Llei de Seguretat Industrial (Llei 12/2008, del 31 de juliol)

Publicado en:DOGC
Ámbito Territorial:Normativa de Cataluña
Rango:Ley
 
ÍNDICE
CONTENIDO

En les societats desenvolupades s'utilitzen permanentment, tant per a la producció com per al consum, una gran quantitat d'elements tècnics: ascensors, grues, instal·lacions i aparells elèctrics, instal·lacions i aparells de gas, calderes de vapor, instal·lacions de calefacció i de fred, vehicles, màquines diverses, etc. La població, que és usuària d'una gran varietat de productes industrials, sovint ha de compartir el territori amb nuclis d'activitat industrial concentrada. Això configura un paisatge propi de la societat tecnològica, que avui evoluciona cap a la societat de la informació.

Però tot aquest conjunt d'activitats, instal·lacions i productes, a banda de proporcionar riquesa i ésser útil, també pot esdevenir una font de risc. La seguretat industrial s'ocupa de prevenir els accidents i de mitigar les conseqüències que poden tenir si es produeixen. L'essència de la política pública de la seguretat industrial és organitzar aquest sistema de prevenció i mitigació.

En el sistema de gestió de la seguretat industrial intervenen molts agents amb funcions diferents: uns projecten instal·lacions, dissenyen productes i els materialitzen, sigui en un procés de fabricació o bé en un procés de muntatge o instal·lació; altres els mantenen en condicions adequades al llarg de llur vida útil, els usen i gestionen que se'n comuniqui el risc; altres elaboren normes jurídiques o tècniques en matèria de seguretat industrial, i altres acrediten la competència tècnica dels operadors, inspeccionen les instal·lacions, els vehicles i els productes industrials, i sancionen els incompliments de la normativa aplicable. Si cadascun dels agents fa la seva activitat d'una manera efectiva i eficient, la cadena de valor de la seguretat industrial obté una utilitat màxima amb un risc mínim, d'acord amb les condicions tecnològiques i socials de cada moment.

Un dels agents que participen d'aquest sistema de gestió de seguretat industrial són les entitats que fan les inspeccions de les instal·lacions, els aparells i els vehicles, tant a l'origen o abans de llur posada en funcionament, com periòdicament al llarg de llur vida útil. A Catalunya, durant aproximadament els darrers vint anys, el règim regulador dels operadors de la inspecció en matèria de seguretat industrial que es va escollir legalment va ésser el règim de concessió, perquè, en una nova etapa d'externalització de la funció inspectora de l'Administració en entitats privades, permetia un major control de la qualitat i del preu del servei. En aquest sentit, l'Administració de la Generalitat va actuar com a pionera i el model català va ésser un referent en tot l'Estat.

Malgrat això, les noves necessitats, el creixement del mercat d'aquests serveis d'inspecció en matèria de seguretat industrial i el nou marc competencial en aquest àmbit que el nou Estatut atorga a la Generalitat, fan que es consideri convenient sotmetre aquestes activitats a un règim que permeti als usuaris una major llibertat d'elecció, bo i mantenint l'objectiu bàsic de millorar la qualitat dels serveis i de vetllar per la seguretat.

En aquest sentit, i pel que fa als vehicles, tant la Directiva 1996/96/CE com la doctrina jurisprudencial establerta pel Tribunal de Justícia de les Comunitats Europees i el Tribunal Suprem posen de relleu el caràcter de funció pública del servei d'inspecció tècnica de vehicles, el qual no es pot deixar del tot a les eventualitats del mercat. Això s'ha tingut present a l'hora de regular, en aquesta llei, el règim jurídic d'aquestes activitats, especialment l'autorització que ha de servir de títol habilitant, per a la qual cal establir els requisits necessaris per a garantir el valor públic de la seguretat i una bona prestació del servei.

És imprescindible tenir en consideració les característiques del mercat i dels serveis d'inspecció. En primer lloc, en general, aquests serveis no es demanen voluntàriament, sinó només perquè són imposats per les disposicions legals vigents en matèria de seguretat industrial. Les conseqüències d'un accident poden desbordar els titulars de les fonts de risc, afectar terceres persones que no han intervingut en la decisió preventiva i, en determinades circumstàncies, el nombre de persones afectades pot ésser molt elevat: això justifica que siguin serveis de caràcter obligatori. En segon lloc, les persones que demanen aquests serveis sovint no tenen la capacitat d'avaluar-ne la qualitat. Tot això obliga l'Administració que ha de garantir la seguretat industrial a intervenir-hi molt activament, de manera que la competència entre els operadors no afecti la qualitat de les inspeccions.

La Generalitat, per a preservar el valor públic de la seguretat, ha de propiciar que aquests serveis es desenvolupin en tots els àmbits reglamentaris de la seguretat industrial i en tot el territori de Catalunya. Una de les seves responsabilitats, i per aquest motiu es crea l'Agència Catalana de Seguretat Industrial, és preveure la prestació subsidiària en el cas de manca d'iniciativa privada, o en el cas que el servei que presta es deixi de donar, per tal de garantir la universalitat del servei.

L'objecte de la Llei de seguretat industrial és regular, dins l'àmbit de les competències de la Generalitat, la seguretat industrial en el territori de Catalunya, incloent-hi la vigilància del mercat en aquesta matèria.

Aquesta llei regula en un únic text tota la matèria de seguretat industrial establerta fins ara en diverses normes, entre la qual hi ha el règim jurídic dels operadors que actuen en matèria de seguretat industrial (els organismes de control i els titulars de les estacions d'inspecció tècnica de vehicles).

Aquesta llei es fonamenta en les competències exclusives que la Generalitat té en matèria d'indústria, d'acord amb l'article 139.1 de l'Estatut d'autonomia, i respecta, al mateix temps, la competència que l'article 149.1.21 de la Constitució reconeix a l'Estat en matèria de trànsit i circulació de vehicles de motor.

Aquesta llei té en compte el canvi substancial que l'aprovació de la reforma de l'Estatut d'autonomia, per mitjà de la Llei orgànica 6/2006, del 19 de juliol, ha significat en el règim competencial de la seguretat industrial. En efecte, la regulació normativa de la seguretat industrial ha passat d'ésser, en l'Estatut anterior, un subsistema d'un sistema estatal, en què la competència exclusiva de la Generalitat en matèria d'indústria estava mediatitzada per la referència "sens perjudici d'allò que determinin les normes de l'Estat per raons de seguretat, sanitàries o d'interès militar", a esdevenir una competència íntegra i exclusiva amb l'abast atorgat a les competències exclusives per l'article 110, que afirma que "corresponen a la Generalitat, en l'àmbit de les seves competències exclusives, de manera íntegra, la potestat legislativa, la potestat reglamentària i la funció executiva". Aquest precepte estatutari també afirma que "correspon únicament a la Generalitat l'exercici d'aquestes potestats i funcions" i que "el dret català, en matèria de competències exclusives de la Generalitat, és el dret aplicable en el seu territori amb preferència sobre qualsevol altre".

La Llei també recull la competència que la sentència del Tribunal Constitucional 332/2005, del 15 de desembre, ha reconegut a favor de la Generalitat en matèria d'inspecció tècnica de vehicles i les sentències de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Suprem del 3 i 4 d'octubre de 2006.

Els antecedents d'aquesta llei en l'àmbit de la seguretat industrial i el control reglamentari, d'acord amb les competències exclusives de la Generalitat en aquesta matèria, són l'Ordre del 17 de març de 1986, per la qual es regula la concessió de les tasques d'inspecció i control reglamentari en l'àmbit de la seguretat, qualitat i normativa industrial, modificada per l'Ordre del 7 d'abril de 1986; la Llei 13/1987, del 9 de juliol, de seguretat de les instal·lacions industrials, i la Llei 10/2006, del 19 de juliol, de la prestació dels serveis d'inspecció en matèria de seguretat industrial.

Els antecedents en l'àmbit del servei d'inspecció tècnica de vehicles són el Decret 54/1982, del 4 de març, pel qual es regula la xarxa d'estacions de reconeixement de vehicles automòbils a Catalunya; l'Ordre del 21 de juny de 1982, per la qual s'aprova el Reglament sobre organització i règim jurídic del Servei d'Inspecció Tècnica de Vehicles a Catalunya, modificada per l'Ordre del 9 de juliol de 1982 i l'Ordre del 28 de desembre de 1999; el Decret 186/1986, del 9 de juny, pel qual es regula l'ampliació de la xarxa de reconeixement de vehicles de Catalunya; el Decret 361/2001, del 18 de desembre, pel qual es regula el funcionament i activitats a desenvolupar per les estacions d'inspecció tècnica de vehicles, i la Llei 10/2006.

La Generalitat, dins el marc legal, també ha de definir uns models de gestió que facin possible una actuació harmonitzada i uns serveis eficients i de qualitat.

Atès que la llei estableix un model d'autorització administrativa per a gestionar la inspecció i el control reglamentari de les instal·lacions i també el servei d'inspecció tècnica de vehicles, la funció de supervisió i control del sistema ha d'ésser molt eficaç per a garantir que es mantinguin les condicions d'una competència efectiva entre els operadors i, al mateix temps, assegurar que aquesta competència no afecti la qualitat del servei d'inspecció. Per a aconseguir aquest objectiu i poder gestionar l'ampli ventall de funcions que té la Generalitat en matèria de seguretat industrial, aquesta llei crea l'Agència Catalana de Seguretat Industrial.

L'Agència Catalana de Seguretat Industrial ha de permetre que l'actuació de la Generalitat en aquest àmbit sigui més flexible i eficient, i que els resultats de la seva gestió puguin ésser també més visibles i transparents. Així mateix, ha de donar la certesa i l'estabilitat necessàries als agents que operin en aquest sector, i ha d'agilitar l'adaptació progressiva de la gestió de la seguretat industrial a la societat de la informació. També ha de garantir, com s'ha dit abans, la universalitat en la prestació del servei.

