Llei del Pla Estadístic de Catalunya (Llei 13/2010, del 21 de maig)

Publicado en:DOGC
Ámbito Territorial:Normativa de Cataluña
Rango:Ley
 
ÍNDICE
CONTENIDO

El President de la Generalitat de Catalunya

Sia notori a tots els ciutadans que el Parlament de Catalunya ha aprovat i jo, en nom del Rei i d'acord amb el que estableix l'article 65 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, promulgo la següent

LLEI

PREÀMBUL

La Llei 23/1998, del 30 de desembre, d'estadística de Catalunya desenvolupa la competència exclusiva de la Generalitat en l'àmbit de l'estadística, que ja reconeixia l'anterior Estatut d'autonomia del 1979 i que ha estat reiterada per l'article 135 de l'Estatut d'autonomia del 2006, i estableix, amb una periodicitat quadriennal, el desenvolupament del Pla estadístic de Catalunya, definit com l'instrument d'ordenació i planificació de l'estadística d'interès de la Generalitat.

Aquesta llei estableix el Pla estadístic per al període 2011-2014 i és la cinquena que aprova el Parlament de Catalunya, en aquest àmbit d'actuació, després de les corresponents als plans estadístics dels períodes 1992-1995, 1997-2000, 2001-2004 i 2006-2009, a fi de continuar el procés de consolidació i enfortiment del Sistema Estadístic de Catalunya. D'acord amb els preceptes fixats per la Llei d'estadística de Catalunya vigent, s'estableixen els objectius generals i específics que s'han de desenvolupar en el període de vigència del Pla, i també les activitats estadístiques per a assolir-los, que es concreten en les actuacions incloses en els programes anuals d'actuació estadística que aprova el Govern.

El Pla estadístic de Catalunya 2011-2014 s'estructura en cinc eixos estratègics, que emmarquen el conjunt d'objectius generals que defineixen els reptes informacionals i instrumentals que cal assolir durant el període de vigència. Així mateix, fixa les activitats estadístiques que s'associen com a objectius específics a cada un dels objectius generals, les quals s'identifiquen amb els organismes que hi intervenen, els objectius específics que pretenen i els procediments bàsics per a assolir-los.

El Pla estadístic de Catalunya 2011-2014 pretén respondre als reptes establerts pels principis del Codi de bones pràctiques de les estadístiques europees i la Recomanació de la Comissió relativa a la independència, la integritat i la responsabilitat de les autoritats estadístiques i dels estats membres i de la Comunitat. El Codi de bones pràctiques constitueix una referència obligada no tan sols per als països membres, sinó també per als sistemes estadístics regionals que es plantegen dur a terme una estadística de qualitat. Així, entre altres principis, pel que fa al principi de relació cost-eficàcia, promou la utilització dels registres administratius com a font prioritària d'informació estadística per tal de minimitzar la càrrega de les unitats informants durant les enquestes i estableix l'obligatorietat de comunicar a l'Institut d'Estadística de Catalunya els projectes de creació de registres administratius, i també els projectes de modificació de registres en funcionament, per a poder avaluar-ne el grau d'aprofitament estadístic. Respecte al principi d'accessibilitat i claredat, el Codi de bones pràctiques prioritza l'ús de les tecnologies de la informació i potencia el disseny de productes i serveis digitals a fi de garantir l'actualitat i la disponibilitat de les dades i de la metainformació associada. Per últim, pel que fa al principi d'adequació dels recursos, el Pla pressuposa que l'Administració garantirà una correcta adequació dels recursos humans, financers i informàtics per a donar una resposta adequada a les necessitats reals de la societat catalana en matèria d'estadística. En l'àmbit professional i de conformitat amb el que estableix la normativa vigent en matèria de funció pública, el Pla ha de definir les condicions i els requisits d'accés a l'ofici estadístic, els quals han de tenir en compte l'alt nivell d'especialització necessari, el perfil professional, la formació i la selecció adequats per a la funció estadística.

En l'àmbit dels objectius informacionals, el Pla impulsa decididament la generació d'informació estadística de base nova o millorada relativa a les persones, les empreses, els establiments i altres unitats estadístiques rellevants. En aquest sentit, els censos de població i d'habitatge del 2011, la constitució d'un sistema integrat de dades demogràfiques, l'ampliació de les estimacions i les projeccions de la població, l'articulació d'una base informativa d'empreses i establiments amb activitat a Catalunya i l'edició 2010 de les taules input-output de l'economia catalana representen esforços substantius en aquesta línia. Al mateix temps, el Pla actualitza els comptes satèl·lit referits a la producció domèstica, l'habitatge, la cultura i el medi ambient, els implanta en altres àmbits insuficientment delimitats encara per la comptabilitat nacional, i també reforça l'abast i l'actualitat dels comptes econòmics anuals tant sectorials com agregats. El Pla també potencia l'estadística conjuntural per a millorar l'estimació de la competitivitat i la internacionalització de l'economia catalana i amplia els indicadors conjunturals del sector terciari. Per últim, el Pla té en compte la configuració gradual d'un sistema d'estadístiques socials que reflecteixi l'ús efectiu i el potencial dels principals serveis socials en matèria de seguretat pública, salut i atenció als diferents col·lectius de la població, i ho compatibilitza amb un redisseny de les estadístiques sobre les condicions de vida i el nivell econòmic de la població des d'una perspectiva més transversal i amb la introducció de la dimensió longitudinal.

Amb relació als reptes de caràcter instrumental, el Pla fa explícites les innovacions tècniques que han de procurar la màxima qualitat i eficàcia en la producció i la difusió dels resultats, concretament els mètodes de calibratge i reponderació, l'estimació d'àrees petites, les tècniques de fusió de dades provinents de fonts informatives diverses o el tractament de dades de panel. De la mateixa manera, estableix les noves modalitats de control de la revelació estadística a fi d'ampliar l'abast de la informació individual a disposició dels usuaris i, simultàniament, garantir l'accés segur a les dades confidencials. Una part de les innovacions que es produeixin està destinada al desenvolupament i la consolidació del Registre de Fitxers Estadístics, per tal de regular progressivament el nucli informatiu de què disposen exclusivament les institucions i els òrgans del Sistema Estadístic de Catalunya per a realitzar estadístiques oficials.

Pel que fa a la difusió pública, el Pla posa èmfasi en l'ús de les tecnologies de la informació i la comunicació com a canal bàsic per a garantir un accés gratuït i ràpid als resultats estadístics, i també en la conveniència d'innovar oferint serveis digitals que afavoreixin la màxima disponibilitat i actualitat de les dades. Així mateix, el Pla subratlla la voluntat de millorar la difusió i l'accés a les dades estadístiques del conjunt del Sistema Estadístic de Catalunya, per mitjà de la configuració d'un portal virtual i interactiu i d'una major visibilitat de l'estadística oficial en els webs departamentals. Per últim, el Pla aposta per una decidida orientació vers els usuaris, amb mesures encaminades a conèixer-ne les necessitats, a ampliar-ne el nombre ¿objectiu principal del web adreçat a la comunitat educativa¿ i a augmentar en general la rendibilitat social de l'estadística.

Pel que fa al desplegament i l'execució del Pla, aquesta llei estableix, com a criteris de decisió de preferència per a la incorporació de noves estadístiques, que es diversifiqui el conjunt d'estadístiques disponibles sobre Catalunya, prioritzant les que estudiïn realitats canviants i fenòmens emergents en la realitat econòmica, demogràfica i social de Catalunya; que les estadístiques responguin a les necessitats del Govern, les empreses, els investigadors i el públic en general, i que permetin disposar d'indicadors homologables als utilitzats en el sistema estadístic estatal, europeu i internacional. Així mateix, estableix que les estadístiques desglossin els resultats per sexe i per edat, si és tècnicament i metodològicament possible, que adoptin la perspectiva de gènere quan escaigui i que proporcionin la màxima desagregació territorial i conceptual de les dades.

D'acord amb els preceptes de la Llei 23/1998 pel que fa a la correcció tècnica i les garanties jurídiques, el Pla estadístic de Catalunya 2011-2014 estableix, d'una banda, els requisits mínims que han de contenir els projectes tècnics de les actuacions estadístiques, que han d'ésser homologats per l'Institut d'Estadística de Catalunya a fi que es puguin incloure en els programes anuals d'actuació estadística, i, de l'altra, estableix l'obligatorietat de regular mitjançant convenis o contractes la col·laboració dels organismes o institucions que executen d'una manera conjunta actuacions estadístiques. Així mateix, aquesta llei segueix reforçant les mesures perquè la cessió d'informació estadística s'adeqüi a la normativa del secret estadístic i a la Llei orgànica 15/1999, del 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.

Finalment, la Llei promou la col·laboració de l'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat) amb l'Institut Nacional d'Estadística (INE) i amb altres entitats i organitzacions autonòmiques, estatals, europees o internacionals, si escau per al compliment dels objectius del Pla estadístic.

CAPÍTOL I Disposicions generals Artículos 1 a 3
ARTICLE 1 Ordenació i planificació de l'estadística d'interès de la Generalitat
 1. El Pla estadístic de Catalunya és l'instrument d'ordenació i planificació de l'estadística d'interès de la Generalitat, en els termes establerts per la Llei 23/1998, del 30 de desembre, d'estadística de Catalunya.

 2. Les institucions i els òrgans que estableix l'article 7 de la Llei 23/1998 poden fer estadístiques d'interès de la Generalitat.

ARTICLE 2 Període d'aplicació del Pla
 1. El pla estadístic que regula aquesta llei estableix els seus objectius per al període de temps comprès entre la data d'inici de vigència i el 31 de desembre de 2014.

 2. Si l'1 de gener de 2015 no ha entrat en vigor un nou pla estadístic de Catalunya, resta automàticament prorrogada la vigència del present fins que s'aprovi el nou.

ARTICLE 3 Principis generals del Pla
 1. Els principis generals del Pla estadístic de Catalunya 2011-2014 es corresponen amb els fixats pel Codi de bones pràctiques de les estadístiques europees promulgat per la Recomanació de la Comissió, del 25 de maig de 2005, relativa a la independència, la integritat i la responsabilitat de les autoritats estadístiques dels estats membres i de la comunitat.

 2. El Pla estadístic que regula aquesta llei aplica els principis 3, 10 i 15 del Codi de bones pràctiques, relatius a l'òptima relació cost-eficàcia, a la correcta adequació dels recursos i a una millor accessibilitat i claredat en la difusió estadística.

CAPÍTOL II Eixos estratègics del Pla Artículo 4
ARTICLE 4 Eixos estratègics

El Pla estadístic de Catalunya 2011-2014 s'estructura en un conjunt de cinc eixos estratègics, entesos com els camps temàtics en què s'identifiquen els objectius generals del Pla i les activitats estadístiques que s'hi associen. Els eixos estratègics del Pla són els següents:

 1. Població: agrupa les estadístiques estructurals, de fluxos i de previsions de la població catalana, amb una incidència especial en el tractament estadístic dels fenòmens demogràfics emergents i en els reptes de l'estadística de base territorial, de la manera més àmplia i exhaustiva possible.

 2. Cohesió social, medi ambient i sostenibilitat: agrupa les estadístiques i els indicadors de caràcter social, potencia la producció estadística sobre el medi ambient i la sostenibilitat i abasta la màxima informació en matèria de qualitat i condicions de vida de la població, de relacions laborals i de provisió de serveis educatius i sanitaris.

 3. Comptes i macromagnituds econòmiques: comprèn l'estadística macroeconòmica, l'activitat dels sectors productius i les operacions de la demanda agregada de l'economia catalana, amb una especial referència a l'evolució conjuntural d'aquesta i als aspectes relacionats amb la nova economia, la productivitat i la competitivitat del sistema econòmic de Catalunya.

 4. Activitats estadístiques instrumentals: cobreixen essencialment les prestacions de l'òrgan estadístic oficial en matèria de coordinació del Sistema Estadístic de Catalunya; formació i assistència tècnica estadística a les institucions i els òrgans que formen part del Sistema Estadístic de Catalunya per a l'elaboració d'estadístiques oficials; normalització tècnica; innovacions metodològiques, i instruments de base per a la producció i la difusió estadístiques, inclosos els registres i els directoris que faciliten marcs de mostres o en permeten l'explotació estadística.

 5. Difusió estadística: comprèn essencialment les prestacions de l'òrgan estadístic oficial en la difusió dels resultats estadístics del conjunt del sistema estadístic català, prioritzant Internet com a canal essencial de difusió i configurant el web de l'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat) com el portal interactiu de l'estadística oficial de Catalunya. Així mateix, inclou un conjunt de serveis d'informació pública, l'articulació d'un sistema homogeni d'indicadors estadístics, la potenciació dels productes de síntesi, i també les activitats de comunicació, promoció i divulgació de l'estadística oficial.

CAPÍTOL III Objectius generals del Pla Artículos 5 a 10
ARTICLE 5 Objectius generals

Els eixos estratègics del Pla estadístic de Catalunya 2011-2014 es despleguen en un conjunt d'objectius generals que constitueix la relació dels reptes informacionals i instrumentals que s'han d'assolir durant el període de vigència del Pla.

ARTICLE 6 Població

L'eix estratègic «Població» es desplega en els objectius generals següents:

 1. Estructura de la població: conèixer la distribució geogràfica de la població de Catalunya, i també les característiques demogràfiques i socioeconòmiques més rellevants, amb la màxima desagregació territorial tècnicament i jurídicament factible.

 2. Fluxos de població: conèixer les característiques dels fenòmens demogràfics relatius al moviment natural de la població i als moviments migratoris, amb una atenció especial a la desagregació territorial.

 3. Estimacions i previsions demogràfiques: avaluar la informació sobre les xifres i l'estructura recent de la població de Catalunya i estimar-ne l'evolució futura, tant pel que fa a la població en general, o a característiques específiques, com a la seva estructura familiar.

 4. Síntesi demogràfica: aprofundir en el coneixement de la trajectòria demogràfica de la població catalana tant des de la perspectiva dels canvis en l'estructura demogràfica com en matèria dels esdeveniments del moviment natural, amb una atenció especial al fenomen migratori.

ARTICLE 7 Cohesió social, medi ambient i sostenibilitat

L'eix estratègic «Cohesió social, medi ambient i sostenibilitat» es desplega en els objectius generals següents:

 1. Cohesió social: conèixer les condicions de vida de la població que configuren el nivell de benestar i la cohesió social, considerant aspectes com les necessitats socials, el nivell d'autonomia personal, les situacions de risc de pobresa i d'exclusió social, la renda, el patrimoni, el consum de les famílies i els usos del temps.

 2. Habitatge: conèixer les característiques dels habitatges a Catalunya considerant aspectes com les condicions de l'habitatge, l'habitatge protegit, l'estat de conservació del parc d'habitatges, la demanda d'habitatge social i el mercat immobiliari.

 3. Justícia, seguretat i eleccions: disposar d'informació estadística sobre l'activitat i els recursos de l'Administració de justícia, de l'Administració d'execució penal i del Registre de Fundacions i Associacions; de les estadístiques i els indicadors en matèria de seguretat pública, protecció civil, cossos policials i seguretat viària, i d'informació sobre els processos electorals.

 4. Mercat de treball i relacions laborals: disposar d'informació estadística sobre els diversos aspectes que configuren l'àmbit del treball, com la força de treball, les condicions i la qualitat dels llocs de treball, la formació contínua, l'estructura de les remuneracions, els costos laborals i les relacions laborals en general.

 5. Salut i serveis sanitaris: disposar d'informació estadística sobre els aspectes que condicionen la salut de la població, tant pel que fa al seu estat de salut com a la incidència de diverses malalties; sobre l'activitat hospitalària, i sobre altres recursos sanitaris.

 6. Educació, cultura i lleure: conèixer les característiques bàsiques de l'educació i la formació ¿articulada en ensenyaments reglats i no reglats¿, de la cultura, dels mitjans de comunicació i de l'esport ¿en el vessant de l'oferta i la demanda¿, i també la realitat lingüística, amb una atenció especial per l'ús i la presència del català, de les altres llengües oficials a Catalunya i de la resta de llengües emprades pels seus residents en els diversos àmbits.

 7. Anàlisi social: constituir un sistema integral d'estadístiques i indicadors sobre la situació i l'evolució de la societat que permeti conèixer-ne la distribució territorial i el nivell de desenvolupament humà.

 8. Medi ambient i sostenibilitat: disposar de la informació estadística i dels indicadors en l'àmbit del medi ambient, dels impactes sobre el planejament territorial, del transport i de les infraestructures, i també de les estadístiques relatives a la mobilitat de la població.

ARTICLE 8 Comptes i macromagnituds econòmiques

L'eix estratègic «Comptes i macromagnituds econòmiques» es desplega en els objectius generals següents:

 1. Macromagnituds econòmiques: conèixer les macromagnituds principals de l'economia catalana, amb un grau adequat de detall conceptual, desagregació territorial i puntualitat temporal; actualitzar el marc central de la comptabilitat; potenciar l'elaboració d'estudis d'impacte econòmic a partir de les taules input-output, i impulsar el desenvolupament de comptes satèl·lit.

 2. Sectors productius: conèixer l'activitat productiva de les diferents branques i sectors de l'economia catalana, amb informació sobre les empreses, els establiments i llur producció amb el major detall possible.

 3. Administracions públiques: conèixer la despesa i l'activitat inversora de les administracions públiques de Catalunya, i també llurs recursos financers, materials i humans, vinculats especialment a les actuacions públiques en l'educació, la sanitat, la cultura, el medi ambient i en la recerca, el desenvolupament i la innovació (R+D+I).

 4. Turisme: conèixer la informació física i econòmica sobre el sector del turisme a Catalunya, amb dades de l'oferta turística, l'àmbit sectorial i la demanda, els fluxos receptors internacionals i domèstics i el turisme emissor català, i també disposar del seguiment de la temporada turística i d'informació estructural de les empreses d'especialització turística.

 5. Sector exterior: conèixer el comerç internacional i amb la resta de l'Estat de l'economia catalana, i també les seves expectatives i la posició competitiva internacional.

 6. Indicadors conjunturals dels sectors productius: conèixer el moment conjuntural i cíclic de l'economia catalana des de la perspectiva dels diferents sectors d'activitat econòmica, incloent-hi una estimació regular del clima empresarial amb una desagregació territorial significativa per al món de l'empresa.

 7. Serveis de provisió mixta i protecció social: conèixer les magnituds físiques i econòmiques principals de la producció de serveis que proveeixen el sector públic, el sector privat i el sector no lucratiu, integrant la informació estadística i administrativa rellevant en cada sector, i també els fluxos econòmics principals per a la protecció social de la població catalana.

 8. Societat de la informació: constituir un sistema integral d'estadístiques i d'indicadors sobre l'evolució de la societat de la informació i sobre l'impacte de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) a Catalunya, identificant el grau de penetració, hàbits o usos dels ciutadans i les institucions, el nivell d'infraestructures en aquest àmbit, els efectes econòmics o socials i la incidència de la fractura digital.

