Llei de Creació de l'Institut Català de Seguretat Viària de Catalunya (Llei 21/1991, de 25 de novembre)

Publicado en:DOGC
Ámbito Territorial:Normativa de Cataluña
Rango:Ley
 
ÍNDICE
CONTENIDO

Durant els darrers anys s'ha produït un fort desenvolupament del trànsit pels carrers i les carreteres de Catalunya com a resultat directe d'un gran increment del parc de vehicles de motor, especialment dels turismes i les motocicletes, fet que ha comportat, malauradament, un increment important del nombre d'accidents.

Actualment, ja han estat traspassats al Govern de Catalunya una gran part dels aspectes relacionats amb la seguretat viària. Per altra banda, resten oberts diversos camps on l'actuació és sempre possible i necessària, especialment en tot allò que cal fer per a iniciar i mantenir un canvi de les actituds individuals i aconseguir una convivència serena, responsable i, sobretot, lliurement assumida, clau de volta d'un descens efectiu del nombre d'accidents.

Amb l'objectiu institucional, primer, d'aturar i, després, de fer disminuir les xifres d'accidents, de ferits i de morts en els carrers i les carreteres del seu àmbit territorial, el Govern de la Generalitat creà la Gerència i la Comissió Catalana de Seguretat Viària.

Per tal de continuar avançant amb decisió en la mateixa direcció i d'incrementar els mitjans i els recursos que contribueixin a fer disminuir els accidents de trànsit i les seves víctimes, es crea ara un òrgan gestor, en forma d'organisme autònom de caràcter administratiu, que proporcionarà les condicions d'agilitat i eficàcia necessàries per al compliment d'un objectiu tan important i prioritari per a Catalunya.

TÍTOL I Institut Català de Seguretat Viària Artículos 1 a 12
CAPÍTOL I Naturalesa i objectius Artículos 1 y 2
ARTICLE 1

-1 Es crea, en l'àmbit de la Generalitat de Catalunya, l'Institut Català de Seguretat Viària, organisme autònom de caràcter administratiu adscrit al Departament de Governació.

-2 L'Institut Català de Seguretat Viària gaudeix de personalitat jurídica pròpia, d'autonomia administrativa i de plena capacitat d'obrar per al compliment de les seves finalitats, d'acord amb aquesta Llei i amb la resta de disposicions que li són aplicables.

-3 L'Institut actua amb autonomia financera i ha de disposar de recursos suficients per a complir les seves finalitats. Amb aquest fi, disposa d'un pressupost propi, sens perjudici que sigui consolidat amb el de la Generalitat.

ARTICLE 2

L'objectiu general de l'Institut Català de Seguretat Viària és de reduir la freqüència i la gravetat dels accidents de trànsit a Catalunya.

En aquest marc té les funcions següents:

 1. Assessorar els òrgans de la Generalitat sobre les mesures que, d'acord amb l'ordenació vigent, es poden establir i executar per a disminuir els accidents.

 2. Coordinar, impulsar i fomentar totes les actuacions dels diferents departaments i organismes de la Generalitat que tenen competències relacionades amb la seguretat viària.

 3. Proposar i elevar al Govern de la Generalitat per a la seva aprovació el Pla Català de Seguretat Viària.

 4. Concertar amb l'Administració de l'Estat, els consells comarcals i els ajuntaments de Catalunya actuacions relacionades amb la millora de la seguretat viària.

 5. Confeccionar estadístiques sobre els accidents de trànsit a Catalunya i les seves causes i fer-ne el seguiment i el tractament, d'acord amb les competències de l'Institut d'Estadística de Catalunya.

 6. Realitzar les funcions de recerca necessàries per a l'elaboració del Pla Català de Seguretat Viària i dels programes inclosos en aquest Pla.

 7. Promoure, coordinar, assessorar i, si s'escau, subvencionar totes les actuacions que incideixin en la seguretat viària provinents d'altres Administracions públiques o d'entitats privades, per tal d'aconseguir tant activitats de recerca que contribueixin a l'elaboració del Pla Català de Seguretat Viària, dels programes i de les estadístiques, com la màxima implicació de la societat civil en el Pla i en els programes abans esmentats.

 8. Realitzar campanyes, actuacions i edicions que, en general, contribueixin a divulgar la seguretat viària i a informar els ciutadans sobre aquesta matèria.

 9. Impulsar, coordinar, executar i, si escau, subvencionar les activitats de recerca necessàries per a l'elaboració de plans, programes i estadístiques, en col·laboració amb els òrgans competents d'altres departaments.

 10. Fomentar l'educació viària dels infants, en col·laboració amb el Departament d'Ensenyament.

 11. Coordinar l'auxili als accidentats de trànsit, en col·laboració amb el Departament de Sanitat i Seguretat Social.

 12. Promoure la màxima cooperació amb els organismes responsables de la direcció, l'ordenació, la regulació i la vigilància del trànsit de Catalunya.

 13. Col·laborar amb els organismes corresponents en les actuacions tendents a la millora de les aptituds i les actituds dels ciutadans en la fase de preparació per a l'obtenció del permís de conduir.

 14. En general, acomplir totes les tasques que directament o indirecta incideixin en una millora de la seguretat viària.

CAPÍTOL II Organització Artículos 3 a 7
ARTICLE 3

Els òrgans de govern de l'Institut Català de Seguretat Viària són:

 1. El Consell de Direcció.

 2. El president.

 3. El director.

ARTICLE 4

-1 Formen el Consell de Direcció:

 1. El president, que és el Conseller de Governació.

 2. El vice-president, que és el director de l'Institut.

 3. Un representant de cadascun dels departaments següents: Presidència, Governació, Indústria i Energia, Política Territorial i Obres Públiques, Sanitat i Seguretat Social, Ensenyament i Benestar Social.

 4. Un representant de cadascuna de les dues organitzacions de municipis més representatives a Catalunya, designats per aquestes.

 5. Un representant de les entitats públiques o privades que tinguin relació directa o indirecta amb la disminució dels accidents i les víctimes del trànsit, nomenat pel president.

-2 Actua de secretari del Consell un funcionari de l'Institut, amb veu però sense vot, que estén l'acta de les sessions i les certificacions dels acords.

ARTICLE 5

-1 Les funcions del Consell de Direcció són:

 1. Aprovar anualment el pla d'actuació de l'Institut.

 2. Aprovar el seu reglament de règim interior.

 3. Aprovar l'avantprojecte de pressupost anual.

 4. Aprovar els comptes i la memòria anual i elevar-la al Departament de Governació.

 5. Proposar la plantilla, la relació de llocs de treball i el règim retributiu del personal dins el marc de la legislació aplicable.

 6. Aprovar l'avantprojecte de Pla Català de Seguretat Viària, per elevar-lo al Consell Executiu.

 7. Informar sobre la signatura de convenis i contractes.

 8. Informar anualment el Govern de la Generalitat sobre el grau de compliment del Pla Català de Seguretat Viària.

 9. Qualsevol altra que no sigui atribuïda a un altre òrgan de l'Institut.

-2 El règim de sessions i d'adopció d'acords es regeix per allò que estableix el Capítol sisè del Títol I de la Llei 13/1989, del 14 de desembre, d'Organització, Procediment i Regim Jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i, supletivament, per la legislació que li sigui aplicable.

ARTICLE 6

-1 Les funcions del president són:

 1. Exercir la representació de l'Institut davant tota mena d'òrgans administratius i jurisdiccionals i, especialment, signar els convenis i els contractes que l'Institut conclogui i, si escau, elevar-los a escriptura pública.

 2. Convocar, presidir i moderar les reunions del Consell de Direcció.

 3. Disposar les despeses i ordenar els pagaments quan llur quantia excedeixi el 10% dels pressupostos de l'Institut. Aquesta funció no és delegable al director.

-2 El president pot delegar expressament les seves funcions en el vice-president, d'acord amb la normativa vigent.

ARTICLE 7

El director és nomenat i separat per decret del Govern de la Generalitat i té les funcions següents:

 1. Exercir les funcions de vice-president del Consell de Direcció i substituir el president quan sigui necessari.

 2. Dirigir, coordinar, gestionar i inspeccionar els serveis de l'Institut, d'acord amb les directrius del president i del Consell de Direcció.

 3. Executar els acords del Consell de Direcció.

 4. Administrar i gestionar els recursos econòmics de l'Institut.

 5. Presentar els projectes d'activitats al Consell de Direcció.

 6. Elaborar l'avantprojecte de pressupost anual.

 7. Assumir l'ordenació de les despeses i dels pagaments dins els límits establerts.

 8. Contractar el personal de l'Institut.

 9. Qualssevol altres que el president li delegui o el Consell de Direcció li encomani.

CAPÍTOL III Règim econòmic i de personal Artículos 8 y 9
ARTICLE 8

-1 Per al seu funcionament, l'Institut Català de Seguretat Viària disposa dels recursos següents:

 1. Les assignacions que li són consignades en les lleis de pressupostos de la Generalitat.

 2. Les subvencions, les aportacions i les donacions que concedeixin a favor seu els organismes i les entitats públiques o privades i els particulars.

 3. El rendiment de publicacions, estudis, cursos i altres activitats de l'Institut.

 4. Qualsevol altre que li pugui ésser atribuït.

-2 L'Institut gaudeix del mateix tipus d'exempcions i beneficis fiscals que corresponen a la Generalitat.

ARTICLE 9

-1 El personal al servei de l'Institut es regeix pel règim laboral.

-2 No obstant el que estableix l'apartat anterior, pot ésser adscrit a l'Institut personal funcionari de la Generalitat de Catalunya.

CAPÍTOL IV Règim de contractes i recursos Artículos 10 y 11
ARTICLE 10

El règim de contractació de l'Institut Català de Seguretat Viària és subjecte a la normativa general de contractació que s'aplica a l'Administració de la Generalitat.

ARTICLE 11

-1 Els actes administratius dels òrgans de l'Institut Català de Seguretat Viària poden ser objecte de recurs ordinari a resoldre per la persona titular del Departament de Governació.

El recurs extraordinari de revisió s'ha d'interposar davant l'òrgan que va dictar l'acte que s'impugna, en els supòsits establerts legalment.

-2 Un cop exhaurida la via administrativa, hom pot interposar el recurs contenciós administratiu o el que es consideri més ajustat al dret, d'acord amb els terminis i el procediment que assenyala la legislació aplicable a l'Administració de la Generalitat.

CAPÍTOL V Extinció de l'Institut Artículo 12
ARTICLE 12

En el cas d'extingir-se l'organisme autònom creat per aquesta Llei, reverteixen a la Generalitat tots els béns, drets i mitjans materials adscrits per al seu funcionament, d'acord amb la normativa aplicable a les entitats autònomes.

TÍTOL II Comissió Catalana de Seguretat Viària Artículos 13 a 16
CAPÍTOL I Composició, organització i funcionament Artículos 13 a 15
ARTICLE 13

-1 La Comissió Catalana de Seguretat Viària és un òrgan consultiu de l'Institut Català de Seguretat Viària en tot allò que té relació amb l'impuls i la millora de la seguretat viària, i en constitueix el fòrum permanent d'anàlisi, reflexió, debat i participació, on tenen cabuda les entitats públiques i privades relacionades directament o indirecta amb la disminució dels accidents i les víctimes del trànsit.

-2 La Comissió pot elaborar propostes i informes quan les administracions i entitats públiques o privades relacionades amb la seguretat viària requereixin els seus criteris.

-3 Aquesta Comissió ha de col·laborar, quan li sigui demanat, amb el Consejo Superior de Tráfico y Seguridad de la Circulación Vial, establert al Decret-Legislatiu 339/1990, del 2 de març, i ha de coordinar les seves actuacions amb aquelles que desenvolupi la Comissió prevista a l'article 8.5 de l'esmentat Decret-Legislatiu.

ARTICLE 14

-1 La Comissió és presidida pel Conseller de Governació.

-2 Formaran part de la Comissió representants dels diferents Departaments de la Generalitat que tenen incidència en la Seguretat Viària, de les dues organitzacions municipals més representatives a Catalunya i de les entitats públiques i privades vinculades a aquesta matèria. La composició, l'organització i el funcionament de la Comissió han d'ésser establerts per reglament.

-3 El règim d'acords i funcionament de la Comissió es regeix per la normativa general sobre òrgans col·legiats de l'Administració aplicable a Catalunya.

ARTICLE 15

L'Institut Català de Seguretat Viària aporta la infrastructura i el suport administratiu a la Comissió.

CAPÍTOL II Funcions Artículo 16
ARTICLE 16

Corresponen a la Comissió Catalana de Seguretat Viària les funcions següents:

 1. Emetre informes sobre les qüestions que li siguin sotmeses.

 2. Informar preceptivament sobre l'avantprojecte de Pla Català de Seguretat Viària.

 3. Elaborar informes o propostes sobre els plans de seguretat viària de Catalunya i realitzar-ne els estudis adients.

 4. Qualsevol altra que li sigui encomanada en relació amb la matèria seguretat viària.

TÍTOL III El Pla Català de Seguretat Viària Artículos 17 y 18
ARTICLE 17

El Pla Català de Seguretat Viària és l'instrument de planificació de les actuacions dels diferents departaments i organismes de la Generalitat que tenen competències que incideixen en la seguretat viària, i de col·laboració de la Generalitat amb altres administracions públiques i amb entitats privades.

ARTICLE 18

El Govern de la Generalitat ha de donar compte anualment a la Comissió corresponent del Parlament de Catalunya del compliment d'aquest Pla.

DISPOSICIONS TRANSITÒRIES
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA PRIMERA

S'assignen a l'Institut Català de Seguretat Viària els mitjans personals i materials fins ara adscrits a la Gerència de Seguretat Vial, creada pel Decret 54/1989, del 10 de març.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA SEGONA

S'autoritza el Govern perquè disposi l'aplicació de les dotacions pressupostàries inicials de l'Institut Català de Seguretat Viària per a l'exercici de 1991, amb càrrec als romanents de les corresponents partides del Pressupost del Departament de Governació per a aquest any.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA TERCERA

L'aplicació d'aquesta Llei en els conceptes que comportin increment del pressupost vigent de la Gerència de Seguretat Vial ha d'iniciar-se en l'exercici pressupostari de 1992.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

Queda derogat el Decret 54/1989, del 10 de març, de creació de la Gerència de Seguretat Vial.

DISPOSICIONS FINALS
DISPOSICIÓ FINAL PRIMERA

Aquesta Llei entra en vigor l'endemà d'ésser publicada en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

DISPOSICIÓ FINAL SEGONA

Es faculta el Govern de la Generalitat i el Conseller de Governació perquè dictin les disposicions necessàries per al desenvolupament d'aquesta Llei.