La seguretat de les activitats que poden produir accidents greus i les limitacions urbanístiques a l'entorn dels establiments industrials en què es produeixen aquestes activitats són regulades per la Directiva 1996/82/CE, del 9 de desembre. El Reial decret 1254/1999, del 16 de juliol, pel qual s'aproven mesures de control dels riscos inherents als accidents greus en els quals intervinguin substàncies perilloses, transposa la dita directiva a l'ordenament jurídic de l'Estat. Aquest reial decret estableix que les autoritats competents han de prendre mesures en la planificació del territori al voltant dels establiments amb aquestes característiques, i fixa uns terminis per a aplicar aquesta norma. En aquesta llei es concreta el compliment de la dita directiva.

La Llei de seguretat industrial és la primera que regula totes les competències de la Generalitat en aquesta matèria, entre les quals cal destacar l'aplicació dels models regulats per l'Administració europea, la de l'Estat i la de Catalunya per a controlar els riscos i aconseguir un nivell de seguretat raonable dels productes industrials no alimentaris afectats per la legislació tècnica.

Aquesta llei constitueix el marc jurídic general que regula la seguretat industrial a Catalunya, que cal complementar amb la normativa específica per a cada tipus d'activitat, instal·lació o producte inclosa en els reglaments tècnics de seguretat industrial que les administracions públiques dicten en l'àmbit de llurs competències. Així doncs, aquesta llei no regula ni els diversos requeriments tècnics obligatoris, ni les característiques i la periodicitat de les inspeccions, ni les inscripcions obligatòries en els registres corresponents, ja que són matèries que, pel nivell de concreció amb què s'han de tractar, corresponen a la normativa específica.

La Llei s'estructura en cinc títols, set disposicions addicionals, vuit disposicions transitòries, una disposició derogatòria i quatre disposicions finals.

El títol primer determina l'objecte i l'àmbit d'aplicació d'aquesta llei; en defineix els termes essencials, i estableix les condicions generals de la seguretat industrial i la responsabilitat dels agents.

El títol segon estableix els principis generals per a l'exercici de les activitats industrials que poden produir accidents greus, i habilita el Govern perquè fixi el valor del risc acceptable, estableixi els criteris per a determinar les distàncies mínimes de seguretat entre els establiments en què es desenvolupen aquestes activitats i els elements vulnerables, i també el procediment d'adaptació total o parcial dels establiments existents a aquests paràmetres una vegada concretats.

El títol tercer crea l'Agència Catalana de Seguretat Industrial, que es configura com l'organisme que exerceix les competències de la Generalitat en matèria de seguretat industrial, i n'estableix l'organització i el funcionament. L'Agència és una entitat de dret públic sotmesa al dret privat, excepte per a determinades funcions en què actua com a poder públic.

El títol quart estableix el règim regulador dels operadors de la inspecció en matèria de seguretat industrial, substitueix el règim de concessió per un règim d'autorització administrativa i determina les funcions, els requisits i les obligacions dels dits operadors.

El títol cinquè regula el control de l'Administració en matèria de seguretat industrial; determina la potestat inspectora i la sancionadora en matèria de seguretat industrial; tipifica les infraccions, i estableix el règim sancionador corresponent.

Les disposicions addicionals regulen l'aplicació concurrent d'aquesta llei, el règim d'autorització dels operadors de la inspecció habilitats, l'eficàcia dels actes dictats a l'empara del Decret 361/2001, l'accés dels nous operadors de la inspecció en matèria de seguretat industrial a les dades dels registres, la cooperació i la coordinació amb l'autoritat laboral, la determinació com a recurs econòmic de l'Agència Catalana de Seguretat Industrial dels ingressos obtinguts pel finiment dels contractes concessionals i de l'execució de les fiances constituïdes pels concessionaris, i també l'ús de mitjans electrònics, informàtics i telemàtics.

Les disposicions transitòries regulen l'eficàcia, l'extinció i la transferència de l'habilitació dels operadors de la inspecció establerta amb caràcter excepcional i transitori per la Llei 10/2006; el règim d'actuació de les empreses d'inspecció autoritzades que no corresponguin als operadors de la inspecció habilitats d'acord amb la Llei 10/2006; el règim transitori que afecta la quota màxima de mercat dels titulars d'estacions d'inspecció tècnica de vehicles, i les distàncies mínimes entre estacions d'inspecció tècnica de vehicles. Així mateix, també determinen l'exercici transitori de les funcions que aquesta llei atribueix a l'Agència Catalana de Seguretat Industrial fins que no es compleixin els requisits establerts per l'Estatut de l'empresa pública catalana, per al qual es faculta el departament competent en matèria de seguretat industrial; el procés de reassignació del personal que ocupi llocs de treball en serveis que s'integrin en l'Agència; l'aplicació dels reglaments tècnics de seguretat industrial, i la comunicació d'accidents en les instal·lacions industrials.

Les disposicions finals, d'una banda, modifiquen uns articles del text refós de la Llei de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2008, del 25 de juny, amb la finalitat de crear noves taxes, com a conseqüència del nou règim jurídic dels operadors en matèria de seguretat industrial establert per aquesta llei; d'altra banda, inclouen la delegació legislativa a favor del Govern per a refondre l'esmentada legislació i les disposicions que la modifiquin i, finalment, estableixen l'habilitació de desenvolupament reglamentari a favor del Govern.

TÍTOL I Disposicions generals Artículos 1 a 5
ARTICLE 1 Objecte
 1. L'objecte d'aquesta llei és la regulació, dins l'àmbit de competències de la Generalitat, del marc jurídic general de la seguretat industrial en el territori de Catalunya, incloent-hi la vigilància del mercat en aquesta matèria.

 2. La seguretat industrial és un servei públic d'interès general que té per objecte prevenir els riscos industrials, limitar-los a un nivell socialment acceptable i mitigar les conseqüències dels accidents, si es produeixen, que puguin causar danys o perjudicis a les persones, els béns o el medi ambient com a resultat de l'activitat industrial, de la utilització, el funcionament i el manteniment de les instal·lacions industrials o de la producció, l'ús, el consum, l'emmagatzematge o el rebuig dels productes industrials.

 3. Als efectes d'aquesta llei, l'àmbit de la seguretat industrial inclou el règim de la inspecció tècnica de vehicles i llurs components o accessoris.

 4. De conformitat amb els apartats 1, 2 i 3, aquesta llei regula:

 1. El règim de seguretat de les activitats, les instal·lacions i els productes industrials.

 2. El règim de control dels riscos inherents als establiments industrials en què es poden produir accidents greus com a conseqüència de la presència de les substàncies perilloses que estableix la normativa específica.

 3. (Derogada)

 4. El règim d'actuació i autorització dels operadors de la inspecció en matèria de seguretat industrial.

ARTICLE 2 Àmbit d'aplicació

Aquesta llei és aplicable, en l'àmbit de les competències de la Generalitat, a les activitats, les instal·lacions i els productes industrials (incloent-hi els vehicles automòbils), per llur condició de fonts de risc que, com a conseqüència d'un accident, poden produir danys o perjudicis a les persones, els béns o el medi ambient.

ARTICLE 3 Definicions

Als efectes del que disposa aquesta llei, s'entén per:

 1. Activitat industrial: qualsevol operació o tasca orientada a fabricar, reparar, mantenir, transformar o reciclar productes industrials; envasar, embalar i emmagatzemar aquests productes, i aprofitar-ne, recuperar-ne i eliminar-ne els residus o els subproductes, independentment de la naturalesa dels recursos i els processos tècnics utilitzats.

 2. Instal·lació industrial: el conjunt d'aparells, equips, elements i components associats a l'activitat industrial i el que, encara que no hi estigui associat, pugui comportar un risc industrial per a les persones, els béns o el medi ambient. S'entén també per instal·lació industrial la que té la finalitat de generar, transportar, transformar, distribuir o consumir energia.

 3. Producte industrial: qualsevol manufactura o producte transformat o semitractat de caràcter moble, fins i tot en el cas que estigui incorporat en un altre bé moble o immoble, i totes les parts que el componen, com són les matèries primeres, les substàncies, els components i els productes semiacabats.

 4. Establiment industrial: tota la zona en què s'exerceix una activitat industrial, incloent-hi les infraestructures i les instal·lacions que té incorporades.

 5. Establiment industrial en què es poden produir accidents greus: l'establiment industrial que, com a conseqüència de la presència de substàncies perilloses, és objecte de la Directiva 1996/82/CE, del 9 de desembre, i les seves modificacions.

 6. Reglament tècnic: el conjunt d'especificacions tècniques relatives a les activitats, les instal·lacions i els productes industrials, que s'han d'establir amb caràcter obligatori per mitjà d'una disposició normativa.

 7. Norma tècnica: l'especificació tècnica, de compliment voluntari, relativa a les activitats, les instal·lacions i els productes industrials, que un organisme de normalització pot establir i publicar.

 8. Titular d'un establiment industrial o titular d'una instal·lació industrial: la persona física o jurídica que explota o posseeix un establiment o una instal·lació industrial per mitjà de qualsevol títol admès en dret, o qualsevol altra persona que tingui un poder econòmic determinant amb relació al funcionament tècnic de l'establiment o la instal·lació.

 9. Tècnic competent: la persona física amb la titulació i les atribucions suficients per a desenvolupar les tasques d'autoria de projectes d'activitats, instal·lacions o productes industrials i de direcció de llur execució establertes per aquesta llei.

 10. Control reglamentari de la seguretat industrial: el conjunt d'actuacions dirigides a verificar que les activitats, les instal·lacions i els productes industrials compleixen els reglaments tècnics de seguretat industrial i les altres disposicions aplicables per a garantir la seguretat industrial.

 11. Vigilància del mercat: el conjunt d'actuacions dirigides a verificar que els productes industrials que hi ha en el mercat compleixen les exigències de seguretat industrial aplicables.

 12. Operadors de la inspecció en matèria de seguretat industrial: els organismes de control i els titulars de les estacions d'inspecció tècnica de vehicles autoritzats per a actuar a Catalunya.

 13. Risc industrial: la probabilitat que els establiments, les instal·lacions o els productes industrials produeixin un efecte danyós específic en un període de temps determinat com a conseqüència de llurs característiques o propietats mecàniques, químiques, elèctriques o radioactives.

