Llei de Pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 1994 (Llei 16/1993, de 28 de desembre)

Publicado en:DOGC
Ámbito Territorial:Normativa de Cataluña
Rango:Ley
 
ÍNDICE
CONTENIDO

Els pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 1994 s'insereixen en una situació de crisi econòmica que obliga a conjugar el desenvolupament i foment de l'economia productiva, la creació d'infraestructures i la formació i la prestació de serveis essencials amb la contenció de la despesa pública.

D'acord amb aquesta línia d'actuació, els pressupostos per al 1994 augmenten la capacitat de les polítiques de despesa directament relacionades amb els objectius i, bàsicament, les inversions en obres públiques, les actuacions dirigides a la millora de la competitivitat del sector industrial, l'ensenyament i formació ocupacional i la sanitat.

Aquestes prioritats impliquen la contenció d'altres polítiques de despesa, als efectes de situar el volum total en un marc de restricció pressupostària coherent amb l'actual situació.

La gestió dels pressupostos està regulada per les disposicions vigents en matèria de finances públiques, i per les normes que al respecte es contenen en aquesta Llei.

Entre aquestes últimes s'han de destacar les que tenen com a finalitat assegurar majoritàriament l'eficiència i l'eficàcia de la despesa pública amb vista a les actuacions patrimonials del sector públic de la Generalitat i a la concessió i el seguiment de les subvencions, i també les destinades a contenir la despesa pública mitjançant la retenció, si fos necessari, de saldos pressupostaris que limiten les disposicions dels crèdits per a despeses.

CAPÍTOL I Els crèdits i llurs modificacions Artículos 1 a 8
ARTICLE 1 Els crèdits inicials i llur finançament
ARTICLE 2 Vinculació de crèdits del pressupost de les entitats sanitàries i assistencials
ARTICLE 3 Modificacions pressupostàries
ARTICLE 4 Transferències de crèdit
ARTICLE 5 Generació de crèdits
ARTICLE 6 Crèdits ampliables
ARTICLE 7 Retencions de saldos pressupostaris
ARTICLE 8 Crèdits autoritzats a favor de les entitats autònomes autònomes
CAPÍTOL II Normes sobre gestió pressupostària i despesa pública Artículos 9 a 20
ARTICLE 9 Règim de concessió de les subvencions
ARTICLE 10 Seguiment i control de les subvencions
ARTICLE 11 Construcció i adquisició d'immobles
ARTICLE 12 Execució anticipada de projectes d'inversió
ARTICLE 13 Compromisos de despesa d'exercicis anteriors
ARTICLE 14 Identificació de projectes d'inversió
ARTICLE 15 Manaments de pagaments a justificar
ARTICLE 16 Recurrència de despeses en exercicis futurs
ARTICLE 17 Limitació de l'augment de la despesa
ARTICLE 18 Liquidació dels pressupostos i control financer
ARTICLE 19 Participació en ingressos
ARTICLE 20 Finançament del Programa d'inversions de les universitats
CAPÍTOL III Despeses de personal Artículos 21 a 29
ARTICLE 21 Retribucions del personal no laboral
ARTICLE 22 Retribucions del personal funcionari de l'Administració de la Generalitat
ARTICLE 23 Retribucions del personal laboral
ARTICLE 24 Relacions de llocs de treball
ARTICLE 25 Oferta pública d'ocupació
ARTICLE 26 Integració en el treball
ARTICLE 27 Limitació de l'augment de despeses de personal
ARTICLE 28 Prohibició d'ingressos atípics
ARTICLE 29 Pensions
CAPÍTOL IV Operacions financeres Artículos 30 y 31
ARTICLE 30 Avals
ARTICLE 31 Operacions d'endeutament
CAPÍTOL V Actuacions tributàries Artículos 32 a 37
ARTICLE 32 Actualització de les taxes amb tipus de quantia fixa
ARTICLE 33 Increment de tarifa de sanejament i cànon de sanejament
ARTICLE 34 Cànon d'infraestructura hidràulica
ARTICLE 35 Taxes del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca
ARTICLE 36 Taxes del Departament de Cultura
ARTICLE 37 Taxes del Departament d'Ensenyament
DISPOSICIONS ADDICIONALS
DISPOSICIÓ ADDICIONAL PRIMERA
DISPOSICIÓ ADDICIONAL SEGONA
DISPOSICIÓ ADDICIONAL TERCERA
DISPOSICIÓ ADDICIONAL QUARTA
DISPOSICIÓ ADDICIONAL CINQUENA
DISPOSICIÓ ADDICIONAL SISENA
DISPOSICIÓ ADDICIONAL SETENA
DISPOSICIÓ ADDICIONAL VUITENA
DISPOSICIÓ ADDICIONAL NOVENA
DISPOSICIÓ ADDICIONAL DESENA
DISPOSICIÓ ADDICIONAL ONZENA
DISPOSICIÓ ADDICIONAL DOTZENA
DISPOSICIÓ ADDICIONAL TRETZENA
DISPOSICIÓ ADDICIONAL CATORZENA
DISPOSICIÓ ADDICIONAL QUINZENA
DISPOSICIÓ ADDICIONAL SETZENA
DISPOSICIÓ ADDICIONAL DISSETENA
DISPOSICIÓ ADDICIONAL DIVUITENA
DISPOSICIÓ ADDICIONAL DINOVENA
DISPOSICIÓ ADDICIONAL VINTENA
DISPOSICIÓ ADDICIONAL VINT-I-UNENA
DISPOSICIÓ ADDICIONAL VINT-I-DOSENA
DISPOSICIÓ ADDICIONAL VINT-I-TRESENA
DISPOSICIÓ ADDICIONAL VINT-I-QUATRENA

El reglament a què fa referència l'article 57.6 de la Llei del patrimoni cultural català, ha d'incloure els procediments pressupostaris i comptables que assegurin l'aplicació dels fons provinents de la reserva de crèdits d'inversions en obres públiques a la conservació, restauració, excavació i l'adquisició dels béns protegits per l'esmentada Llei, i a la creació artística contemporània.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL VINT-I-CINQUENA
DISPOSICIÓ ADDICIONAL VINT-I-SISENA
DISPOSICIÓ ADDICIONAL VINT-I-SETENA
DISPOSICIÓ ADDICIONAL VINT-I-VUITENA
DISPOSICIÓ ADDICIONAL VINT-I-NOVENA
DISPOSICIÓ ADDICIONAL TRENTENA
DISPOSICIÓ ADDICIONAL TRENTA-UNENA
DISPOSICIONS FINALS
DISPOSICIÓ FINAL PRIMERA
DISPOSICIÓ FINAL SEGONA
DISPOSICIÓ FINAL TERCERA
DISPOSICIÓ FINAL QUARTA
DISPOSICIÓ FINAL CINQUENA
DISPOSICIÓ FINAL SISENA