Llei de l'Agència Catalana d'Inspecció de Treball de Catalunya (Llei 11/2010, del 19 de maig)

Publicado en:DOGC
Ámbito Territorial:Normativa de Cataluña
Rango:Ley
 
ÍNDICE
CONTENIDO

El President de la Generalitat de Catalunya

Sia notori a tots els ciutadans que el Parlament de Catalunya ha aprovat i jo, en nom del Rei i d'acord amb el que estableix l'article 65 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, promulgo la següent

LLEI

PREÀMBUL
CAPÍTOL I Disposicions generals Artículos 1 a 4
ARTICLE 1 L'Agència Catalana d'Inspecció de Treball
ARTICLE 2 Competències i funcions
ARTICLE 3 Principis rectors
ARTICLE 4 Règim jurídic de l'Agència Catalana d'Inspecció de Treball i dels actes dictats en l'exercici de les seves funcions
CAPÍTOL II Organització Artículos 5 a 11
ARTICLE 5 Estructura orgànica
ARTICLE 6 El president o presidenta
ARTICLE 7 El Consell de Govern
ARTICLE 8 La Direcció
ARTICLE 9 El Comitè Executiu
ARTICLE 10 Òrgans de control
ARTICLE 11 Participació institucional
CAPÍTOL III Gestió Artículos 12 a 14
ARTICLE 12 Contracte programa
ARTICLE 13 Qualitat en la gestió de l'Agència
ARTICLE 14 Transparència
CAPÍTOL IV Personal Artículos 15 y 16
ARTICLE 15 Personal de l'Agència
ARTICLE 16 Cossos d'inspectors i de subinspectors adscrits a l'Agència Catalana d'Inspecció de Treball
 1. L'Agència Catalana d'Inspecció de Treball compleix la funció d'inspecció en l'ordre social per mitjà dels funcionaris de carrera del Cos Superior d'Inspectors de Treball i Seguretat Social, del Cos de Subinspectors d'Ocupació i Seguretat Social i del Cos de Subinspectors de Seguretat i Salut en el Treball creat per aquesta llei.

 2. La situació jurídica i les condicions de servei dels inspectors i dels subinspectors els ha de garantir l'estabilitat, l'objectivitat, la imparcialitat i la independència tècnica davant els canvis de govern i enfront qualsevol influència exterior indeguda, de conformitat amb el que prescriuen els convenis 81 i 129 de l'Organització Internacional del Treball, la normativa en matèria d'inspecció de treball i seguretat social i aquesta llei.

 3. El règim jurídic dels inspectors i dels subinspectors, i també llurs processos d'ingrés, selecció, formació, perfeccionament, especialització, provisió de llocs de treball, mobilitat i règim disciplinari, es regeixen per les normes reguladores dels cossos d'origen respectius, i compleixen llurs funcions i exerceixen llurs competències d'acord amb la normativa a què fa referència l'article 4.2 d'aquesta llei.

 4. Els inspectors de Treball i Seguretat Social i els subinspectors d'Ocupació i Seguretat Social que depenen orgànicament i funcionalment de la Generalitat tenen garantits els principis d'unitat d'ingrés, mobilitat entre administracions i unitat de funció i d'actuació inspectora en totes les matèries de l'ordre social regulats per la normativa de la Inspecció de Treball i Seguretat Social i recollits pels acords de transferència en matèria d'inspecció de treball i seguretat social.

 5. La Generalitat realitza la cooperació institucional i compleix les seves funcions amb relació als processos d'ingrés, selecció, formació, perfeccionament, especialització, provisió de llocs de treball, mobilitat entre administracions i règim disciplinari dels inspectors de Treball i Seguretat Social i dels subinspectors d'Ocupació i Seguretat Social per mitjà de l'Agència i de conformitat amb el que estableixen els acords de transferència, la normativa reguladora de la Inspecció de Treball i Seguretat Social i els convenis de col·laboració en aquesta matèria.

CAPÍTOL V Règim econòmic, de contractació i patrimonial Artículos 17 a 21
ARTICLE 17 Recursos econòmics i financers
ARTICLE 18 Pressupost
ARTICLE 19 Patrimoni
ARTICLE 20 Règim comptable, fiscal i de contractació
ARTICLE 21 Règim de control
CAPÍTOL VI Col·laboració entre administracions públiques Artículos 22 y 23
ARTICLE 22 Col·laboració administrativa
ARTICLE 23 Col·laboració amb l'Administració de l'Estat i amb les administracions de les comunitats autònomes en matèria d'inspecció de treball i seguretat social
DISPOSICIONS ADDICIONALS
PRIMERA Adscripció del personal i dels béns, els recursos i els mitjans
SEGONA Sistema d'Inspecció de Treball i Seguretat Social a Catalunya
 1. El sistema d'Inspecció de Treball i Seguretat Social a Catalunya es regeix pels principis generals de concepció única i integral, unitat de funció i d'actuació en totes les matèries de l'ordre social, ingrés únic als cossos del sistema i mobilitat entre administracions, en els termes i les condicions que determinin els acords de transferència, els convenis de col·laboració en matèria d'inspecció de treball i les normes de desplegament d'aquesta llei.