 14. Risc industrial acceptable: el nivell màxim de risc que els reglaments tècnics de seguretat industrial, de caràcter obligatori, han de determinar tenint en compte tots els factors tecnològics, socials i econòmics que hi intervenen.

ARTICLE 4 Condicions generals de la seguretat industrial
 1. Les activitats, les instal·lacions i els productes industrials han d'ésser projectats, fabricats, instal·lats, utilitzats i mantinguts de manera que no comprometin la seguretat de les persones, els béns o el medi ambient més enllà del risc industrial acceptable.

 2. Als efectes d'aquesta llei, s'entén que les activitats, les instal·lacions i els productes industrials compleixen el que disposa l'apartat 1 si les activitats són desenvolupades i les instal·lacions i els productes són utilitzats d'acord amb la finalitat i l'ús que els són propis, i si compleixen les condicions següents:

  1. Haver estat projectats, fabricats, instal·lats, utilitzats, mantinguts i inspeccionats d'acord amb la legislació vigent, i complir les instruccions i els protocols establerts per l'Agència Catalana de Seguretat Industrial.

  2. Complir les condicions establertes per l'autorització o la llicència, si són preceptives.

  3. Complir, en el cas de manca de legislació aplicable o d'instruccions específiques o protocols, els requeriments pertinents per a prevenir els accidents i, en el cas que es produeixin, mitigar-ne les conseqüències, d'acord amb les normes tècniques reconegudes i les bones pràctiques professionals generalment acceptades.

 3. Els requeriments tècnics obligatoris que han de complir les activitats, les instal·lacions i els productes industrials, les inscripcions obligatòries en els registres corresponents i la periodicitat de les inspeccions són regulats pels reglaments tècnics de seguretat industrial específics que siguin aplicables, els quals han d'ésser establerts per les administracions públiques, en l'àmbit de llurs competències.

ARTICLE 5 Responsabilitat dels agents
 1. Els agents que intervenen en la seguretat industrial tenen, a més de les responsabilitats establertes per la normativa específica aplicable, les següents:

  1. Els titulars de les activitats, les instal·lacions o els productes industrials són responsables de tenir les autoritzacions, les llicències, les inscripcions o els registres que siguin preceptius, i del fet que les activitats, les instal·lacions o els productes industrials s'usin i es mantinguin adequadament d'acord amb les condicions de seguretat legalment exigibles i que es facin les inspeccions periòdiques que estableix la normativa vigent.

  2. Els tècnics competents autors del projecte de l'activitat, la instal·lació o el producte industrial, o de la modificació del projecte, són els responsables que aquest s'adapti a les condicions de seguretat legalment exigibles.

  3. Els tècnics competents directors de l'execució del projecte de l'obra o la instal·lació, o de l'execució de la modificació del projecte, els quals han d'emetre el certificat corresponent si és preceptiu, són els responsables d'adaptar l'obra o la instal·lació al projecte i d'adoptar les mesures i complir les condicions de seguretat legalment exigibles en la materialització del projecte. Si presten els serveis per a una empresa, aquesta n'és subsidiàriament responsable.

  4. Els professionals i les empreses que intervenen en la instal·lació, el manteniment, la reparació i l'operació d'instal·lacions i productes industrials són responsables de tenir les autoritzacions que siguin preceptives i de complir les condicions de seguretat industrial legalment exigibles, les normes tècniques reconegudes, les bones pràctiques professionals generalment acceptades i els requisits i les obligacions corresponents a les dites autoritzacions. Si es tracta de professionals, les empreses per les quals presten llurs serveis en són subsidiàriament responsables.

  5. Les empreses de subministrament d'energia elèctrica, gasos o líquids combustibles i de qualsevol producte o servei el consum del qual requereixi instal·lacions o productes sotmesos a reglaments tècnics de seguretat industrial són responsables de subministrar llur producte o servei únicament si les dites instal·lacions o els dits productes tenen les autoritzacions, les llicències, les inscripcions o els registres que siguin preceptius.

  6. Els fabricants o importadors de productes industrials són responsables de posar en el mercat únicament productes segurs, d'acord amb el que estableixen la legislació específica aplicable, les normes tècniques reconegudes i les bones pràctiques professionals generalment acceptades.

  7. Els tallers de reparació de vehicles automòbils i de llurs equips i components són responsables de tenir les autoritzacions que siguin preceptives; d'instal·lar i utilitzar, en les reparacions que facin, únicament peces, elements i conjunts permesos per la normativa aplicable, i de complir les obligacions corresponents a llur autorització.

  8. Els operadors de la inspecció en matèria de seguretat industrial són responsables de tenir les autoritzacions que siguin preceptives, de desenvolupar llurs funcions d'acord amb el que estableix aquesta llei i de seguir les instruccions i els protocols que estableixi l'Agència Catalana de Seguretat Industrial.

  9. El personal inspector dels operadors de la inspecció en matèria de seguretat industrial és responsable de fer les seves funcions d'avaluació de conformitat, d'acord amb els reglaments tècnics de seguretat industrial aplicables i les instruccions i els protocols que estableixi l'Agència Catalana de Seguretat, i de complir les obligacions corresponents a la seva autorització. Els operadors de la inspecció per als quals presten serveis en són subsidiàriament responsables.

  10. La resta d'entitats que fan activitats de certificació, assaig, inspecció, avaluació de conformitat, avaluació de riscos, auditoria o formació en matèria de seguretat industrial són responsables de tenir les autoritzacions que siguin preceptives, de desenvolupar les seves funcions d'acord amb el que estableix la normativa aplicable i de seguir les instruccions i els protocols que estableixi l'Agència Catalana de Seguretat Industrial.

 2. Els agents que intervenen en la seguretat industrial han de col·laborar amb l'Agència Catalana de Seguretat Industrial i facilitar-li tota la informació que sigui rellevant sobre la pròpia activitat perquè l'Agència pugui desenvolupar adequadament les seves funcions, amb l'objecte de garantir les finalitats preventives establertes per l'article 1.

 3. El Govern ha de desenvolupar, per mitjà d'un decret, els requisits, les obligacions i els procediments d'autorització dels agents quan sigui preceptiu, i també, si escau, el règim de responsabilitats que estableix l'apartat 1.

TÍTOL II De la seguretat en les activitats industrials que poden produir accidents greus i de les limitacions urbanístiques al seu entorn Artículos 6 a 8
ARTICLE 6 Règim jurídic de les activitats industrials que poden produir accidents greus

(Derogat)

ARTICLE 7 Planejament urbanístic i prevenció de riscos industrials

(Derogat)

ARTICLE 8 Risc industrial acceptable i condicions de seguretat industrial

(Derogat)

TÍTOL III De l'Agència Catalana de Seguretat Industrial Artículos 9 a 24
CAPÍTOL I Disposicions generals Artículos 9 a 12
ARTICLE 9 L'Agència Catalana de Seguretat Industrial

(Derogat)

ARTICLE 10 Funcions

(Derogat)

ARTICLE 11 Contracte de gestió

(Derogat)

ARTICLE 12 Activitats

(Derogat)

CAPÍTOL II Organització Artículos 13 a 16
ARTICLE 13 Òrgans de l'Agència Catalana de Seguretat Industrial

(Derogat)

ARTICLE 14 El Consell Rector

(Derogat)

ARTICLE 15 La Direcció

(Derogat)

ARTICLE 16 El Consell Assessor

(Derogat)

CAPÍTOL III Recursos humans, patrimonials i econòmics Artículos 17 a 20
ARTICLE 17 Personal de l'Agència Catalana de Seguretat Industrial

(Derogat)

ARTICLE 18 Patrimoni de l'Agència Catalana de Seguretat Industrial

(Derogat)

ARTICLE 19 Recursos econòmics de l'Agència Catalana de Seguretat Industrial

(Derogat)

ARTICLE 20 Pressupost

(Derogat)

CAPÍTOL IV El règim jurídic de l'Agència Catalana de Seguretat Industrial Artículos 21 a 24
ARTICLE 21 Actes administratius de l'Agència Catalana de Seguretat Industrial

(Derogat)

ARTICLE 22 Règim de contractació

(Derogat)

ARTICLE 23 Comptabilitat i control econòmic i financer

(Derogat)

ARTICLE 24 Dissolució

(Derogat)

TÍTOL IV Del règim jurídic dels operadors de la inspecció en matèria de seguretat industrial Artículos 25 a 38
CAPÍTOL I Disposicions generals Artículos 25 a 28
ARTICLE 25 Operadors de la inspecció en matèria de seguretat industrial
 1. Als efectes d'aquesta llei, s'entén per operadors de la inspecció en matèria de seguretat industrial:

  1. Els organismes de control constituïts amb la finalitat de verificar el compliment obligatori de les condicions de seguretat de les activitats, les instal·lacions i els productes industrials establertes pels reglaments tècnics de seguretat industrial, per mitjà d'activitats de certificació, assajos, inspecció o auditoria autoritzats per l'Agència Catalana de Seguretat Industrial, d'acord amb el que estableixen aquesta llei i la normativa reglamentària que la desenvolupi.

  2. Els titulars de les estacions d'inspecció tècnica de vehicles autoritzats per l'Agència Catalana de Seguretat Industrial, d'acord amb el que estableixen aquesta llei i la normativa reglamentària que la desenvolupi.

 2. El personal inspector dels operadors de la inspecció en matèria de seguretat industrial, d'acord amb els articles 30.1.h i i, i 36.1.h i i, ha de tenir la competència professional pertinent, mantenir-la i actualitzar-la. Aquesta competència professional suposa l'existència, la idoneïtat, la suficiència, el manteniment i l'actualització de les qualificacions, els coneixements tècnics, les habilitats personals i l'experiència professional per a desenvolupar les funcions i les tasques d'inspecció que li corresponen.

 3. Els certificats emesos pel personal inspector dels operadors de la inspecció en matèria de seguretat industrial tenen la mateixa validesa jurídica que els certificats emesos pel personal inspector de l'Agència Catalana de Seguretat Industrial.

