Llei de modificació de la Llei 19/1991, de 7 de novembre, de Reforma de la Junta de Sanejament de Catalunya (Llei 7/1994, de 18 de maig)

Publicado en:DOGC
Ámbito Territorial:Normativa de Cataluña
Rango:Ley
 
ÍNDICE
CONTENIDO

La transcendència del Pla de sanejament de Catalunya, com a eina bàsica de la política de sanejament de la Generalitat, i el nou impuls donat al procediment administratiu per la Llei 30/1992, del 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i en particular l'ampliació dels supòsits de participació dels ciutadans, àdhuc en el procediment d'elaboració de les normes, exigeixen la modificació de la Llei 19/1991, del 7 de novembre, de reforma de la Junta de Sanejament.

Així, la Llei present addiciona un nou capítol a la Llei 19/1991, el qual estableix el procediment de tramitació del Pla de sanejament, que inclou l'obligatorietat de la informació pública en el tràmit d'aprovació del Pla, i en determina el contingut i els supòsits de revisió.

D'altra banda, atesa l'íntima relació entre l'aprovació del Pla de sanejament i el règim econòmico-financer regulat per la Llei 19/1991, la Llei present determina també la modificació d'aquells preceptes que, per garantia procedimental, cal adaptar a la nova situació.

ARTICLE 1

[No vigent]

ARTICLE 2

S'addicionen a la Llei 19/1991, del 7 de novembre, de reforma de la Junta de Sanejament, els capítols següents:

"Capítol VI

"Pla de sanejament de Catalunya

"Article 30

"Tramitació i aprovació

"-1 El Pla de sanejament de Catalunya és un pla territorial sectorial i el procediment per a aprovar-lo i revisar-lo és el regulat en aquest capítol. La redacció del Pla de sanejament de Catalunya pot prendre la forma de "a) Els objectius de qualitat que es pretén d'assolir i els terminis per a assolir-los.

"b) La relació de programes de sanejament a desenvolupar dins el Pla per tal de complir els objectius de qualitat.

"-2 Per a la consecució dels objectius dels programes, el Pla de sanejament s'ha d'acompanyar d'un programa econòmico-financer, amb expressió de les seves fonts de finançament, que especifiqui les aportacions de la Junta de Sanejament i, en particular, la proposta de tarifes de les exaccions a què es refereix l'article 17 i llur evolució, i també les aportacions alienes a la Junta, en especial aquelles a què es refereix l'article 19.2. El programa econòmico-financer, que ha de garantir l'equilibri financer del Pla, referit al seu període de vigència, s'integra en el pressupost de la Junta de Sanejament i segueix la tramitació d'aquest.

"-3 El Consell de Direcció de la Junta de Sanejament ha d'aprovar inicialment el Pla de sanejament i sotmetre'l a informació pública. Un cop acomplert aquest tràmit, el Consell de Direcció de la Junta de Sanejament l'ha d'aprovar provisionalment, amb les modificacions pertinents, i elevar-lo, per a l'aprovació definitiva, al Govern, que ha de publicar l'acord corresponent i trametre'l al Parlament. "-4 El Pla, un cop aprovat pel Govern, es desenvolupa mitjançant programes, els quals han de fixar-ne els objectius de qualitat i els catàlegs d'infraestructures per sistemes, i també el conjunt de mesures complementàries i el termini d'execució. Els programes han d'ésser aprovats provisionalment pel Consell de Direcció de la Junta de Sanejament i definitivament pel Govern."

"Article 31

Revisió del Pla i modificació dels programes

"-1 El Pla de sanejament pot ésser revisat per canvis en la zonificació del Pla o en els seus objectius de qualitat. La revisió del Pla es tramita d'acord amb el mateix procediment establert en aquest capítol per a l'aprovació.

-2 Les modificacions dels programes han de contenir obligatòriament llur repercussió en el programa econòmico-financer, als efectes d'incloure-la en el pressupost de la Junta de Sanejament.

"Capítol VII

"Finançament d'infraestructures de sanejament de caràcter unitari

"Article 32

"Finançament d'infraestructures de sanejament de caràcter unitari

"-1 El finançament de les infraestructures de sanejament de caràcter unitari o mixt que les administracions locals afectades sol·licitin d'incorporar al Pla de sanejament s'ha de dur a terme mitjançant un coeficient addicional d'àmbit local.