 9. Recerca, desenvolupament i innovació: disposar d'informació estadística sobre els recursos econòmics i humans destinats a recerca i desenvolupament per tots els agents econòmics ¿empreses, administracions, universitats i altres¿, i també sobre la capacitat d'innovació de les empreses, amb l'objectiu de conèixer l'esforç que Catalunya dedica a la recerca, al desenvolupament i a la innovació (R+D+I).

ARTICLE 9 Activitats estadístiques instrumentals

L'eix estratègic «Activitats estadístiques instrumentals» es desplega en els objectius generals següents:

 1. Metodologia i normalització estadística: millorar la qualitat de l'estadística oficial i perfeccionar els criteris de correcció tècnica per mitjà de la cooperació científica amb centres de recerca; l'elaboració d'eines metodològiques i computacionals; l'actualització i la millora del sistema normalitzat de classificacions estadístiques, i la programació d'accions formatives per a professionals i usuaris de la informació estadística. Per assolir aquest objectiu s'han de potenciar les accions de coordinació amb les institucions i els òrgans participants en el Pla, amb la finalitat d'homogeneïtzar les pràctiques estadístiques i els criteris de control de qualitat que s'apliquen, tal com estableixen els principis de compromís de qualitat, de metodologia sòlida i de coherència i comparabilitat del Codi de bones pràctiques de les estadístiques europees.

 2. Directoris, registres i inventaris: disposar de la informació de base per a elaborar mostres estadístiques i marcs de llista, i també diversos recomptes sobre les unitats estadístiques referides a població, habitatge, empreses i establiments de Catalunya, sota la titularitat de l'Institut d'Estadística de Catalunya si es tracta de registres bàsics per a l'activitat estadística, facilitant-ne l'accés a les institucions i els òrgans del Sistema Estadístic de Catalunya, als investigadors i a la resta d'usuaris en les condicions establertes per la normativa vigent.

 3. Sistema d'informació geogràfica: perfeccionar els instruments de base, sistematitzar el tractament de la informació primària i desenvolupar els mecanismes tecnològics adients per a l'articulació de sistemes de georeferenciació de la informació estadística, en plena col·laboració amb totes les administracions, organismes i institucions.

ARTICLE 10 Difusió estadística

L'eix estratègic «Difusió estadística» es desplega en els objectius generals següents:

 1. Serveis de difusió: prestar un conjunt de serveis que satisfacin les necessitats dels usuaris i dels mitjans de comunicació de rebre atenció personalitzada presencial, telefònica i, especialment, per Internet i de fer comandes específiques.

 2. Estadístiques de síntesi: articular un sistema d'indicadors estadístics comparable amb altres sistemes estadístics estatals, europeus i internacionals, i elaborar publicacions i productes de síntesi.

 3. Estadística territorial: potenciar la disponibilitat per Internet d'informació estadística amb la màxima desagregació possible i de sistemes de georeferenciació estadística.

 4. Comunicació, promoció i divulgació de l'estadística: difondre i promoure l'ús de l'estadística oficial; conèixer i avaluar les demandes i el grau de satisfacció dels usuaris; impulsar les innovacions teòriques i aplicades en l'àmbit estadístic i promoure'n la utilització, i incorporar procediments estadístics en l'anàlisi demogràfica, econòmica i social.

CAPÍTOL IV Activitats estadístiques del Pla Artículos 11 a 16
ARTICLE 11 Objectius específics del Pla
 1. Els objectius generals del Pla estadístic de Catalunya 2011-2014 es despleguen en objectius específics que constitueixen activitats estadístiques associades.

 2. S'entén per activitats estadístiques les definides per l'article 2 de la Llei 23/1998.

 3. La descripció identificativa de les activitats estadístiques es fa segons les regles d'identificació normalitzada que figuren en l'annex 1 d'aquesta llei.

 4. La relació descriptiva de les activitats estadístiques segons els objectius generals que despleguen figura en l'annex 2 d'aquesta llei.

ARTICLE 12 Criteris per a l'execució d'activitats estadístiques

Els criteris per a executar activitats estadístiques són els següents:

 1. Criteris de decisió estrictes: són els que han d'ésser observats en tots els casos i íntegrament, d'acord amb el que disposa l'article 15 de la Llei 23/1998.

 2. Criteris de decisió de preferència: són els que han d'ésser tinguts en compte per a executar activitats estadístiques del Pla estadístic de Catalunya 2011-2014.

ARTICLE 13 Criteris de decisió de preferència

Els criteris de decisió de preferència amb relació a les activitats estadístiques són els següents:

 1. Que es garanteixi que la relació entre els costos i els beneficis és òptima, d'acord amb el principi de relació cost-eficàcia del Codi de bones pràctiques de les estadístiques europees, entenent els costos com la combinació dels costos econòmics i el grau de complexitat tècnica, metodològica i organitzativa, i entenent els beneficis com el grau d'assoliment dels criteris descrits per les lletres b, c, d i e.

 2. Que diversifiquin i equilibrin el conjunt d'estadístiques disponibles sobre Catalunya, prioritzant les que estudiïn realitats canviants i fenòmens emergents en la realitat econòmica, demogràfica i social de Catalunya; que responguin a les necessitats del Govern, de les empreses, dels investigadors i del públic en general, i que permetin disposar d'indicadors homologables als utilitzats en el sistema estadístic estatal, europeu i internacional.

 3. Que desglossin els resultats per sexe i per edat, si és tècnicament i metodològicament possible, per tal que reflecteixin la perspectiva de gènere i de les dones i es puguin detectar les necessitats, les dificultats específiques i les prioritats d'actuació que afecten a cada sexe, i que proporcionin la màxima desagregació territorial i conceptual de les dades, en els termes i amb les condicions que estableix la Llei 23/1998.

 4. Que aprofitin al màxim les fonts de registres administratius i d'altra informació administrativa existent i disponible.

 5. Que aprofitin al màxim les estadístiques referides a Catalunya que produeixen les institucions no incloses en el Sistema Estadístic de Catalunya i molt especialment les que duu a terme l'Institut Nacional d'Estadística.

ARTICLE 14 Registres administratius a càrrec de la Generalitat de Catalunya
 1. Els departaments de la Generalitat i els organismes autònoms, les entitats de dret públic i les empreses que en depenen, per a fer efectiu el criteri que estableix la lletra d de l'article 13 i d'acord amb el que disposa l'article 17 de la Llei 23/1998, han de trametre a l'Institut d'Estadística de Catalunya els projectes de creació de registres i arxius administratius susceptibles d'aprofitament estadístic, i també els projectes de modificació d'aquests registres i arxius, per tal de poder conèixer el grau d'aprofitament estadístic, i especialment els que:

  1. Permetin assolir objectius del Pla estadístic.

  2. Es caracteritzin per llur vocació de permanència i actualització contínua.

  3. Abastin la totalitat del territori de Catalunya.

  4. Continguin dades o característiques sobre persones físiques o jurídiques.

 2. L'Institut d'Estadística de Catalunya pot fer recomanacions no vinculants de caràcter tècnic als projectes a què fa referència l'apartat 1, especialment amb relació a nomenclatures, classificacions, codis i altres aspectes d'homogeneïtzació estadística, per tal de possibilitar-ne l'aprofitament estadístic i evitar la càrrega a les unitats informants, d'acord amb els principis d'adequació dels procediments estadístics, de càrrega no excessiva per als enquestats i de relació cost-eficàcia del Codi de bones pràctiques de les estadístiques europees.

ARTICLE 15 Activitats estadístiques a càrrec de les institucions i els òrgans del Sistema Estadístic de Catalunya
 1. Les institucions i els òrgans amb atribucions estadístiques dels departaments de la Generalitat i dels organismes autònoms, les entitats de dret públic i les empreses que en depenen porten a terme les activitats estadístiques que els encomanen el Pla estadístic i els programes anuals d'actuació estadística successius.

 2. Els departaments de la Generalitat, els organismes autònoms, les entitats de dret públic i les empreses que en depenen han de comunicar anualment a l'Institut d'Estadística de Catalunya la relació dels òrgans amb atribucions estadístiques, que resten subjectes al deure del secret estadístic en els termes establerts per la Llei 23/1998 i les normes de desplegament.

 3. La comunicació a què fa referència l'apartat 2 també és aplicable a les entitats locals catalanes i a altres entitats de dret públic que tenen encomanada la realització d'estadístiques oficials d'acord amb el Pla estadístic de Catalunya 2011-2014 i els programes anuals d'actuacions estadístiques que el desenvolupen.

ARTICLE 16 Inclusió de noves activitats en el Pla
 1. Mentre es desenvolupa i s'executa el Pla estadístic el Govern pot afegir, per decret i a proposta del conseller o consellera d'Economia i Finances, noves activitats estadístiques que puguin ésser d'interès de la Generalitat, sempre que satisfacin les garanties tècniques i jurídiques fixades per la Llei 23/1998 i els criteris de decisió establerts per la present llei.

 2. La inclusió de noves activitats estadístiques en el Pla estadístic s'ha de notificar al Parlament de Catalunya.

CAPÍTOL V Execució del Pla Artículos 17 a 23
ARTICLE 17 Els programes anuals d'actuació estadística
 1. L'execució del Pla estadístic de Catalunya 2011-2014 es porta a terme per mitjà dels programes anuals d'actuació estadística.

 2. Els programes anuals d'actuació estadística estableixen la descripció de les actuacions estadístiques que s'han de dur a terme, en compliment dels objectius i els preceptes d'aquesta llei, durant l'any que abasten. En les actuacions de producció estadística s'han de fixar les principals variables sobre les quals cal obtenir resultats i també el calendari indicatiu de difusió de resultats, per tal de fer efectiu el principi d'oportunitat i puntualitat del Codi de bones pràctiques de les estadístiques europees.

 3. Els objectius específics de les activitats estadístiques incloses en el Pla estadístic, en els termes fixats per l'article 13, es materialitzen en una o més actuacions estadístiques que es programen anualment.

ARTICLE 18 Tipus d'actuacions estadístiques

Els tipus d'actuacions estadístiques associades que s'han de dur a terme durant el període de vigència del Pla estadístic de Catalunya 2011-2014 són:

 1. Actuacions estadístiques consolidades: les actuacions que en el desplegament de plans estadístics anteriors i en realitzacions successives han mostrat ésser vàlides i útils per al coneixement de la realitat i que subministren una informació periòdica.

 2. Actuacions estadístiques en desenvolupament: les actuacions que es porten a terme en el desplegament de plans estadístics anteriors però que, atès llur estadi inicial o llurs característiques, encara no es poden considerar activitats estadístiques consolidades.

 3. Actuacions estadístiques noves: les actuacions que per l'interès que tenen i per llur adequació als objectius del Pla estadístic s'han d'iniciar durant el període de vigència del Pla.

ARTICLE 19 Requisits d'inclusió d'actuacions en els programes anuals d'actuació estadística
 1. Totes les institucions i òrgans del Sistema Estadístic de Catalunya han de trametre a l'Institut d'Estadística de Catalunya les propostes d'actuacions estadístiques que s'han d'incloure en el programa anual d'actuació estadística abans del 30 de setembre de l'any precedent.

 2. Perquè s'inclogui una actuació estadística en un programa anual d'actuació estadística cal que el projecte tècnic corresponent hagi estat homologat prèviament per l'Institut d'Estadística de Catalunya.

 3. El projecte tècnic d'una actuació estadística ha de contenir, com a mínim, la informació següent:

  1. La indicació de l'activitat estadística a la qual va associada.

  2. El nom de l'organisme o organismes responsables d'executar i difondre l'actuació, i també dels col·laboradors.

  3. La descripció de les característiques tècniques i els mètodes d'obtenció de dades de l'actuació, si escau.

  4. La indicació de les variables o els grups de variables principals que es pretén mesurar.

  5. L'establiment dels terminis en què s'obtindran els resultats estadístics i llur sistema de difusió.

  6. La determinació del nivell màxim de desagregació territorial al qual es difondran les dades.

  7. Una aproximació del cost directe estimat anual de l'actuació.

 4. En totes les actuacions estadístiques que comportin l'enquesta directa a persones físiques o jurídiques, l'Institut d'Estadística de Catalunya pot demanar a l'organisme responsable la documentació tècnica que consideri necessària per a poder homologar el projecte tècnic corresponent, sens perjudici de la documentació que calgui trametre en aplicació de la normativa que es pugui establir sobre el Registre de Fitxers Estadístics de l'Idescat.

 5. Si com a resultat de l'anàlisi del projecte tècnic per a la realització d'una actuació estadística i de la revisió de la documentació complementària a què fa referència l'apartat 4, es derivés la realització d'algun dels estudis d'opinió que esmenta l'article 2.b de la Llei 6/2007, del 17 de juliol, del Centre d'Estudis d'Opinió, l'Idescat ho ha de retornar a l'organisme promotor i, alhora, informar-ne el Centre d'Estudis d'Opinió perquè la proposta de l'estudi d'opinió es tramiti d'acord amb l'article 19 de la Llei 6/2007.

ARTICLE 20 Aprovació dels programes anuals d'actuació estadística
 1. El Govern ha d'aprovar cada any per decret, abans del 31 de desembre i a proposta del conseller o consellera d'Economia i Finances, el programa anual d'actuació estadística per a l'any següent.

 2. El Govern ha de donar compte al Parlament del decret a què fa referència l'apartat 1 i trametre-li tota la documentació descriptiva del programa anual d'actuació estadística. Així mateix, el Govern ha de donar compte al Parlament del finiment de cada programa anual d'actuació estadística, per mitjà de la presentació d'un informe que especifiqui el grau de compliment dels objectius i, si s'escau, les causes d'incompliment.

 3. L'Institut d'Estadística de Catalunya ha de preparar cada any, amb la consulta prèvia a les institucions i els òrgans del Sistema Estadístic de Catalunya, la proposta de programa anual d'actuació estadística, que s'ha d'aprovar abans del 15 de novembre.

ARTICLE 21 Inclusió de noves actuacions en els programes anuals d'actuació estadística

Durant el període de vigència d'un programa anual d'actuació estadística, el Govern pot aprovar per decret, a proposta del conseller o consellera d'Economia i Finances, la inclusió en el programa anual vigent d'altres estadístiques d'interès de la Generalitat, d'acord amb l'article 46 de la Llei 23/1998.

ARTICLE 22 Declaració d'estadística d'interès de la Generalitat

La inclusió d'una actuació estadística en un programa anual d'actuació estadística en comporta la declaració d'estadística d'interès de la Generalitat i, per tant, l'oficialitat.

ARTICLE 23 Informe d'execució
 1. El Govern ha de presentar al Parlament un informe d'avaluació i justificació del grau de compliment del Pla estadístic de Catalunya 2011-2014 en un termini de sis mesos a comptar del finiment de la seva vigència.

 2. L'Institut d'Estadística de Catalunya és el responsable de l'elaboració de l'informe d'execució a què fa referència l'apartat 1.

CAPÍTOL VI Marc de col·laboració institucional en l'execució del Pla Artículos 24 a 28
ARTICLE 24 Formes de col·laboració entre les institucions i els òrgans del Sistema Estadístic de Catalunya
 1. La col·laboració entre les institucions i els òrgans del Sistema Estadístic de Catalunya, que té com a marc el Pla estadístic, s'ha de regular per mitjà de convenis o contractes d'acord amb la normativa vigent.

 2. Si la responsabilitat d'executar una actuació estadística recau en dues institucions o més, és indispensable determinar les tasques i els recursos que aporta cadascuna de les institucions, per mitjà de convenis o contractes.

ARTICLE 25 Sol·licitud de col·laboració tècnica a l'Institut d'Estadística de Catalunya

Les institucions i els òrgans del Sistema Estadístic de Catalunya poden sol·licitar la col·laboració tècnica de l'Institut d'Estadística de Catalunya per a elaborar estadístiques ajustades als objectius del Pla estadístic de Catalunya 2011-2014, sens perjudici del que disposa la lletra o de l'article 10 de la Llei 23/1998 amb relació a l'assistència tècnica.

ARTICLE 26 Requisits de la col·laboració tècnica de l'Institut d'Estadística de Catalunya

Els termes de la col·laboració tècnica regulada per l'article 25 s'han de precisar i descriure per mitjà d'un conveni o contracte entre l'Institut d'Estadística de Catalunya i la institució o l'òrgan interessat. El text del conveni o contracte ha d'especificar les prestacions i contraprestacions de recursos que s'estableixin.

ARTICLE 27 Cessió de dades estadístiques entre les institucions i els òrgans del Sistema Estadístic de Catalunya
 1. Les institucions i els òrgans del Sistema Estadístic de Catalunya s'han de cedir mútuament la informació de base que requereixin per a portar a terme les estadístiques d'interès de la Generalitat, si es compleixen les condicions següents:

  1. Que la cessió sigui necessària per a dur a terme una estadística d'interès de la Generalitat o bé per a l'aprofundiment o l'ampliació de resultats estadístics oficials.

  2. Que hagin estat adoptades les mesures de seguretat suficients per a mantenir el secret estadístic de les dades cedides, d'acord amb el que prescriu la Llei 23/1998.

  3. Que la informació cedida s'utilitzi exclusivament per a dur a terme estadístiques d'interès de la Generalitat que la institució o l'òrgan que rep les dades tingui encomanades.

 2. Amb l'objectiu de complir la normativa sobre el secret estadístic, en els termes establerts per la Llei 23/1998 i la normativa de desplegament del Registre de Fitxers Estadístics, es prohibeix expressament la transferència de dades de fitxers estadístics a altres fitxers no estadístics de les institucions i els òrgans als quals se cedeix la informació, i també qualsevol acarament o encreuament entre ambdós tipus de fitxers, llevat que tinguin una finalitat exclusivament estadística. Aquesta prohibició de transferència de dades no és aplicable en els casos establerts per la Llei orgànica 15/1999, del 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, ni en la resta de normativa vigent a Catalunya en matèria de protecció de dades personals.

ARTICLE 28 Col·laboració de l'Institut d'Estadística de Catalunya amb entitats d'àmbit autonòmic, estatal, europeu i internacional
 1. L'Institut d'Estadística de Catalunya es pot adreçar a l'Institut Nacional d'Estadística i a altres entitats i organitzacions autonòmiques, estatals, europees o internacionals per a proposar-los de col·laborar en l'elaboració d'activitats estadístiques, si ho considera d'interès per al compliment dels objectius del Pla estadístic.

 2. L'Institut d'Estadística de Catalunya pot col·laborar, pel que fa a l'execució d'activitats estadístiques, amb les entitats i les organitzacions autonòmiques, estatals, europees o internacionals que ho sol·licitin.

 3. Els termes dels acords a què fan referència els apartats 1 i 2 s'han de precisar per mitjà d'un conveni o contracte entre les parts interessades.