 4. Els operadors de la inspecció en matèria de seguretat industrial, llur personal de direcció i llur personal inspector han d'ésser independents de les parts involucrades. El règim d'incompatibilitats s'ha de desplegar per mitjà d'un decret, el qual ha de determinar:

  1. Les activitats incompatibles amb les especificitats corresponents a cadascun dels operadors de la inspecció.

  2. Les condicions de pertinença a grups empresarials que desenvolupin activitats considerades incompatibles.

  3. Les incompatibilitats de caràcter personal dels socis, el personal de direcció i el personal inspector dels operadors de la inspecció. En tots els casos, es consideren incompatibles les activitats que puguin entrar en conflicte amb llur independència de judici i integritat respecte a les activitats d'inspecció.

ARTICLE 26 Règim de prestació dels serveis d'inspecció
 1. El règim de prestació dels serveis d'inspecció és el d'autorització administrativa.

 2. El Govern ha de determinar, per reglament, les característiques mínimes del sistema de prestació dels serveis d'inspecció, per a assegurar la qualitat del servei, per a establir unes condicions de competència efectiva i lleial entre operadors i per a garantir una cobertura territorial adequada.

 3. El Govern ha d'assegurar la universalitat del servei d'inspecció per mitjà de la prestació subsidiària quan calgui per manca d'iniciativa privada, o en el cas que el servei es deixi de donar. En aquest cas, el Govern pot fer-ho mitjançant la participació en societats d'economia mixta o mitjançant la concessió administrativa.

 4. Els serveis d'inspecció han d'ésser prestats de manera exclusiva per l'operador de la inspecció autoritzat que iniciï l'actuació inspectora. En casos justificats, el departament competent en matèria de seguretat industrial pot resoldre el finiment d'aquesta actuació mitjançant la intervenció d'un altre operador autoritzat.

ARTICLE 27 Obligacions dels operadors
 1. Els operadors de la inspecció en matèria de seguretat industrial tenen les obligacions següents:

  1. Complir els requisits pels quals se'ls ha atorgat l'autorització mentre aquesta sigui vigent.

  2. (Derogada)

  3. Complir, si escau, els compromisos derivats de les adjudicacions dels concursos a què fan referència l'article 37.2 i l'apartat 2 de la disposició addicional segona.

  4. Complir adequadament les funcions que els corresponen com a organismes de control, establertes per l'article 29, o les que els corresponen com a titulars de les estacions d'inspecció tècnica de vehicles, establertes per l'article 35.

  5. Complir la funció d'inspecció d'una manera ajustada a la realitat dels fets i d'acord amb l'aplicació correcta dels reglaments tècnics de seguretat industrial, la resta de la normativa aplicable i les instruccions i els protocols que estableixi l'Agència Catalana de Seguretat Industrial per a la prestació de llur activitat.

  6. Supervisar les actuacions de llur personal inspector i assegurar-se que les fa correctament.

  7. Assegurar, en llurs actuacions, la qualitat dels serveis d'inspecció per als quals estan autoritzats.

  8. Complir les instruccions i els protocols que estableixi l'Agència Catalana de Seguretat Industrial per a la prestació de llur activitat.

  9. No subcontractar la prestació del servei d'inspecció i mantenir l'exclusivitat de les actuacions inspectores d'acord amb el que estableix l'article 26.4.

  10. Aplicar, en la prestació de llurs serveis d'inspecció, les tarifes que hagin comunicat a l'Agència Catalana de Seguretat Industrial.

  11. Ingressar a l'Agència Catalana de Seguretat Industrial l'import de les taxes i altres obligacions econòmiques que els corresponen com a operadors de la inspecció, i també l'import de les taxes provinents del cobrament als subjectes passius que els sol·licitin els serveis, d'acord amb el que estableix la normativa sobre taxes i preus públics de la Generalitat.

  12. Utilitzar els serveis i sistemes d'informació i els mitjans electrònics, informàtics i telemàtics d'acord amb les instruccions establertes per l'Agència Catalana de Seguretat Industrial.

  13. Garantir la confidencialitat de la informació que hagin pogut obtenir en el decurs de llurs actuacions i complir la normativa aplicable en matèria de protecció de dades de caràcter personal.

  14. Tenir, en llurs oficines o dependències d'atenció al públic o en llurs estacions d'inspecció tècnica de vehicles, serveis d'informació i de consulta tècnica per a atendre adequadament les qüestions que se'ls formulin.

  15. Facilitar a l'Agència Catalana de Seguretat Industrial, d'acord amb l'article 5.2, tota la informació que sigui rellevant sobre la pròpia activitat perquè l'Agència pugui desenvolupar adequadament les seves funcions, i col·laborar amb aquesta amb l'objecte de garantir les finalitats preventives establertes per l'article 1.

  16. Comunicar a l'Agència Catalana de Seguretat Industrial els canvis substancials de composició de llur capital social i les fusions, les absorcions o qualsevol canvi en llurs òrgans mercantils o en llurs representants legals.

  17. Actualitzar anualment, d'acord amb l'increment de l'índex de preus de consum, la quantia corresponent a la pòlissa de responsabilitat civil o la garantia equivalent, i també, els titulars de les estacions d'inspecció tècnica de vehicles, la fiança a què fa referència l'article 36.1. m .

  18. Adaptar-se a les obligacions per als operadors que la normativa estableixi amb posterioritat a l'autorització.

 2. Les obligacions a què fa referència l'apartat 1 s'han de desenvolupar per mitjà d'un decret.

ARTICLE 28 Tarifes
 1. Els destinataris dels serveis de control del compliment reglamentari de la seguretat industrial i de la inspecció tècnica de vehicles han d'abonar, amb independència de les taxes que els siguin aplicables, les tarifes que els organismes de control o els titulars de les estacions d'inspecció tècnica de vehicles comuniquin al departament competent en matèria de seguretat industrial, que aquest ha de fer públiques per mitjans telemàtics i de fàcil accés.

 2. El conseller o consellera del departament competent en matèria de seguretat industrial ha d'establir l'import màxim de les tarifes del servei de recepció i control de la documentació per a posar en funcionament les instal·lacions noves o per a modificar les ja existents, i també l'import màxim de les tarifes del servei d'inspecció tècnica de vehicles.

CAPÍTOL II Els organismes de control Artículos 29 a 33
SECCIÓ PRIMERA Condicions generals Artículos 29 y 30
ARTICLE 29 Funcions dels organismes de control

(Derogat)

ARTICLE 30 Requisits dels organismes de control

(Derogat)

SECCIÓ SEGONA Règim d'autorització dels organismes de control Artículos 31 a 33
ARTICLE 31 Desplegament territorial mínim dels organismes de control

(Derogat)

ARTICLE 32 Autorització dels organismes de control

(Derogat)

ARTICLE 33 Extinció de l'autorització de l'organisme de control

(Derogat)

CAPÍTOL III El servei d'inspecció tècnica de vehicles Artículos 34 a 38
SECCIÓ PRIMERA Condicions generals Artículos 34 a 36
ARTICLE 34 El servei d'inspecció tècnica de vehicles

El servei d'inspecció tècnica de vehicles és integrat pel conjunt de recursos humans i materials que tenen la finalitat de portar a terme les inspeccions tècniques que s'hagin de fer als vehicles i a llurs components o llurs accessoris en les estacions d'inspecció tècnica de vehicles, d'acord amb la normativa aplicable.

ARTICLE 35 Funcions dels titulars de les estacions d'inspecció tècnica de vehicles

Els titulars de les estacions d'inspecció tècnica de vehicles tenen les funcions següents:

 1. Executar materialment la inspecció tècnica dels vehicles, i dels components i accessoris dels vehicles.

 2. Impedir, com a mesura cautelar, la utilització dels vehicles que, després d'ésser revisats, presentin deficiències de seguretat que comportin un perill imminent.

 3. Rebre, si escau, la documentació que estableix la normativa aplicable per a les matriculacions, les modificacions, les reformes i els altres tràmits que li encomani l'Agència Catalana de Seguretat Industrial, i també emetre el document o fer l'anotació de validació corresponent, d'acord amb les instruccions i els protocols aprovats per l'Agència Catalana de Seguretat Industrial.

 4. Revisar la documentació relativa a les matriculacions, les modificacions, les reformes i els altres tràmits que li encomani l'Agència Catalana de Seguretat Industrial, i també fer la inspecció dels vehicles, i dels components i accessoris dels vehicles corresponents en els casos que pertoqui, d'acord amb les instruccions i els protocols aprovats per l'Agència Catalana de Seguretat Industrial.

 5. Les funcions que els assigni la legislació aplicable i les que els encomani l'Agència Catalana de Seguretat Industrial, d'acord amb llur naturalesa.

ARTICLE 36 Requisits dels titulars de les estacions d'inspecció tècnica de vehicles
 1. Els titulars de les estacions d'inspecció tècnica de vehicles, per a poder actuar en el territori de Catalunya, han de complir els requisits següents:

  1. Adequar-se al pla territorial d'estacions d'inspecció tècnica de vehicles que, d'acord amb l'article 37.2, ha d'establir el Govern.

  2. No superar, cada empresa o grup d'empreses, la quota màxima de mercat que s'estableixi per reglament. Aquesta quota màxima ha d'assegurar que cap titular no presti servei en un conjunt d'estacions d'inspecció tècnica de vehicles que suposi més de la meitat del total de línies d'inspecció existents a Catalunya. Als efectes del que estableix aquesta llei, s'entén per empreses o grup d'empreses les entitats compreses en la definició de l'article 4 de la Llei 24/1988, del 28 de juliol, del mercat de valors.

  3. Adequar-se a les distàncies mínimes de compatibilitat entre estacions d'inspecció tècnica de vehicles de la mateixa empresa o del mateix grup d'empreses que, d'acord amb l'article 37.3, pot establir el Govern.

  4. Tenir una acreditació de llur competència tècnica, una certificació de llur sistema d'assegurament de la qualitat (tant pel que fa a les funcions com a titular del servei d'inspecció tècnica de vehicles, establertes per l'article 35, com pel que fa al servei als clients) i una certificació de llur sistema de gestió ambiental que cobreixin el conjunt de les activitats i de les estacions d'inspecció tècnica de vehicles per a les quals estan autoritzats.