 2. El sistema d'informació de l'Agència Catalana d'Inspecció de Treball ha de garantir l'existència d'una base de dades integrada i unitària del sistema d'Inspecció de Treball i Seguretat Social, i també la interoperabilitat i la interconnexió.

 3. Els organismes i les entitats que depenen de les administracions públiques han de cedir a l'Agència Catalana d'Inspecció de Treball les dades i la informació necessàries per al compliment adequat de la funció d'inspecció en totes les matèries de l'ordre social, de conformitat amb el que estableix la normativa reguladora de la Inspecció de Treball i Seguretat Social, incloses les dades de caràcter personal objecte de tractament automatitzat, sense necessitat de requerir el consentiment previ de les persones afectades.

TERCERA Cos de Subinspectors de Seguretat i Salut en el Treball
 1. Es crea el Cos de Subinspectors de Seguretat i Salut en el Treball de la Generalitat, pertanyent al grup A, subgrup A2, que s'adscriu a l'Agència Catalana d'Inspecció de Treball, de la qual depèn orgànicament i funcionalment.

 2. Corresponen als funcionaris del Cos de Subinspectors de Seguretat i Salut en el Treball, sota la direcció i la dependència tècnica d'un inspector o inspectora de Treball i Seguretat Social, les funcions següents:

  1. Comprovar el compliment i controlar l'aplicació a les empreses i als centres de treball de les normes de prevenció de riscos laborals següents:

   Primer. La normativa sobre les condicions de treball materials i tècniques de seguretat i salut laboral, en matèria de locals i llocs de treball, equips de treball, equips de protecció individuals i col·lectius, i agents físics, químics i biològics que afectin les condicions de treball.

   Segon. La normativa sobre les modalitats d'organització dels recursos destinats a les activitats preventives, en les modalitats d'assumpció pel mateix empresari o empresària o de designació de treballadors per a dur a terme aquestes activitats.

  2. Comprovar si els accidents de treball i les malalties professionals que es determinin per reglament s'han produït per manca de mesures de seguretat i salut laboral, i comunicar-ho a l'autoritat laboral.

  3. Controlar la normativa tècnica que, sense tenir la qualificació de normativa laboral, pot influir en la prevenció de riscos laborals.

  4. Informar, donar suport i assessorar les empreses i els treballadors sobre el compliment adequat de les normes de prevenció de riscos laborals.

  5. Col·laborar, en matèria de seguretat i salut en el treball, amb els inspectors de Treball i Seguretat Social i donar-los suport en l'exercici de llurs funcions.

  6. Complir qualsevol altra funció en matèria de prevenció de riscos laborals, de nivell i naturalesa similars, que li atribueixin les normes o li assignin els òrgans competents de l'Agència.

 3. L'àmbit d'actuació dels subinspectors de Seguretat i Salut en el Treball comprèn el territori de Catalunya i les persones, els centres, els establiments i els llocs de treball que estableix la normativa reguladora de la Inspecció de Treball i Seguretat Social.

 4. Els subinspectors de Seguretat i Salut en el Treball, en l'exercici de llurs funcions i en execució de les ordres de servei que se'ls encomanen, són agents de l'autoritat i resten facultats per a procedir com estableix l'article 5 de la Llei de l'Estat 42/1997, del 14 de novembre, ordenadora de la Inspecció de Treball i Seguretat Social per a investigar i comprovar el compliment de les normes de seguretat i salut en l'àmbit de llur competència.

 5. Els subinspectors de Seguretat i Salut en el Treball, finalitzada l'activitat comprovadora, si constaten que s'han incomplert les normes de seguretat i salut en el treball, poden adoptar les mesures següents:

  1. Advertir els subjectes responsables i aconsellar-los sobre la manera més adequada de complir la normativa de prevenció de riscos laborals, sempre que les circumstàncies de cada cas ho aconsellin i no es derivin perjudicis directes per als treballadors.

  2. Requerir als subjectes responsables que, en el termini que s'indiqui, duguin a terme les modificacions necessàries en les instal·lacions, els muntatges, els processos o els mètodes de treball per a garantir el compliment de les normes de prevenció de riscos laborals.

  3. Proposar a l'autoritat laboral que imposi les sancions que corresponguin estenent una acta d'infracció per incompliment de les normes de prevenció de riscos laborals o per obstrucció de l'activitat inspectora.

  4. Proposar a l'autoritat laboral que faci un requeriment a les administracions públiques, en l'àmbit de les competències de la Generalitat, per incompliment de les normes de seguretat i salut en el treball, sota llur vigilància i control.

  5. Ordenar la paralització o la prohibició de treballs si consideren que hi pot haver un risc greu i imminent per a la seguretat i la salut dels treballadors.

 6. Les mesures a què fa referència l'apartat 5 s'han d'adoptar d'acord amb les normes en matèria d'inspecció de treball i seguretat social i en matèria d'infraccions i sancions de l'ordre social. L'inspector o inspectora de Treball i Seguretat Social de qui depenguin els subinspectors de Seguretat i Salut en el Treball o a qui sigui encomanat de fer-ho ha de visar les actes d'infracció i les propostes de requeriment a les administracions públiques, en els supòsits que es determinin per reglament, i ratificar les ordres de paralització d'acord amb el procediment que s'estableixi.

 7. Els subinspectors de Seguretat i Salut en el Treball duen a terme les actuacions inspectores que se'ls encomanen, d'acord amb la normativa sobre inspecció de treball i seguretat social, la normativa sobre infraccions i sancions en l'ordre social, aquesta llei i les disposicions reglamentàries que la despleguen.

 8. La normativa de desplegament d'aquesta llei ha d'establir els sistemes de selecció, els requisits i les condicions per a l'ingrés al Cos de Subinspectors de Seguretat i Salut en el Treball de la Generalitat, d'acord amb la Llei de l'Estat 7/2007, del 12 d'abril, de l'Estatut bàsic de l'empleat públic i la normativa sobre funció pública de la Generalitat. Per a accedir-hi es requereix, com a mínim, una diplomatura universitària, un títol corresponent al primer cicle d'una llicenciatura o un d'equivalent de l'àrea de ciències experimentals o d'ensenyaments tècnics. Entre els sistemes de selecció s'ha d'establir l'accés mitjançant concurs oposició, en què es valora com a un dels mèrits el desenvolupament de tasques de promoció, assessorament i assistència tècnica en matèria de seguretat i salut laboral a les empreses i els centres de treball per part dels tècnics de seguretat i salut laboral.

DISPOSICIONS TRANSITÒRIES
PRIMERA Personal tècnic habilitat pel Departament de Treball en virtut del Decret 12/2006
 1. Resten integrats en el Cos de Subinspectors de Seguretat i Salut en el Treball de la Generalitat els tècnics habilitats pel departament competent en matèria de treball, a què fa referència el Decret 12/2006, del 31 de gener, pel qual es regulen les condicions, procediment d'habilitació i organització per a l'exercici de la funció de comprovació de les condicions de seguretat i salut a les empreses i centres de treball per part de personal tècnic de la Generalitat de Catalunya, que hagin optat per llur integració i siguin funcionaris de carrera, tinguin la titulació exigida i superin un procés de formació específic en la data que es determini, d'acord amb les normes de desplegament d'aquesta llei.

 2. El personal tècnic habilitat que, tot i que compleix els requisits a què fa referència l'apartat 1, opta per no integrar-se en el Cos de Subinspectors de Seguretat i Salut en el Treball de la Generalitat ha de complir les funcions de promoció, assessorament, assistència tècnica, informació i formació en matèria de prevenció de riscos laborals, que són pròpies dels tècnics de seguretat i salut en el treball.

 3. El Decret 12/2006 resta vigent fins a la finalització del termini que s'estableixi per a la integració dels tècnics habilitats en el Cos de Subinspectors de Seguretat i Salut en el Treball.

SEGONA Tramitació dels expedients assignats als tècnics habilitats
TERCERA Inspecció de cooperatives

Les persones amb funcions de comandament de la Inspecció de Treball poden encomanar als subinspectors d'Ocupació i Seguretat Social la realització d'actuacions inspectores amb relació a la constitució, el registre i el compliment de l'objecte social i l'activitat dels òrgans socials de les societats cooperatives de primer grau, mentre sigui vigent la Llei 18/2002, del 5 de juliol, de cooperatives.

DISPOSICIONS FINALS
PRIMERA Desplegament normatiu i inici d'activitats
SEGONA Entrada en vigor

Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui d'aplicació aquesta Llei cooperin al seu compliment i que els tribunals i les autoritats als quals pertoqui la facin complir.

Palau de la Generalitat, 19 de maig de 2010

José Montilla i Aguilera

President de la Generalitat de Catalunya

Mar Serna Calvo

Consellera de Treball