Llei de modificació de la Carta Municipal de Barcelona (Llei 7/2010, del 21 d'abril)

Publicado en:DOGC
Ámbito Territorial:Normativa de Cataluña
Rango:Ley
 
ÍNDICE
CONTENIDO

El President de la Generalitat de Catalunya

Sia notori a tots els ciutadans que el Parlament de Catalunya ha aprovat i jo, en nom del Rei i d'acord amb el que estableix l'article 65 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, promulgo la següent

LLEI

PREÀMBUL Artículo 1

L'article 89 de l'Estatut d'autonomia estableix la iniciativa de l'Ajuntament de Barcelona per a proposar la modificació del seu règim especial i la Carta municipal de Barcelona estableix l'articulació d'aquesta iniciativa municipal per mitjà de la participació de la Comissió Mixta Generalitat-Ajuntament de Barcelona.

El 2 de febrer de 2010 la Comissió Mixta Generalitat-Ajuntament de Barcelona va donar la conformitat a la iniciativa municipal de modificació de la Carta municipal per a incloure-hi la regulació del Consell Econòmic i Social de Barcelona, en compliment de l'acord adoptat per l'Ajuntament de Barcelona en la sessió del Plenari del Consell Municipal del 30 d'octubre de 2009.

En l'acord esmentat s'aprova la proposta de modificació de la Carta municipal de Barcelona, amb l'objecte d'incorporar-hi la regulació del Consell Econòmic i Social de Barcelona com a òrgan municipal de naturalesa consultiva i caràcter general, en el qual participen els agents socials i econòmics més representatius de la ciutat de Barcelona. Així mateix, s'aprova que la proposta de modificació es materialitzi amb la introducció en la Carta municipal d'un nou títol, el VIII, amb un únic article.

L'Ajuntament de Barcelona va crear el Consell Econòmic i Social el 1992. Els canvis significatius en l'organització de l'Ajuntament derivats de l'aprovació de la Carta municipal han fet palesa la necessitat de consolidar i millorar la posició institucional del Consell Econòmic i Social reflectint-ne l'existència en una norma amb rang de llei.

Per tot això, cal modificar la Carta municipal de Barcelona per a incorporar-hi la regulació d'aquest òrgan, un òrgan que gaudeix de plena autonomia i independència funcional en les seves actuacions.

ARTICLE ÚNIC Addició d'un títol a la Llei 22/1998

S'afegeix un títol, el VIII, a la Llei 22/1998, del 30 de desembre, de la Carta municipal de Barcelona, amb el text següent:

"Títol VIII. Consell Econòmic i Social de Barcelona

"Article 142

"1. El Consell Econòmic i Social de Barcelona és un òrgan consultiu de l'Ajuntament, de caràcter general i de participació dels agents socials i econòmics més representatius de la ciutat de Barcelona. La composició, l'estructura, les funcions i el règim de funcionament del Consell Econòmic i Social són els que estableixen els estatuts corresponents, aprovats pel Plenari del Consell Municipal, i el reglament del mateix Consell Econòmic i Social, que concreta els aspectes interns de la seva organització i actuació.

"2. El Consell Econòmic i Social de Barcelona, en exercici de les seves funcions, elabora estudis, dictàmens i propostes sobre matèries econòmiques i socials, a sol·licitud dels òrgans de govern municipal o per iniciativa pròpia. En tot cas, li correspon emetre informes sobre el pressupost municipal, el pla general d'acció municipal, el programa d'actuació i les ordenances fiscals. També emet informes sobre els projectes locals de planificació de la formació professional, les polítiques actives d'ocupació, les grans actuacions i els projectes de transformació de la ciutat, els convenis i acords amb altres institucions sobre promoció social, econòmica i territorial, i la creació de mecanismes especials per a gestionar-los.

3. El Consell Econòmic i Social de Barcelona ha d'actuar amb independència i amb plena autonomia funcional. L'Ajuntament de Barcelona ha de posar a la seva disposició els recursos humans, materials i econòmics adequats per al seu funcionament, sens perjudici de la capacitat del Consell per a rebre recursos d'altres persones físiques o jurídiques, públiques o privades.

DISPOSICIÓ FINAL Entrada en vigor

Aquesta Llei entra en vigor l'endemà d'haver estat publicada en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui d'aplicació aquesta Llei cooperin al seu compliment i que els tribunals i les autoritats als quals pertoqui la facin complir.

Palau de la Generalitat, 21 d'abril de 2010

José Montilla i Aguilera

President de la Generalitat de Catalunya

Joan Saura i Laporta

Conseller d'Interior, Relacions Institucionals i Participació