Llei de reorganització de la Comissió Jurídica Assessora de Catalunya (Llei 3/1985, de 15 de març)

Publicado en:DOGC
Ámbito Territorial:Normativa de Cataluña
Rango:Ley
 
ÍNDICE
CONTENIDO

L'article 78 de la Llei 3/1982, del 25 de març, del Parlament, del President i del Consell Executiu de la Generalitat, ordena que es reguli per llei l'òrgan consultiu del Govern.

No manquen precedents d'aquesta preocupació per dotar el Govern de Catalunya d'un òrgan jurídic consultiu. L'Assemblea de la Mancomunitat, per acord del 28 de maig de 1918, creà una Oficina d'Estudis Jurídics, amb l'encàrrec de codificar el nostre dret peculiar i d'actuar com a òrgan de consulta del President i de l'Assemblea. El Consell Executiu de la Generalitat, en la reunió del 24 d'octubre de 1932, creà la Comissió Jurídica Assessora, integrada pels primers juristes de l'època, la qual elaborà la major part dels projectes de llei que foren elevats al Parlament aquells anys.

Un cop restablerta provisionalment la Generalitat, pel Decret del 17 d'octubre de 1978, fou restablerta també la Comissió Jurídica Assessora, la qual fou dotada d'unes normes de règim interior per Ordre del 16 de gener de 1979. Ara cal, doncs, donar compliment al mandat parlamentari, adaptant aquest òrgan a l'exercici de les altes funcions que li encarrega la Llei esmentada.

TÍTOL I Disposicions Generals Artículo 1
ARTICLE 1
 1. La Comissió Jurídica Assessora és l'alt òrgan consultiu del Govern de la Generalitat.

 2. La Comissió Jurídica Assessora exerceix les seves funcions amb autonomia orgànica i funcional, per tal de garantir la seva objectivitat i independència, i està adscrita a la Presidència de la Generalitat.

TÍTOL II Competències Artículos 2 a 4
ARTICLE 2
 1. Correspon a la Comissió Jurídica Assessora dictaminar preceptivament sobre:

  1. Els projectes de disposicions normatives que elabori el Govern de la Generalitat en virtut de delegació legislativa.

  2. Els projectes de reglaments o disposicions de caràcter general que es dictin en execució de les lleis i llurs modificacions.

 2. Es preceptiu el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora en els expedients de l'Administració de la Generalitat o de l'Administració local en què sigui exigit per llei el dictamen de l'alt òrgan consultiu del Govern de la Generalitat referents a les matèries següents:

  1. Reclamacions administratives d'indemnització de danys i perjudicis.

  2. Anul·lació d'ofici dels actes administratius.

  3. Interpretació, modificació, resolució i nul·litat de concessions i d'altres contractes administratius.

  4. Modificació dels plans, les normes complementàries i subsidiàries i els programes d'actuació que tinguin per objecte una diferent zonificació o ús urbanístic de les zones verdes o els espais lliures previstos en el Pla.

  5. Creació de comarques i modificació de les demarcacions comarcals.

  6. Creació de municipis de règim especial.

  7. Alteració de termes municipals.

  8. Constitució, modificació i supressió d'entitats municipals descentralitzades.

  9. Participació de municipis de diverses comarques en un consorci.

  10. Qualsevol altra matèria que sigui competència de la Generalitat respecte a la qual les lleis estableixin l'obligació de demanar el dictamen.

 3. També correspon a la Comissió Jurídica Assessora:

  1. Dictaminar sobre els avantprojectes de llei i sobre els projectes de reglaments i de disposicions de caràcter general no inclosos en l'apartat 1.b) d'aquest article que se sotmetin a la seva consideració.

  2. Dictaminar sobre qüestions relatives a l'ordenament jurídic català i a les relacions d'aquest amb el de l'Estat.

  3. Elevar al Govern de la Generalitat les propostes i els suggeriments que cregui convenients sobre l'ordenament jurídic català.

 4. La sol·licitud de dictàmens correspon al President de la Generalitat, al Govern de la Generalitat i als consellers que tinguin atribuïda competència sobre la matèria.

ARTICLE 3

Les disposicions adoptades sobre qüestions de què la Comissió Jurídica Assessora ha informat preceptivament hauran d'expressar si es dicten d'acord amb el dictamen emès o, simplement, es dicten després d'haver vist el dictamen.

ARTICLE 4

Sobre les qüestions de què hagi dictaminat la Comissió Jurídica Assessora no pot emetre informe cap altres òrgan assessor de la Generalitat, llevat del Consell Consultiu quan correspongui.