CAPÍTOL VII Difusió de resultats estadístics Artículos 29 a 31
ARTICLE 29 Actualitat de les dades i celeritat en la difusió

La difusió dels resultats de les activitats estadístiques ha de respondre, garantint, en qualsevol cas, el secret estadístic, als principis de pertinència, d'oportunitat i puntualitat i d'accessibilitat i claredat del Codi de bones pràctiques de les estadístiques europees.

ARTICLE 30 Publicació dels resultats estadístics

Els resultats estadístics del Sistema Estadístic de Catalunya, i també la metodologia i els calendaris de disponibilitat, s'han de fer públics gratuïtament per Internet i han d'estar disponibles també a la biblioteca de l'Institut d'Estadística de Catalunya a fi de garantir que tothom hi tingui accés gratuït.

ARTICLE 31 Internet com a mitjà principal de difusió estadística
 1. La difusió dels resultats de les activitats estadístiques ha de prioritzar l'ús de les tecnologies de la informació i potenciar el disseny de productes i serveis digitals a fi de garantir l'actualitat i la disponibilitat de les dades.

 2. Les institucions i els òrgans del Sistema Estadístic de Catalunya han de disposar en llurs webs d'un apartat específic d'estadística oficial, que reculli els resultats de les activitats integrades en el Pla estadístic i en els programes anuals que el desenvolupen.

 3. El web de l'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat) és el portal interactiu de l'estadística oficial de Catalunya i, com a tal, ha d'enllaçar amb els apartats d'estadística oficial dels webs de la resta d'institucions i òrgans que integren el Sistema Estadístic de Catalunya.

 4. Amb caràcter general, els resultats de les actuacions estadístiques oficials que es derivin d'aquesta llei s'han de difondre per Internet sota una llicència oberta que permeti utilitzar-los citant-ne la font.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

Resta derogada la Llei 2/2006, del 6 de març, del Pla estadístic de Catalunya 2006-2009, a excepció de la disposició addicional primera, relativa a la creació del Registre de Fitxers Estadístics.

DISPOSICIÓ FINAL Model territorial

La desagregació territorial dels resultats de les activitats estadístiques que regula aquesta llei s'ha d'adaptar al model territorial vigent en cada moment, sens perjudici de les explotacions en altres nivells territorials pertinents i viables. Sempre que sigui tècnicament possible, s'ha de garantir la comparabilitat i la continuïtat de les sèries estadístiques en llur respectiva desagregació territorial.

ANNEX 1 Regles d'identificació normalitzada de les activitats estadístiques

La identificació de les característiques de les activitats estadístiques es fa d'acord amb les regles següents:

 1. Nom de l'activitat estadística: denominació més usual en l'àmbit de l'estadística oficial.

 2. Codi: identificador numèric de l'activitat estadística.

 3. Objectiu: denominació de l'objectiu general al qual s'associa l'activitat estadística.

 4. Organismes que hi intervenen: ens públics que tenen l'obligació d'executar l'activitat estadística, i també altres organismes públics o privats que participen com a col·laboradors en algunes fases de l'activitat o que estan obligats, per conveni o disposició legal, a subministrar la informació necessària per a dur a terme l'activitat.

 5. Descripció: descripció breu i genèrica dels objectius específics que es pretén assolir amb l'elaboració de l'estadística i els procediments tècnics que és previst d'aplicar.

 6. Cost: estimacions dels costos, que s'efectuen segons la classificació següent:

 1. Cost molt baix: si s'estima que el cost anual d'execució de l'activitat és de fins a 60.000 euros de l'any 2010.

 2. Cost baix: si s'estima que el cost anual d'execució de l'activitat és de 60.000 a 120.000 euros de l'any 2010.

 3. Cost moderat: si s'estima que el cost anual d'execució de l'activitat és de 120.000 a 240.000 euros de l'any 2010.

 4. Cost alt: si s'estima que el cost anual d'execució de l'activitat és de 240.000 a 420.000 euros de l'any 2010.

 5. Cost molt alt: si s'estima que el cost anual d'execució de l'activitat és de 420.000 a 600.000 euros de l'any 2010.

 6. Cost extraordinari: si s'estima que el cost anual d'execució de l'activitat és de més de 600.000 euros de l'any 2010.

ANNEX 2 Relació d'activitats estadístiques identificades de forma normalitzada i segons els objectius que despleguen
OBJECTIU 01 Estructura de la població

Censos de població i habitatge

Codi: 01 01

Objectiu: estructura de la població

Organismes que hi intervenen: Institut d'Estadística de Catalunya i Institut Nacional d'Estadística

Descripció: obtenció de les dades sobre l'estructura, la naturalesa, l'activitat, els estudis i l'estructura familiar de la població, i també sobre les característiques dels habitatges, mitjançant la recollida exhaustiva i el tractament estadístic de la informació.

Cost: extraordinari

Estadística demogràfica

Codi: 01 02

Objectiu: estructura de la població

Organismes que hi intervenen: Institut d'Estadística de Catalunya

Descripció: elaboració d'una enquesta directa a una mostra representativa de la població de Catalunya, que permeti actualitzar les dades de l'Enquesta demogràfica 2007 sobre les causes i les conseqüències del canvi demogràfic.

Cost: alt

Estadística d'estructura i naturalesa de la població

Codi: 01 03

Objectiu: estructura de la població

Organismes que hi intervenen: Institut d'Estadística de Catalunya i Institut Nacional d'Estadística

Descripció: obtenció de les característiques de distribució de la població segons el sexe i l'edat, i per generacions, i també segons el lloc de naixement i la nacionalitat, a partir de l'explotació anual de l'arxiu estadístic del padró continu de Catalunya.

Cost: molt baix

Estadística de la població estrangera

Codi: 01 04

Objectiu: estructura de la població

Organismes que hi intervenen: Institut d'Estadística de Catalunya

Descripció: actualització anual del nombre i les característiques dels estrangers que viuen a Catalunya segons el sexe, l'edat i la nacionalitat, amb comparacions entre els diversos anys i territoris. S'ha d'ampliar amb altres informacions estructurals, com el nombre de persones amb permís de residència.

Cost: molt baix

Cens de catalans residents a l'estranger

Codi: 01 05

Objectiu: estructura de la població

Organismes que hi intervenen: Institut d'Estadística de Catalunya i Institut Nacional d'Estadística

Descripció: obtenció del nombre i les característiques bàsiques dels catalans residents a l'estranger a partir d'una explotació del Padró d'espanyols residents a l'estranger (PERE).

Cost: molt baix

Estadística de la població i les llars del municipi de Barcelona

Codi: 01 06

Objectiu: estructura de la població

Organismes que hi intervenen: Ajuntament de Barcelona

Descripció: obtenció de les estadístiques bàsiques de la població i les llars del municipi de Barcelona a partir de l'explotació del padró continu i d'altra informació estadística i administrativa disponible.

Cost: molt baix

OBJECTIU 02 Fluxos de població

Estadística del moviment natural de la població

Codi: 02 01

Objectiu: fluxos de població

Organismes que hi intervenen: Institut d'Estadística de Catalunya, Institut Nacional d'Estadística i Departament de Salut

Descripció: explotació de les butlletes estadístiques recollides sobre parts, nascuts vius, morts fetals tardanes, matrimonis, divorcis i separacions i defuncions i de llurs característiques demogràfiques principals. També es recolliran dades sobre l'adopció d'infants.

Cost: baix

Estadística de variacions residencials

Codi: 02 02

Objectiu: fluxos de població

Organismes que hi intervenen: Institut d'Estadística de Catalunya i Institut Nacional d'Estadística

Descripció: explotació de l'arxiu de variacions residencials per a obtenir l'estadística dels fluxos migratoris dels moviments interns de Catalunya i els corresponents a la resta de l'Estat i a l'estranger.

Cost: molt baix

Estadística de migracions

Codi: 02 03

Objectiu: fluxos de població

Organismes que hi intervenen: Institut d'Estadística de Catalunya i Institut Nacional d'Estadística

Descripció: obtenció d'informació estadística sobre migracions internes i procedents de l'estranger segons llurs característiques demogràfiques i les relatives a l'activitat econòmica, i també sobre nacionalitzacions, peticions d'asil i altres informacions relatives als fluxos migratoris.

Cost: molt baix

Estadística de fluxos de població del municipi de Barcelona

Codi: 02 04

Objectiu: fluxos de població

Organismes que hi intervenen: Ajuntament de Barcelona

Descripció: obtenció de les estadístiques del moviment natural de la població i dels fluxos migratoris de la ciutat de Barcelona, a partir de l'explotació de les dades estadístiques i administratives disponibles.

Cost: molt baix

OBJECTIU 03 Estimacions i previsions demogràfiques

Estimacions de població

Codi: 03 01

Objectiu: estimacions i previsions demogràfiques

Organismes que hi intervenen: Institut d'Estadística de Catalunya

Descripció: avaluació de la distribució semestral de la població postcensal de Catalunya per edat i sexe a partir de l'estructura de població censal i de les dades de fluxos anuals del moviment natural de la població i dels moviments migratoris dels anys posteriors. Aquesta activitat també inclou les estimacions intercensals, que consisteixen en una revisió de les estimacions postcensals a partir de la informació que proporciona un nou cens de població.

Cost: molt baix

Projeccions de població

Codi: 03 02

Objectiu: estimacions i previsions demogràfiques

Organismes que hi intervenen: Institut d'Estadística de Catalunya

Descripció: avaluació de la distribució futura de la població de Catalunya, i també de les estructures familiars, a partir de les dades d'estructura de la població, dels fluxos de població i de l'entorn demogràfic i socioeconòmic. Així mateix, s'han d'avaluar els efectius de població amb relació a l'activitat, i també els efectius en edat escolar, per sexe i edat i per àmbit territorial, per mitjà d'una anàlisi exhaustiva de la informació disponible.

Cost: baix

OBJECTIU 04 Síntesi demogràfica

Sèries històriques de la demografia catalana

Codi: 04 01

Objectiu: síntesi demogràfica

Organismes que hi intervenen: Institut d'Estadística de Catalunya

Descripció: obtenció de les sèries estadístiques sobre l'evolució històrica de la població i els habitatges catalans a partir d'una sistematització de les dades disponibles del moviment natural i dels censos de població i habitatge que permeti enllaçar les variables demogràfiques principals.

Cost: baix

Indicadors demogràfics

Codi: 04 02

Objectiu: síntesi demogràfica

Organismes que hi intervenen: Institut d'Estadística de Catalunya

Descripció: obtenció d'un sistema d'indicadors d'estructura, fecunditat, mortalitat, nupcialitat i creixement de la població, i també de les llars i de les famílies, orientat a avaluar el panorama demogràfic català i fer-ne el seguiment de l'evolució temporal recent. L'activitat també pretén incloure els indicadors corresponents per àmbits inframunicipals.

Cost: molt baix

Sistema integrat de dades demogràfiques

Codi: 04 03

Objectiu: síntesi demogràfica

Organismes que hi intervenen: Institut d'Estadística de Catalunya

Descripció: obtenció d'un sistema permanent d'informació longitudinal sobre les persones, les llars i els habitatges de Catalunya, utilitzant el Registre de població de Catalunya com a eix vertebrador i relacionant-lo amb altres fonts administratives i estadístiques disponibles.

Cost: moderat

OBJECTIU 05 Cohesió social

Estadística de condicions de vida

Codi: 05 01

Objectiu: cohesió social

Organismes que hi intervenen: Institut d'Estadística de Catalunya, Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona, Diputació de Barcelona i administració local

Descripció: coneixement de les condicions de vida i els hàbits de la població de Catalunya des de les perspectives transversal i longitudinal, i també la seva distribució territorial, per mitjà d'enquestes a la població catalana.

Cost: moderat

Estadística de la distribució personal de la renda

Codi: 05 02

Objectiu: cohesió social

Organismes que hi intervenen: Institut d'Estadística de Catalunya i Institut Nacional d'Estadística

Descripció: coneixement del nivell i la distribució personal de la renda de les llars de Catalunya, i també del dimensionament i les característiques de la població en risc de pobresa, fent una explotació específica de la informació estadística disponible.

Cost: molt baix

Estadística del consum familiar

Codi: 05 03

Objectiu: cohesió social

Organismes que hi intervenen: Institut d'Estadística de Catalunya i Institut Nacional d'Estadística

Descripció: coneixement del nivell i la distribució de la despesa en consum de les llars de Catalunya, fent una explotació específica de l'enquesta contínua de pressupostos familiars d'àmbit estatal.

Cost: molt baix

Estadística de l'estalvi i el patrimoni de les famílies

Codi: 05 04

Objectiu: cohesió social

Organismes que hi intervenen: Institut d'Estadística de Catalunya, Institut Nacional d'Estadística i Banc d'Espanya

Descripció: coneixement del nivell i la distribució del patrimoni, dels actius financers i de l'estalvi de les llars catalanes, fent una explotació específica de la informació estadística disponible.

Cost: molt baix

Estadística d'ús del temps per la població

Codi: 05 05

Objectiu: cohesió social

Organismes que hi intervenen: Institut d'Estadística de Catalunya i Institut Nacional d'Estadística

Descripció: coneixement de l'ús i la distribució del temps per la població catalana, fent una enquesta específica a la població i integrant altres informacions estadístiques disponibles.

Cost: alt

Estadística de serveis socials d'atenció a la gent gran

Codi: 05 06

Objectiu: cohesió social

Organismes que hi intervenen: Departament d'Acció Social i Ciutadania

Descripció: explotació estadística a partir de dades administratives del Departament d'Acció Social i Ciutadania sobre els diferents serveis i recursos socials que es destinen a les persones grans dependents, i també de les característiques d'aquestes persones.

Cost: molt baix

Estadística de serveis socials d'atenció a les persones amb discapacitat

Codi: 05 07

Objectiu: cohesió social

Organismes que hi intervenen: Departament d'Acció Social i Ciutadania

Descripció: explotació estadística a partir de dades administratives del Departament d'Acció Social i Ciutadania sobre els diferents serveis i recursos socials que es destinen a les persones amb discapacitat i sobre la població amb un grau de discapacitat a partir del 33%.

Cost: molt baix

Estadística de serveis socials bàsics

Codi: 05 08

Objectiu: cohesió social

Organismes que hi intervenen: Departament d'Acció Social i Ciutadania

Descripció: obtenció de les dades més característiques dels serveis socials bàsics disponibles al Departament d'Acció Social i Ciutadania a partir de la recollida i el tractament estadístic d'informació de caràcter administratiu i estadístic sobre serveis bàsics d'atenció social, serveis d'atenció domiciliària, serveis residencials d'estada limitada, serveis de menjador i serveis d'intervenció socioeducativa no residencial per a infants i adolescents.

Cost: baix

Estadística de serveis socials d'atenció a les famílies, als infants i als adolescents

Codi: 05 09

Objectiu: cohesió social

Organismes que hi intervenen: Departament d'Acció Social i Ciutadania

Descripció: explotació estadística de la informació de caràcter administratiu disponible sobre ajuts econòmics adreçats a les unitats familiars residents a Catalunya que tinguin a llur càrrec infants menors de 3 anys, o fins a 6 anys si es tracta de famílies nombroses o monoparentals, i també de les famílies nombroses amb títol expedit a Catalunya; infants i adolescents amb una mesura de guarda o tutela del Departament d'Acció Social i Ciutadania, i també del conjunt de programes, recursos i serveis associats; adopció i acolliment d'infants de Catalunya, i adopció internacional.

Cost: molt baix

Estadística de serveis socials

Codi: 05 10

Objectiu: cohesió social

Organismes que hi intervenen: Departament d'Acció Social i Ciutadania i Institut d'Estadística de Catalunya

Descripció: coneixement de les necessitats de la població en l'àmbit dels serveis socials per mitjà d'una enquesta a una mostra representativa de la població de Catalunya.

Cost: molt alt

Estadística de la renda mínima d'inserció

Codi: 05 11

Objectiu: cohesió social

Organismes que hi intervenen: Departament de Treball i Departament d'Acció Social i Ciutadania

Descripció: explotació dels registres administratius corresponents per a conèixer el nombre de persones que han sol·licitat una renda mínima d'inserció, els beneficiaris, les quantitats destinades i les accions d'inserció social.

Cost: molt baix

Estadística del voluntariat

Codi: 05 12

Objectiu: cohesió social

Organismes que hi intervenen: Departament de Governació i Administracions Públiques

Descripció: obtenció d'estadístiques bàsiques sobre l'evolució i el perfil de les persones que desenvolupen activitats de voluntariat a Catalunya en les organitzacions no lucratives, i també les característiques principals de les entitats de voluntariat que actuen a Catalunya, a partir de la informació de caràcter administratiu disponible a la Secretaria d'Acció Ciutadana del Departament de Governació i Administracions Públiques

Cost: baix

Estadística de la dependència

Codi: 05 13

Objectiu: cohesió social

Organismes que hi intervenen: Institut d'Estadística de Catalunya i Institut Nacional d'Estadística

Descripció: coneixement de la dimensió i el nivell de les situacions de dependència de la població resident a Catalunya, fent una explotació específica de la informació estadística disponible.

Cost: molt baix

Estadística de risc de pobresa i exclusió social

Codi: 05 14

Objectiu: cohesió social

Organismes que hi intervenen: Institut d'Estadística de Catalunya i Institut Nacional d'Estadística

Descripció: coneixement del dimensionament i les característiques de la població en situació de risc de pobresa i exclusió social, fent una explotació específica de la informació estadística disponible, tant a nivell demogràfic i social com de la salut.

Cost: molt baix

OBJECTIU 06 Habitatge

Estadística de construcció d'edificació

Codi: 06 01

Objectiu: habitatge

Organismes que hi intervenen: Departament de Medi Ambient i Habitatge, col·legis d'aparelladors i ajuntaments

Descripció: obtenció de les estadístiques bàsiques de la construcció d'habitatges, i també de la construcció de l'edificació no residencial, a partir de l'explotació de la informació administrativa disponible provinent de les administracions competents i de la facilitada pels col·legis d'aparelladors de Catalunya.

Cost: molt baix

Estadística de construcció de l'habitatge protegit

Codi: 06 02

Objectiu: habitatge

Organismes que hi intervenen: Departament de Medi Ambient i Habitatge

Descripció: explotació dels registres administratius de les qualificacions provisionals i definitives dels habitatges de protecció pública, tant de venda com de lloguer, com a indicadors dels habitatges iniciats i acabats de protecció pública.

Cost: molt baix

Estadística del parc d'habitatge desocupat i de la rehabilitació d'habitatges

Codi: 06 03

Objectiu: habitatge

Organismes que hi intervenen: Departament de Medi Ambient i Habitatge

Descripció: obtenció de les estadístiques bàsiques relacionades amb l'estat de conservació del parc d'habitatges i amb les necessitats de rehabilitació, a partir de l'explotació dels diversos registres administratius.