  5. Adequar-se a la imatge corporativa d'identificació del servei d'inspecció tècnica de vehicles que estableixi l'Agència Catalana de Seguretat Industrial.

  6. Tenir serveis d'informació i tramitació telemàtica per a facilitar l'intercanvi d'informació amb els usuaris.

  7. Utilitzar els sistemes d'informació de l'Agència Catalana de Seguretat Industrial i, si escau, tenir sistemes d'informació que siguin compatibles amb aquests, que hi permetin l'intercanvi d'informació i que s'adeqüin a les característiques que estableixi l'Agència Catalana de Seguretat Industrial.

  8. Disposar d'un nombre mínim de personal amb la competència professional pertinent.

  9. Assegurar la formació continuada de llur personal que permeti el manteniment i l'actualització de la competència professional a què fa referència la lletra h.

  10. Complir el règim d'incompatibilitats, amb la finalitat de garantir els criteris d'independència, imparcialitat i integritat en llurs actuacions.

  11. Acreditar la solvència financera necessària.

  12. Tenir una pòlissa de responsabilitat civil en la quantia que es determini.

  13. Tenir una fiança en la quantia que es determini per a fer front a les possibles responsabilitats derivades en cas d'extinció de l'autorització.

 2. El Govern ha de desenvolupar, per mitjà d'un decret, els requisits que estableix l'apartat 1.

SECCIÓ SEGONA Règim d'autorització dels titulars de les estacions d'inspecció tècnica de vehicles Artículos 37 y 38
ARTICLE 37 Autorització dels titulars de les estacions d'inspecció tècnica de vehicles
 1. Correspon a l'Agència Catalana de Seguretat Industrial autoritzar els titulars de les estacions d'inspecció tècnica de vehicles. L'autorització, que és individual per a cada estació, ha d'ésser atorgada d'acord amb el procediment establert per reglament.

 2. El Govern, per a assegurar una bona prestació del servei amb relació al parc mòbil existent i garantir l'objectivitat i la qualitat de la inspecció, pot determinar, per mitjà d'un decret, el nombre necessari d'estacions d'inspecció tècnica de vehicles i el de línies d'inspecció que ha de tenir cada estació, els quals s'han de calcular sobre la base del parc mòbil de vehicles existent, i establir-ne la ubicació per mitjà d'un pla territorial. Si ho fa, s'ha d'establir un procediment de concurrència pública i adjudicació per concurs entre els sol·licitants.

 3. El Govern, per a garantir una competència efectiva entre els operadors, ha d'establir, per mitjà d'un decret, unes distàncies mínimes de compatibilitat entre estacions de la mateixa empresa o del mateix grup d'empreses. Aquestes distàncies han d'assegurar que no es produeixi cap situació de dominància territorial d'un mateix titular, tenint en compte les característiques de les diverses ubicacions de les estacions d'inspecció tècnica de vehicles.

 4. L'autorització s'atorga únicament als titulars de les estacions d'inspecció tècnica de vehicles que compleixin els requisits establerts per l'article 36.

 5. L'autorització per a actuar com a titular de les estacions d'inspecció tècnica de vehicles és individual i només transferible a subjectes que compleixin els requisits establerts per l'article 36. La transferència de les autoritzacions requereix, en tots els casos, la conformitat prèvia i expressa de l'Agència Catalana de Seguretat Industrial i ha de comportar l'acceptació expressa de complir, si escau, els compromisos derivats de les adjudicacions dels concursos a què fan referència l'article 37.2 i l'apartat 2 de la disposició addicional primera. Els nous subjectes s'han de subrogar en la posició empresarial dels contractes laborals de les persones que presten serveis a les estacions d'inspecció tècnica de vehicles corresponents.

ARTICLE 38 Extinció de l'autorització dels titulars de les estacions d'inspecció tècnica de vehicles
 1. Les autoritzacions a què fa referència l'article 37 s'extingeixen per la pèrdua de l'acreditació com a titulars de les estacions d'inspecció tècnica de vehicles, per renúncia o per revocació per incompliment dels requisits que estableix l'article 36 o, si escau, dels compromisos derivats de les adjudicacions dels concursos a què fan referència l'article 37.2 i l'apartat 2 de la disposició addicional primera. També s'extingeixen per revocació en cas de sanció per infracció molt greu, en el supòsit establert per l'article 45.3.c.

 2. La revocació de l'autorització per incompliment ha d'ésser adoptada per l'Agència Catalana de Seguretat Industrial, amb l'audiència prèvia dels titulars de les estacions d'inspecció tècnica de vehicles afectats, d'acord amb el procediment que s'estableixi per reglament i amb el que disposa la legislació sobre procediment administratiu aplicable a Catalunya, i en cap cas no dóna lloc a indemnització.

TÍTOL V Del control de l'Administració en matèria de seguretat industrial Artículos 39 a 50
CAPÍTOL I La potestat inspectora de l'Agència Catalana de Seguretat Industrial Artículos 39 a 42
ARTICLE 39 Abast del control de l'Administració en matèria de seguretat industrial
 1. El control en matèria de seguretat industrial que té atribuït la Generalitat correspon a l'Agència Catalana de Seguretat Industrial. Aquest control inclou la potestat inspectora sobre el compliment de les obligacions i els requeriments següents:

  1. Les obligacions exigibles als organismes de control i als titulars de les estacions d'inspecció tècnica de vehicles, i també de l'exercici adequat de llur activitat.

  2. Les obligacions exigibles a la resta d'agents que intervenen en la seguretat industrial, als quals fa referència l'article 5.

  3. Els requeriments que estableixen els reglaments tècnics de seguretat industrial i la resta de disposicions aplicables en aquesta matèria amb relació a les activitats, les instal·lacions i els productes industrials.

 2. Corresponen a l'Agència Catalana de Seguretat Industrial, a més de la potestat a què fa referència l'apartat 1, l'exercici de la resta de competències d'intervenció de l'Administració que la normativa específica aplicable en matèria de seguretat industrial reconeix a la Generalitat.

 3. El control de l'Administració a què fa referència l'apartat 1 s'acompleix per mitjà de l'exercici de la potestat inspectora de l'Agència Catalana de Seguretat Industrial, d'acord amb el que estableix aquesta llei.

ARTICLE 40 Personal inspector

El control de l'Administració en matèria de seguretat industrial ha d'ésser efectuat per funcionaris de l'Agència Catalana de Seguretat Industrial, que tenen la condició d'autoritat pública.

ARTICLE 41 Facultats del personal inspector
 1. El personal inspector de l'Agència Catalana de Seguretat Industrial té les facultats següents:

  1. Accedir als establiments i les instal·lacions subjectes als reglaments tècnics de seguretat industrial per a complir la funció inspectora.

  2. Requerir la compareixença dels titulars dels establiments, les instal·lacions o les activitats subjectes a inspecció o bé de qui els representa, establint-ne el dia i l'hora amb l'antelació suficient.

  3. Fer les diligències necessàries per a comprovar el compliment del que estableixen els reglaments tècnics de seguretat industrial.

  4. Fer-se acompanyar, en les visites d'inspecció, pel personal que consideri necessari per a exercir adequadament la funció inspectora.

  5. Requerir, als titulars o als responsables dels establiments, les instal·lacions o les activitats subjectes a inspecció, informació sobre el compliment dels reglaments tècnics de seguretat industrial aplicables, o bé l'execució de determinades operacions de funcionament dels establiments o les instal·lacions que siguin necessàries per a efectuar la inspecció, i també concertar i tenir les entrevistes que consideri pertinents amb els titulars o responsables o amb el personal dels establiments, les instal·lacions o les activitats.

  6. Inspeccionar els documents, els expedients i els registres que tinguin relació directa amb la seguretat industrial i que consideri que són necessaris per a complir la funció inspectora.

  7. Fer les avaluacions, prendre les mostres i enregistrar les imatges que consideri necessàries, tenint en compte el que estableix la normativa de propietat industrial.

  8. Ordenar, com a mesura cautelar, d'interrompre el funcionament de les instal·lacions en el cas que aquest comporti un perill imminent. L'Agència Catalana de Seguretat Industrial pot suspendre o modificar la dita interrupció per causes justificades.

  9. Accedir a les dependències dels operadors de la inspecció en matèria de seguretat industrial i d'altres entitats autoritzades per a verificar el compliment dels requisits i les obligacions establerts.

 2. El personal inspector de l'Agència Catalana de Seguretat Industrial, en el cas que calgui, amb la finalitat de dur a terme de manera efectiva la funció inspectora, pot exercir les facultats següents:

  1. Fer les inspeccions sense avís ni comunicació previs.

  2. Sotmetre a inspecció dels organismes de control activitats, instal·lacions i productes industrials que presentin deficiències reglamentàries a causa de manipulacions deliberades.

  3. Sotmetre a inspecció dels titulars de les estacions d'inspecció tècnica de vehicles, vehicles que siguin defectuosos a causa de manipulacions deliberades.

ARTICLE 42 Efectes de l'activitat inspectora

Les actes que estengui el personal inspector de l'Agència Catalana de Seguretat Industrial com a conseqüència de l'activitat que regula aquest capítol tenen la presumpció de veracitat, llevat que hi hagi una prova en contra.

CAPÍTOL II La potestat sancionadora de l'Agència Catalana de Seguretat Industrial Artículos 43 a 48
ARTICLE 43 Subjectes responsables
 1. Els agents que intervenen en la seguretat industrial, als quals fa referència l'article 5, són subjectes responsables si cometen les infraccions que tipifica aquesta llei.

 2. Si hi ha més d'un subjecte responsable de la infracció o si la infracció és conseqüència de l'acumulació d'activitats acomplertes per persones diferents, les sancions que se'n derivin són independents les unes de les altres.

 3. Si dues o més persones són responsables d'una infracció i no se'n pot determinar el grau de participació, aquestes persones són solidàriament responsables als efectes de les sancions que en derivin.