TÍTOL III Composició Artículo 5
ARTICLE 5
 1. La Comissió Jurídica Assessora és integrada per un màxim de vint-i-cinc membres nomenats per Decret del Consell Executiu entre juristes que s'han distingit en el camp científic o professional.

 2. Cada dos anys, el mes d'octubre, el Consell Executiu revisarà la composició de la Comissió Jurídica Assessora per a adequar-la a les circumstàncies del moment i en nomenarà el President. En tot cas, podrà confirmar els membres anteriors.

TÍTOL IV Funcionament Artículos 6 a 14
ARTICLE 6
 1. Els membres de la Comissió Jurídica Assessora, abans de prendre possessió del càrrec, han de prometre fidelitat a la Constitució, a l'Estatut d'Autonomia i a les institucions de govern catalanes, davant el President de la Generalitat.

 2. S'obliguen a assistir normalment a les reunions a què són convocats, fer les tasques que els són encomanades pel President o per acord de la Comissió Jurídica Assessora i guardar secret sobre les activitats d'aquesta.

 3. L'incompliment no justificat d'aquests deures és motiu suficient perquè el Consell Executiu, previ informe de la Comissió, n'acordi el cessament.

ARTICLE 7
 1. El President de la Comissió:

  1. La representa en les relacions amb els organismes de la Generalitat.

  2. Convoca i presideix les reunions del Ple i de la Comissió Permanent.

  3. Decideix amb el seu vot els empats que es produeixin en les reunions que presideix. En tot cas, els membres de la Comissió que votin en contra d'allò que s'acordi podran motivar-ho per escrit, la qual motivació s'haurà d'adjuntar a l'expedient.

 2. [No vigent]

ARTICLE 8
 1. La Comissió Jurídica Assessora actua en Ple i en Comissió Permanent.

 2. Per a l'elaboració dels dictàmens, la Comissió Permanent nomena, entre els membres del Ple, Ponents o Comissions especials.

ARTICLE 9
 1. La Comissió Permanent és formada pel President i per vuit membres. Aquests són designats pel Ple, entre els seus membres, en la proporció adequada de llurs especialitats jurídiques a les funcions de la Comissió Permanent.

 2. La Comissió Permanent ha d'informar el Ple, en l'ocasió de les seves reunions, de les activitats realitzades i dels acords presos des de la reunió anterior.

ARTICLE 10
 1. Corresponen al Ple:

  1. L'aprovació dels dictàmens sobre els avantprojectes de llei, sobre els projectes de decrets legislatius i sobre les propostes o els suggeriments que s'elevin al Govern de la Generalitat.

  2. L'aprovació de la memòria anual d'activitats.

  3. L'avantprojecte de pressupost.

 2. Corresponen a la Comissió Permanent les altres funcions de la Comissió Jurídica Assessora. Pot, però, sotmetre a l'aprovació del Ple els dictàmens que tinguin major transcendència o complexitat.

 3. Els dictàmens han d'ésser emesos en el termini màxim de dos mesos a comptar des de l'entrada de l'expedient. El termini es pot reduir en casos d'urgència, a petició de l'autoritat consultant.

  A proposta del President de la Comissió Jurídica Assessora, fonamentada en la complexitat del dictamen, pot ampliar-se el termini fins a tres mesos.

ARTICLE 11
 1. Per mitjà de l'òrgan consultant o directament per la Comissió Jurídica Assessora, poden ser invitats a informar davant d'ella, per escrit o de paraula, els organismes o les persones que tinguessin competència tècnica notòria en les qüestions relacionades amb els afers sotmesos a consulta.

 2. La Comissió Jurídica Assessora, a través del seu President i a prioosta del Ple, de la Comissió Permanent o de la Secció corresponent, pot sol·licitar de l'òrgan consultant que es completi l'expedient amb tots els antecedents i informes que consideri necessaris, fins i tot amb el parer dels organismes o les persones que tinguessin competència notòria en les qüestions relacionades amb els afers sotmesos a dictamen.

ARTICLE 12

[No vigent]

ARTICLE 13
 1. Les funcions d'assessorament a què es refereix aquesta llei són únicament les de caire jurídic. En cap cas no corresponen a la Comissió Jurídica Assessora el judici polític ni el d'oportunitat.

 2. Els dictàmens de la Comissió Jurídica Assessora no vinculen el Govern de la Generalitat, llevat dels casos en què la llei així ho estableix.

ARTICLE 14

[No vigent]