Cost: molt baix

Estadística del mercat immobiliari

Codi: 06 04

Objectiu: habitatge

Organismes que hi intervenen: Departament de Medi Ambient i Habitatge

Descripció: obtenció de les estadístiques bàsiques sobre el mercat immobiliari de nova construcció, de segona mà i de lloguer, incloent-hi l'oferta i el preu dels diferents mercats d'habitatge i la dinàmica d'aquests mercats, a partir dels recomptes de registres administratius i d'enquestes directes als agents implicats en el mercat.

Cost: molt baix

Estadística de demanda d'habitatge social

Codi: 06 05

Objectiu: habitatge

Organismes que hi intervenen: Departament de Medi Ambient i Habitatge

Descripció: obtenció de les estadístiques bàsiques de la demanda d'habitatge social i dels ajuts al pagament del lloguer a partir de l'explotació del registre únic de l'habitatge protegit, que ha de permetre conèixer les característiques socioeconòmiques de les famílies demandants d'habitatge social i les característiques de l'oferta d'habitatge protegit.

Cost: molt baix

Estadística de les condicions de l'habitatge de la població

Codi: 06 06

Objectiu: habitatge

Organismes que hi intervenen: Departament de Medi Ambient i Habitatge

Descripció: obtenció de les estadístiques bàsiques relacionades amb les característiques socioeconòmiques de l'allotjament de la població a Catalunya i amb la quantificació de la demanda d'habitatges, a partir d'enquestes directes a una mostra representativa de la població.

Cost: molt baix

Estadística de la licitació oficial d'obres

Codi: 06 07

Objectiu: habitatge

Organismes que hi intervenen: Departament de Política Territorial i Obres Públiques

Descripció: coneixement de l'import de les obres licitades a Catalunya per tipus d'obra, demarcació territorial i organisme contractant a partir d'informació recollida en els butlletins corresponents.

Cost: molt baix

Estadístiques cadastrals i del mercat immobiliari del municipi de Barcelona

Codi: 06 08

Objectiu: habitatge

Organismes que hi intervenen: Ajuntament de Barcelona i Ministeri d'Economia i Hisenda

Descripció: coneixement de les característiques dels locals cadastrals, i també dels preus, del municipi de Barcelona, fent una explotació específica de les dades estadístiques i administratives disponibles.

Cost: baix

OBJECTIU 07 Justícia, seguretat i eleccions

Estadística de seguretat pública

Codi: 07 01

Objectiu: justícia, seguretat i eleccions

Organismes que hi intervenen: Departament d'Interior, Relacions Institucionals i Participació, policies locals de Catalunya, Ajuntament de Barcelona, Institut d'Estadística de Catalunya i Mancomunitat de Municipis de l'Àrea Metropolitana de Barcelona

Descripció: obtenció de les estadístiques de les actuacions de la Policia de la Generalitat - Mossos d'Esquadra i de les policies locals de Catalunya per tal de disposar d'informació sobre els fenòmens i els fets delictius coneguts, i elaboració d'una enquesta per a mesurar les experiències de victimització, els sentiments d'inseguretat i la percepció dels ciutadans en matèria de seguretat i policia.

Cost: moderat

Estadística de seguretat viària

Codi: 07 02

Objectiu: justícia, seguretat i eleccions

Organismes que hi intervenen: Departament d'Interior, Relacions Institucionals i Participació i policies locals de Catalunya

Descripció: elaboració de les estadístiques bàsiques sobre accidents de trànsit amb víctimes en vies urbanes i interurbanes a Catalunya i sobre el resultat de les proves d'alcoholèmia i toxicològiques dutes a terme, fent servir les dades facilitades per la Policia de la Generalitat - Mossos d'Esquadra i les policies locals de Catalunya.

Cost: moderat

Estadística d'emergències i protecció civil

Codi: 07 03

Objectiu: justícia, seguretat i eleccions

Organismes que hi intervenen: Departament d'Interior, Relacions Institucionals i Participació

Descripció: obtenció de les estadístiques de les actuacions dels Bombers de la Generalitat i de les accions de prevenció i seguretat en emergències, i també de les activitats de la Generalitat en matèria de protecció civil i d'atenció de trucades al telèfon d'emergències 112.

Cost: baix

Estadística de serveis penitenciaris, rehabilitació i mesures penals alternatives

Codi: 07 04

Objectiu: justícia, seguretat i eleccions

Organismes que hi intervenen: Departament de Justícia

Descripció: obtenció de les estadístiques bàsiques dels serveis penitenciaris i la rehabilitació a partir de les dades administratives dels expedients dels interns, de les activitats que duen a terme en els centres o en el medi obert, i també de les estadístiques bàsiques de les mesures penals alternatives dictades pels òrgans judicials i del nombre d'assessoraments tècnics i mediacions penals duts a terme a sol·licitud dels òrgans judicials.

Cost: molt baix

Estadística de justícia juvenil

Codi: 07 05

Objectiu: justícia, seguretat i eleccions

Organismes que hi intervenen: Departament de Justícia

Descripció: obtenció de les estadístiques bàsiques dels programes que duu a terme el Departament de Justícia amb els menors que els fiscals i els jutges de menors posen a la seva disposició i de les característiques bàsiques d'aquesta població.

Cost: molt baix

Estadística d'administració de justícia

Codi: 07 06

Objectiu: justícia, seguretat i eleccions

Organismes que hi intervenen: Departament de Justícia i Consell General del Poder Judicial

Descripció: obtenció d'estadístiques sobre el nombre d'òrgans judicials, fiscalies i personal al servei de l'Administració de justícia, el moviment d'assumptes ingressats i resolts en les diverses jurisdiccions, la justícia gratuïta, les actuacions del servei d'assessorament tècnic en l'àmbit de la família, les interpretacions i les traduccions als òrgans segons els idiomes i obtenció d'indicadors sintètics de l'activitat judicial, a partir de la informació disponible de caràcter administratiu.

Cost: molt baix

Estadística de fundacions i associacions

Codi: 07 07

Objectiu: justícia, seguretat i eleccions

Organismes que hi intervenen: Departament de Justícia

Descripció: obtenció d'estadístiques de l'evolució, la distribució i les finalitats de les entitats del tercer sector, fent una explotació anual de les dades dels registres de fundacions i associacions de Catalunya.

Cost: molt baix

Estadística de resultats electorals

Codi: 07 08

Objectiu: justícia, seguretat i eleccions

Organismes que hi intervenen: Departament de Governació i Administracions Públiques

Descripció: explotació d'un arxiu estadístic dels resultats de cada convocatòria electoral que es duu a terme a Catalunya.

Cost: baix

Estadística electoral del municipi de Barcelona

Codi: 07 09

Objectiu: justícia, seguretat i eleccions

Organismes que hi intervenen: Ajuntament de Barcelona, Ministeri de l'Interior i Departament de Governació i Administracions Públiques

Descripció: obtenció de l'estadística dels resultats electorals provisionals de la ciutat de Barcelona i estimació del nivell de participació, i també elaboració de sèries dels resultats electorals a partir del tractament estadístic de la informació subministrada pels organismes competents en l'àmbit electoral.

Cost: molt baix

Estadística d'atenció a la víctima del delicte

Codi: 07 10

Objectiu: justícia, seguretat i eleccions

Organismes que hi intervenen: Departament de Justícia

Descripció: obtenció d'estadístiques bàsiques sobre persones ateses pels equips d'atenció a la víctima del delicte del Departament de Justícia segons sexe, edat, nacionalitat, tipologia del delicte i tipus d'actuació, per àmbits territorials i a partir de la informació administrativa disponible.

Cost: molt baix

Estadística de mediacions en l'àmbit del dret privat

Codi: 07 11

Objectiu: justícia, seguretat i eleccions

Organismes que hi intervenen: Departament de Justícia

Descripció: obtenció d'estadístiques bàsiques sobre les sol·licituds de mediació familiar i comunitària, les mediacions finalitzades, les derivacions judicials i les mediacions d'àmbit judicial finalitzades, i sobre el nombre de mediadors, per àmbits territorials i a partir de les dades disponibles al Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya.

Cost: molt baix

OBJECTIU 08 Mercat de treball i relacions laborals

Estadística de força de treball

Codi: 08 01

Objectiu: mercat de treball i relacions laborals

Organismes que hi intervenen: Institut d'Estadística de Catalunya i Institut Nacional d'Estadística

Descripció: coneixement de la dimensió i la caracterització de la força de treball, fent una explotació específica de l'enquesta de població activa.

Cost: molt baix

Estadística d'estructura salarial

Codi: 08 02

Objectiu: mercat de treball i relacions laborals

Organismes que hi intervenen: Institut d'Estadística de Catalunya i Institut Nacional d'Estadística

Descripció: obtenció d'informació sobre l'estructura salarial de la població que treballa per compte d'altri i que presta els seus serveis en els centres de treball, fent una explotació específica de la informació estadística disponible.

Cost: molt baix

Estadística de costos laborals

Codi: 08 03

Objectiu: mercat de treball i relacions laborals

Organismes que hi intervenen: Institut d'Estadística de Catalunya i Institut Nacional d'Estadística

Descripció: estimació del cost de la mà d'obra i dels seus components, fent una explotació específica de la informació estadística disponible.

Cost: molt baix

Estadística de condicions laborals i qualitat de vida en el treball

Codi: 08 04

Objectiu: mercat de treball i relacions laborals

Organismes que hi intervenen: Institut d'Estadística de Catalunya, Departament de Treball i Ministeri de Treball i Immigració

Descripció: coneixement de les condicions de treball, la qualitat de vida laboral i altres característiques dels llocs de treball relatives a la població ocupada als centres de treball, per mitjà d'una enquesta específica a una mostra representativa d'aquesta població en el marc de l'enquesta d'àmbit estatal del Ministeri de Treball i Immigració, i també altres operacions d'enquesta directa en matèria de sinistralitat i de prevenció de riscos laborals.

Cost: baix

Estadística de relacions laborals

Codi: 08 05

Objectiu: mercat de treball i relacions laborals

Organismes que hi intervenen: Departament de Treball i Ministeri de Treball i Immigració

Descripció: explotació dels diferents registres administratius en les competències en matèria de relacions laborals del Departament de Treball, completats, si s'escau, amb informació del Ministeri de Treball i Immigració, per a conèixer el nombre i les característiques de les negociacions col·lectives, de les conciliacions laborals, de les vagues i els tancaments patronals, dels accidents de treball i de les malalties professionals, dels expedients de regulació d'ocupació, de la sinistralitat laboral i d'altres aspectes associats a les relacions laborals.

Cost: baix

Estadística de la intermediació laboral

Codi: 08 06

Objectiu: mercat de treball i relacions laborals

Organismes que hi intervenen: Departament de Treball, Servei d'Ocupació de Catalunya i Servei Públic d'Ocupació Estatal

Descripció: explotació dels diferents registres administratius en les competències en matèria d'intermediació laboral, per a conèixer el nombre i les característiques dels demandants d'ocupació, de les ofertes de treball gestionades, dels contractes de treball registrats, i també altres característiques de la intermediació laboral. Aquesta informació es pot completar amb operacions específiques d'enquesta directa per tal de conèixer les necessitats del mercat de treball a Catalunya i la millora de la intermediació laboral.

Cost: moderat

Estadística de la formació professional ocupacional

Codi: 08 07

Objectiu: mercat de treball i relacions laborals

Organismes que hi intervenen: Departament de Treball

Descripció: explotació dels registres administratius per a conèixer les accions de formació ocupacional, essencialment el nombre de cursos i d'alumnes.

Cost: moderat

Estadística del foment de l'ocupació

Codi: 08 08

Objectiu: mercat de treball i relacions laborals

Organismes que hi intervenen: Departament de Treball

Descripció: explotació dels diferents registres administratius en les competències en matèria de polítiques actives per al foment de l'ocupació, per a conèixer, entre altres, el nombre i les característiques de les diverses polítiques actives que es programen.

Cost: baix

Estadística de l'economia cooperativa i social

Codi: 08 09

Objectiu: mercat de treball i relacions laborals

Organismes que hi intervenen: Departament de Treball

Descripció: explotació dels diferents registres administratius en les competències en matèria de cooperatives i societats laborals, per a conèixer-ne, entre altres, el nombre i les característiques. Aquesta informació es pot completar amb operacions específiques d'enquesta directa per tal d'actualitzar els registres administratius i conèixer altres característiques rellevants de l'economia cooperativa i social a Catalunya.

Cost: baix

Estadística de l'ocupació assalariada i autònoma

Codi: 08 10

Objectiu: mercat de treball i relacions laborals

Organismes que hi intervenen: Departament de Treball i Ministeri de Treball i Immigració

Descripció: explotació estadística dels comptes de cotització de diversos règims de la Seguretat Social i dels treballadors autònoms a partir de la informació subministrada pel Ministeri de Treball i Immigració al Departament de Treball

Cost: moderat

Estadística longitudinal de la vida laboral

Codi: 08 11

Objectiu: mercat de treball i relacions laborals

Organismes que intervenen: Institut d'Estadística de Catalunya, Departament de Treball i Ministeri de Treball i Immigració

Descripció: coneixement dels períodes de transició entre les situacions laborals de les persones que cotitzen o han cotitzat, i també dels receptors de les prestacions, fent una explotació específica de la informació estadística disponible.

Cost: baix

Estadística del mercat de treball del municipi de Barcelona

Codi: 08 12

Objectiu: mercat de treball i relacions laborals

Organismes que hi intervenen: Ajuntament de Barcelona

Descripció: obtenció i elaboració de les estadístiques, referides a la ciutat de Barcelona, de l'ocupació, l'atur registrat a les oficines de treball de la Generalitat, les dades d'afiliació als règims general i especial d'autònoms de la Seguretat Social i l'estimació de la població activa, ocupada i aturada a la ciutat per mitjà de l'enquesta de població activa.

Cost: baix

OBJECTIU 09 Salut i serveis sanitaris

Estadística de salut de la població

Codi: 09 01

Objectiu: salut i serveis sanitaris

Organismes que hi intervenen: Departament de Salut, Ajuntament de Barcelona i Institut d'Estadística de Catalunya

Descripció: realització d'una enquesta a una mostra representativa de la població general de Catalunya que permeti conèixer aspectes fonamentals de l'estat de salut de la població no institucionalitzada i de la utilització dels serveis sanitaris.

Cost: molt alt

Estadística de causes de mort

Codi: 09 02

Objectiu: salut i serveis sanitaris

Organismes que hi intervenen: Departament de Salut, Institut d'Estadística de Catalunya i Ajuntament de Barcelona

Descripció: selecció i codificació de la causa bàsica de mort i d'altres variables expressades en la butlleta estadística de defunció. Posteriorment, aquesta informació és enregistrada, depurada i explotada. Mensualment es fan avanços de dades i anualment es fa l'anàlisi i la difusió dels resultats. Les dades bàsiques de defunció es trameten a l'Institut d'Estadística de Catalunya perquè completi l'estadística del moviment natural de la població.

Cost: moderat

Estadística de malalties de declaració obligatòria

Codi: 09 03

Objectiu: salut i serveis sanitaris

Organismes que hi intervenen: Departament de Salut

Descripció: tractament i anàlisi de les butlletes de les malalties de declaració obligatòria, tant de tipus numèric com de tipus individualitzat. Les numèriques es reben setmanalment i constitueixen un resum numèric del nombre de casos per setmana i comarca de les malalties de declaració obligatòria. Les individualitzades proporcionen, a més, informació sobre les característiques del pacient.

Cost: baix

Estadística del conjunt mínim bàsic de dades d'alta hospitalària

Codi: 09 04

Objectiu: salut i serveis sanitaris

Organismes que hi intervenen: Departament de Salut

Descripció: explotació del registre del conjunt mínim bàsic de dades d'alta hospitalària, que es nodreix de la informació subministrada pels centres. Aquest registre recull informació de les altes de tots els hospitals de la Xarxa Hospitalària d'Utilització Pública (XHUP) i d'una part creixent dels altres hospitals d'aguts de Catalunya.

Cost: moderat

Estadística d'establiments sanitaris en règim d'internat

Codi: 09 05

Objectiu: salut i serveis sanitaris

Organismes que hi intervenen: Departament de Salut i Ministeri de Sanitat i Consum

Descripció: realització d'una enquesta d'establiments sanitaris i sociosanitaris en règim d'internat per als centres hospitalaris de Catalunya que permeti recollir dades d'activitats econòmiques i d'estructures dels hospitals d'aguts, crònics i psiquiàtrics de Catalunya.

Cost: baix

Estadística dels centres, entitats i serveis sanitaris

Codi: 09 06

Objectiu: salut i serveis sanitaris

Organismes que hi intervenen: Departament de Salut

Descripció: explotació estadística a partir de registres i directoris de centres, serveis i establiments sanitaris i sociosanitaris per a tenir un coneixement real de la situació d'aquest sector sanitari, que ha de servir per a donar suport a la planificació dels serveis futurs.

Cost: molt baix

Estadística de la sida i la infecció pel VIH

Codi: 09 07

Objectiu: salut i serveis sanitaris

Organismes que hi intervenen: Departament de Salut, Ajuntament de Barcelona, Departament de Justícia, organitzacions no governamentals, Stop Sida i Àmbit Prevenció

Descripció: obtenció de les estadístiques bàsiques sobre els casos de malalts de sida i l'evolució de la prevalença de la infecció pel virus de la immunodeficiència humana (VIH), i també aspectes microbiològics, clínics, de conducta i de prevenció relacionats amb la infecció i la malaltia.

Cost: baix

Estadística d'atenció sanitària a les dones

Codi: 09 08

Objectiu: salut i serveis sanitaris

Organismes que hi intervenen: Departament de Salut

Descripció: obtenció de les estadístiques bàsiques sobre alguns processos sanitaris que afecten específicament les dones, com les tècniques de reproducció humana assistida i la interrupció voluntària de l'embaràs.

Cost: baix

Estadística del càncer

Codi: 09 09

Objectiu: salut i serveis sanitaris

Organismes que hi intervenen: Departament de Salut, Institut Català d'Oncologia i Lliga contra el Càncer de les Comarques de Tarragona

Descripció: recollida sistemàtica i continuada de la informació sobre els casos de càncer a Catalunya i anàlisi de la incidència, la supervivència i la prevalença del càncer a Catalunya.

Cost: alt

Estadística d'activitat assistencial per problemes de salut específics i vacunacions

Codi: 09 10

Objectiu: salut i serveis sanitaris

Organismes que hi intervenen: Departament de Salut i Associació de Diabètics de Catalunya

Descripció: obtenció de les estadístiques bàsiques sobre la prevalença, la incidència i les activitats sanitàries per problemes de salut específics, com ara malalties renals, diabetis tipus I i trasplantaments que es fan a Catalunya, i també sobre els programes de vacunació.

Cost: baix

Estadística de farmàcia

Codi: 09 11

Objectiu: salut i serveis sanitaris

Organismes que hi intervenen: Departament de Salut

Descripció: obtenció de les estadístiques sobre els centres farmacèutics autoritzats a Catalunya (oficines de farmàcia, serveis de farmàcia hospitalària, farmacioles rurals i centres distribuïdors farmacèutics) a partir de l'explotació de les dades administratives disponibles.

Cost: molt baix

Estadística del control sanitari d'aigües

Codi: 09 12

Objectiu: salut i serveis sanitaris

Organismes que hi intervenen: Departament de Salut i ajuntaments de Catalunya

Descripció: coneixement de l'estat sanitari de l'aigua de subministrament públic i de les piscines de Catalunya, fent un tractament estadístic dels resultats de les mostres d'aigua que recullen periòdicament els equips d'inspecció sanitària.

Cost: molt baix

Estadística de la protecció dels consumidors

Codi: 09 13

Objectiu: salut i serveis sanitaris

Organismes que hi intervenen: Departament d'Economia i Finances

Descripció: obtenció de les estadístiques bàsiques sobre consultes, reclamacions i protecció dels consumidors a partir de l'explotació de dades de caràcter administratiu disponibles.

Cost: molt baix

Estadística de les causes de morbiditat i mort del municipi de Barcelona

Codi: 09 14

Objectiu: salut i serveis sanitaris

Organismes que hi intervenen: Ajuntament de Barcelona i Departament de Salut, Institut d'Estadística de Catalunya i Institut Nacional d'Estadística

Descripció: elaboració de les estadístiques de les causes de mort i de morbiditat del municipi de Barcelona a partir de la informació estadística i administrativa disponible.

Cost: baix

Indicadors de salut

Codi: 09 15

Objectiu: salut i serveis sanitaris

Organismes que hi intervenen: Departament de Salut

Descripció: elaboració i manteniment d'un sistema d'indicadors que permeti fer un seguiment dels aspectes que condicionen la salut de la població, i també de la incidència de diverses malalties, de l'activitat hospitalària i d'altres recursos sanitaris, a partir de la informació disponible en l'àmbit del Departament de Salut.

Cost: baix

Estadística de l'activitat assistencial per problemes de salut relatius a les drogodependències i les addiccions

Codi: 09 16

Objectiu: salut i serveis sanitaris

Organismes que hi intervenen: Departament de Salut

Descripció: obtenció de les estadístiques bàsiques sobre atenció sanitària per problemes de drogues a partir de la informació disponible de caràcter administratiu i sanitari al Departament de Salut.

Cost: baix.

OBJECTIU 10 Educació, cultura i lleure

Cens lingüístic

Codi: 10 01

Objectiu: educació, cultura i lleure

Organismes que hi intervenen: Institut d'Estadística de Catalunya

Descripció: mesurament del nivell de coneixement de la llengua catalana de la població a partir de l'explotació específica de les dades del cens de població.

Cost: molt baix

Estadística dels usos lingüístics de la població

Codi: 10 02

Objectiu: educació, cultura i lleure

Organismes que hi intervenen: Departament de la Vicepresidència i Institut d'Estadística de Catalunya

Descripció: elaboració d'una enquesta representativa entre la població de Catalunya per a conèixer la identificació lingüística i els usos del català i altres llengües oficials i no oficials a Catalunya en els diversos espais de relació personal.

Cost: alt

Estadística dels usos lingüístics en institucions i empreses

Codi: 10 03

Objectiu: educació, cultura i lleure

Organismes que hi intervenen: Departament de la Vicepresidència i Institut d'Estadística de Catalunya

Descripció: coneixement dels criteris lingüístics i dels usos globals del català i altres llengües oficials i no oficials a Catalunya en els diversos àmbits institucionals i empresarials, fent operacions específiques d'enquestes i aprofitant la informació estadística i administrativa disponible.

Cost: alt

Sistema d'indicadors lingüístics

Codi: 10 04

Objectiu: educació, cultura i lleure

Organismes que hi intervenen: Departament de la Vicepresidència i Institut d'Estadística de Catalunya

Descripció: obtenció d'un sistema d'indicadors lingüístics que permeti fer un seguiment del coneixement, l'ús i la implantació del català i altres llengües oficials i no oficials a Catalunya. En aquest marc es duran a terme les actuacions necessàries per a disposar també d'indicadors per àmbits territorials.

Cost: baix

Estadística dels centres, els alumnes i els professors d'educació no universitària

Codi: 10 05

Objectiu: educació, cultura i lleure

Organismes que hi intervenen: Departament d'Educació

Descripció: creació i posterior explotació estadística d'un fitxer amb les dades dels centres docents que imparteixen ensenyaments no universitaris referides als mateixos centres, als alumnes i als professors, a partir de diversos arxius de gestió i de dades procedents d'una enquesta.

Cost: baix

Estadística del personal al servei de l'administració educativa

Codi: 10 06

Objectiu: educació, cultura i lleure

Organismes que hi intervenen: Departament d'Educació

Descripció: quantificació dels recursos humans de què disposa l'administració educativa a partir dels registres informàtics de personal.

Cost: baix

Sèries estadístiques educatives

Codi: 10 07

Objectiu: educació, cultura i lleure

Organismes que hi intervenen: Departament d'Educació

Descripció: sistematització i homogeneïtzació de les variables principals de l'estadística de l'educació infantil i primària, l'estadística de l'educació secundària i l'estadística de l'educació especial, per conèixer-ne l'evolució.

Cost: baix

Indicadors estadístics de l'educació

Codi: 10 08

Objectiu: educació, cultura i lleure

Organismes que hi intervenen: Departament d'Educació

Descripció: obtenció d'un sistema d'indicadors que donin una visió de conjunt de la situació del sistema educatiu, a partir de la informació de caràcter administratiu i estadístic disponible.

Cost: baix

Estadística universitària i de la recerca

Codi: 10 09

Objectiu: educació, cultura i lleure

Organismes que hi intervenen: Departament d'Innovació, Universitats i Empresa i universitats

Descripció: obtenció de les estadístiques bàsiques dels centres integrats i adscrits de les universitats catalanes a partir de la informació de caràcter administratiu sobre docència, recerca, costos, infraestructures i inserció laboral, subministrada per les universitats catalanes i els centres de recerca

Cost: baix

Estadística del consum cultural

Codi: 10 10

Objectiu: educació, cultura i lleure

Organismes que hi intervenen: Institut d'Estadística de Catalunya, Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació i Departament d'Educació.

Descripció: coneixement de les pràctiques i els hàbits de consum culturals de la població de Catalunya, fent una enquesta a una mostra representativa de la població

Cost: moderat

Estadística de les biblioteques

Codi: 10 11

Objectiu: educació, cultura i lleure

Organismes que hi intervenen: Institut d'Estadística de Catalunya i Institut Nacional d'Estadística i Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació

Descripció: coneixement de les característiques bàsiques de l'estructura, l'equipament, l'activitat i el personal de la xarxa de biblioteques de Catalunya, fent una operació de caràcter censal a les biblioteques de Catalunya.

Cost: molt baix

Estadística dels arxius

Codi: 10 12

Objectiu: educació, cultura i lleure

Organismes que hi intervenen: Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació

Descripció: coneixement de les dades relatives a l'activitat, el personal i el pressupost dels arxius a Catalunya, fent una enquesta adreçada als arxius de Catalunya.

Cost: molt baix

Estadística del llibre

Codi: 10 13

Objectiu: educació, cultura i lleure

Organismes que hi intervenen: Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació

Descripció: coneixement de les dades relatives a l'activitat, el personal i el pressupost del sector del llibre, fent una recopilació i un tractament estadístic de les dades disponibles.

Cost: molt baix

Estadística dels museus i les col·leccions

Codi: 10 14

Objectiu: educació, cultura i lleure

Organismes que hi intervenen: Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació

Descripció: coneixement de les dades relatives a l'activitat, el personal i el pressupost del sector, fent una recopilació i un tractament estadístic de les dades disponibles.

Cost: molt baix

Estadística del cinema

Codi: 10 15

Objectiu: educació, cultura i lleure

Organismes que hi intervenen: Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació

Descripció: coneixement de les dades relatives a l'activitat, el personal i el pressupost del sector de la producció, la distribució i l'exhibició cinematogràfica a Catalunya, fent una recopilació i un tractament estadístic de les dades disponibles.

Cost: molt baix

Estadística de les arts escèniques

Codi: 10 16

Objectiu: educació, cultura i lleure

Organismes que hi intervenen: Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació

Descripció: coneixement de les dades relatives a l'activitat, el personal i el pressupost de les sales i les companyies d'arts escèniques a Catalunya, fent una enquesta adreçada al sector teatral.

Cost: molt baix

Estadística de la música

Codi: 10 17

Objectiu: educació, cultura i lleure

Organismes que hi intervenen: Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació

Descripció: coneixement de les dades relatives a l'activitat, el personal i el pressupost del sector, fent una recopilació i un tractament estadístic de les dades disponibles.

Cost: molt baix

Estadística del patrimoni arquitectònic i arqueològic

Codi: 10 18

Objectiu: educació, cultura i lleure

Organismes que hi intervenen: Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació

Descripció: coneixement de les dades relatives a l'activitat, el personal i el pressupost del patrimoni immoble i moble de Catalunya, fent una recopilació i un tractament estadístic de les dades disponibles.

Cost: molt baix

Estadística de les arts visuals i plàstiques

Codi: 10 19

Objectiu: educació, cultura i lleure

Organismes que hi intervenen: Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació

Descripció: coneixement de les dades relatives a l'activitat, el personal i el pressupost del sector, fent una enquesta adreçada al sector i recopilant i tractant estadísticament les dades disponibles.

Cost: molt baix

Estadística del sector de la comunicació

Codi: 10 20

Objectiu: educació, cultura i lleure

Organismes que hi intervenen: Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació

Descripció: coneixement de les dades més significatives del sector com ara activitat, personal i pressupost, fent una recopilació i un tractament estadístic de dades estadístiques i administratives disponibles.

Cost: baix

Estadística de l'ensenyament i la formació en cultura

Codi: 10 21

Objectiu: educació, cultura i lleure

Organismes que hi intervenen: Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació i Departament d'Educació

Descripció: coneixement de les dades relatives a l'activitat, el personal i el pressupost dels centres d'ensenyament i formació en cultura, fent una recopilació i un tractament estadístic de les dades disponibles.

Cost: molt baix

Sèries històriques de la cultura

Codi: 10 22

Objectiu: educació, cultura i lleure

Organismes que hi intervenen: Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació

Descripció: coneixement de les fonts d'informació, les variables bàsiques i les dades culturals i de comunicació de Catalunya, fent-ne una recopilació sistemàtica.

Cost: molt baix

Estadística dels equipaments i empreses culturals

Codi: 10 23

Objectiu: educació, cultura i lleure

Organismes que hi intervenen: Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació

Descripció: coneixement del nombre i la localització dels equipaments i les empreses culturals i de comunicació a Catalunya.

Cost: molt baix

Estadística de l'esport

Codi: 10 24

Objectiu: educació, cultura i lleure

Organismes que hi intervenen: Departament de la Vicepresidència

Descripció: sistematització de les dades estadístiques bàsiques de l'esport a Catalunya, incloent-hi informació sobre entitats esportives, federacions, participació i altres dades d'interès.

Cost: molt baix

Estadística de la pràctica esportiva

Codi: 10 25

Objectiu: educació, cultura i lleure

Organismes que hi intervenen: Departament de la Vicepresidència i Institut d'Estadística de Catalunya

Descripció: elaboració d'una enquesta per mitjà de l'entrevista personal a una mostra representativa de la població de Catalunya, que permeti conèixer l'activitat física practicada, la periodicitat, la instal·lació utilitzada i altres dades d'interès.

Cost: baix

Estadística del joc

Codi: 10 26

Objectiu: educació, cultura i lleure

Organismes que hi intervenen: Departament d'Interior, Relacions Institucionals i Participació

Descripció: obtenció de les dades bàsiques del joc a Catalunya, tant del volum d'activitat i de les dades d'origen administratiu sobre els tràmits de regulació i control del joc privat, com de les principals variables relatives a les loteries catalanes que gestiona l'Entitat Autònoma de Jocs i Apostes.

Cost: baix

Estadística del tercer sector cultural

Codi: 10 27

Objectiu: educació, cultura i lleure

Organismes que hi intervenen: Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació

Descripció: coneixement del nombre i de l'activitat, el personal i el pressupost de les entitats del tercer sector cultural a Catalunya.

Cost: baix

Estadística del finançament i la despesa de l'ensenyament privat

Codi: 10 28

Objectiu: educació, cultura i lleure

Organismes que hi intervenen: Institut d'Estadística de Catalunya, Institut Nacional d'Estadística i Departament d'Educació

Descripció: realització d'una enquesta per a recollir les dades econòmiques dels centres educatius reglats de Catalunya. Es tracta d'una operació a nivell estatal que l'Idescat assumeix a Catalunya.

Cost: moderat

Estadística dels sectors emergents en cultura

Codi: 10 29

Objectiu: educació, cultura i lleure

Organismes que intervenen: Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació

Descripció: coneixement del nombre i de l'activitat, el personal, el pressupost i l'estructura econòmica dels sectors emergents en cultura, identificats segons els criteris de la Unió Europea (artesania, fotografia, disseny, jocs, videojocs, altre programari informàtic, arquitectura i publicitat).

Cost: baix

Estadística de la diversitat cultural

Codi: 10 30

Objectiu: educació, cultura i lleure

Organismes que intervenen: Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació

Descripció: coneixement de la diversitat cultural a Catalunya sistematitzant la informació estadística i administrativa disponible d'acord amb els criteris establerts per la UNESCO.

Cost: molt baix

OBJECTIU 11 Anàlisi social

Indicadors socials

Codi: 11 01

Objectiu: anàlisi social

Organismes que hi intervenen: Institut d'Estadística de Catalunya

Descripció: obtenció d'un sistema d'indicadors socials que permeti conèixer les característiques bàsiques de la situació social de Catalunya i seguir-ne l'evolució temporal i la distribució territorial.

Cost: molt baix

Indicadors del capital social i la participació ciutadana

Codi: 11 02

Objectiu: anàlisi social

Organismes que hi intervenen: Departament d'Interior, Relacions Institucionals i Participació i Institut d'Estadística de Catalunya

Descripció: recopilació d'indicadors de què ja disposa el Sistema Estadístic de Catalunya relacionats amb la participació ciutadana i el capital social, i planificació de l'obtenció de noves variables complementàries.

Cost: moderat

Índex de desenvolupament humà

Codi: 11 03

Objectiu: anàlisi social

Organismes que hi intervenen: Institut d'Estadística de Catalunya

Descripció: coneixement del nivell de desenvolupament humà de Catalunya, per mitjà de l'aplicació de la metodologia dels diversos indicadors que elabora el Programa de les Nacions Unides per al desenvolupament (PNUD).

Cost: molt baix

Estadística de la joventut

Codi: 11 04

Objectiu: anàlisi social

Organismes que hi intervenen: Departament d'Acció Social i Ciutadania, Institut d'Estadística de Catalunya, altres departaments de la Generalitat

Descripció: obtenció d'informació regular per a conèixer les diverses dimensions que afecten la vida de la joventut catalana per mitjà d'enquestes a mostres representatives de la població jove, i estructuració d'un sistema d'informació basat en indicadors que permetin fer visible la situació social de la joventut.

Cost: baix

Estadística de les dones

Codi: 11 05

Objectiu: anàlisi social

Organismes que hi intervenen: Departament d'Acció Social i Ciutadania, Institut d'Estadística de Catalunya, altres departaments de la Generalitat.

Descripció: sistematització de la informació estadística de la situació social de les dones a Catalunya, ordenant els aspectes demogràfics, de salut, educació, formació, treball, ingressos, protecció social, ús del temps i altres indicadors socials d'interès que permetin la comparabilitat temporal i territorial amb els països de l'entorn de Catalunya.

Cost: baix

Sistema d'indicadors sobre discapacitat i ocupació

Codi: 11 06

Objectiu: anàlisi social

Organismes que hi intervenen: Departament de Treball

Descripció: elaboració d'un sistema d'indicadors sobre la situació i l'evolució laboral de les persones amb discapacitat que permeti disposar d'informació i facilitar el seguiment i l'avaluació de les actuacions departamentals per a la inserció laboral de les persones amb discapacitat a Catalunya.

Cost: baix

Sistema d'indicadors sobre els usos del temps i la conciliació de la vida personal i laboral

Codi: 11 07

Objectiu: anàlisi social

Organismes que hi intervenen: Departament de Treball

Descripció: elaboració d'un sistema d'indicadors que aporti dades i coneixement sobre la realitat en el repartiment del temps de treball i la conciliació i que permeti una aplicació més efectiva de les polítiques d'igualtat en aquest àmbit.

Cost: baix

OBJECTIU 12 Medi ambient i sostenibilitat

Estadística dels residus municipals i industrials

Codi: 12 01

Objectiu: medi ambient i sostenibilitat

Organismes que hi intervenen: Departament de Medi Ambient i Habitatge i ens locals

Descripció: coneixement de les dades anuals de generació i gestió de residus municipals i industrials per mitjà dels generadors de residus (municipis i indústries) i de les plantes de tractament de residus (gestors de residus).

Cost: baix

Estadística del subministrament d'aigua i del tractament d'aigües residuals urbanes

Codi: 12 02

Objectiu: medi ambient i sostenibilitat

Organismes que hi intervenen: Departament de Medi Ambient i Habitatge

Descripció: coneixement del volum i l'ús, tant domèstic com industrial, de l'aigua subministrada, fent una explotació estadística de la informació facilitada per les entitats subministradores d'aigua a Catalunya segons llur facturació. Així mateix, coneixement de l'evolució de la capacitat de les plantes de tractament d'aigües residuals i dels paràmetres de tractament i producció de biosòlids, fent una explotació estadística de les dades administratives disponibles.

Cost: molt baix

Estadística de la qualitat i la gestió ambientals

Codi: 12 03

Objectiu: medi ambient i sostenibilitat

Organismes que hi intervenen: Departament de Medi Ambient i Habitatge

Descripció: quantificació de les actuacions del Departament de Medi Ambient i Habitatge amb relació a la qualitat i la gestió ambientals a partir del tractament estadístic de les dades administratives i estadístiques disponibles.

Cost: molt baix

Estadística de la qualitat ambiental de l'aire

Codi: 12 04

Objectiu: medi ambient i sostenibilitat

Organismes que hi intervenen: Departament de Medi Ambient i Habitatge

Descripció: explotació de les dades estadístiques de la qualitat de l'aire a Catalunya, a partir dels registres de la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica (XVPCA) i dels controls dels nivells de contaminants a l'atmosfera sobre el territori.

Cost: baix

Indicadors de la qualitat ambiental de les aigües litorals i de bany

Codi: 12 05

Objectiu: medi ambient i sostenibilitat

Organismes que hi intervenen: Departament de Medi Ambient i Habitatge

Descripció: coneixement de la qualitat de l'aigua litoral a Catalunya i l'estat de les aigües de bany en la temporada d'estiu, fent una explotació estadística de les dades subministrades per l'anàlisi de les mostres periòdiques d'aigua que han estat preses al llarg de l'any en aigües litorals i rius i per l'observació visual de les platges.

Cost: baix

Estadística de les activitats extractives

Codi: 12 06

Objectiu: medi ambient i sostenibilitat

Organismes que hi intervenen: Departament de Medi Ambient i Habitatge

Descripció: coneixement del nombre i de la localització i la superfície de les activitats extractives que hi ha a Catalunya, segons els principals tipus de material, fent una explotació estadística de les dades disponibles al sistema d'informació geogràfica del Departament de Medi Ambient i Habitatge.

Cost: molt baix

Estadística de la gestió forestal

Codi: 12 07

Objectiu: medi ambient i sostenibilitat

Organismes que hi intervenen: Departament de Medi Ambient i Habitatge

Descripció: explotació de la informació continguda en les dades relatives a l'evolució de les superfícies de les masses forestals i del territori forestal ordenat de Catalunya que gestiona el Departament de Medi Ambient i Habitatge i obtenció de les estadístiques bàsiques dels espais naturals protegits, i també llur estat de desplegament, de nivell de protecció i de llocs d'interès comunitari, a partir de l'explotació de la informació de caràcter administratiu disponible de les administracions competents.

Cost: molt baix

Estadística dels incendis

Codi: 12 08

Objectiu: medi ambient i sostenibilitat

Organismes que hi intervenen: Departament de Medi Ambient i Habitatge

Descripció: coneixement del nombre d'incendis, la localització i la superfície de bosc arbrada i no arbrada afectada pels incendis majors de deu hectàrees, fent una explotació estadística de les dades administratives disponibles i del sistema d'informació geogràfica del Departament de Medi Ambient i Habitatge.

Cost: molt baix

Estadística de les espècies amenaçades

Codi: 12 09

Objectiu: medi ambient i sostenibilitat

Organismes que hi intervenen: Departament de Medi Ambient i Habitatge

Descripció: coneixement del nombre i l'evolució de les espècies protegides i en perill d'extinció, fent un tractament estadístic de les dades administratives disponibles.

Cost: baix

Estadística de la climatologia

Codi: 12 10

Objectiu: medi ambient i sostenibilitat

Organismes que hi intervenen: Departament de Medi Ambient i Habitatge

Descripció: obtenció d'una informació integrada de les dades meteorològiques de Catalunya, fent la recollida i el tractament estadístic de la informació proporcionada per les estacions meteorològiques.

Cost: molt baix

Estadística hidrogràfica

Codi: 12 11

Objectiu: medi ambient i sostenibilitat

Organismes que hi intervenen: Departament de Medi Ambient i Habitatge

Descripció: coneixement de la tipologia, els volums disponibles i l'evolució dels nivells dels embassaments; les dades dels nivells i els cabals dels rius; la descripció i l'evolució dels nivells dels aqüífers subterranis, i la localització dels punts de mesura, fent un tractament estadístic de les dades estadístiques i administratives disponibles.

Cost: baix

Estadística mediambiental en empreses i establiments

Codi: 12 12

Objectiu: medi ambient i sostenibilitat

Organismes que hi intervenen: Institut d'Estadística de Catalunya i Institut Nacional d'Estadística

Descripció: coneixement de les accions, les despeses i els consums associats als recursos mediambientals a càrrec de les empreses o establiments de Catalunya i dels nivells de generació de residus, fent una explotació específica de les informacions estadístiques i administratives disponibles.

Cost: baix

Estadística de l'evolució del règim jurídic i de les qualificacions urbanístiques del sòl

Codi: 12 13

Objectiu: medi ambient i sostenibilitat

Organismes que hi intervenen: Departament de Política Territorial i Obres Públiques

Descripció: recopilació i sistematització de les dades administratives disponibles per a la difusió de la superfície segons la classificació jurídica del sòl en els municipis de Catalunya. Així mateix, recopilació i sistematització de les dades tècniques dels expedients de planejament general dels municipis de Catalunya per al seguiment de les superfícies qualificades com a sistemes de comunicacions, d'equipaments, d'espais lliures i d'habitatge dotacional públic, i també de les diferents zones urbanes d'aprofitament privat i tipus de sòl no urbanitzable.

Cost: molt baix

Estadística del planejament general vigent

Codi: 12 14

Objectiu: medi ambient i sostenibilitat

Organismes que hi intervenen: Departament de Política Territorial i Obres Públiques

Descripció: tractament estadístic de les dades administratives disponibles per a conèixer l'estat del planejament general vigent als municipis de Catalunya.

Cost: molt baix

Estadística dels sectors de planejament

Codi: 12 15

Objectiu: medi ambient i sostenibilitat

Organismes que hi intervenen: Departament de Política Territorial i Obres Públiques

Descripció: recopilació i sistematització de les dades tècniques i administratives dels expedients de planejament urbanístic dels municipis de Catalunya per al seguiment del desenvolupament dels sectors de planejament urbanístic i dels polígons d'actuació urbanística en tots els règims de sòl definits pel planejament vigent.

Cost: molt baix

Estadística de les infraestructures i els equipaments municipals

Codi: 12 16

Objectiu: medi ambient i sostenibilitat

Organismes que hi intervenen: departaments de la Generalitat de Catalunya, ens locals i Institut d'Estadística de Catalunya

Descripció: coneixement del nombre i les característiques principals de les infraestructures i els equipaments existents a Catalunya a partir de la informació estadística i administrativa disponible, complementada, si escau, amb operacions de camp específiques.

Cost: alt

Estadística del transport ferroviari

Codi: 12 17

Objectiu: medi ambient i sostenibilitat

Organismes que hi intervenen: Departament de Política Territorial i Obres Públiques, Ministeri de Foment, Transports Metropolitans de Barcelona i Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya

Descripció: tractament estadístic de les dades administratives disponibles provinents del transport ferroviari dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, Renfe, metro, tramvies i cremallera, per a conèixer el volum i les dades bàsiques de trànsit del transport ferroviari a Catalunya.

Cost: molt baix

Estadística del transport aeri

Codi: 12 18

Objectiu: medi ambient i sostenibilitat

Organismes que hi intervenen: Departament de Política Territorial i Obres Públiques i Ministeri de Foment

Descripció: tractament estadístic de les dades administratives disponibles provinents del transport aeri dels aeroports de Barcelona, Girona, Reus i Lleida-Alguaire, per a conèixer el volum i les dades bàsiques de trànsit de mercaderies i passatgers a Catalunya.

Cost: molt baix

Estadística del trànsit marítim als ports

Codi: 12 19

Objectiu: medi ambient i sostenibilitat

Organismes que hi intervenen: Departament de Política Territorial i Obres Públiques, Port de Barcelona i Port de Tarragona

Descripció: tractament estadístic de les dades administratives provinents dels ports de la Generalitat, del Port de Barcelona i del Port de Tarragona, per a conèixer el nombre de vaixells, el volum de mercaderies i pesca i altres característiques del trànsit marítim als ports de Catalunya.

Cost: molt baix

Indicadors del transport urbà

Codi: 12 20

Objectiu: medi ambient i sostenibilitat

Organismes que hi intervenen: Departament de Política Territorial i Obres Públiques

Descripció: tractament estadístic de la informació disponible en forma d'indicadors, per a conèixer el nivell de servei, la qualitat, el preu i la productivitat del transport urbà de Catalunya.

Cost: molt baix

Estadística del transport regular de viatgers per carretera

Codi: 12 21

Objectiu: medi ambient i sostenibilitat

Organismes que hi intervenen: Departament de Política Territorial i Obres Públiques

Descripció: tractament estadístic de la informació disponible proporcionada per les empreses concessionàries, per a conèixer les dades bàsiques del transport regular de viatgers per carretera.

Cost: molt baix

Estadística de la xarxa viària

Codi: 12 22

Objectiu: medi ambient i sostenibilitat

Organismes que hi intervenen: Departament de Política Territorial i Obres Públiques, Ministeri de Foment i diputacions

Descripció: explotació de les dades disponibles de caràcter administratiu, per a conèixer la longitud, el tipus de via, el paviment i altres característiques de la xarxa viària de la Generalitat, de l'Estat i de les diputacions a Catalunya.

Cost: molt baix

Estadística del trànsit de la xarxa de carreteres

Codi: 12 23

Objectiu: medi ambient i sostenibilitat

Organismes que hi intervenen: Departament de Política Territorial i Obres Públiques i companyies concessionàries d'autopistes

Descripció: tractament estadístic de la informació obtinguda a partir dels aforaments de trànsit de la xarxa de carreteres de la Generalitat i de la informació proporcionada per les diverses companyies concessionàries d'autopistes, per a conèixer el volum de trànsit de les carreteres de la xarxa de Catalunya.

Cost: molt baix

Estadística de les autoritzacions del transport

Codi: 12 24

Objectiu: medi ambient i sostenibilitat

Organismes que hi intervenen: Departament de Política Territorial i Obres Públiques i Ministeri de Foment

Descripció: explotació d'una part de la informació del directori de les empreses de transport, corresponent a les autoritzacions del transport per carretera. Les autoritzacions són els permisos administratius per a l'exercici de l'activitat del transport i es materialitzen en la targeta de transport. En el cas del transport de mercaderies, les autoritzacions s'atorguen a cada vehicle, mentre que en el cas del transport de passatgers s'atorguen a l'empresa que exerceix l'activitat.

Cost: molt baix

Estadística dels costos del transport

Codi: 12 25

Objectiu: medi ambient i sostenibilitat

Organismes que hi intervenen: Departament de Política Territorial i Obres Públiques

Descripció: informació estadística sobre els costos de les operacions del transport de mercaderies per carretera i del transport discrecional de viatgers.

Cost: molt baix

Enquesta de la mobilitat

Codi: 12 26

Objectiu: medi ambient i sostenibilitat

Organismes que hi intervenen: Departament de Política Territorial i Obres Públiques i Autoritat del Transport Metropolità

Descripció: elaboració d'una enquesta per a conèixer els principals paràmetres de la mobilitat quotidiana de Catalunya, com ara el nombre i el motiu dels desplaçaments, l'origen i la destinació i el repartiment modal.

Cost: extraordinari

Estadística de la mobilitat obligada

Codi: 12 27

Objectiu: medi ambient i sostenibilitat

Organismes que hi intervenen: Institut d'Estadística de Catalunya i Departament de Política Territorial i Obres Públiques

Descripció: obtenció, a partir de les dades del cens de població, dels fluxos de desplaçament derivats de la mobilitat obligada per raons de treball o estudi. Aquesta informació permet caracteritzar la mobilitat obligada a Catalunya i conèixer el nombre de desplaçaments, el motiu, la destinació territorial, el repartiment modal o la localització de l'ocupació.

Cost: baix

Indicadors de mobilitat

Codi: 12 28

Objectiu: medi ambient i sostenibilitat

Organismes que hi intervenen: Departament de Política Territorial i Obres Públiques

Descripció: elaboració d'indicadors a partir d'un recull d'informació estadística sobre la mobilitat i el seu grau de sostenibilitat, que serveixen com a instrument de planificació i anàlisi de la mobilitat de les persones i del transport de mercaderies.

Cost: molt baix

Estadística del parc de vehicles del municipi de Barcelona

Codi: 12 29

Objectiu: medi ambient i sostenibilitat

Organismes que hi intervenen: Ajuntament de Barcelona

Descripció: elaboració de les estadístiques bàsiques del parc de vehicles de la ciutat de Barcelona a partir de la informació disponible d'origen administratiu, un cop hagi estat depurada i tractada estadísticament.

Cost: molt baix

OBJECTIU 13 Macromagnituds econòmiques

Taules input-output de l'economia catalana

Codi: 13 01

Objectiu: macromagnituds econòmiques

Organismes que hi intervenen: Institut d'Estadística de Catalunya

Descripció: elaboració de les Taules input-output de Catalunya 2010 en el marc del Sistema Europeu de Comptes a partir de diverses fonts primàries disponibles i d'enquestes específiques. Potenciació de l'aplicabilitat de les Taules input-output de Catalunya 2005 a partir de l'estudi d'impactes sobre la producció, el valor afegit brut i l'ocupació.

Cost: moderat

Comptes econòmics anuals

Codi: 13 02

Objectiu: macromagnituds econòmiques

Organismes que hi intervenen: Institut d'Estadística de Catalunya

Descripció: elaboració dels comptes econòmics anuals en el marc del Sistema Europeu de Comptes amb el detall sectorial i amb la desagregació de la demanda agregada, sobre la base de l'actualització de les taules input-output de Catalunya i de les enquestes estructurals de diferents branques d'activitat.

Cost: baix

Avanç de comptes anuals

Codi: 13 03

Objectiu: macromagnituds econòmiques

Organismes que hi intervenen: Institut d'Estadística de Catalunya

Descripció: síntesi de diverses fonts estadístiques i operacions complementàries per a conèixer l'estructura i l'evolució de l'economia catalana (producte interior brut, oferta i demanda) en el marc del Sistema Europeu de Comptes.

Cost: molt baix

Macromagnituds econòmiques territorials

Codi: 13 04

Objectiu: macromagnituds econòmiques

Organismes que hi intervenen: Institut d'Estadística de Catalunya

Descripció: estimació de síntesi a partir de les principals fonts de l'estadística territorial per a obtenir la renda familiar disponible i el producte interior brut en el marc del Sistema Europeu de Comptes de les comarques de Catalunya, dels municipis de més de 5.000 habitants i de la resta de capitals comarcals.

Cost: molt baix

Comptabilitat trimestral

Codi: 13 05

Objectiu: macromagnituds econòmiques

Organismes que hi intervenen: Institut d'Estadística de Catalunya

Descripció: elaboració d'estimacions de síntesi en el marc del Sistema Europeu de Comptes a partir de les fonts estadístiques conjunturals disponibles, per a conèixer l'evolució del producte interior brut des de l'òptica de l'oferta i la demanda.

Cost: molt baix

Comptes satèl·lit

Codi: 13 06

Objectiu: macromagnituds econòmiques

Organismes que hi intervenen: departaments de la Generalitat de Catalunya, Institut d'Estadística de Catalunya i universitats

Descripció: representació sistemàtica, comparable i completa de diversos aspectes rellevants de l'economia i la societat catalanes, com la cultura, l'habitatge, la producció domèstica, el medi ambient i les que es puguin portar a terme en el marc dels manuals i els precedents sobre comptabilitats satèl·lit reconeguts internacionalment, fent una síntesi de les fonts d'informació disponibles.

Cost: moderat

Sèries històriques de l'economia catalana

Codi: 13 07

Objectiu: macromagnituds econòmiques

Organismes que hi intervenen: Institut d'Estadística de Catalunya i universitats catalanes

Descripció: obtenció de sèries històriques enllaçades de les macromagnituds i altres variables de l'economia catalana, recopilant, enllaçant i fent estimacions específiques a partir de la informació retrospectiva disponible.

Cost: molt baix

Previsions macroeconòmiques per a Catalunya

Codi: 13 08

Objectiu: macromagnituds econòmiques

Organismes que hi intervenen: Departament d'Economia i Finances

Descripció: elaboració de les previsions de les macromagnituds principals de l'economia catalana amb l'objectiu de tenir una primera valoració del creixement econòmic previst i dels factors fonamentals que l'expliquen.

Cost: molt baix

OBJECTIU 14 Sectors productius

Estadística i comptes de la indústria

Codi: 14 01

Objectiu: sectors productius

Organismes que hi intervenen: Institut d'Estadística de Catalunya i Institut Nacional d'Estadística

Descripció: elaboració d'una explotació específica per a Catalunya de l'enquesta industrial d'empreses amb l'objectiu de conèixer les magnituds més rellevants dels diferents sectors industrials.

Cost: molt baix

Estadística i comptes del comerç

Codi: 14 02

Objectiu: sectors productius

Organismes que hi intervenen: Institut d'Estadística de Catalunya i Institut Nacional d'Estadística

Descripció: coneixement de les magnituds més rellevants del sector comercial a partir d'una explotació específica per a Catalunya de l'enquesta anual de serveis.

Cost: molt baix

Estadística i comptes de les empreses turístiques

Codi: 14 03

Objectiu: sectors productius

Organismes que hi intervenen: Institut d'Estadística de Catalunya i Institut Nacional d'Estadística

Descripció: coneixement de les magnituds més rellevants de les empreses turístiques (hoteleria i agències de viatges) a partir d'una explotació específica per a Catalunya de l'enquesta anual de serveis.

Cost: molt baix

Estadística i comptes de la construcció

Codi: 14 04

Objectiu: sectors productius

Organismes que hi intervenen: Institut d'Estadística de Catalunya, Departament de Política Territorial i Obres Públiques i Ministeri de Foment

Descripció: coneixement de les magnituds més rellevants del sector de la construcció a partir d'una explotació específica per a Catalunya de l'enquesta estructural de la construcció feta pel Ministeri de Foment.

Cost: baix

Estadística i comptes de les empreses del transport

Codi: 14 05

Objectiu: sectors productius

Organismes que hi intervenen: Institut d'Estadística de Catalunya i Institut Nacional d'Estadística

Descripció: coneixement de les magnituds més rellevants de les empreses del transport a partir d'una explotació específica per a Catalunya de l'enquesta anual de serveis.

Cost: molt baix

Estadística i comptes dels serveis a les empreses

Codi: 14 06

Objectiu: sectors productius

Organismes que hi intervenen: Institut d'Estadística de Catalunya i Institut Nacional d'Estadística

Descripció: coneixement de les magnituds més rellevants del sector del servei a les empreses a partir d'una explotació específica per a Catalunya de l'enquesta anual de serveis.

Cost: molt baix

Comptes econòmics del sector agrari

Codi: 14 07

Objectiu: sectors productius

Organismes que hi intervenen: Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural i Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural i Marí

Descripció: elaboració anual de les diferents magnituds econòmiques del sector agrari català: producció vegetal i animal (a preus bàsics), serveis de l'agricultura i activitats secundàries no agràries, consums intermedis, valor afegit brut, amortitzacions, altres subvencions, altres impostos i renda agrària, a partir de les fonts estadístiques disponibles, d'acord amb el sistema de comptes econòmics de l'agricultura adaptades a la metodologia del Sistema Europeu de Comptes.

Cost: baix

Estadística de l'audiovisual

Codi: 14 08

Objectiu: sectors productius

Organismes que hi intervenen: Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació, Institut d'Estadística de Catalunya, Consell de l'Audiovisual de Catalunya i Institut Nacional d'Estadística

Descripció: coneixement de les característiques principals de l'economia del sector de l'audiovisual, el seu finançament, la seva oferta i l'ocupació generada, i també de la demanda de béns i serveis audiovisuals, per mitjà de

l'estandardització i la recopilació regular i progressiva de fonts estadístiques i informacions d'origen administratiu disponibles o d'eventuals noves operacions d'enquesta als agents del sector i a la població.

Cost: baix

Cens agrari

Codi: 14 09

Objectiu: sectors productius

Organismes que hi intervenen: Institut d'Estadística de Catalunya, Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural i Institut Nacional d'Estadística

Descripció: coneixement de les característiques estructurals de les explotacions agràries del territori de Catalunya, pel que fa a la titularitat, el règim de tinença, la dimensió, la tipologia de conreu, els equipaments, la mà d'obra ocupada, els canals de comercialització i altres aspectes, a partir d'explotacions específiques del cens agrari.

Cost: moderat

Estadística de l'estructura de les explotacions agràries

Codi: 14 10

Objectiu: sectors productius

Organismes que hi intervenen: Institut d'Estadística de Catalunya, Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural i Institut Nacional d'Estadística

Descripció: elaboració d'una estadística que actualitzi triennalment les dades de les explotacions agràries de Catalunya, la qual permeti conèixer les característiques estructurals bàsiques d'aquestes explotacions en el marc de l'enquesta corresponent de la Unió Europea.

Cost: moderat

Estadística de les superfícies i les produccions agrícoles

Codi: 14 11

Objectiu: sectors productius

Organismes que hi intervenen: Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural i Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural i Marí

Descripció: coneixement de l'evolució de les superfícies, dels rendiments i de les produccions agrícoles a Catalunya, fent una operació de recollida d'informació i enquesta.

Cost: baix

Estadística de la maquinària agrícola

Codi: 14 12

Objectiu: sectors productius

Organismes que hi intervenen: Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural

Descripció: explotació estadística de les dades relatives al parc de maquinària agrícola, contingudes en els fulls d'inscripció del Registre Oficial de Maquinària Agrícola (ROMA).

Cost: molt baix

Estadística de la ramaderia

Codi: 14 13

Objectiu: sectors productius

Organismes que hi intervenen: Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural i Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural i Marí

Descripció: estimació dels censos ramaders (desagregats segons la normativa de la Unió Europea), el sacrifici de bestiar i les produccions ramaderes a partir d'una enquesta feta a una mostra d'explotacions ramaderes i d'una enquesta feta a escorxadors i sales d'incubació.

Cost: baix

Estadística dels preus de la terra

Codi: 14 14

Objectiu: sectors productius

Organismes que hi intervenen: Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural i Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural i Marí

Descripció: estimació anual a partir de l'observació directa de l'evolució dels preus de la terra dels conreus de secà i de regadiu i dels aprofitaments més representatius, ponderats d'acord amb la superfície ocupada, a fi d'obtenir-ne un índex per a Catalunya.

Cost: molt baix

Estadística dels preus agraris

Codi: 14 15

Objectiu: sectors productius

Organismes que hi intervenen: Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural i Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural i Marí

Descripció: obtenció de les estadístiques bàsiques dels preus agraris, tant pel que fa als preus agraris cotitzats en llotges i mercats com als preus rebuts i pagats als pagesos, fent una operació de recollida d'informació en què es constatin els preus dels productes agraris i dels mitjans de producció de les àrees de producció i comercialització més significatives.

Cost: baix

Xarxa comptable agrària

Codi: 14 16

Objectiu: sectors productius

Organismes que hi intervenen: Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural i Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural i Marí

Descripció: recollida anual de les dades comptables del conjunt d'anotacions al llarg de l'any, en una mostra d'explotacions representatives de les orientacions tecnicoeconòmiques (OTE) i de les unitats de dimensió econòmica (UDE), que permeti fer el seguiment microeconòmic de la producció, les despeses, el valor afegit, la renda i les ràtios econòmiques i financeres de les explotacions agràries de Catalunya.

Cost: moderat

Estadística de les captures pesqueres

Codi: 14 17

Objectiu: sectors productius

Organismes que hi intervenen: Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural

Descripció: obtenció de les dades de les captures, per espècies i ports, a partir de la informació sobre pesca desembarcada facilitada per les confraries de pescadors.

Cost: molt baix

Estadística física de la producció industrial

Codi: 14 18

Objectiu: sectors productius

Organismes que hi intervenen: Institut d'Estadística de Catalunya i Institut Nacional d'Estadística

Descripció: explotació de l'enquesta industrial dels productes per a conèixer la producció industrial de Catalunya en unitats físiques i monetàries amb un elevat grau de desagregació per productes (PRODCOM).

Cost: molt baix

Estadística de la inversió industrial

Codi: 14 19

Objectiu: sectors productius

Organismes que hi intervenen: Departament d'Innovació, Universitats i Empresa, Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç i Institut d'Estadística de Catalunya

Descripció: obtenció d'una estimació quantitativa de la variació de la inversió industrial fent una operació d'enquesta.

Cost: molt baix

Estadística de l'energia

Codi: 14 20

Objectiu: sectors productius

Organismes que hi intervenen: Departament d'Economia i Finances

Descripció: coneixement anual de la producció, la transformació, el transport, la distribució, la comercialització i el consum (a nivell tarifari, per activitat econòmica o per canals de distribució o comercialització) de cadascuna de les fonts d'energia (carbó i coc de petroli, petroli, gas natural, energia elèctrica i energies renovables), per mitjà de tractaments estadístics dels balanços específics de les diverses empreses del sector energètic, tractaments de dades individualitzades dels principals consumidors, i d'operacions específiques d'enquesta directa a consumidors. També s'ha de construir el balanç energètic de Catalunya.

Cost: baix

Estadística del consum energètic sectorial

Codi: 14 21

Objectiu: sectors productius

Organismes que hi intervenen: Departament d'Economia i Finances

Descripció: coneixement del consum, l'equipament energètic i la utilització de l'energia per diferents sectors d'activitat econòmica, per formes d'energia i, si escau, per territoris, i també dels preus finals de l'energia, fent operacions d'enquesta a consumidors energètics.

Cost: moderat

Estadística de la qualitat del servei elèctric

Codi: 14 22

Objectiu: sectors productius

Organismes que hi intervenen: Departament d'Economia i Finances

Descripció: obtenció d'indicadors de la qualitat del subministrament de l'energia elèctrica a partir de les dades anuals de la qualitat del servei elèctric facilitades per les empreses distribuïdores de Catalunya.

Cost: molt baix

Estadística del sector financer i d'assegurances

Codi: 14 23

Objectiu: sectors productius

Organismes que hi intervenen: Departament d'Economia i Finances

Descripció: coneixement de les característiques bàsiques de l'activitat del sector financer i del sector de les assegurances a Catalunya, incloent-hi informació sobre els préstecs concedits per l'Institut Català del Crèdit Agrari i els crèdits concedits per l'Institut Català de Finances, i també informació de les companyies d'assegurances i de les mutualitats de previsió social.

Cost: baix

Resultats economicofinancers de les empreses

Codi: 14 24

Objectiu: sectors productius

Organismes que hi intervenen: Departament d'Economia i Finances i Banc d'Espanya

Descripció: anàlisi dels estats economicofinancers de les empreses amb seu social a Catalunya. S'hi inclou la informació desagregada per sectors d'activitat i per dimensió de l'empresa.

Cost: molt baix

Estadística de les activitats econòmiques a Barcelona

Codi: 14 25

Objectiu: sectors productius

Organismes que hi intervenen: Ajuntament de Barcelona

Descripció: obtenció d'estadístiques sobre l'activitat econòmica de la ciutat de Barcelona, fent una explotació de la informació estadística i administrativa disponible.

Cost: baix

Estadística i comptes de les empreses culturals

Codi: 14 26

Objectiu: sectors productius

Organismes que intervenen: Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació i Institut d'Estadística de Catalunya

Descripció: conèixer les macromagnituds més rellevants de les empreses culturals a partir d'explotacions específiques per a Catalunya de la informació estadística i administrativa disponible. L'activitat també inclou la possibilitat de generar informació sobre el comerç amb l'estranger, indicadors de conjuntura i resultats econòmics i financers en aquest àmbit.

Cost: baix

OBJECTIU 15 Administracions públiques

Estadística de la recaptació de tributs

Codi: 15 01

Objectiu: administracions públiques

Organismes que hi intervenen: Departament d'Economia i Finances

Descripció: estadística dels tributs gestionats per la Generalitat a partir dels arxius administratius.

Cost: molt baix

Estadística de pressupostos de la Generalitat de Catalunya

Codi: 15 02

Objectiu: administracions públiques

Organismes que hi intervenen: Departament d'Economia i Finances

Descripció: informació estadística referida als pressupostos de la Generalitat i a llur execució, amb els resultats desglossats per conceptes i funcions.

Cost: baix

Estadística de pressupostos i liquidacions dels ens locals

Codi: 15 03

Objectiu: administracions públiques

Organismes que hi intervenen: Departament de Governació i Administracions Públiques

Descripció: recopilació de les dades econòmiques i financeres dels pressupostos i liquidacions de les administracions locals catalanes per mitjà d'una operació d'enquesta completada amb dades d'origen administratiu.

Cost: moderat

Estadística de la despesa pública en educació

Codi: 15 04

Objectiu: administracions públiques

Organismes que hi intervenen: Departament d'Educació

Descripció: quantificació econòmica dels recursos que s'assignen a les diferents activitats educatives a partir de l'anàlisi dels pressupostos dels departaments de la Generalitat i de les universitats públiques.

Cost: baix

Estadística de la despesa pública en cultura

Codi: 15 05

Objectiu: administracions públiques

Organismes que hi intervenen: Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació

Descripció: coneixement del personal i de la despesa en matèria de cultura de l'Administració pública catalana, i també dissenyar i implementar un sistema d'indicadors culturals que permeti la comparació amb les dades europees, fent una enquesta adreçada a les diverses administracions públiques i el seguiment dels pressupostos aprovats i liquidats.

Cost: molt baix

Estadística de la despesa pública en sanitat

Codi: 15 06

Objectiu: administracions públiques

Organismes que hi intervenen: Departament de Salut

Descripció: explotació estadística de l'estat d'execució del pressupost consolidat del Servei Català de la Salut i de l'Institut Català de la Salut a partir de les dades comptables de despesa sanitària pública.

Cost: molt baix

Estadística de les inversions en infraestructures de la Generalitat

Codi: 15 07

Objectiu: administracions públiques

Organismes que hi intervenen: Departament d'Economia i Finances i Departament de Política Territorial i Obres Públiques

Descripció: tractament estadístic de la informació pressupostària disponible, per a difondre la inversió duta a terme per la Generalitat en matèria d'infraestructures.

Cost: molt baix

Estadística de les actuacions locals subvencionades per altres administracions

Codi: 15 08

Objectiu: administracions públiques

Organismes que hi intervenen: Departament de Governació i Administracions Públiques

Descripció: operació d'explotació estadística de les dades administratives disponibles sobre el nombre i les característiques de les actuacions locals finançades o subvencionades per altres administracions.

Cost: molt baix

Estadística de personal de l'Administració

Codi: 15 09

Objectiu: administracions públiques

Organismes que hi intervenen: Departament de Governació i Administracions Públiques

Descripció: obtenció de les estadístiques bàsiques del personal al servei de l'Administració de la Generalitat a partir de l'explotació anual de la informació de caràcter administratiu disponible en el Registre general de personal.

Cost: molt baix

Estadística de la despesa pública en recerca, desenvolupament i innovació (R+D+I)

Codi: 15 10

Objectiu: administracions públiques

Organismes que hi intervenen: Departament d'Innovació, Universitats i Empresa i organismes especialitzats.

Descripció: tractament estadístic de la informació pressupostària disponible, per a difondre la inversió duta a terme per la Generalitat en matèria de recerca, desenvolupament i innovació (R+D+I)

Cost: molt baix

OBJECTIU 16 Turisme

Estadística d'ocupació turística: hotels, càmpings i turisme rural

Codi: 16 01

Objectiu: turisme

Organismes que hi intervenen: Institut d'Estadística de Catalunya i Institut Nacional d'Estadística

Descripció: explotació específica, per marques turístiques, de les enquestes d'ocupació en hotels, càmpings i establiments de turisme rural d'àmbit estatal, per a conèixer el nombre de viatges i les pernoctacions en aquests tipus d'allotjament.

Cost: molt baix

Estadística de la demanda turística

Codi: 16 02

Objectiu: turisme

Organismes que hi intervenen: Departament d'Innovació, Universitats i Empresa, Institut d'Estadística de Catalunya, Institut d'Estudis Turístics i Institut Nacional d'Estadística

Descripció: elaboració de diferents indicadors i enquestes relatius als viatges dels catalans i dels visitants estrangers i espanyols de la resta de l'Estat a Catalunya.

Cost: moderat

OBJECTIU 17 Sector exterior

Estadística del comerç amb l'estranger: avanç i resultats estructurals

Codi: 17 01

Objectiu: sector exterior

Organismes que hi intervenen: Institut d'Estadística de Catalunya i Ministeri d'Economia i Hisenda.

Descripció: explotació estadística de les dades administratives provisionals i definitives referents a les dades del comerç de Catalunya amb la resta del món. Els resultats es presenten segons diferents classificacions de productes i activitats i segons el contingut tecnològic de les mercaderies.

Cost: molt baix

Estadística de les expectatives del sector exterior

Codi: 17 02

Objectiu: sector exterior

Organismes que hi intervenen: Institut d'Estadística de Catalunya i Departament d'Innovació, Universitats i Empresa

Descripció: anàlisi estadística i econòmica d'una enquesta a empresaris per a conèixer l'evolució conjuntural de l'exportació de Catalunya i les seves expectatives.

Cost: baix

Indicadors de la posició competitiva del sector industrial

Codi: 17 03

Objectiu: sector exterior

Organismes que hi intervenen: Institut d'Estadística de Catalunya, Institut Nacional d'Estadística i Ministeri d'Economia i Hisenda

Descripció: obtenció d'un conjunt d'indicadors dels preus i les quotes de competitivitat del sector industrial català a partir d'una operació de síntesi de les fonts rellevants.

Cost: molt baix

Indicadors de la posició competitiva del sector turístic

Codi: 17 04

Objectiu: sector exterior.

Organismes que hi intervenen: Institut d'Estadística de Catalunya

Descripció: elaboració d'uns índexs de posició competitiva de preus i quotes que tinguin en compte l'evolució del valor de l'oferta turística de Catalunya com a destinació amb relació als principals competidors de la resta de l'Estat i de l'estranger.

Cost: molt baix

OBJECTIU 18 Indicadors conjunturals dels sectors productius

Índex de producció industrial

Codi: 18 01

Objectiu: indicadors conjunturals dels sectors productius

Organismes que hi intervenen: Institut d'Estadística de Catalunya i Institut Nacional d'Estadística

Descripció: càlcul d'un índex de la producció industrial catalana a partir de les dades disponibles mensualment.

Cost: molt baix

Índex de preus industrials

Codi: 18 02

Objectiu: indicadors conjunturals dels sectors productius

Organismes que hi intervenen: Institut d'Estadística de Catalunya i Institut Nacional d'Estadística

Descripció: càlcul d'un índex de preus industrials de Catalunya a partir de les dades disponibles mensualment.

Cost: molt baix

Indicadors conjunturals del sector de serveis

Codi: 18 03

Objectiu: indicadors conjunturals dels sectors productius

Organismes que hi intervenen: Institut d'Estadística de Catalunya i Institut Nacional d'Estadística

Descripció: elaboració d'uns indicadors de mesura de l'evolució a curt termini de l'activitat de les empreses que operen en els diferents sectors dels serveis a partir de les dades disponibles.

Cost: baix

Estadística conjuntural de la construcció

Codi: 18 04

Objectiu: indicadors conjunturals dels sectors productius

Organismes que hi intervenen: Institut d'Estadística de Catalunya, Departament de Política Territorial i Obres Públiques i Ministeri de Foment

Descripció: mesurament de l'evolució del sector de la construcció a Catalunya amb relació a l'edificació i l'obra civil a partir de l'elaboració d'uns indicadors d'activitat.

Cost: molt baix

Indicadors de la conjuntura del comerç urbà

Codi: 18 05

Objectiu: Indicadors conjunturals dels sectors productius

Organismes que hi intervenen: Departament d'Innovació, Universitats i Empresa

Descripció: elaboració d'uns indicadors que reflecteixin l'evolució del sector de la distribució comercial als centres comercials a cel obert així com obtenir estadístiques bàsiques de les fires de Catalunya

Cost: baix

Indicadors del clima empresarial de les cambres de comerç

Codi: 18 06

Objectiu: indicadors conjunturals dels sectors productius

Organismes que hi intervenen: Institut d'Estadística de Catalunya i cambres de comerç catalanes

Descripció: elaboració d'una enquesta d'expectatives empresarials per fer un seguiment de la conjuntura de la indústria, la construcció, l'hoteleria, el comerç i la resta de serveis pel conjunt de Catalunya i en les demarcacions camerals que corresponguin.

Cost: moderat

Indicadors de la conjuntura econòmica

Codi: 18 07

Objectiu: indicadors conjunturals dels sectors productius

Organismes que hi intervenen: Departament d'Economia i Finances

Descripció: recopilació i elaboració d'indicadors de la conjuntura econòmica que aportin informació sobre la situació i l'evolució a curt termini de l'economia catalana.

Cost: molt baix

Estadística de la conjuntura energètica

Codi: 18 08

Objectiu: indicadors conjunturals dels sectors productius

Organismes que hi intervenen: Departament d'Economia i Finances

Descripció: obtenció d'informació a nivell conjuntural mensual sobre la producció, la transformació, la distribució, les vendes i les facturacions (per tarifes, per activitat econòmica o per canals de distribució o comercialització) de les principals fonts d'energia (carbó i coc de petroli, petroli, gas natural, energia elèctrica i, parcialment, les energies renovables), per mitjà de tractaments estadístics de les dades subministrades per les principals empreses del sector energètic i alguns dels grans consumidors.

Cost: molt baix

Estadística de les expectatives industrials

Codi: 18 09

Objectiu: indicadors conjunturals dels sectors productius

Organismes que hi intervenen: Departament d'Innovació, Universitats i Empresa i Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç

Descripció: obtenció d'un indicador qualitatiu de les expectatives empresarials en el sector de la indústria a Catalunya, per mitjà de l'anàlisi estadística i econòmica de l'enquesta de conjuntura industrial que elabora el Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç.

Cost: molt baix

Estadística dels costos de la construcció

Codi: 18 10

Objectiu: indicadors conjunturals dels sectors productius

Organismes que hi intervenen: Departament de Política Territorial i Obres Públiques

Descripció: índex elaborat a partir d'una enquesta a les empreses associades a la Cambra Oficial de Contractistes d'Obres per a conèixer l'evolució dels costos de la construcció a Catalunya per tipologies d'obra.

Cost: molt baix

Estadística estructural del comerç

Codi: 18 11

Objectiu: indicadors conjunturals dels sectors productius

Organismes que hi intervenen: Departament d'Innovació, Universitats i Empresa

Descripció: elaboració d'uns indicadors que reflecteixin l'evolució del sector de la distribució comercial a Catalunya

Cost: baix

Indicadors de la demografia empresarial a Catalunya

Codi: 18 12

Objectiu: indicadors conjunturals dels sectors productius

Organismes que hi intervenen: Departament de Treball

Descripció: elaboració d'indicadors de la demografia empresarial que permetin disposar d'avançaments sobre l'evolució de l'activitat empresarial catalana.

Cost: molt baix

OBJECTIU 19 Serveis de provisió mixta i protecció social

Comptes integrats de la despesa en protecció social

Codi: 19 01

Objectiu: serveis de provisió mixta i protecció social

Organismes que hi intervenen: Institut d'Estadística de Catalunya

Descripció: avaluació dels recursos econòmics destinats a la protecció social a Catalunya, aplicant la metodologia del Sistema Europeu d'Estadístiques de Protecció Social (Seepros) de la Unió Europea.

Cost: baix

Estadística de les prestacions de sosteniment de la renda

Codi: 19 02

Objectiu: serveis de provisió mixta i protecció social

Organismes que hi intervenen: Institut d'Estadística de Catalunya

Descripció: recopilació i homogeneïtzació d'informació relativa al conjunt de prestacions de sosteniment de la renda existents a Catalunya, oferint informació històrica sobre el nombre i els volums econòmics de les prestacions, i també altres informacions complementàries que permetin un coneixement més complet d'aquest grup de prestacions, dins el qual destaquen les pensions de la Seguretat Social, però que també comprèn les pensions dels règims especials de funcionaris, les prestacions per atur i altres.

Cost: molt baix

Estadística i comptes del sector no lucratiu

Codi: 19 03

Objectiu: serveis de provisió mixta i protecció social

Organismes que hi intervenen: Institut d'Estadística de Catalunya i Departament d'Economia i Finances

Descripció: quantificació de l'impacte econòmic dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya en el sector no lucratiu. Aquesta operació es planteja, també, avançar en l'obtenció d'un directori actualitzat d'entitats no lucratives actives a Catalunya. Addicionalment, l'operació amplia el seu abast a les entitats cooperatives.

Cost: baix

Estadística i comptes de la sanitat

Codi: 19 04

Objectiu: serveis de provisió mixta i protecció social

Organismes que hi intervenen: Institut d'Estadística de Catalunya i Departament de Salut

Descripció: elaboració d'una síntesi de fonts disponibles i, eventualment, de les operacions de camp necessàries, per a tenir una aproximació integrada al sector de referència des d'una perspectiva econòmica.

Cost: baix

Estadística i comptes dels serveis socials

Codi: 19 05

Objectiu: serveis de provisió mixta i protecció social

Organismes que hi intervenen: Institut d'Estadística de Catalunya i Departament d'Acció Social i Ciutadania

Descripció: elaboració d'una síntesi de fonts disponibles i de les operacions de camp necessàries per a tenir una aproximació integrada al sector de referència des d'una perspectiva econòmica.

Cost: baix

OBJECTIU 20 Societat de la informació

Estadística dels equipaments i els usos de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) en la població

Codi: 20 01

Objectiu: societat de la informació

Organismes que hi intervenen: Institut d'Estadística de Catalunya, Departament de Governació i Administracions Públiques i Institut Nacional d'Estadística

Descripció: explotació específica per a Catalunya de les enquestes sobre els equipaments i els usos de les TIC a les llars catalanes i realització d'una enquesta complementària per a obtenir una desagregació territorial dels resultats.

Cost: moderat

Estadística dels equipaments i els usos de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) a les empreses

Codi: 20 02

Objectiu: societat de la informació

Organismes que hi intervenen: Institut d'Estadística de Catalunya, Departament de Governació i Administracions Públiques i Institut Nacional d'Estadística

Descripció: explotació específica per a Catalunya de les enquestes sobre els equipaments i els usos de les TIC a les empreses.

Cost: molt baix

Estadística dels equipaments i els usos de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) als centres docents

Codi: 20 03

Objectiu: societat de la informació

Organismes que hi intervenen: Departament d'Educació

Descripció: obtenció d'informació sobre l'equipament en noves tecnologies i els usos que se'n fa als centres docents que imparteixen educació primària i secundària.

Cost: baix

Estadística dels equipaments i els usos de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) en l'Administració local

Codi: 20 04

Objectiu: societat de la informació

Organismes que hi intervenen: Departament de Governació i Administracions Públiques, ens locals i Localret.

Descripció: elaboració d'una enquesta anual directa efectuada en línia a les administracions locals catalanes que permeti conèixer la implantació i l'ús de les TIC en el món local de Catalunya, en el marc de l'acord entre la Generalitat i Localret.

Cost: baix

Estadística dels equipaments i els usos de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) en la Generalitat de Catalunya

Codi: 20 05

Objectiu: societat de la informació

Organismes que hi intervenen: Departament de Governació i Administracions Públiques i Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat de Catalunya

Descripció: elaboració d'una enquesta que permeti obtenir informació sobre els equipaments en noves tecnologies disponibles en l'Administració pública de la Generalitat i sobre l'ús que se'n fa.

Cost: baix

OBJECTIU 21 Recerca, desenvolupament i innovació

Estadística del personal de recerca i desenvolupament (R+D)

Codi: 21 01

Objectiu: recerca, desenvolupament i innovació

Organismes que hi intervenen: Institut d'Estadística de Catalunya, Departament d'Innovació, Universitats i Empresa i Institut Nacional d'Estadística

Descripció: coneixement de les característiques de l'ocupació en activitats de recerca i desenvolupament (R+D) a Catalunya, fent una explotació dels arxius de les enquestes d'R+D d'àmbit estatal.

Cost: molt baix

Estadística del finançament i la despesa en recerca i desenvolupament (R+D)

Codi: 21 02

Objectiu: recerca, desenvolupament i innovació

Organismes que hi intervenen: Institut d'Estadística de Catalunya, Departament d'Innovació, Universitats i Empresa i Institut Nacional d'Estadística

Descripció: coneixement de les característiques i del finançament de la despesa interior en recerca i desenvolupament (R+D) de Catalunya per sectors d'execució i per origen dels fons, fent una explotació dels arxius de les enquestes d'R+D d'àmbit estatal.

Cost: molt baix

Estadística de la innovació

Codi: 21 03

Objectiu: recerca, desenvolupament i innovació

Organismes que hi intervenen: Institut d'Estadística de Catalunya, Departament d'Innovació, Universitats i Empresa i Institut Nacional d'Estadística

Descripció: coneixement del nombre d'empreses innovadores, la intensitat d'innovació, la despesa en innovació, i el percentatge de la xifra de negoci en productes nous o millorats, fent una explotació dels arxius de les enquestes d'àmbit estatal sobre innovació tecnològica en les empreses.

Cost: molt baix

OBJECTIU 22 Metodologia i normalització estadístiques

Directrius de coordinació i homologació tècnica

Codi: 22 01

Objectiu: metodologia i normalització estadística

Organismes que hi intervenen: Institut d'Estadística de Catalunya

Descripció: garantir la correcció tècnica de l'estadística oficial catalana d'acord amb la legislació estadística vigent i el Codi de bones pràctiques de les estadístiques europees, per mitjà del desplegament de directrius basades en els preceptes de l'estandardització i la comparabilitat, la coordinació de la programació d'activitats estadístiques i l'assistència tècnica als organismes que participin en el Pla estadístic de Catalunya.

Cost: baix

Nomenclatures i classificacions estadístiques oficials

Codi: 22 02

Objectiu: metodologia i normalització estadística

Organismes que hi intervenen: Institut d'Estadística de Catalunya, Departament de Governació i Administracions Públiques i Termcat

Descripció: perfeccionament dels criteris d'homogeneïtat tècnica de l'estadística oficial catalana a partir de l'actualització i el desenvolupament del sistema normalitzat de nomenclatures i classificacions estadístiques oficials, la codificació d'entitats territorials i administratives amb finalitats estadístiques i la formulació de definicions i variables harmonitzades amb l'estadística estatal i internacional.

Cost: baix

Control de la revelació estadística

Codi: 22 03

Objectiu: metodologia i normalització estadística

Organismes que hi intervenen: Institut d'Estadística de Catalunya, universitats i centres de recerca i organismes especialitzats

Descripció: perfeccionament dels mètodes i els productes de les noves modalitats de control de la revelació estadística per a garantir l'accés segur a les dades confidencials. L'activitat també inclou el control permanent dels fitxers estadístics que gestionen les institucions i els òrgans del Sistema Estadístic de Catalunya.

Cost: baix

Formació en mètodes i procediments estadístics

Codi: 22 04

Objectiu: metodologia i normalització estadística

Organismes que hi intervenen: Institut d'Estadística de Catalunya, Departament de Governació i Administracions Públiques, Escola d'Administració Pública de Catalunya, universitats i organismes especialitzats

Descripció: programació i execució d'accions formatives o divulgatives adreçades al personal tècnic especialitzat al servei de l'estadística oficial i als usuaris d'informació estadística per mitjà d'actuacions pròpies, col·laboracions amb entitats o suport a tercers.

Cost: baix

Innovacions metodològiques en l'estadística oficial

Codi: 22 05

Objectiu: metodologia i normalització estadística

Organismes que hi intervenen: Institut d'Estadística de Catalunya, universitats, centres de recerca i organismes especialitzats

Descripció: impuls dels avenços metodològics, procedimentals i instrumentals que procurin la màxima qualitat i eficàcia en la producció i la difusió de resultats estadístics per mitjà de l'adaptació de nous desenvolupaments sobre estimació de petites àrees, tècnica en fusió de dades, mètodes de calibratge i ponderació o tractament de dades de panel, articulats per mitjà de la cooperació amb la comunitat científica i la participació en projectes de recerca. L'activitat inclou l'actualització de l'inventari de línies d'innovació a càrrec de l'Idescat o promogudes per aquest organisme.

Cost: moderat

Identificadors territorials del municipi de Barcelona

Codi: 22 06

Objectiu: metodologia i normalització estadística

Organismes que hi intervenen: Ajuntament de Barcelona

Descripció: actualització i manteniment de les seccions de la ciutat de Barcelona en compliment de la Llei orgànica 5/1985, del 19 de juny, del règim electoral general, fent un sistema de referenciació geogràfica que incorpori diversos convertidors. Així mateix, manteniment de les divisions estadístiques de la ciutat.

Cost: baix

OBJECTIU 23 Directoris, registres i inventaris

Registre de població de Catalunya

Codi: 23 01

Objectiu: directoris, registres i inventaris

Organismes que hi intervenen: Institut d'Estadística de Catalunya i Institut Nacional d'Estadística

Descripció: manteniment, explotació i custòdia d'un registre administratiu on hi ha les dades actualitzades de caràcter obligatori dels veïns inscrits en els padrons municipals d'habitants de tots els ajuntaments de Catalunya. Aquesta informació també s'utilitza per a l'elaboració i l'extracció de mostres estadístiques.

Cost: molt baix

Directori d'habitatges

Codi: 23 02

Objectiu: directoris, registres i inventaris

Organismes que hi intervenen: Institut d'Estadística de Catalunya i Institut Nacional d'Estadística

Descripció: relació del nombre i la distribució territorial dels habitatges de Catalunya segons l'adreça postal, a partir del tractament de les dades dels censos de població i habitatge i del Registre de població de Catalunya o d'altres fonts existents.

Cost: moderat

Directori d'empreses i establiments

Codi: 23 03

Objectiu: directoris, registres i inventaris

Organismes que hi intervenen: Institut d'Estadística de Catalunya, Institut Nacional d'Estadística, cambres de comerç i departaments de la Generalitat

Descripció: coneixement de les empreses i els establiments amb activitat econòmica a Catalunya fent ús de diversos arxius i directoris estadístics i administratius, amb l'objectiu de generar mostres d'empreses i establiments o recerques d'interès per al coneixement de l'economia de Catalunya.

Cost: baix

OBJECTIU 24 Serveis de difusió

Portal de l'estadística oficial de Catalunya

Codi: 24 01

Objectiu: serveis de difusió

Organismes que hi intervenen: Institut d'Estadística de Catalunya, institucions participants en el Sistema Estadístic de Catalunya

Descripció: manteniment, actualització i ampliació de serveis del web de l'Idescat per a facilitar l'accés al conjunt de la informació derivada dels programes anuals d'actuació estadística.

Cost: alt

Web educatiu

Codi: 24 02

Objectiu: serveis de difusió

Organismes que hi intervenen: Institut d'Estadística de Catalunya

Descripció: posada en marxa d'un web adreçat a la comunitat educativa de primària i secundària, amb l'objectiu d'augmentar la cultura estadística en l'àmbit de l'ensenyament, facilitant recursos didàctics i educatius per a fer-la més accessible a aquest sector de la població.

Cost: baix

Biblioteca de l'estadística oficial

Codi: 24 03

Objectiu: serveis de difusió

Organismes que hi intervenen: Institut d'Estadística de Catalunya

Descripció: recopilació, conservació, emmagatzematge i difusió de l'estadística oficial de Catalunya i dels seus principals referents nacionals i internacionals per a garantir l'accés universal i gratuït a la informació estadística. Els serveis de la biblioteca inclouen també l'atenció als usuaris presencials amb relació a les demandes d'informació estadística.

Cost: moderat

Servei d'atenció de demandes

Codi: 24 04

Objectiu: serveis de difusió

Organismes que hi intervenen: Institut d'Estadística de Catalunya

Descripció: gestió, coordinació i atenció de les demandes d'usuaris sobre resultats estadístics i altres aspectes relacionats amb l'estadística oficial, i també l'atenció personalitzada als mitjans de comunicació.

Cost: moderat

OBJECTIU 25 Estadístiques de síntesi

Anuari estadístic de Catalunya

Codi: 25 01

Objectiu: estadístiques de síntesi

Organismes que hi intervenen: Institut d'Estadística de Catalunya i institucions del Sistema Estadístic de Catalunya

Descripció: recopilació sistematitzada i seriada de la informació estadística bàsica de Catalunya, de caràcter anual, segons els diversos nivells territorials, i de la comparativa amb Espanya, contínuament actualitzada i accessible des del web de l'Idescat.

Cost: moderat

Sistema d'indicadors econòmics

Codi: 25 02

Objectiu: estadístiques de síntesi

Organismes que hi intervenen: Institut d'Estadística de Catalunya

Descripció: manteniment d'un sistema d'indicadors de la conjuntura i l'estructura econòmica de Catalunya que permeti conèixer-ne l'evolució i el grau de competitivitat i internacionalització.

Cost: baix

Sistema d'indicadors de l'estadística comunitària

Codi: 25 03

Objectiu: estadístiques de síntesi

Organismes que hi intervenen: Institut d'Estadística de Catalunya

Descripció: actualització i manteniment d'un sistema d'indicadors de Catalunya, a partir dels indicadors estructurals d'Eurostat, que permeti una comparació sistemàtica amb els països membres de la Unió Europea. Aquests indicadors s'agrupen en les temàtiques següents: situació econòmica general; ocupació; innovació i recerca; reforma econòmica; cohesió social, i medi ambient.

Cost: baix

OBJECTIU 26 Estadística territorial

Anuaris estadístics territorials i sectorials

Codi: 26 01

Objectiu: estadística territorial

Organismes que hi intervenen: departaments de la Generalitat i ens locals

Descripció: reunió, en una sola font de consulta de fàcil accés per als usuaris, de la informació estadística més rellevant produïda per diversos organismes dels departaments de la Generalitat, ens locals i altres. La diversitat de temes i de referències temporals i territorials de la informació requereix un procés de sistematització i ordenació de les dades recopilades en un esquema estable que en permeti la comparabilitat i la interpretació correcta.

Cost: molt baix

Base de dades municipal i comarcal

Codi: 26 02

Objectiu: estadística territorial

Organismes que hi intervenen: Institut d'Estadística de Catalunya

Descripció: recopilació, tractament i difusió de les principals estadístiques oficials estructurades en una base de dades per a cada un dels diferents territoris, atenent especialment els àmbits municipal i comarcal.

Cost: baix

Fitxes municipals i comarcals

Codi: 26 03

Objectiu: estadística territorial

Organismes que hi intervenen: Institut d'Estadística de Catalunya

Descripció: difusió automatitzada per Internet dels indicadors més rellevants de la realitat demogràfica, social i econòmica dels municipis i les comarques de Catalunya.

Cost: baix

Sistemes de georeferenciació

Codi: 26 04

Objectiu: estadística territorial

Organismes que hi intervenen: Institut d'Estadística de Catalunya i Institut Cartogràfic de Catalunya

Descripció: articulació d'un sistema de referenciació geogràfica que contingui l'estadística territorial al més desagregada possible i segmentada per àmbits sectorials, juntament amb els mecanismes continus d'actualització dels referents cartogràfics.

Cost: alt

OBJECTIU 27 Comunicació, promoció i divulgació de l'estadística

Edició de revistes especialitzades

Codi: 27 01

Objectiu: comunicació, promoció i divulgació de l'estadística

Organismes que hi intervenen: Institut d'Estadística de Catalunya, Institut Nacional d'Estadística, universitats, centres de recerca i organismes especialitzats

Descripció: edició de la revista Statistics and Operations Research Transactions (SORT) amb la col·laboració activa de les universitats catalanes i altres entitats patrocinadores. Participació en la programació i la difusió de la revista Índice. Revista de Estadística y Sociedad editada per l'Institut Nacional d'Estadística, a fi de difondre les innovacions metodològiques en l'àmbit de l'estadística teòrica, les disciplines connexes i les fonts estadístiques oficials. Elaboració i edició de la col·lecció «Quaderns Estadístics», que té com a objectiu difondre productes relacionats amb la metodologia, els processos estadístics, la documentació històrica i la tasca científica. Per la seva naturalesa, és una col·lecció de quaderns destinats a un àmbit professional, d'investigadors i tècnics interessats en els processos de treball d'aquesta disciplina científica.

Cost: molt baix

Activitats institucionals de suport a l'estadística

Codi: 27 02

Objectiu: comunicació, promoció i divulgació de l'estadística

Organismes que hi intervenen: Institut d'Estadística de Catalunya, universitats, centres de recerca i organismes especialitzats

Descripció: organització d'accions divulgatives sobre els processos de la producció i l'anàlisi de la informació estadística en l'entorn de xarxes temàtiques, grups de recerca consolidats, ensenyaments universitaris i no universitaris i altres contextos similars que facilitin tant la comunicació i l'intercanvi d'experiències com l'avenç en els procediments estadístics.

Cost: molt baix

Metainformació estadística

Codi: 27 03

Objectiu: comunicació, promoció i divulgació de l'estadística

Organismes que hi intervenen: Institut d'Estadística de Catalunya

Descripció: articulació d'un sistema d'informació basat en la recopilació, l'emmagatzematge i la difusió per Internet de la metodologia, les definicions i altres aspectes operatius de les activitats estadístiques oficials.

Cost: baix

Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui d'aplicació aquesta Llei cooperin al seu compliment i que els tribunals i les autoritats als quals pertoqui la facin complir.

Palau de la Generalitat, 21 de maig de 2010

José Montilla i Aguilera

President de la Generalitat de Catalunya

Antoni Castells

Conseller d'Economia i Finances