ARTICLE 44 Classificació de les infraccions
 1. Les infraccions tipificades per aquesta llei es classifiquen en lleus, greus i molt greus.

 2. Són infraccions lleus:

  1. Incomplir qualsevol obligació en matèria de seguretat industrial que no sigui una infracció greu o molt greu.

  2. Incomplir les obligacions formals establertes per la normativa aplicable en matèria de seguretat industrial quan això no comporta un perill o un dany greu per a les persones, els béns o el medi ambient.

  3. No comunicar dades en matèria de seguretat industrial a l'Agència Catalana de Seguretat Industrial dins el termini establert, si la normativa aplicable ho exigeix i aquesta conducta no constitueix una infracció greu o molt greu.

  4. No col·laborar amb l'Agència Catalana de Seguretat Industrial en matèria de seguretat industrial, si aquesta conducta no constitueix una infracció greu o molt greu.

  5. (Derogada)

 3. Són infraccions greus:

  1. Incomplir les condicions generals de la seguretat industrial establertes per l'article 4, si comporta un perill o un dany greu per a les persones, els béns o el medi ambient.

  2. Fabricar, importar, comercialitzar, transportar, instal·lar o utilitzar productes industrials, aparells o elements inclosos en l'àmbit d'aplicació d'aquesta llei sense complir la normativa aplicable.

  3. Incomplir, els titulars d'activitats, instal·lacions i productes industrials, les condicions tècniques requerides pels reglaments tècnics de seguretat industrial, per la resta de normativa aplicable i per les instruccions i els protocols de l'Agència Catalana de Seguretat Industrial.

  4. Usar i mantenir inadequadament, els titulars d'activitats, instal·lacions i productes industrials, llurs establiments, instal·lacions i productes sense complir les condicions de seguretat legalment exigibles.

  5. No contractar, els titulars d'activitats, instal·lacions i productes industrials, els serveis de manteniment i d'inspecció periòdica quan ho exigeixin els reglaments tècnics de seguretat aplicables.

  6. Resistir-se, els titulars d'activitats o d'instal·lacions industrials, a facilitar a l'Agència Catalana de Seguretat Industrial la informació que els requereixi o bé resistir-se a facilitar l'accés del seu personal inspector a les dites activitats o instal·lacions, si hi ha l'obligació legal o reglamentària d'atendre aquestes peticions.

  7. Posar en funcionament activitats o instal·lacions sense l'autorització o la inscripció en els registres administratius corresponents, si aquests són obligatoris d'acord amb la normativa aplicable.

  8. Ocultar o alterar amb dol dades que s'hagin d'inscriure en els registres administratius i que calgui comunicar a l'Agència Catalana de Seguretat Industrial, i també resistir-se a proporcionar les dites dades o fer-ho amb demora reiterada, sempre que la resistència o la demora no es justifiquin adequadament.

  9. Signar sota llur responsabilitat, d'una manera imprudent o negligent, els agents que intervenen en la seguretat industrial als quals fa referència l'article 5, declaracions que no s'ajustin a la realitat dels fets, per a donar compliment als requisits establerts per la normativa aplicable.

  10. Expedir, d'una manera imprudent o negligent, els agents que intervenen en la seguretat industrial als quals fa referència l'article 5, certificats, declaracions de conformitat, informes o actes referits al projecte, a la instal·lació, a la inspecció o al compliment dels requisits o de les obligacions establerts per la normativa aplicable, que no s'ajustin a la realitat dels fets.

  11. Incomplir, els operadors de la inspecció en matèria de seguretat industrial, les obligacions establertes per l'article 27.

  12. Portar a terme, els operadors de la inspecció en matèria de seguretat industrial, i també les altres entitats de certificació, assaig, inspecció, avaluació de conformitat, avaluació de riscos o auditoria autoritzades a què fa referència l'article 5.j, els assajos, les inspeccions, les avaluacions o les auditories d'una manera incompleta o amb resultats inexactes, a causa d'una constatació dels fets insuficient o d'una aplicació deficient dels reglaments tècnics de seguretat industrial, de la resta de normativa aplicable i de les instruccions i els protocols establerts per a l'Agència Catalana de Seguretat Industrial per a la prestació de l'activitat d'aquests.

  13. Retardar-se més de deu dies, els operadors de la inspecció en matèria de seguretat industrial, en l'ingrés a l'Agència Catalana de Seguretat Industrial de l'import de les taxes i altres obligacions econòmiques que els corresponen com a operadors de la inspecció, o també en l'ingrés de l'import de les taxes provinents del cobrament als subjectes passius que sol·licitin llurs serveis d'inspecció d'acord amb el que estableix la disposició final primera i els procediments i terminis fixats per les instruccions i els protocols de l'Agència.

  14. Retardar-se més de deu dies, els operadors de la inspecció en matèria de seguretat industrial, en la tramesa a l'Agència Catalana de Seguretat Industrial de les dades que estiguin obligats a enviar-li d'acord amb la normativa aplicable i els procediments i els terminis fixats per les instruccions i els protocols de l'Agència.

  15. Trametre, els operadors de la inspecció en matèria de seguretat industrial, d'una manera defectuosa, més del 2% de les dades a què fa referència la lletra n'

  16. No esmenar, els operadors de la inspecció en matèria de seguretat industrial, els errors que s'hagin detectat en la informació que han de facilitar a l'Agència Catalana de Seguretat Industrial dins el termini de deu dies comptadors a partir de l'endemà del dia que l'Agència ho notifiqui.

 4. Són infraccions molt greus:

  1. Les que l'apartat 3 tipifica com a greus en qualsevol dels supòsits següents:

   Primer. Que produeixin un dany molt greu.

   Segon. Que comportin un perill imminent per a les persones, els béns o el medi ambient.

   Tercer. Que redueixin greument la qualitat dels serveis d'inspecció.

   Quart. Que es produeixin de manera reiterada o prolongada.

  2. L'expedició dolosa de certificats, declaracions de conformitat, informes o actes d'una manera falsa.

  3. L'obstrucció de l'activitat inspectora de l'Administració quan s'utilitzi la violència contra el seu personal inspector.

ARTICLE 45 Sancions
 1. Les infraccions lleus són sancionades amb una multa de fins a 5.000 euros.

 2. Les infraccions greus són sancionades:

  1. Amb una multa de 5.001 fins a 100.000 euros.

  2. Amb la suspensió temporal de l'autorització durant sis mesos com a màxim.

 3. Les infraccions molt greus són sancionades:

  1. Amb una multa de 100.001 fins a 1.000.000 d'euros.

  2. Amb la suspensió temporal de l'autorització, durant cinc anys com a màxim, si la comissió de la infracció afecta greument la qualitat dels serveis d'inspecció i si l'incompliment es produeix d'una manera reiterada o prolongada.

  3. Amb la revocació de l'autorització en el cas de reiteració d'una sanció per reincidència d'una infracció molt greu.

 4. Per a determinar la quantia de les sancions s'han de tenir en compte les circumstàncies següents:

  1. La importància del risc, el dany o el perjudici ocasionat.

  2. El grau de participació i de benefici obtingut.

  3. La capacitat econòmica del subjecte infractor.

  4. La intencionalitat en la comissió de la infracció.

  5. La reincidència, en els termes establerts per la Llei 30/1992, del 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

ARTICLE 46 Multes coercitives

Amb independència de les multes establertes per l'article 45, els òrgans sancionadors poden imposar multes coercitives, la quantitat de cadascuna de les quals no pot superar el 20% de la multa fixada per la infracció comesa, d'acord amb el que disposa l'article 99 de la Llei 30/1992, en els supòsits següents:

 1. Que hagi transcorregut el termini establert pel requeriment corresponent per a adequar les activitats, les instal·lacions i els productes industrials al que disposa la normativa aplicable.

 2. Que hagi transcorregut el termini establert pel requeriment corresponent per a obtenir l'autorització per a portar a terme activitats.

 3. Que els operadors de la inspecció en matèria de seguretat industrial no hagin tramès a l'Agència Catalana de Seguretat Industrial les dades que estan obligats a enviar-li d'acord amb la normativa aplicable i les instruccions i els protocols de l'Agència.

ARTICLE 47 Prescripció de les infraccions i de les sancions
 1. El termini de prescripció de les infraccions establertes per aquesta llei és d'un any per a les lleus, tres anys per a les greus i cinc anys per a les molt greus, a comptar a partir de la consumació total de les infraccions.

 2. El termini de prescripció de les sancions establertes per aquesta llei és d'un any per a les corresponents a les infraccions lleus, tres anys per a les corresponents a les infraccions greus i cinc anys per a les corresponents a les infraccions molt greus.

 3. El còmput del termini de prescripció de les infraccions comença el dia que s'ha comès la infracció o, si es tracta d'una activitat continuada, el dia del cessament. El còmput del termini de prescripció de les sancions comença l'endemà del dia que la resolució per la qual s'imposa la sanció esdevé ferma.

ARTICLE 48 Afectació de les sancions

La recaptació procedent de les sancions es destina a portar a terme actuacions de promoció de la cultura de la seguretat industrial i activitats de recerca, desenvolupament i innovació en aquest àmbit.

CAPÍTOL III Òrgans competents i procediment sancionador Artículos 49 y 50
ARTICLE 49 Òrgans sancionadors

L'exercici de la potestat sancionadora en matèria de seguretat industrial correspon a:

 1. El director o directora general competent en matèria de seguretat industrial per a les sancions corresponents a infraccions lleus.

 2. El secretari o secretària competent en matèria de seguretat industrial per a les sancions corresponents a infraccions greus.

 3. El conseller o consellera del departament competent en matèria de seguretat industrial per a les sancions corresponents a infraccions molt greus.

ARTICLE 50 Procediment sancionador

El procediment per a imposar les sancions que determina aquesta llei s'ha d'ajustar a les normes i els principis del procediment administratiu sancionador establerts per la legislació sobre el procediment administratiu comú i per la normativa catalana sobre el procediment sancionador.

DISPOSICIONS ADDICIONALS
DISPOSICIÓ ADDICIONAL PRIMERA Aplicació concurrent d'aquesta llei

(Derogada)

DISPOSICIÓ ADDICIONAL SEGONA Règim d'autorització dels operadors de la inspecció habilitats

(Derogada)

DISPOSICIÓ ADDICIONAL TERCERA Actes dictats a l'empara del Decret 361/2001

(Derogada)

DISPOSICIÓ ADDICIONAL QUARTA Accés a les dades dels registres

Els nous operadors d'inspecció en matèria de seguretat industrial autoritzats per a actuar en el territori de Catalunya poden accedir a les dades necessàries de les instal·lacions i els vehicles que consten inscrits en els registres de cada un dels àmbits dels reglaments tècnics de seguretat industrial i del registre de les estacions d'inspecció tècnica de vehicles, d'acord amb el que estableix la Llei orgànica 15/1999, del 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, per a garantir la continuïtat del règim d'inspecció de la seguretat industrial i únicament als efectes de complir la inspecció i el control en matèria de seguretat industrial.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL CINQUENA Cooperació i coordinació amb l'autoritat laboral

S'han d'articular els instruments que l'autoritat laboral competent i l'Agència Catalana de Seguretat Industrial considerin més adequats, que assegurin una comunicació i una informació recíproques suficients en les matèries regulades per aquesta llei, per a garantir els màxims nivells de cooperació i coordinació i contribuir, d'aquesta manera, a l'execució de les polítiques orientades a la defensa i la protecció de la seguretat i la salut dels treballadors.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL SISENA Finiment dels contractes concessionals i execució de fiances

(Derogada)

DISPOSICIÓ ADDICIONAL SETENA Ús de mitjans electrònics, informàtics i telemàtics
 1. L'Agència Catalana de Seguretat Industrial ha de gestionar, progressivament, les activitats i els documents per mitjà de tècniques electròniques, informàtiques i telemàtiques, amb l'objectiu d'incrementar l'eficiència de l'Agència i reduir, d'una manera efectiva, el volum de la documentació que gestiona en suport paper.

 2. Les persones físiques, les empreses, els agents que intervenen en la seguretat industrial, les organitzacions o les associacions pertanyents a col·lectius o sectors que habitualment utilitzen els mitjans telemàtics en l'acompliment de llur activitat, i també les entitats públiques, han d'utilitzar obligatòriament els mitjans telemàtics per a relacionar-se amb l'Agència Catalana de Seguretat Industrial si ho estableix la normativa aplicable.

 3. S'ha de garantir, per mitjà de la signatura electrònica reconeguda, l'autenticitat, la integritat, la preservació i, si escau, la confidencialitat del contingut de tots els documents.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL VUITENA Referències normatives

Totes les referències fetes per aquesta llei, i per la normativa posterior que la desplega, a l'Agència Catalana de Seguretat Industrial s'han d'entendre fetes a l'òrgan competent de la Generalitat en matèria de seguretat industrial.

DISPOSICIONS TRANSITÒRIES
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA PRIMERA Eficàcia i extinció de l'habilitació

(Derogada)

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA SEGONA Transferència de l'habilitació

(Derogada)

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA TERCERA Règim d'actuació de les empreses d'inspecció autoritzades

(Derogada)

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA QUARTA Quota màxima de mercat dels titulars d'estacions d'inspecció tècnica de vehicles i distàncies mínimes entre estacions d'inspecció tècnica de vehicles

El Govern ha de determinar, per reglament:

 1. El termini màxim en què cap empresa o grup d'empreses no pot superar la quota màxima de mercat que es fixi d'acord amb l'article 36.1.b.

 2. El termini màxim en què les estacions d'inspecció tècnica de vehicles de la mateixa empresa o del mateix grup d'empreses s'han d'adaptar a les distàncies mínimes de compatibilitat que es fixin d'acord amb l'article 37.3.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA CINQUENA Òrgans competents

(Derogada)

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA SISENA El personal de l'Agència Catalana de Seguretat Industrial

(Derogada)

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA SETENA Reglaments tècnics de seguretat industrial

(Derogada)

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA VUITENA Comunicació d'accidents en instal·lacions industrials

(Derogada)

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

(Derogada)

DISPOSICIONS FINALS
DISPOSICIÓ FINAL PRIMERA Modificació del Decret legislatiu 3/2008 pel que fa a taxes en matèria de seguretat industrial

Es modifica l'apartat 3.1.1 de l'article 14.1-4 del text refós de la Llei de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2008, del 25 de juny, que resta redactat de la manera següent:

3.1.1. Certificacions unitàries relatives a exempció d'homologació, autorització de fitxa tècnica, catalogació com a vehicle històric: 6,65 euros.

 1. S'afegeixen set nous capítols, el II, el III, el IV, el V, el VI, el VII i el VIII, al text refós de la Llei de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2008, del 25 de juny, amb el text següent:

"Capítol II. Taxa per la sol·licitud d'autorització d'organismes de control

"14.2-1. Fet imposable

"La taxa per l'autorització com a organisme de control és exigible a totes les entitats que volen portar a terme aquesta activitat en el territori de Catalunya.

"L'objecte d'aquesta taxa és gravar la tramitació de l'autorització dels organismes de control per a prestar el servei de control reglamentari en seguretat industrial a Catalunya.

"El fet imposable d'aquesta taxa és l'activitat administrativa que genera la tramitació de l'expedient d'autorització com a organisme de control en el territori de Catalunya i les actuacions necessàries per a assegurar la compatibilitat i la connectivitat dels sistemes d'informació dels dits organismes amb l'Agència Catalana de Seguretat Industrial.

"14.2-2. Subjecte passiu

"El subjecte passiu d'aquesta taxa és qui sol·licita ésser autoritzat com a organisme de control per a actuar en el territori de Catalunya.

"14.2-3. Acreditament

"La taxa s'acredita per mitjà de l'autorització com a organisme de control a Catalunya. Se n'exigeixen 4.000 euros en el moment de la presentació de la sol·licitud d'autorització, i els 100.000 euros restants, una vegada formulada la proposta d'autorització, que ha d'ésser prèvia a l'adopció de la resolució corresponent.

"14.2-4. Quota

"La quota d'aquesta taxa, que s'ha de liquidar per cada un dels expedients d'autorització que es tramitin, resta fixada en la quantitat de 104.000 euros. Aquest import pot ésser revisat anualment, d'acord amb els criteris establerts per la llei de pressupostos.

"Capítol III. Taxa per la sol·licitud d'autorització per a prestar el servei d'inspecció tècnica de vehicles

"14.3-1. Fet imposable

"La taxa per l'autorització per a prestar el servei d'inspecció tècnica de vehicles és exigible a totes les entitats que volen portar a terme aquesta activitat en el territori de Catalunya.

"L'objecte d'aquesta taxa és gravar la tramitació de l'autorització de cada estació per a la prestació del servei d'inspecció tècnica de vehicles que s'estableixin a Catalunya.

"El fet imposable d'aquesta taxa és l'activitat administrativa que genera la tramitació de l'expedient d'autorització per a prestar el servei d'inspecció tècnica de vehicles en el territori de Catalunya i les actuacions necessàries per a assegurar la compatibilitat i la connectivitat dels sistemes d'informació dels dits organismes amb l'Agència Catalana de Seguretat Industrial.

"14.3-2. Subjecte passiu

"El subjecte passiu d'aquesta taxa és qui sol·licita ésser autoritzat per a prestar el servei d'inspecció tècnica de vehicles en el territori de Catalunya.

"14.3-3. Acreditament

La taxa s'acredita per mitjà de l'autorització per a prestar el servei d'inspecció tècnica de vehicles a Catalunya. Se n'exigeixen 500 euros en el moment de la presentació de la sol·licitud d'autorització, i els 20.000 euros restants, una vegada formulada la proposta d'autorització, que ha d'ésser prèvia a l'adopció de la resolució corresponent.

"14.3-4. Quota

"La quota d'aquesta taxa, que s'ha de liquidar per cada un dels expedients d'autorització que es tramitin, resta fixada en la quantitat de 20.500 euros. Aquest import pot ésser revisat anualment, d'acord amb els criteris establerts per la llei de pressupostos.

"Capítol IV. Taxa pel control i la supervisió dels organismes de control

"14.4-1. Fet imposable

"Aquesta taxa és exigible a tots els organismes de control autoritzats per a actuar en el territori de Catalunya, als efectes d'efectuar les actuacions d'inspecció que estableixen la normativa aplicable i les instruccions i els protocols aprovats per l'Agència Catalana de Seguretat Industrial.

"L'objecte d'aquesta taxa és gravar les actuacions de control i supervisió que l'Agència Catalana de Seguretat Industrial porti a terme sobre les actuacions d'inspecció que hagin efectuat els organismes de control.

"El fet imposable d'aquesta taxa és l'activitat administrativa que genera el control i la supervisió de les actuacions d'inspecció dels organismes de control per part de l'Agència Catalana de Seguretat Industrial.

"14.4-2. Subjecte passiu

"Els subjectes passius d'aquesta taxa són els organismes de control autoritzats que operen a Catalunya. L'import d'aquesta taxa no es pot fer repercutir sobre els usuaris dels organismes de control.

"14.4-3. Acreditament

"La taxa s'acredita per mitjà de l'expedició d'una acta o un certificat del resultat del control que l'Agència Catalana de Seguretat Industrial porti a terme, però se n'exigeix l'import prèviament a la pràctica del control, en el moment de la recepció de la documentació o de la sol·licitud que doni origen a l'actuació inspectora de l'organisme de control.

"14.4-4 Quota

"La quota d'aquesta taxa, que s'ha de liquidar per cada una de les actuacions d'inspecció que hagi efectuat l'organisme de control, les quals han d'ésser objecte del control i la supervisió de l'Agència Catalana de Seguretat Industrial, és la següent:

"Actuacions d'inspecció:

"Inspeccions documentals: 2 euros per inspecció.

"Inspeccions prèvies i per mostreig: 6 euros per inspecció.

"Inspeccions periòdiques: 5 euros per inspecció.

"Aquests imports poden ésser revisats anualment, d'acord amb els criteris establerts per la llei de pressupostos.

"Capítol V. Taxa pel control i la supervisió dels titulars de les estacions d'inspecció tècnica de vehicles

"14.5-1. Fet imposable

"Aquesta taxa és exigible a tots els titulars de les estacions d'inspecció tècnica de vehicles autoritzats per a actuar en el territori de Catalunya, als efectes d'efectuar les actuacions d'inspecció que estableixen la normativa aplicable i les instruccions i els protocols aprovats per l'Agència Catalana de Seguretat Industrial.

"L'objecte d'aquesta taxa és gravar les actuacions de control i supervisió que l'Agència Catalana de Seguretat Industrial porti a terme sobre les actuacions d'inspecció que hagin efectuat els titulars de les estacions d'inspecció tècnica de vehicles.

"El fet imposable d'aquesta taxa és l'activitat administrativa que genera el control i la supervisió de les actuacions d'inspecció dels titulars de les estacions d'inspecció tècnica de vehicles per part de l'Agència Catalana de Seguretat Industrial.

"14.5-2. Subjecte passiu

"Els subjectes passius d'aquesta taxa són els titulars de les estacions d'inspecció tècnica de vehicles autoritzats que operen a Catalunya. L'import d'aquesta taxa no es pot fer repercutir sobre els usuaris del servei d'inspecció tècnica de vehicles.

"14.5-3. Acreditament

"La taxa s'acredita per mitjà de l'expedició d'una acta o un certificat del resultat del control que l'Agència Catalana de Seguretat Industrial porti a terme, però se n'exigeix l'import prèviament a la pràctica del control, en el moment de la recepció de la documentació o de la sol·licitud que doni origen a l'actuació inspectora dels titulars de l'estació d'inspecció tècnica de vehicles.

"14.5-4. Quota

"La quota d'aquesta taxa, que s'ha de liquidar per cada una de les actuacions d'inspecció que hagin efectuat els titulars de l'estació d'inspecció tècnica de vehicles, les quals han d'ésser objecte del control i la supervisió de l'Agència Catalana de Seguretat Industrial, és la següent:

"Actuacions d'inspecció:

"Inspeccions documentals: 2 euros per inspecció.

"Inspeccions inicials, modificacions i reformes: 5 euros per inspecció.

"Inspeccions periòdiques: 0,5 euros per inspecció.

"Aquests imports poden ésser revisats anualment, d'acord amb els criteris establerts per la llei de pressupostos.

"Capítol VI. Taxa per la inscripció obligatòria de les instal·lacions i els aparells industrials en els registres establerts pels reglaments tècnics de seguretat industrial

"14.6-1. Fet imposable

"Aquesta taxa és exigible a les instal·lacions i els aparells industrials que s'hagin d'inscriure obligatòriament en els registres establerts pels reglaments tècnics de seguretat industrial aplicables.

"L'objecte d'aquesta taxa és gravar la inscripció, la modificació i la cancel·lació obligatòries, a instància de part, en els registres establerts pels reglaments tècnics de seguretat industrial aplicables, de les instal·lacions i els aparells industrials que es posin en funcionament o que ja estiguin en servei.

"El fet imposable d'aquesta taxa és l'activitat administrativa que genera la inscripció, la modificació i la cancel·lació obligatòries, en els registres establerts pels reglaments tècnics de seguretat industrial aplicables, de les instal·lacions i els aparells industrials que es posin en funcionament o que ja estiguin en servei.

"14.6-2. Subjecte passiu

"Els subjectes passius d'aquesta taxa són els titulars de les instal·lacions i els aparells industrials que es posin en funcionament o que ja estiguin en servei i que estiguin obligats a la inscripció en els registres establerts pels reglaments tècnics de seguretat industrial aplicables. No obstant això, és subjecte passiu substitut l'organisme de control o l'entitat que tramiti la inscripció, el qual ha de fer repercutir l'import de la taxa a qui la sol·liciti.

"14.6-3. Acreditament

"La taxa s'acredita per mitjà de la inscripció, la modificació i la cancel·lació obligatòries en els registres establerts pels reglaments tècnics de seguretat industrial aplicables de les instal·lacions i els aparells industrials que es posin en funcionament o que ja estiguin en servei. La taxa ha d'ésser abonada en el moment d'efectuar la sol·licitud. No obstant això, correspon a l'organisme de control o a l'entitat que tramiti la inscripció efectuar el cobrament d'aquesta taxa en el moment que rebi la petició i ingressar-la a l'Agència Catalana de Seguretat Industrial.

"14.6-4. Quota

"La quota d'aquesta taxa, que s'ha de liquidar per cada una de les inscripcions, modificacions i cancel·lacions obligatòries que s'efectuïn en els registres establerts pels reglaments tècnics de seguretat industrial aplicables, de les instal·lacions i els aparells industrials que es posin en funcionament o que ja estiguin en servei, resta fixada en la quantitat de 6,45 euros. Aquest import pot ésser revisat anualment, d'acord amb els criteris establerts per la llei de pressupostos.

"Capítol VII. Taxa per l'anotació del resultat de les inspeccions periòdiques obligatòries de les instal·lacions i els aparells industrials en els registres establerts pels reglaments tècnics de seguretat industrial

"14.7-1. Fet imposable

"Aquesta taxa és exigible a les inspeccions periòdiques obligatòries de les instal·lacions i els aparells industrials els resultats dels quals s'hagin d'anotar en els registres establerts pels reglaments tècnics de seguretat industrial aplicables.

"L'objecte d'aquesta taxa és gravar l'anotació, a instància de part, en els registres establerts pels reglaments tècnics de seguretat industrial aplicables, del resultat de les inspeccions periòdiques obligatòries de les instal·lacions i els aparells industrials que estiguin en servei.

"El fet imposable de la taxa és l'activitat administrativa que genera l'anotació, en els registres establerts pels reglaments tècnics de seguretat industrial aplicables, del resultat de les inspeccions periòdiques obligatòries de les instal·lacions i els aparells industrials que estiguin en servei.

"14.7-2. Subjecte passiu

"Els subjectes passius d'aquesta taxa són els titulars de les instal·lacions i els aparells industrials que estiguin en servei que estiguin obligats a les inspeccions periòdiques establertes pels reglaments tècnics de seguretat industrial aplicables. No obstant això, és subjecte passiu substitut l'organisme de control o entitat que tramiti l'anotació, el qual ha de fer repercutir l'import de la taxa a qui la sol·liciti.

"14.7-3. Acreditament

La taxa s'acredita per mitjà de l'anotació del resultat de les inspeccions periòdiques obligatòries en els registres establerts pels reglaments tècnics de seguretat industrial aplicables, de les instal·lacions i els aparells industrials que estiguin en servei. La taxa ha d'ésser abonada en el moment d'efectuar la sol·licitud. No obstant això, correspon a l'organisme de control o entitat que tramiti l'anotació efectuar el cobrament d'aquesta taxa en el moment que rebi la petició i ingressar-la a l'Agència Catalana de Seguretat Industrial.

"14.7-4. Quota

"La quota d'aquesta taxa, que s'ha de liquidar per cada una de les anotacions del resultat de les inspeccions periòdiques obligatòries que s'efectuïn en els registres establerts pels reglaments tècnics de seguretat industrial aplicables, de les instal·lacions i els aparells industrials que estiguin en servei, resta fixada en la quantitat de 6,45 euros. Aquest import pot ésser revisat anualment, d'acord amb els criteris establerts per la llei de pressupostos.

"Capítol VIII. Taxa per la inscripció de les inspeccions inicials, les modificacions i les reformes que es facin als vehicles en el Registre de vehicles

"14.8-1. Fet imposable

"Aquesta taxa és exigible als vehicles els titulars dels quals hagin efectuat les inspeccions reglamentàries en una estació d'inspecció tècnica de vehicles situada a Catalunya en el cas de les inspeccions inicials i modificacions, i en el supòsit de legalització de reformes si aquestes es fan en un establiment situat en el territori de Catalunya, d'acord amb el Reial decret 736/1988, del 8 de juliol, pel qual es regula la tramitació de les reformes d'importància dels vehicles de carretera.

"L'objecte d'aquesta taxa és gravar, a instància de part, la inscripció de les inspeccions inicials, les modificacions i les reformes que es facin als vehicles en el Registre de vehicles.

"El fet imposable d'aquesta taxa és l'activitat administrativa que genera la inscripció, en el Registre de vehicles, de les inspeccions inicials, les modificacions i les reformes que es facin als vehicles.

"14.8-2. Subjecte passiu

"Els subjectes passius d'aquesta taxa són els titulars dels vehicles que sol·liciten la inscripció de la inspecció inicial, la modificació o la reforma.

No obstant això, els titulars de l'estació d'inspecció tècnica de vehicles que efectuïn la inspecció són subjectes passius substituts, i han de fer repercutir l'import de la taxa a qui la sol·liciti.

"14.8-3. Acreditament

"La taxa s'acredita per mitjà de la inscripció de les inspeccions inicials, les modificacions i les reformes que es facin al vehicle. La taxa ha d'ésser abonada en el moment d'efectuar la sol·licitud. No obstant això, correspon als titulars de l'estació d'inspecció tècnica de vehicles encarregada de la inspecció efectuar el cobrament d'aquesta taxa en el moment que rebin la petició d'inspecció i ingressar-la a l'Agència Catalana de Seguretat Industrial.

"14.8-4. Quota

"La quota d'aquesta taxa, que s'ha de liquidar per cada una de les inscripcions d'inspeccions inicials, les modificacions i les reformes que s'efectuïn als vehicles en el Registre de vehicles, resta fixada en la quantitat de 6,45 euros. Aquest import pot ésser revisat anualment, d'acord amb els criteris establerts per la llei de pressupostos.

DISPOSICIÓ FINAL SEGONA Autorització per a refondre el Decret legislatiu 3/2008 i les disposicions que el modifiquin

(Derogada)

DISPOSICIÓ FINAL TERCERA Desplegament d'aquesta llei

(Derogada)

DISPOSICIÓ FINAL QUARTA Entrada en vigor

(Derogada)