'aquesta Llei.

DISPOSICIONS TRANSITÒRIES
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA PRIMERA Renovació parcial del primer Consell
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA SEGONA Determinació de l'àmbit sancionador

Mentre no s'aprovi la llei reguladora de l'audiovisual a Catalunya, pel que fa a les potestats sancionadores del Consell, són aplicables el règim sancionador, la tipificació de les infraccions i la determinació de les sancions establertes per la legislació vigent i, en particular, el que disposen el capítol V de la Llei 8/1996, del 5 de juliol, de regulació de la programació audiovisual distribuïda per cable; el títol IV del Decret 15/2003, del 8 de gener, pel qual es regula el règim jurídic transitori de les televisions locals per ones terrestres; el capítol VII de la Llei 8/1995, del 27 de juliol, d'atenció i protecció dels infants i els adolescents i de modificació de la Llei 37/1991, del 30 de desembre, sobre mesures de protecció dels menors desemparats i de l'adopció; el capítol VI de la Llei 25/1994, del 12 de juliol, per la qual s'incorpora a l'ordenament jurídic espanyol la Directiva 89/552/CEE, sobre la coordinació de disposicions legals, reglamentàries i administratives dels estats membres relatives a l'exercici d'activitats de radiodifusió televisiva, en la redacció que en donen la Llei 22/1999, del 7 de juny, de modificació de la Llei 25/1994; la Llei 15/2001, del 9 de juliol, de foment i promoció de la cinematografia i el sector audiovisual, i la Llei 39/2002, del 28 d'octubre, de transposició a l'ordenament jurídic espanyol de diverses directives comunitàries en matèria de protecció dels interessos dels consumidors i usuaris, i el títol III de la Llei 41/1995, del 22 de desembre, de televisió local per ones terrestres.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

Resten derogats els articles 10, 11 i 12 de la Llei 8/1996, de 5 de juliol, de regulació de la programació audiovisual distribuïda per cable.

DISPOSICIÓ FINAL

Aquesta Llei entra en vigor l'endemà d'haver estat publicada en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC).