Llei de l'Oficina Antifrau de Catalunya (Llei 14/2008, del 5 de novembre)

Publicado en:DOGC
Ámbito Territorial:Normativa de Cataluña
Rango:Ley
 
ÍNDICE
CONTENIDO

La iniciativa de crear una institució específicament dirigida a preservar la transparència i la integritat de les administracions i del personal al servei del sector públic a Catalunya, amb el nom d'Oficina Antifrau de Catalunya, neix amb la intenció que sigui una de les eines per a reforçar les bones pràctiques de l'Administració pública i del sector públic que s'hi relaciona.

Així, aquesta llei crea l'Oficina Antifrau amb l'objectiu de prevenir i investigar possibles casos d'ús o destinació fraudulents de fons públics o qualsevol aprofitament il·lícit derivat de conductes que comportin conflicte d'interessos o l'ús particular d'informacions derivades de les funcions pròpies del personal al servei del sector públic.

Cal assenyalar que els organismes de control que hi ha a Catalunya s'han evidenciat necessaris però exigus pel que fa a la lluita contra la corrupció. Per tant, resta palès que cal crear un organisme nou i específic, adequadament coordinat amb els ens de control existents dins la mateixa Administració i els de l'àmbit parlamentari, per a evitar disfuncions en l'aplicació dels criteris de complementarietat i subsidiarietat, i per a establir patrons d'actuació conjunta, intercanviar informació i compartir experiències, la qual cosa necessàriament ha de dur a millorar els resultats de les polítiques públiques i assolir el màxim grau de transparència. La creació de l'Oficina Antifrau acompleix, per primer cop en l'àmbit estatal, el que propugna l'article 6 de la Convenció de les Nacions Unides contra la corrupció, aprovada a Nova York el 31 d'octubre de 2003, en garantir l'existència d'un òrgan especialitzat i independent encarregat de prevenir la corrupció.

L'Oficina Antifrau s'adscriu al Parlament, la qual cosa la legitima i en garanteix la independència, per tal de complir amb equanimitat i eficàcia les funcions encomanades. Així doncs, correspon al Parlament el control de l'actuació de l'Oficina Antifrau i el nomenament i el cessament del director o directora de l'Oficina, d'acord amb el que estableix aquesta llei. En aquest sentit, tenint en compte els referents institucionals europeus, s'ha optat per un model més avançat pel que fa a l'autonomia en l'actuació de l'Oficina Antifrau, en dotar-la, alhora, de funcions preventives en l'àmbit de la prospecció i l'avaluació d'àrees de risc, i també en la formació específica del personal al servei del sector públic. Aquestes funcions són complementàries però no menys importants pel que fa a la seva essència, en tant que òrgan que pot instar un procediment administratiu o un procés judicial sancionador, i actuar com a institució dirigida a constatar eventuals irregularitats i desviacions del poder o bé com a denunciant qualificat, d'acord amb les seves funcions i potestats.

Des del vessant preventiu, es potencia el paper de la societat civil en atorgar a l'Oficina la funció d'impuls d'iniciatives destinades a fomentar la consciència i la participació ciutadanes en favor de la transparència i l'ètica en l'actuació pública.

L'àmbit d'actuació de l'Oficina Antifrau comprèn el sector públic de Catalunya, inclosos els ens locals, en el marc de les competències que estableix l'Estatut d'autonomia de Catalunya i amb ple respecte pel principi d'autonomia local, la qual cosa justifica la diferenciació entre administracions en les atribucions que aquesta llei atorga a l'Oficina Antifrau. L'article 2.3 de l'Estatut disposa que els ens locals integren també el sistema institucional de la Generalitat, juntament amb el Parlament, la Presidència de la Generalitat i el Govern. D'aquesta manera s'estableix una relació preferent entre la Generalitat i els ens locals que és coherent amb el principi de subsidiarietat i amb les mateixes directrius del Consell d'Europa, especialment la Recomanació 121/2002 i la Carta europea de l'autonomia local. En el mateix ordre de coses, cal recordar que en el nou marc competencial que estableix l'Estatut la Generalitat té la competència exclusiva en matèria de règim local (article 160.1.a), la qual reforça extraordinàriament el vincle de la Generalitat amb els ens locals, sense subjecció als condicionants que establia el règim competencial preexistent.

El compliment de les funcions de l'Oficina Antifrau s'entén sens perjudici de les encomanades a altres òrgans, als quals complementa actuant en diferents estadis operatius, com la Intervenció General i institucions com el Síndic de Greuges o la Sindicatura de Comptes i els equivalents municipals, i amb exempció de les que corresponen, de manera exclusiva, a l'autoritat judicial i al Ministeri Fiscal. Finalment, s'han establert els principis que informen el procediment d'actuació de l'Oficina en matèria d'investigació i inspecció, que han d'ésser objecte del desenvolupament normatiu i que s'han de dur a terme sempre amb ple respecte pels drets dels ciutadans i d'acord amb el principi de proporcionalitat.

CAPÍTOL I Disposicions generals Artículos 1 a 7
ARTICLE 1 Creació, naturalesa i finalitat
 1. Es crea l'Oficina Antifrau de Catalunya (OAC), entitat de dret públic amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d'obrar, que s'adscriu al Parlament de Catalunya. L'Oficina actua amb independència de les administracions públiques en l'exercici de les seves funcions i es relaciona amb el Govern i amb els ens locals d'acord amb el que estableix aquesta llei.

 2. La finalitat de l'Oficina Antifrau de Catalunya és prevenir i investigar possibles casos concrets d'ús o destinació il·legals de fons públics o qualsevol altre aprofitament irregular derivat de conductes que comportin conflicte d'interessos o l'ús en benefici privat d'informacions derivades de les funcions pròpies del personal al servei del sector públic. Són també finalitats de l'OAC assessorar i fer recomanacions per a adoptar mesures contra la corrupció, les pràctiques fraudulentes i les conductes que atemptin contra la integritat i la transparència en l'exercici de les funcions públiques, tot cooperant amb les autoritats competents i col·laborant en la formació en aquest àmbit del personal al servei del sector públic, i també impulsar totes les mesures que siguin pertinents per a assolir la transparència en la gestió del sector públic.

ARTICLE 2 Àmbit d'actuació
 1. L'àmbit d'actuació de l'Oficina Antifrau de Catalunya és el sector públic de Catalunya, integrat per l'Administració de la Generalitat, els ens locals i les universitats públiques, inclosos en tots els casos llurs organismes, les entitats vinculades i les empreses públiques que en depenen. L'OAC, amb relació als ens locals i a les universitats públiques, actua respectant els principis d'autonomia local i universitària garantits per la Constitució i l'Estatut d'autonomia de Catalunya.

 2. S'entén per empreses públiques, als efectes del que estableix aquesta llei, les empreses en què la Generalitat, els ens locals i les universitats públiques, directament o indirectament, tenen la majoria del capital subscrit de l'empresa o disposen de la majoria dels vots inherents a les participacions emeses per l'empresa o poden designar més de la meitat dels membres de l'òrgan d'administració o de direcció de l'empresa.

 3. L'àmbit d'actuació de l'Oficina Antifrau comprèn, a més del que estableix l'apartat 1, les fundacions i els consorcis en què les administracions i les entitats que formen el sector públic de Catalunya nomenen la majoria de membres dels òrgans de decisió o hi aporten més d'un cinquanta per cent dels ingressos. En el cas que la dita aportació sigui inferior al cinquanta per cent, l'àmbit d'actuació de l'OAC s'ha d'estendre únicament al control de les activitats de gestió de serveis públics, d'execució d'obres públiques o de funcions de recaptació que portin a terme a compte del sector públic de Catalunya, a què fa referència l'apartat 1.

 4. L'actuació de l'Oficina Antifrau, addicionalment, en la mesura que calgui per a complir les seves funcions, pot incloure les activitats de persones físiques i d'entitats i empreses privades que, independentment de llur forma jurídica, siguin concessionàries de serveis o perceptores de subvencions públiques, a l'efecte de comprovar la destinació i l'ús de les dites subvencions, i també les activitats de contractistes que executin obres de les administracions i les entitats que formen el sector públic de Catalunya, o que tinguin atribuïda la gestió de serveis públics o l'execució d'obres públiques per qualsevol altre títol, amb relació a la gestió comptable, econòmica i financera del servei o l'obra i a les altres obligacions que derivin del contracte o de la llei.

ARTICLE 3 Funcions generals

L'Oficina Antifrau de Catalunya té, amb caràcter general, les funcions següents:

 1. Estudiar, promoure i impulsar l'aplicació de bones pràctiques amb relació a la transparència en la gestió pública i a la prevenció i la lluita contra el frau en l'Administració pública que coadjuvin en la millora de la qualitat en la prestació del servei públic.

 2. Col·laborar, a sol·licitud de l'òrgan o la institució competents, en la formació del personal en matèria de lluita contra la corrupció i qualsevol activitat il·legal o contrària als interessos generals o a la deguda gestió dels fons públics.

 3. Assessorar i formular propostes i recomanacions al Parlament, al Govern de la Generalitat i als òrgans de l'Administració, en l'àmbit de la prevenció i la lluita contra la corrupció i qualsevol activitat relacionada, i també proposar les mesures necessàries per a assolir més transparència en la gestió del sector públic.

 4. Complir les altres que li siguin atribuïdes per llei.

ARTICLE 4 Funcions en l'àmbit del sector públic de la Generalitat
 1. L'Oficina Antifrau de Catalunya, en l'àmbit del sector públic de la Generalitat, té específicament les funcions següents:

  1. Investigar o inspeccionar possibles casos d'ús o destinació irregulars de fons públics, i també les conductes oposades a la probitat o contràries als principis d'objectivitat, eficàcia i submissió plena a la llei i al dret.

  2. Prevenir i alertar amb relació a conductes del personal i d'alts càrrecs que tinguin o puguin tenir com a resultat la destinació o l'ús irregulars de fons públics o qualsevol altre aprofitament contrari a l'ordenament jurídic, que comportin conflicte d'interessos o que consisteixin en l'ús en benefici privat d'informacions que tinguin per raó de llurs funcions i l'abús en l'exercici d'aquestes funcions.

 2. L'Oficina Antifrau de Catalunya pot estendre les seves funcions sobre l'activitat administrativa i de gestió patrimonial del Parlament i de les institucions que estableix el capítol V del títol II de l'Estatut d'autonomia si la Mesa del Parlament o el president o presidenta del Parlament o els òrgans corresponents de les dites institucions li ho demanen.

 3. L'Oficina Antifrau de Catalunya, a petició de les comissions parlamentàries d'investigació i de la Comissió de l'Estatut dels Diputats, pot cooperar amb les dites comissions en l'elaboració de dictàmens sobre assumptes amb relació als quals hi hagi indicis d'ús o destinació irregulars de fons públics o d'un ús il·legítim i en benefici privat de la condició pública d'un càrrec. Als efectes del que estableix aquesta disposició, el director o directora de l'Oficina pot informar d'ofici els òrgans competents perquè exerceixin les iniciatives que els corresponguin.

ARTICLE 5 Funcions en l'àmbit del sector públic de les universitats públiques

L'Oficina Antifrau de Catalunya, en l'àmbit del sector públic de les universitats públiques, ha d'exercir les funcions establertes per l'article 4.1. L'exercici d'aquestes funcions no pot afectar la llibertat acadèmica de les universitats públiques.

ARTICLE 6 Funcions en l'àmbit del sector públic de l'Administració local

L'Oficina Antifrau de Catalunya, en l'àmbit del sector públic de l'Administració local, té específicament les funcions següents:

 1. Examinar l'actuació de l'Administració local en l'àmbit de les seves competències i, si escau, instar l'Administració local corresponent per tal que, en l'exercici de les seves funcions de control i fiscalització interna de la gestió economicofinancera i pressupostària, investigui i inspeccioni, per mitjà dels corresponents òrgans, els possibles casos d'ús o destinació irregulars de fons públics, i també les conductes oposades a la probitat o contràries als principis d'objectivitat, eficàcia i submissió plena a la llei i al dret, i informi l'OAC dels resultats de la inspecció i la investigació.

 2. Assessorar en la prevenció de conductes contràries a la probitat o contràries als principis d'objectivitat, eficàcia i submissió plena a la llei i al dret en l'actuació dels ens locals i en l'àmbit de les relacions entre aquests ens i els particulars.

ARTICLE 7 Delimitació de les funcions
 1. Les funcions de l'Oficina Antifrau s'entén, en tots els casos, que són sens perjudici de les que compleixen la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya, el Síndic de Greuges, la Sindicatura de Comptes, el Tribunal de Comptes o institucions equivalents de control, supervisió i protectorat de les persones jurídiques públiques i privades instrumentals, ni les que corresponen als òrgans, necessaris o complementaris, de control dels ens locals.

 2. L'Oficina Antifrau no pot complir funcions corresponents a l'autoritat judicial, el Ministeri Fiscal i la policia judicial ni pot investigar els mateixos fets que siguin objecte de llurs investigacions. En el supòsit que l'autoritat judicial o el Ministeri Fiscal iniciïn un procediment per determinar la rellevància penal d'uns fets que constitueixin alhora l'objecte d'actuacions d'investigació de l'Oficina Antifrau, aquesta ha d'interrompre tot seguit les dites actuacions i aportar immediatament tota la informació de què disposi, a més de proporcionar el suport necessari a l'autoritat competent.

CAPÍTOL II Direcció Artículos 8 a 11
ARTICLE 8 El director o directora
 1. Al capdavant de l'Oficina Antifrau de Catalunya hi ha el director o directora, nomenat segons el que estableix aquesta llei, que ha d'exercir el càrrec amb plena independència i objectivitat.

 2. El director o directora de l'Oficina Antifrau no pot estar afiliat a cap partit polític, sindicat ni associació empresarial.

 3. El director o directora de l'Oficina Antifrau no rep instruccions de cap autoritat en l'exercici de les seves funcions i actua amb sotmetiment, en tots els casos, a la llei i el dret.

 4. El mandat del director o directora de l'Oficina Antifrau és de nou anys des de la data en què és elegit pel Parlament, i no pot ésser renovat.

ARTICLE 9 Elecció i nomenament
 1. El director o directora de l'Oficina Antifrau de Catalunya és elegit pel Parlament a proposta del Govern entre els ciutadans majors d'edat que gaudeixen del ple ús de llurs drets civils i polítics i compleixen les condicions d'idoneïtat, probitat i professionalitat necessàries per a exercir el càrrec. Els elegits han de tenir veïnatge administratiu a Catalunya.

 2. Per a nomenar el director o directora de l'Oficina Antifrau, el president o presidenta de la Generalitat, en nom del Govern, ha de proposar al Parlament el candidat o candidata, el qual ha de comparèixer davant la comissió parlamentària corresponent per a ésser avaluat amb relació a les condicions requerides per al càrrec.

 3. El candidat o candidata, després de la compareixença a què fa referència l'apartat 2, és elegit director o directora de l'Oficina Antifrau pel Ple del Parlament per majoria de tres cinquenes parts. Si no obté la majoria requerida, s'ha de sotmetre a una segona votació, en la mateixa sessió del Ple, en què requereix el vot favorable de la majoria absoluta dels membres de la cambra per a ésser elegit.

 4. El director o directora de l'Oficina Antifrau és nomenat pel president o presidenta del Parlament i ha de prendre possessió del càrrec en el termini d'un mes des de la data de la publicació del nomenament en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

ARTICLE 10 Incompatibilitats
 1. La condició de director o directora de l'Oficina Antifrau és incompatible amb:

  1. Qualsevol mandat representatiu.

  2. La condició de membre del Consell de Garanties Estatutàries, del Tribunal Constitucional, del Síndic de Greuges i de la Sindicatura de Comptes o qualsevol càrrec designat pel Parlament de Catalunya o per les Corts Generals.

  3. Qualsevol càrrec polític o funció administrativa de l'Estat, de les comunitats autònomes, dels ens locals i dels ens que hi estan vinculats o en depenen, i també dels organismes o institucions comunitaris o internacionals.

  4. L'exercici de qualsevol activitat professional, mercantil o laboral.

  5. L'exercici en actiu de les carreres judicial i fiscal.

  6. Qualsevol càrrec directiu o d'assessorament en associacions, fundacions i altres entitats sense ànim de lucre.

 2. Al director o directora de l'Oficina Antifrau li és aplicable el règim d'incompatibilitats establert per la Llei 13/2005, del 17 de desembre, del règim d'incompatibilitats dels alts càrrecs al servei de la Generalitat.

 3. El director o directora de l'Oficina Antifrau, en una situació d'incompatibilitat que l'afecti, ha de cessar en l'activitat incompatible dins del mes següent al nomenament i abans de prendre possessió. Si no ho fa, s'entén que no accepta el nomenament.

 4. El director o directora de l'Oficina Antifrau, en el cas d'incompatibilitat sobrevinguda, s'entén que opta per l'activitat incompatible des de la data en què s'hagi produït.

ARTICLE 11 Cessament
 1. El director o directora de l'Oficina Antifrau de Catalunya cessa per alguna de les causes següents:

  1. Renúncia.

  2. Extinció del mandat en expirar-ne el termini.

  3. Incompatibilitat sobrevinguda.

  4. Incapacitat declarada per decisió judicial ferma.

  5. Inhabilitació per a l'exercici dels drets polítics declarada per decisió judicial ferma.

  6. Condemna mitjançant sentència ferma a causa de delicte.

  7. Negligència notòria i greu en el compliment de les obligacions i els deures del càrrec.

 2. En el cas que la causa sigui la determinada per la lletra g de l'apartat 1, el cessament del director o directora de l'Oficina Antifrau ha d'ésser proposat per la comissió parlamentària corresponent, a la qual el director o directora té dret d'assistir i fer ús de la paraula, i ho ha d'acordar el Ple del Parlament per majoria de tres cinquenes parts. Si no s'aconsegueix la majoria requerida, s'ha de fer una segona votació, en la mateixa sessió del Ple, en què el cessament requereix el vot favorable de la majoria absoluta dels membres de la cambra. En tots els altres casos, el cessament és resolt pel president o presidenta del Parlament.

 3. Un cop produït el cessament del director o directora de l'Oficina Antifrau, s'inicia el procediment per a l'elecció del nou director o directora. En el cas que s'esdevingui la causa determinada per la lletra b de l'apartat 1, el director o directora ha de continuar exercint en funcions el seu càrrec fins que no es faci el nou nomenament. En la resta de supòsits, mentre no es procedeixi a la nova designació, el director adjunt o directora adjunta passa a exercir interinament les funcions de direcció.

 4. El director adjunt o directora adjunta de l'Oficina Antifrau cessa automàticament en el moment de la presa de possessió del càrrec del nou director o directora.

CAPÍTOL III Relacions amb el Parlament, el Govern i els ens locals Artículos 12 y 13
ARTICLE 12 Relacions amb el Parlament
 1. L'Oficina Antifrau de Catalunya es relaciona amb el Parlament per mitjà de la comissió parlamentària que s'estableixi d'acord amb el Reglament del Parlament.

 2. Correspon a la comissió parlamentària corresponent exercir el control de l'actuació de l'Oficina Antifrau i valorar els requisits exigits al candidat o candidata a director o directora abans d'ésser elegit pel Ple del Parlament, i també les altres funcions establertes per aquesta llei.

ARTICLE 13 Relacions amb el Govern i els ens locals
 1. L'Oficina Antifrau de Catalunya, a més de les comunicacions i les sol·licituds que en l'exercici de les seves funcions adreça directament als departaments, òrgans i institucions de la Generalitat i als ens locals i llurs responsables, es relaciona amb el Govern per mitjà del president o presidenta de la Generalitat o del conseller o consellera que es determini, i amb els ens locals, per mitjà de l'òrgan unipersonal que els representi.

 2. En el cas que hi hagi implicats recursos pressupostaris de la Generalitat, se n'informarà el conseller o consellera del Departament d'Economia i Finances, que ha de designar les persones d'aquest departament que han de col·laborar en l'equip d'investigació.

CAPÍTOL IV Col·laboració amb l'Oficina Antifrau i cooperació institucional> Artículos 14 a 21
ARTICLE 14 Deure de col·laboració
 1. Les administracions públiques incloses en l'àmbit d'actuació determinat per l'article 2 han d'auxiliar amb celeritat i diligència l'Oficina Antifrau de Catalunya en l'exercici de les funcions que li corresponen i li han de comunicar, d'una manera immediata, qualsevol informació de què disposin relativa a fets el coneixement dels quals sigui competència de l'Oficina, sens perjudici dels altres deures de notificació establerts per les lleis.

 2. El deure de col·laboració amb l'Oficina Antifrau afecta també les persones físiques o jurídiques privades, incloses en l'àmbit d'actuació establert per l'article 2, amb ple respecte pels drets reconeguts per l'ordenament jurídic.

 3. L'Oficina Antifrau ha de cooperar amb l'Administració general de l'Estat, a la qual pot demanar, en els termes i les condicions establerts per l'ordenament jurídic, les dades i els antecedents quan li calguin per a complir les funcions i les potestats que aquesta llei li atorga en l'àmbit de Catalunya i dins el marc de les competències establertes per l'Estatut d'autonomia i la resta de l'ordenament jurídic.

 4. El personal de l'Administració, els alts càrrecs i els particulars que impedeixin o dificultin l'exercici de les funcions de l'Oficina Antifrau o que es neguin a facilitar-li els informes, els 5. El fet de deixar formalment palesa, davant l'autoritat competent, una eventual contravenció del deure de col·laboració que estableix aquest article no impedeix que es faci constància expressa de l'incompliment injustificat o de la disfunció produïda en la memòria anual de l'Oficina Antifrau o en l'informe extraordinari, segons escaigui, que s'adreci a la comissió parlamentària corresponent. En tot cas, abans de fer constància expressa de l'incompliment, l'Oficina Antifrau ha de comunicar-ho, amb la proposta de memòria anual o d'informe extraordinari que l'afecti, a la persona o l'òrgan afectats a fi que al·leguin el que creguin convenient.

ARTICLE 15 Cooperació institucional i societat civil
 1. L'Oficina Antifrau de Catalunya ha de cooperar amb l'autoritat judicial, el Ministeri Fiscal, el Síndic de Greuges, la Sindicatura de Comptes, la Intervenció General de la Generalitat, els òrgans d'intervenció municipal, la Comissió Especial de Comptes, els defensors locals de drets i llibertats i també amb els òrgans que tenen competències de control, supervisió i protectorat de les persones jurídiques públiques i privades instrumentals. A aquests efectes i dins els supòsits legals, l'OAC ha d'aportar tota la informació de què disposi i ha de proporcionar el suport necessari a la institució o a l'òrgan que dugui a terme la corresponent investigació o fiscalització.

 2. L'Oficina Antifrau, per a acomplir les tasques que té encomanades i dins l'àmbit que li és propi, pot proporcionar la col·laboració i l'assistència mútues i intercanviar informació amb altres òrgans i institucions de caràcter públic, per mitjà de plans i programes conjunts, convenis i protocols que fixin els termes de la col·laboració, sempre que així ho permetin les respectives normes aplicables a les institucions intervinents.