"-2 El coeficient addicional consisteix en un increment de fins a vint centèsimes del coeficient de concentració demogràfica permanent fixat per l'article 27.6 i és aplicable en els municipis afectats per les infraestructures a què es refereix l'apartat 1 durant un termini igual al de llur amortització.

"-3 El coeficient addicional s'integra de manera indivisible en el tipus de gravamen de l'increment de tarifa i el cànon de sanejament, i se li aplica el procediment de gestió i recaptació regulat per aquesta Llei.

"-4 El coeficient addicional ha d'ésser fixat inicialment pel Consell de Direcció de la Junta de Sanejament, en el moment d'acordar la incorporació al Pla de sanejament de les actuacions que hi donin lloc, un cop feta la sol·licitud per l'administració local corresponent, i l'expedient s'integra en el programa econòmico-financer a què es refereix l'article 30 per tal de seguir la tramitació que s'hi regula. El coeficient addicional ha d'ésser finalment aprovat per la llei de pressupostos."

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

Resten derogades totes les disposicions de rang igual o inferior contràries al contingut d'aquesta Llei i, en particular, els articles 43 a 49, ambdós inclosos, del Decret legislatiu 1/1988, del 28 de gener, pel qual s'aprova la refosa dels preceptes de la Llei 5/1981, del 4 de juny, i la Llei 17/1987, del 13 de juliol, en un text únic.

DISPOSICIÓ FINAL

Aquesta Llei entra en vigor l'endemà d'haver estat publicada en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

ANNEX 1

Determinació del coeficient corrector de volum

Per a poder mesurar i considerar els valors dels cabals abocats i determinar el coeficient corrector del volum Kr, els establiments han de disposar de les instal·lacions i els aparells següents:

  1. Comptadors d'aigua que mesurin tota l'aigua utilitzada per la indústria.

  2. Canals en tots els punts d'abocament que permetin el mesurament i el control dels cabals abocats. Els canals han de complir les normes ISO 1438 (1980) i 4359 (1983) i estar instal·lats segons el que aquestes disposen; en cas que no es compleixin aquestes normes, cal disposar de la documentació que descrigui la fórmula aplicable al canal instal·lat i les condicions d'utilització. En tot cas, cal disposar dels certificats de calibració i d'instal·lació correcta del canal emesos per la casa fabricant i per la casa instal·ladora, respectivament, o bé per un organisme oficial.

ANNEX 2

Taula per a l'aplicació del coeficient de punta

Taula per a l¿aplicació del coeficient punta.

Els coeficients punta calculats per a cada paràmetre de contaminació en cada abocament o tipus d'abocament s'obtenen amb els barems següents (on el valor RBA de cada paràmetre de contaminació és igual a la relació entre la concentració màxima i la concentració mitjana, i C equival al coeficient punta de cada paràmetre):

"Valors RBA C "V. Màxims/V. Mínims (coeficient punta parcial)
"Entre 1 i 1,1 1
"Entre 1,12 i 1,25 1,1
"Entre 1,26 i 1,50 1,2
"Entre 1,51 i 1,75 1,5
"Entre 1,76 i 2,00 1,7
"Entre 2,01 i 3,00 2,0
"Entre 3,01 i 4,00 2,5
"Entre 4,01 i 5,00 3,0
"Superior a 5,01 Igual a la relació entre V. màx/V. mitjans Fins a un màxim de 10"
ANNEX 3

Taula per a l'aplicació del coeficient de regulació

Els coeficients de regulació s'obtenen amb el barem següent (on "D" és el dispositiu de regulació i "C" és el coeficient de regulació):

D: C.

Dispositius que adeqüin l'abocament a les instruccions de l'Administració que tingui al seu càrrec l'explotació d'una instal·lació de depuració: 0,75.

ANNEX 4

Barems del coeficient de dilució, en funció dels valors de dilució inicial d'emissaris submarins

Valor de dilució inicial:

Coeficient per dilució. (Kd)

11.000 o més: 0,55.

Entre 4.000 i menys de 7.000: 0,65.

Entre 2.000 i menys de 4.000: 0,70.

Entre 1.000 i menys de 2.000: 0,75.

Entre 100 i menys de 1.000: 0,80.

Menys de 100: 1,00.