 3. L'Oficina Antifrau es relaciona amb les institucions autonòmiques, estatals, comunitàries i internacionals que tenen competències o que compleixen funcions anàlogues.

 4. L'Oficina Antifrau pot adoptar iniciatives destinades a fomentar la consciència i la participació ciutadanes en favor de la transparència i l'ètica del sector públic i impulsar dins el sector privat l'establiment de mecanismes d'autoregulació a fi d'evitar pràctiques irregulars, amb una incidència especial en les empreses licitadores i adjudicatàries de contractes o beneficiàries de subvencions i ajuts públics.

ARTICLE 16 Inici d'actuacions
 1. El director o directora de l'Oficina Antifrau acorda d'ofici l'inici d'actuacions, amb la determinació prèvia de la versemblança dels fets o les conductes de què tingui coneixement, en la forma i els termes establerts per les normes d'actuació i de règim interior de l'Oficina.

 2. La durada de les actuacions d'investigació de l'Oficina Antifrau no pot excedir els sis mesos a partir de l'acord d'iniciació, llevat que les circumstàncies o la complexitat del cas facin indispensable un segon i últim termini de tres mesos, que en tot cas el director o directora de l'Oficina Antifrau ha de justificar davant la comissió parlamentària corresponent.

 3. Qualsevol persona pot adreçar-se a l'Oficina Antifrau per a comunicar presumptes actes de corrupció, pràctiques fraudulentes o conductes il·legals que afectin els interessos generals o la gestió dels fons públics. En aquest cas, s'ha d'acusar recepció de l'escrit o la comunicació rebuts. La persona informant pot sol·licitar que es guardi la confidencialitat sobre la seva identitat, i el personal de l'Oficina Antifrau està obligat a mantenir-la, excepte en el cas que rebi un requeriment judicial.

 4. Les autoritats i els directors o responsables d'oficines públiques, organismes públics i, en general, tots els que compleixen funcions públiques o porten a terme llur treball en entitats o organismes públics han de comunicar immediatament a l'Oficina Antifrau els fets que detectin i puguin ésser considerats constitutius de corrupció o conductes fraudulentes o il·legals contraris als interessos generals, sens perjudici de les altres obligacions de notificació que estableix la legislació processal penal.

ARTICLE 17 Potestats d'investigació i inspecció
 1. En l'exercici de les funcions d'investigació i inspecció a què fa referència l'article 4.1, i amb ple respecte pels drets dels ciutadans, l'Oficina Antifrau de Catalunya pot accedir a qualsevol informació que es trobi en poder dels òrgans, els organismes públics o les persones físiques o jurídiques, públiques o privades afectes al seu àmbit d'actuació. En el cas dels particulars, les potestats d'inspecció s'han de limitar a les activitats relacionades amb els contractes o els ajuts públics atorgats en l'àmbit d'actuació a què fa referència l'article 2.

 2. El director o directora de l'Oficina Antifrau o, per delegació expressa, el director adjunt o directora adjunta o un funcionari o funcionària de l'Oficina que tingui atribuïdes funcions d'investigació i inspecció poden:

 1. Personar-se, acreditant la condició d'autoritat o agent de l'Oficina Antifrau, en qualsevol oficina o dependència de l'Administració o centre afecte a un servei públic per a sol·licitar informació, fer comprovacions in situ i examinar els b) Fer les entrevistes personals que s'estimin convenients, tant a la dependència administrativa corresponent com a la seu de l'Oficina Antifrau. Els entrevistats tenen dret a ésser assistits per la persona que ells mateixos designin.

 2. Accedir, si així ho permet la legislació vigent, a la informació de comptes corrents en entitats bancàries en què s'hagin pogut fer pagaments o disposicions de fons relacionats amb procediments d'adjudicació de contractes públics o d'atorgament de subvencions públiques, per mitjà del requeriment oportú.

 3. Acordar, a l'efecte de garantir la indemnitat de les dades que es puguin recollir, de fer fotocòpies adverades dels

ARTICLE 18 Confidencialitat de les investigacions i accés al procediment
 1. Les actuacions de l'Oficina Antifrau de Catalunya s'han de portar a terme i han d'ésser tramitades assegurant en tot cas la reserva màxima per a evitar perjudicis a la persona o a l'entitat investigades i com a salvaguarda de l'eficàcia del procediment jurisdiccional o administratiu que es pugui iniciar a conseqüència de les dites actuacions.

 2. Els membres de l'Oficina Antifrau, per a garantir la confidencialitat de les investigacions, estan subjectes al deure de secret, que perdura també després que cessin en el càrrec. L'incompliment d'aquest deure dóna lloc a l'obertura d'una investigació interna i a la incoació, si escau, del corresponent expedient disciplinari, del qual el director o directora de l'Oficina ha de donar compte a la comissió parlamentària corresponent en el termini d'un mes. Les normes d'actuació i de règim interior de l'Oficina Antifrau han d'establir les mesures preventives i correctores que n'assegurin degudament la reserva i la discreció màximes.

 3. Si l'Oficina Antifrau determina la possibilitat de la implicació individual en un fet que és objecte d'investigació d'una persona que ocupa un alt càrrec o és funcionària, directiva, membre o empleada d'una institució, d'un òrgan o d'una entitat de les referides en l'article 2, aquesta persona n'ha d'ésser informada immediatament, llevat dels casos que, d'una manera motivada i d'acord amb el principi de proporcionalitat, exigeixen el manteniment d'un secret absolut en benefici de la mateixa inspecció, en els quals aquesta notificació ha d'ésser diferida. En cap cas l'OAC no pot formular o emetre conclusions personalitzades ni fer referències nominals en els seus informes i exposicions raonades si la persona concernida no ha tingut prèviament la possibilitat real de conèixer els fets, de manera que pugui alhora deixar constància del seu parer sobre els que directament o indirectament l'afectin.

 4. Si les investigacions de l'Oficina Antifrau afecten personalment alts càrrecs, funcionaris, directius o empleats, se n'ha d'informar el responsable de la institució, de l'òrgan o de l'entitat de qui depenen o en què presten serveis, llevat dels casos que exigeixen el manteniment d'un secret absolut en benefici de la mateixa investigació, en els quals aquesta notificació ha d'ésser diferida.

ARTICLE 19 Protecció de dades
 1. Les dades obtingudes per l'Oficina Antifrau de Catalunya com a conseqüència de les potestats d'investigació i inspecció que aquesta llei li atribueix, especialment les de caràcter personal, tenen la protecció de confidencialitat establerta per la legislació vigent.

 2. L'Oficina Antifrau no pot divulgar les dades a què fa referència l'apartat 1 ni posar-les en coneixement d'altres persones o institucions que no siguin les que, d'acord amb les disposicions vigents, poden conèixer-les per raó de llurs funcions, i tampoc no pot utilitzar aquestes dades amb finalitats diferents de les de la lluita contra la corrupció i contra qualsevol altra activitat il·legal connexa.

 3. Els antecedents recollits per l'Oficina Antifrau dins l'àmbit d'actuació que li és propi i en l'exercici de les funcions que li corresponen han d'ésser lliurats a l'autoritat competent per a iniciar, si escau, els procediments administratius de caràcter sancionador o les actuacions penals corresponents.

ARTICLE 20 Sol·licitud d'adopció de mesures cautelars

El director o directora de l'Oficina Antifrau, si l'eficàcia de les investigacions en curs o l'interès públic ho exigeixen fonamentadament, pot sol·licitar raonadament a l'òrgan competent que adopti les mesures cautelars oportunes, segons la normativa aplicable. L'òrgan competent, si ho creu convenient, pot acordar i mantenir aquestes mesures fins que el director o directora de l'Oficina Antifrau comuniqui el resultat de les seves actuacions.

ARTICLE 21 Resultat de les actuacions
 1. El director o directora de l'Oficina Antifrau, en l'exercici de les seves atribucions i com a conseqüència de les actuacions portades a terme, emet un informe raonat que ha de trametre a l'autoritat competent, la qual, posteriorment i en un termini de trenta dies, ha d'informar el director o directora de l'Oficina Antifrau sobre les mesures adoptades o bé, si escau, els motius que l'impedeixen actuar d'acord amb les recomanacions i els recordatoris formulats.

 2. Si en el curs de les actuacions empreses per l'Oficina Antifrau s'observen indicis que s'han comès infraccions disciplinàries o han tingut lloc conductes o fets presumiblement delictius, el director o directora de l'Oficina Antifrau ho ha de comunicar a l'òrgan competent i també, de manera immediata, al Ministeri Fiscal o a l'autoritat judicial.

 3. L'Oficina Antifrau pot adreçar recomanacions raonades a l'Administració de la Generalitat suggerint la modificació, l'anul·lació o la incorporació de criteris amb la finalitat d'evitar les disfuncions o les pràctiques administratives susceptibles de millora, dins els supòsits i les àrees de risc de conductes irregulars detectades.

 4. Si la rellevància social o la importància dels fets que han motivat l'actuació de l'Oficina Antifrau ho requereixen, el director o directora de l'Oficina pot presentar a la comissió parlamentària corresponent, a iniciativa pròpia o per resolució del Parlament, l'informe o els informes extraordinaris que corresponguin.

CAPÍTOL V Memòria anual Artículos 22 y 23
ARTICLE 22 Presentació

El director o directora de l'Oficina Antifrau de Catalunya ha de retre compte anualment de la gestió de l'Oficina davant el Parlament de Catalunya amb una memòria que és pública. El director o directora de l'Oficina ha de presentar la memòria de cada any dins el primer trimestre de l'any següent.

ARTICLE 23 Contingut
 1. La memòria anual de l'Oficina Antifrau de Catalunya ha de contenir informació detallada amb relació a les activitats de l'Oficina. No s'hi han d'incloure les dades personals que permetin la identificació de les persones afectades fins que no hi recaigui una sanció penal o administrativa ferma. En tot cas, hi han de constar el nombre i el tipus d'actuacions empreses, amb la indicació expressa dels expedients iniciats, els resultats de les investigacions practicades i l'especificació de les recomanacions i els requeriments cursats a les administracions públiques, i també llurs respostes.

 2. La memòria anual ha de fer esment dels expedients tramitats per l'Oficina Antifrau que hagin estat tramesos a l'autoritat judicial o al Ministeri Fiscal.

 3. La liquidació del pressupost de l'Oficina Antifrau en l'exercici anterior i la situació de la plantilla, amb la relació de llocs de treball, han de figurar també en la memòria anual.

CAPÍTOL VI Organització de l'Oficina Antifrau Artículos 24 a 26
ARTICLE 24 Recursos
 1. L'Oficina Antifrau de Catalunya ha de disposar dels recursos humans i dels mitjans materials necessaris i adequats per al compliment eficaç de les funcions que té assignades.

 2. Correspon al director o directora de l'Oficina Antifrau elaborar l'avantprojecte de pressupost de funcionament, el qual ha d'ésser tramès al Govern perquè l'incorpori en una secció específica dels pressupostos de la Generalitat.

ARTICLE 25 El director adjunt o directora adjunta
 1. El director o directora de l'Oficina Antifrau de Catalunya, amb la conformitat prèvia de la comissió parlamentària corresponent, pot designar una persona de capacitat i competència tècniques provades per a ocupar el càrrec de director adjunt o directora adjunta, a qui són aplicables les condicions d'elegibilitat i les incompatibilitats corresponents al director o directora.

 2. Correspon al director adjunt o directora adjunta col·laborar amb el director o directora de l'Oficina Antifrau en les tasques que aquest li encomani, substituir-lo en cas d'absència o incapacitat temporal i assumir les funcions que d'acord amb la llei li delegui.

 3. El director adjunt o directora adjunta assumeix interinament les funcions del director o directora de l'Oficina Antifrau en els casos establerts per l'article 11.

ARTICLE 26 Personal al servei de l'Oficina Antifrau
 1. El personal al servei de l'Oficina Antifrau de Catalunya, que aquesta selecciona d'acord amb els principis d'igualtat, publicitat, mèrit i capacitat, pot ésser funcionari, eventual o laboral, amb la titulació, l'experiència i la preparació adequades a la funció encomanada, i està subjecte als Estatuts del règim i el govern interiors del Parlament de Catalunya o a la legislació laboral, segons escaigui, sens perjudici de les normes especials que calgui aplicar-hi.

 2. El director o directora de l'Oficina Antifrau ha d'aprovar la relació de llocs de treball, en què han de constar tots els llocs, tant els que corresponen a funcionaris com els que corresponen a personal eventual i laboral. Aquesta relació s'ha de publicar en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 3. L'Oficina Antifrau, amb l'objecte d'assegurar la solvència i la capacitació tècniques i la formació continuada del seu personal, pot subscriure convenis, acords o protocols docents amb l'Escola d'Administració Pública de Catalunya, les universitats i altres entitats d'educació superior i oficines amb naturalesa, fins o funcions similars de caràcter autonòmic, estatal, comunitari o internacional.

DISPOSICIONS ADDICIONALS
DISPOSICIÓ ADDICIONAL PRIMERA Normes d'actuació i de règim interior de l'Oficina Antifrau

El director o directora de l'Oficina Antifrau de Catalunya, en el termini de tres mesos des del seu nomenament, ha de trametre al Parlament el projecte de normes d'actuació i de règim interior de l'Oficina Antifrau, perquè la comissió parlamentària corresponent les debati i, si escau, les aprovi.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL SEGONA Accés al Registre de Béns Patrimonials i d'Interessos

Es modifica l'article 14.5.d de la Llei 13/2005, que queda redactat de la manera següent:

d) El Defensor del Poble, el Síndic de Greuges i el director o directora de l'Oficina Antifrau de Catalunya, d'acord amb el que estableix llur normativa específica.

DISPOSICIÓ FINAL Entrada en vigor

Aquesta llei entra en vigor al cap de vint dies d'haver estat publicada en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.